13 Μάι 2015

Υπαγωγή του Επικουρκού μας Ταμείου στον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων


test


Αθήνα 13/5/2015
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Υπαγωγή του Επικουρκού μας Ταμείου στον Κ.Ε.Δ.Ε.

 
Συνάδελφοι/ισσες,
 
Βασική επιδίωξη της Ο.Α.Σ.Ε. είναι η εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία του Επικουρικού Ταμείου του κλάδου μας.

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ - που η πλειοψηφία των μελών της είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων - στο διάστημα των δυο ετών που λειτουργεί ως ανεξάρτητο Επικουρικό Ταμείο, κλήθηκε να αντιμετωπίσει αρκετά σημαντικά θέματα όπως την οργάνωση των μητρώων ασφαλισμένων και συνταξιούχων, την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών κ.α.. Ένα ,ακόμη, σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ανεξαρτητοποίηση του είναι ότι έπαψε να υπάγεται στον κανονισμό είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαδικασία είσπραξης των οφειλομένων εισφορών προς αυτό.

Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις και συναντήσεις της Ο.Α.Σ.Ε. και της Διοίκησης του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ με του αρμόδιους φορείς έγινε δεκτό, από τον αρμόδιο υπουργό κ. Δ. Στρατούλη, το αίτημα μας για υπαγωγή του Ταμείου μας στον Κ.Ε.Δ.Ε. και ψηφίστηκε σχετική διάταξη (ΦΕΚ Α 47 11/5/2015 άρθρο 29 παρ. 4) σύμφωνα με την οποία :
"Οι απαιτήσεις των Ταμείων υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 παρ.2 του Ν.4052/2012 από εισφορές και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησης τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΝΔ 356/74 ΦΕΚ Α 90)".

Με την ρύθμιση αυτή το Κλαδικό μας Ταμείο αποκτά μια ενισχυμένη δυναμική ως προς την είσπραξη των εισφορών και την διαχείριση των οφειλών προς αυτό, αποφεύγοντας διαδικασίες που απαιτούν χρόνο και κόστος.

Η Ο.Α.Σ.Ε. θα συνεχίσει τον αγώνα για την στήριξη και βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου μας, ώστε εκτός από την καταβολή των συντάξεων να μπορέσει να διευρύνει των κοινωνικό του χαρακτήρα με αξιοπρεπείς παροχές προς τους ασφαλισμένους και τις οικογένειες τους.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
 
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
 
 
Χρήστος Παπαδόγιαννης Μανώλης Χατζάκης