16 Οκτ 2014

Τι θέλει να πει ο ποιητής;


Συνάδελφοι,

Εχθές εστάλη το παρακάτω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συναδέλφους που είχαν ζητήσει κανονική άδεια:

"Κατόπιν σχετικής σας αίτησης, για χρήση ετήσιας κανονικής άδειας, έτους 2014, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Η προσαύξηση της ετήσιας κανονικής άδειας και όλα τα σχετικά χρηματικά ή αλλά δικαιώματα και ρυθμίσεις, διέπονταν μετά την από 14/05/2013, λήξη των κανονιστικών διατάξεων.
Η εκ μέρους της Εταιρίας εξακολούθηση εφαρμογής των  εν  γένει ρυθμίσεων, μετά την ως άνω ημερομηνία, στις οποίες συγκαταλέγονται και  εκείνες που αφορούσαν  το ανωτέρω θέμα, έγινε υπό την μορφή οικειοθελούς παροχής, με την ρητή επιφύλαξη  δικαιώματος κατάργησης, ανάκλησης, μετατροπής, κλπ από την Εταιρία κατά πάντα  χρόνο.
Ήδη η Εταιρία έχει δηλώσει ότι από την 1.9.2014 θα παύσει η ανωτέρω οικειοθελής εφαρμογή.
Κατ´ ειδική, όμως, εξαίρεση  όσον αφορά την προσαύξηση της ετήσιας κανονικής άδειας και ο,τιδήποτε συνεπάγεται αυτή (χρηματικά ή άλλα δικαιώματα), η  Εταιρία απεφάσισε όπως συνεχιστεί η εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων, υπό την μορφή πάντοτε οικειοθελούς παροχής, ως προς την οποία η Εταιρία επιφυλάσσει ρητώς σε αυτήν το δικαίωμα να την διακόπτει, και/η μετατρέπει , και/η ανακαλεί, και/η τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει κατά πάντα χρόνο.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω  συνέχιση  είναι προσωρινή, γίνεται εκ λόγων καλής πίστεως και πρόνοιας και δεν προδικάζει την θέση της Εταιρίας επί των ανωτέρω ζητημάτων κατά την διαμόρφωση οποιασδήποτε κανονιστικής ρυθμίσεως του θέματος."
 
Επειδή προφανώς οι συγγραφικές ικανότητες της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολύ καλύτερες από τις επικοινωνιακές της προσπάθειες, θα ήθελε κάποιος να μας εξηγήσει τι θέλει να πει ο ποιητής, γιατί αν εννοεί ότι μας κάνει τη χάρη να μας δώσει αυτό που δικαιούμαστε από το νόμο, τότε μάλλον δεν καταλάβαμε καλά και δεν είμαστε αρκετά έξυπνοι για αυτή την Εταιρία . . .

Αν πάλι εννοεί την μία επιπλέον μέρα που δίνεται μετά την πενταετία, δεκαετία και εικοσιπενταετία τότε το κόστος του χαρτιού που ξοδεύτηκε είναι μεγαλύτερο από αυτό το κόστος. Ας της μιλήσει κάποιος για "cost efficiency" . . .

Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.