11 Ιουλ 2002

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η Σ.Σ.Ε.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002


Στην Αθήνα σήμερα την 8η Ιουλίου 2002, οι υπογεγραμμένοι: 1) κ.Κωνσταντίνος Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας αρ. 8) αφενός και 2) οι κ.κ. Ιωάννης Κόλλιας και Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής αρ.7), αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2002 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 01/01/2002 έως 31/12/2002.


Άρθρο 1
Αύξηση αποδοχών

1.1        Αυξάνονται από 01/01/2002 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 1.
1.2        Αυξάνονται από 01/01/2002 οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 2.
Συμφωνείται ότι: α) ο βασικός μισθός του Υποδιευθυντή είναι ίσος με το βασικό μισθό του 33ου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού, προσαυξημένος κατά 22% β) ο βασικός μισθός του Διευθυντή είναι ίσος με το βασικό μισθό του βαθμού του Υποδιευθυντή προσαυξημένος κατά 32%.
Τα παραπάνω ποσοστά θα ισχύουν και για τα κλιμάκια μετά το 33ο.
1.3        Αυξάνονται από 01/01/2002 κατά 4,50% οι βασικοί μισθοί του προσωπικού που δεν αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο. Εξαιρούνται οι καθαρίστριες μερικής απασχόλησης και οι Ειδικοί Σύμβουλοι.
1.4        Συμφωνείται ότι, στους υπαλλήλους που εξαντλούν τα καταληκτικά κλιμάκια, θα χορηγείται μία επιπλέον πολυετία για κάθε διανυόμενο έτος και μέχρι το ανώτερο δύο πολυετίες.


Άρθρο 2

Σε όλο το προσωπικό της Εταιρίας που υπηρετεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, χορηγείται ένα έτος βαθμολογική προώθηση, η οποία δεν επηρεάζει τις προαγωγές της προαγωγικής περιόδου 01/01/2002.


Άρθρο 3
Επίδομα εξομάλυνσης

Διατηρείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης, μέχρι 31/12/2003, με τους όρους που αυτό χορηγείται με βάση τα οριζόμενα στο Πρακτικό Διαβουλεύσεων της 09/09/97 (άρθρο 2β).


Άρθρο 4
Βαθμολογικές προωθήσεις
 
Α) Η βαθμολογική προώθηση που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΣΕ 1997 (θεσμικά θέματα) και το άρθρο 1 του παραρτήματος της ΕΣΣΕ1996, διαμορφώνεται σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία άνω των 10 ετών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται τα παραπάνω άρθρα.

Β) Χορηγείται ένα επιπλέον έτος βαθμολογικής και μισθολογικής προώθησης στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης.


Άρθρο 5
Στεγαστικά Δάνεια

Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, διαμορφώνεται στο 3,50% ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 8 των Θεσμικών Θεμάτων της Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΑΣΕ και ΕΑΕΕ του 2002 και το άρθρο 1 παρ. 3 του Πρακτικού Συμφωνίας - παραρτήματος ΕΣΣΕ 1999. Η παρούσα συμφωνία ισχύει και για τα παλαιά δάνεια.


Άρθρο 6
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Από 01/07/2002 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας χορηγείται βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της καταβαλλόμενης δαπάνης, για μη συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με ανώτατο ποσό τα 185 Ευρώ μηνιαίως. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται, εφόσον προσκομισθούν αντίστοιχα παραστατικά παροχής υπηρεσιών.


Άρθρο 7
Επίδομα Τοκετού

Αυξάνεται το επίδομα τοκετού στο ποσό των 1.089 Ευρώ.


Άρθρο 8

Ποσοστοποιούνται τα επιδόματα ευθύνης και παράστασης θέσεως, στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002.
Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01/01/2003.


Άρθρο 9

Η έκπτωση που χορηγεί η Εταιρία στους υπαλλήλους της επί των τιμολογίων της, για την ασφάλιση της κύριας κατοικίας τους, για τους κινδύνους Πυρός & Κλοπής και λοιπών συμπληρωματικών κινδύνων διαμορφώνεται στο 37,5% και για τον κίνδυνο του Σεισμού στο 20% .


Άρθρο 10

Αυξάνεται το επίδομα τροφής για τους εργαζόμενους στην νυχτερινή βάρδια και διαμορφώνεται στο ποσό των 10,00 Ευρώ.


Άρθρο 11
 
Δίδεται πρόσθετο επίδομα Αναλογιστού 236,00 Ευρώ σε όσους αναλογιστές υπηρετούν στην αναλογιστική υπηρεσία και μετά από εισήγηση του αρμοδίου Διευθυντή και έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης. Το παραπάνω επίδομα ποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01/01/2003.


Άρθρο 12

Αναπροσαρμόζεται το επίδομα Οδηγών και διαμορφώνεται στο ποσό των 145,00 Ευρώ και επαναποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01/01/2003.


 
Άρθρο 13
 
Αναπροσαρμόζονται τα επιδόματα Διαχειριστικών Λαθών σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ευρώ


Κεντρικός Ταμίας
145
Υποκατάστημα Α' (Περιφ. Υποδιεύθυνση)
·        Α΄Ταμίας
·        Β΄Ταμίας-Βοηθός


145
95

Υποκατάστημα Β'
95
Υποκατάστημα Γ'
60
Υποκατάστημα Δ'
50

Τα παραπάνω επιδόματα επαναποσοστοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 01/01/2003.
Τα επιδόματα αυτά είναι ανακλητέα και θα χορηγούνται για όσο διάστημα ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του Ταμία.

Άρθρο 14

Αναπροσαρμόζεται το επίδομα "δικαιώματος υπογραφής" και διαμορφώνεται στο ποσό των 50,00 Ευρώ και επαναποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 01/01/2003.
Το παραπάνω επίδομα είναι ανακλητέο και θα χορηγείται για όσο διάστημα ο υπάλληλος έχει το "δικαίωμα υπογραφής"


Άρθρο 15

Χορηγείται το ποσό των 50,00 Ευρώ ως επίδομα υπευθύνου εγκατάστασης τοπικού δικτύου (LAN) στους υπαλλήλους που έχουν οριστεί για τις Κεντρικές Υπηρεσίες, Περιφ.Υποδ/νσεις- Υποκαταστήματα Α΄, Υποκαταστήματα Β΄ & Υποκαταστήματα Γ΄ κατηγορίας.
Το επίδομα ποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002 και θα ισχύει από 01/01/2003.
Το επίδομα αυτό είναι ανακλητέο και θα χορηγείται για όσο διάστημα ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του υπευθύνου LAN ή κριθεί ότι δεν είναι αναγκαία η παραπάνω θέση.


 
Άρθρο 16

Αναπροσαρμόζονται τα επιδόματα των Θυρωρών-Νυχτοφυλάκων, Τηλεφωνητών/τριών & Δεμάτων και διαμορφώνονται στο ποσό των 50,00 Ευρώ και επαναποσοστοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01/01/2003.


Άρθρο 17
 
Συμφωνείται η σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από δύο εκπροσώπους του Συλλόγου και δύο της Εταιρίας, συνεπικουρούμενη από τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου και της Εταιρίας, η οποία μέχρι τις 30/12/2002 θα έχει ολοκληρώσει την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των ΣΣΕ., των αποφάσεων της Διοίκησης, των εγκυκλίων της Εταιρίας που αφορούν θέματα προσωπικού και των Πρακτικών Συμφωνίας, που είναι σε ισχύ σήμερα στην Εταιρία. Επίσης, η επιτροπή θα προτείνει στα δύο μέρη τροποποιήσεις που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν (π.χ. μετατροπή σε ευρώ).


Άρθρο 18
Τελική Διάταξη

Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται υπό της παρούσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της Εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με προγενέστερες συμβάσεις από την παρούσα, καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη στην παρούσα, οι οποίες καταβάλλονται δυνάμει Νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Πράξεων της Εταιρίας ή βάση εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν αναδρομικά από 01/01/2002 οι θεσμικοί όροι (διατάξεις) που έχουν θεσπισθεί από συλλογικές ρυθμίσεις, αποφάσεις της Διοίκησης ή επιχειρησιακή πρακτική, κ.ο.κ., όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.


Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ",
 
Για το Σύλλογο Υπαλλήλων,
Ο Γενικός Διευθυντής
 
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Φιλίππου
 
Ιωάννης Κόλλιας
Ιωάννης Πετσαλάκης