28 Νοε 2002

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Τ.Ε.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Τ.Ε.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Συνάδελφοι,

Μετά από αρκετών μηνών διαπραγματεύσεις, θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι συμφωνήθηκε με την Διοίκηση της Τράπεζας η χορήγηση Καταναλωτικών Δανείων στους συναδέλφους μας, με ευνοϊκότερους όρους.

Ειδικότερα:
Στα χορηγούμενα στους συναδέλφους Καταναλωτικά Δάνεια, θα παρέχεται έκπτωση 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος ονομαστικού επιτοκίου, σταθερού ή κυμαινόμενου, (εξαιρούνται τα δάνεια Εθνογιορτές, Εθνοδιακοπές, Εθνοσπουδές, δάνεια μέσω τρίτων και με ενέχυρο τίτλους) και 30% στα έξοδα φακέλου ή στην προμήθεια διαχείρισης ενεχύρου (διατήρηση της ελάχιστης προμήθειας).

Για τους λοιπούς όρους δανειοδότησης (ποσό χορήγησης, διάρκεια, προϋποθέσεις, κ.λπ.) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα ισχύοντα στην Ε.Τ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι:

Οι παρεχόμενες εκπτώσεις θα ισχύσουν και για τα ενήμερα υπόλοιπα των ήδη χορηγηθέντων δανείων της ΕΤΕ. Η μετάπτωση υφισταμένων δανείων στο νέο καθεστώς εκτοκισμού τους, θα γίνεται μόνο μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Σε περίπτωση αποχώρησης / παραίτησης του δανειολήπτη από την Εταιρία θα διακόπτονται αμέσως οι παρεχόμενες εκπτώσεις. Η Εταιρία μας έχει αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα.

Σε περίπτωση που το ονομαστικό επιτόκιο διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 6%, το ποσοστό έκπτωσης θα περιοριστεί σε 7%.

Τα καταναλωτικά Δάνεια της ΕΤΕ με τις αντίστοιχες εκπτώσεις τους, είναι:

ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ
Ανοικτό Εθνοδάνειο
σήμερα 11,25%
Το εκάστοτε ισχύον μειωμένο κατά 10%,
σήμερα 10,13%
Μειωμένα κατά 30%,
σήμερα 24,5Ευρώ
Εθνοδάνειο Προσωπικό Κυμαινόμενο σήμερα 10,20% Σταθερό σήμερα 9,75%
Το εκάστοτε ισχύον μειωμένο κατά 10%,
σήμερα 9,18% κυμαινόμενο
και 8,775% σταθερό
Μειωμένα κατά 30%
σήμερα 49,30Ευρώ μέχρι 24 μήνες
ή 65,73Ευρώ μέχρι 48 μήνες
Εθνοδάνειο Καταναλωτικό Κυμαινόμενο σήμερα: 9,50% Σταθερό: 9,40%
Το εκάστοτε ισχύον μειωμένο κατά 10%,
σήμερα 8,55% κυμαινόμενο
και 8,46% σταθερό.
Μειωμένα κατά 30%
σήμερα 49,30Ευρώ μέχρι 24 μήνες
ή 65,73Ευρώ μέχρι 60 μήνες
Εθνοδάνειο Αυτοκινήτου
Μέσω Δικτύου
Κυμαινόμενο σήμερα 9,90%
Σταθερό: 9,20%
Το εκάστοτε ισχύον μειωμένο κατά 10%,
σήμερα 8,91% κυμαινόμενο
και 8,28% σταθερό
Μειωμένα κατά 30%
σήμερα 71,89Ευρώ
Δάνειο εύκολοι Φόροι
Χωρίς Εξασφάλιση
Κυμαινόμενο σήμερα:10%, Σταθερό σήμερα: 9,90%
Το εκάστοτε ισχύον μειωμένο κατά 10%,
σήμερα 9% κυμαινόμενο
και 8,91% σταθερό
Μειωμένα κατά 30%
σήμερα 63Ευρώ
Δάνειο Εύκολοι Φόροι
Με Εξασφάλιση
Κυμαινόμενο σήμερα:9,25%, σταθερό σήμερα:9,20%
Το εκάστοτε ισχύον μειωμένο κατά 10%,
σήμερα 8,325% κυμαινόμενο και 8,28% σταθερό
Μειωμένα κατά 30%
σήμερα 63Ευρώ

OVERDRAFT
Σήμερα 11,25%
Το εκάστοτε ισχύον μειωμένο κατά 10%
σήμερα 10,13%


Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,6%).


Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω που αποτελούν συνέχεια των εκπτώσεων στα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, είναι ένα βήμα ακόμα στην προσπάθεια του Συλλόγου για την βελτίωση των παροχών σε όλους τους συναδέλφους.

Και συνεχίζουμε την προσπάθεια.....


Συναδελφικά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο