04 Φεβ 2002

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για έναρξη διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ Συλλόγου και Διοίκησης για το έτος 2002.

ΤΗΣ

Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7) με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας 8) και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της.

Κοινοποιείται προς:

- την Επιθεώρηση Εργασίας, οδός Αμερικής αρ. 17
-       το Υπουργείο Εργασίας, Διεύθυνση Αμοιβής και Εργασίας (Δ3)


Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίασή του της 23ης Ιανουαρίου 2002, αφού διαπίστωσε τη λήξη του ορισμένου χρόνου (ετήσιας) διάρκειας της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 2001, αποφάσισε να ζητήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων, στα πλαίσια του άρθρου 4 του Ν. 1876/90, με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή της νέας επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. έτους 2002, που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ".

Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν.1876/90, θέτουμε προς διαπραγμάτευση τις πιο κάτω προτάσεις, τις οποίες επιφυλασσόμαστε να αναπτύξουμε και προφορικά, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.


Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Διορθωτικές αυξήσεις έτους 2001 για την μερική αποκατάσταση παρελθουσών απωλειών στους μισθούς των εργαζομένων στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" και την αντιμετώπιση της περαιτέρω μείωσης των πραγματικών αμοιβών τους κατά το έτος 2001.
 
Είναι πια κοινή διαπίστωση ότι οι πραγματικές αμοιβές των εργαζομένων και στη εταιρία μας υπέστησαν και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές απώλειες, ιδίως εν όψει της αυξήσεως του πληθωρισμού εντός του 2001, πάνω από τα προβλεπόμενα από την Κυβέρνηση επίπεδα και εν όψει της πετρελαϊκής κρίσης.

Εννοείται ότι στις παραπάνω απώλειες δεν είναι δυνατόν να συμψηφιστεί η οποιαδήποτε αύξηση λόγω ωρίμανσης, διότι αυτή αμείβει την αυξημένη εμπειρία που αποκτά ο εργαζόμενος με την μακρόχρονη παραμονή του στην εταιρία ή την ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων και ευθυνών λόγω προαγωγής. Επιπλέον κάθε συμψηφισμός της ωρίμανσης στις διορθωτικές αυξήσεις έχει και δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις, διότι επιβαρύνει άνισα τους χαμηλόμισθους, για τους οποίους δεν υφίσταται στην ουσία αύξηση αποδοχών λόγω ωρίμανσης.

Την ίδια περίοδο, τα κέρδη της επιχείρησης πολλαπλασιάζονται. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 1991, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 801 εκατ. δρχ., το 1992 στο ποσό των 1.011 εκατ. δρχ., το 1993 στο ποσό των 1.091 εκατ. δρχ., το 1994 στο ποσό των 1.395 εκατ. δρχ., το 1995 στο ποσό των 1.442 εκατ. δρχ., το 1996 στο ποσό των 1.506 εκατ. δρχ., το 1997 στο ποσό των 2.910 εκατ. δρχ. και το 1998 στο ποσό των 9.595 εκατ. δρχ., το 1999 στο ποσό των 12.879 εκατ. δρχ., το 2000 στο ποσό των 13.443 εκατ. δρχ. Σημαντική αύξηση σημείωσαν τα κέρδη ανά απασχολούμενο (έναντι μείωσης των πραγματικών αμοιβών τους) και από 924.700 δρχ. το 1993, διαμορφώθηκαν σε 1.221.700 δρχ. το 1995, σε 1.370.000 δρχ. το 1996, σε 1.818.000 δρχ. το 1997 σε 6.354.305 δρχ. το 1998, και σε 8.385.091 δρχ. το 1999 αλλά και τα εξυπηρετούμενα ανά υπάλληλο ασφάλιστρα, που από 42 εκατομμύρια δρχ. το 1993, διαμορφώθηκαν σε 54 εκατομμύρια δρχ. το 1995, σε 61,5 εκατομμύρια δρχ. το 1996, σε 68 εκατομμύρια δρχ. το 1997 και σε 113,6 εκατομμύρια δρχ. το 1998.

Ας σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη πενταετία δεν υπήρξε καμία αναγνώριση και ανταμοιβή της συμβολής των εργαζομένων στην αύξηση της παραγωγής αλλά και των κερδών της εταιρίας, παρά την εξαγγελία του πολυδιαφημισμένου "συστήματος σύνδεσης πρόσθετων αμοιβών με την παραγωγικότητα" εδώ και αρκετά χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και για να μην υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", εν όψει των άνω αυξήσεων, αλλά για να ανταμοιφθεί η συμμετοχή του παράγοντα εργασία στην κερδοφορία της επιχείρησης και την αύξηση του κύκλου εργασιών.

§         Διεκδικούμε τις αυξήσεις που θα προκύψουν από την Σ.Σ.Ε. της Ο.Α.Σ.Ε.
§         Χορήγηση ενός έτους βαθμολογικής προώθησης


Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
1α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων λόγω της πτώσης των επιτοκίων να διαμορφωθεί στο 3% ετησίως. Η σχετική ρύθμιση να περιλάβει και τα παλαιά δάνεια.

1β. ΔΑΝΕΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ
Το επιτόκιο των δανείων ευκολίας αλλά και εκτάκτων αναγκών να διαμορφωθεί στο 1,5% λόγω πτώσης των επιτοκίων με "πλαφόν" ασφαλείας μιάμιση μονάδα πάνω ή μισή μονάδα κάτω από το επιτόκιο ταμιευτηρίου της Ε.Τ.Ε. για το ποσό των δύο εκατομμυρίων. Τέλος για την λήψη νέου δανείου ευκολίας ή εκτάκτων αναγκών ο αριθμός των δόσεων τυχόν παλαιοτέρου δανείου να μην ξεπερνά τις 15.2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Η εταιρία να χορηγεί για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς. Το ποσό που θα χορηγείται για βρεφονηπιακό επίδομα σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς, δεν θα υπερβαίνει αριθμητικά το ποσό που αντιστοιχεί σ' αυτό των συμβεβλημένων παιδικών σταθμών.

Η ανωτέρω συμμετοχή της εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των 180 Ευρώ μηνιαίως για το έτος 2002, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας.
Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη παροχή ιδίας υφής υπηρεσιών.3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ


1.          Να αυξηθεί το επίδομα καυσίμων στο ύψος ενός μηνιαίου μισθού (τακτικές αποδοχές).

2.          Να επισκέπτεται τις Υποδιευθύνσεις - Υποκαταστήματα Αττικής ελεγκτής οδοντίατρος δύο φορές το μήνα.

3.          Να χορηγείται ποσό 30 Ευρώ μηνιαίως για φοίτηση των παιδιών των συναδέλφων ηλικίας μέχρι 18 ετών, για εκπαίδευση ξένων γλωσσών με την προσκομιδή των σχετικών αποδείξεων.

4.          Το κατασκηνωτικό επίδομα να καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 των θεσμικών όρων της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" - ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. του έτους 1996. Το ύψος του θα είναι το καθοριζόμενο ποσό από το ΤΥΠΕΤ για τις κατασκηνώσεις του χωρίς επιβαρύνσεις.

5.          Χορήγηση επιδόματος διακανονιστή, αποκλειστικής απασχόλησης, στους συναδέλφους που ασχολούνται με τις αποζημιώσεις, σε ποσό που θα καθοριστεί κατά τις διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και σύνδεση του επιδόματος αυτού με στοιχεία παραγωγικότητας.

6.          Συμφωνείται με την Εταιρία η δημιουργία Ομαδικού Συμβολαίου κάλυψης των ποσών στεγαστικών δανείων που χορήγησε η εταιρία στους συναδέλφους, με συμμετοχή των δύο μερών.

7.          Χορήγηση επιδόματος 6% και ενός έτους βαθμολογικής προώθησης στους κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου ναυτιλιακών σπουδών που απασχολούνται στον Τομέα Πλοίων και Αεροσκαφών.

8.          Διατηρείται μέχρι 31/12/2003 το επίδομα εξομάλυνσης, έτσι όπως περιγράφεται στο πρακτικό διαβούλευσης της 09/09/1997 και επίσης, να επεκταθεί και στους συναδέλφους που λόγω της συγχώνευσης, υποβαθμίστηκε η κατηγορία των υποκαταστημάτων τους και στους συναδέλφους που προέρχονται από την Πανελλήνιο. Επίσης, αθροίζεται το ποσό εξόδων παράστασης, που έπαιρναν οι συνάδελφοι που κατείχαν τον βαθμό του Προϊσταμένου Κλάδου στην συγχωνευθείσα ασφαλιστική εταιρία "Αστήρ", στο επίδομα εξομάλυνσης.

9.          Αύξηση του επιδόματος διαχειριστικών λαθών (ταμείου) κατά 20%, ανάλογα με την κατηγορία.

10.     Χορήγηση ενός έτους βαθμολογικής προώθησης και αύξηση 5% στο επιστημονικό επίδομα στους κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. πενταετούς διάρκειας.

11.     Να αυξηθεί το επίδομα τοκετού στα 1.150 Ευρώ.

12.     Επανασύνδεση των επιδομάτων των θέσεων ευθύνης και παράστασης, με το 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου.

13.     Να χορηγηθεί επίδομα στις συναδέλφους που απασχολούνται και σαν νοσοκόμες ύψους 7% επί του βασικού μισθού και να επεκταθεί το τεχνικό επίδομα στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. συναδέλφους που υπηρετούν στον Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης.

14.     Να καταργηθεί το πλαφόν στο ύψος των προμηθειών των συναδέλφων.

15.     Αναπροσαρμόζεται το επίδομα Αναλογιστικής Απασχόλησης σε 150.000 δρχ. για τους αδειούχους αναλογιστές. Τμήμα του παραπάνω επιδόματος να καταβάλλεται στους υποψήφιους αναλογιστές ως εξής: 20.000 δρχ. για κάθε μάθημα στο οποίο έχει συμμετάσχει επιτυχώς στις προβλεπόμενες εξετάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.

16.     Να συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του Συλλόγου και δύο της Εταιρίας συνεπικουρούμενη από τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου και της Εταιρίας, η οποία μέσα σε 30 μέρες θα έχει ολοκληρώσει την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των Σ.Σ.Ε., των αποφάσεων της Διοίκησης, των εγκυκλίων της Εταιρίας και των Πρακτικών Συμφωνίας που είναι σε ισχύ σήμερα στην Εταιρία. Επίσης, η επιτροπή θα προτείνει στα δύο μέρη αλλαγές που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν (π.χ. μετατροπή σε ευρώ), προκειμένου να γίνει πιο λειτουργική η κωδικοποίηση αυτή, η οποία θα υπογραφεί και από τα δύο μέρη.

17.     Συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από τρείς εκπροσώπους του Συλλόγου και τρείς της Εταιρίας, η οποία θα αναλάβει εντός 30 ημερών να καταγράψει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Υποκ/τα της Εταιρίας και να προτείνει στα δύο μέρη συγκεκριμένες λύσεις.ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ 2002
 
Η Σ.Σ.Ε. ισχύει από 01/01/2002 και λήγει την 31/12/2002, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δυο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.

Οι συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (συλλογικές συμβάσεις, πρακτικά συμφωνίας, αποφάσεις και εγκύκλιοι της εταιρίας και κάθε είδους κανόνες επιχειρησιακής συνήθειας, έθιμα και επιχειρησιακές πρακτικές, με την εφαρμογή των προαναφερομένων ρυθμίσεων) διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την σύμβαση αυτή. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές δεν θίγονται και διατηρούνται.

Επιφυλασσόμεθα να εμπλουτίσουμε και να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας και προφορικά, κατά την διάρκεια των απευθείας διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιπροτάσεις σας και πρόσθετα στοιχεία για την πορεία της επιχείρησης και τα μισθολόγια των εργαζομένων που θα θέσετε στην διάθεσή μας. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε, όπως άλλωστε ήδη συμφωνήσαμε, στην πρόσκλησή μας για καλόπιστο και τεκμηριωμένο διάλογο, στα πλαίσια του Ν. 1876/90 για την κατάρτιση και υπογραφή της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. έτους 2002.

Εξουσιοδοτημένοι διαπραγματευτές από πλευράς Συλλόγου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι:
§      Κόλλιας Γιάννης
§      Πετσαλάκης Γιάννης
§      Νικολάου Άγγελος
§      Ντίνας Βάϊος
§      Αναγνώστου Κώστας
§      Βερβεσσός Δημήτρης (Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου)

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε για την πρώτη συνάντηση των απευθείας διαπραγματεύσεων, ορίζοντας ταυτόχρονα τους διαπραγματευτές από την πλευρά σας), που προτείνουμε να γίνει σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες του Ν. 1876/90 την 15 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων (Βουλής 7).

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται, αντιγράφοντας την ολόκληρη στη έκθεση επίδοσής του.Με εντολή του Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ",

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας


Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης Πετσαλάκης