08 Σεπ 2010

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΑΤΑΠΕ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Α.Τ.Α.Π.Ε.)

Προς: τα μέλη του ΑΤΑΠΕ
 
Συνάδελφοι,
κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 6.9.2010 θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή 5 τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. , καθώς και 3 τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής την Δευτέρα 11.10.10 και Παρασκευή 15.10.10 (αντίστοιχα για την περιφέρεια και τα κεντρικά).
 
Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή στα πιο πάνω όργανα ή εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο ΑΤΑΠΕ (κα Κορκολοπούλου ) μέχρι και την Παρασκευή 10.9.2010.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους και στα δυο όργανα ενώ βασική προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ.4 του καταστατικού του Ταμείου μας.
Αθήνα, 7.9.2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Α. Καλογεράς