24 Φεβ 2004

Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για την Συλλογική Σύμβαση του 2004

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για έναρξη διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ Συλλόγου και Διοίκησης για το έτος 2004.

ΤΗΣ

Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7) με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας 8) και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της.

Κοινοποιείται προς:

-    την Επιθεώρηση Εργασίας, οδός Αμερικής αρ. 17
-       το Υπουργείο Εργασίας, Διεύθυνση Αμοιβής και Εργασίας (Δ3)
Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίασή του της 24ης Φεβρουαρίου 2004, αφού διαπίστωσε τη λήξη του ορισμένου χρόνου (ετήσιας) διάρκειας της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 2003, αποφάσισε να ζητήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων, στα πλαίσια του άρθρου 4 του Ν. 1876/90, με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή της νέας επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. έτους 2004, που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ".

Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν.1876/90, θέτουμε προς διαπραγμάτευση τις πιο κάτω προτάσεις, τις οποίες επιφυλασσόμαστε να αναπτύξουμε και προφορικά, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

§         Χορήγηση μιας επιπλέον πολυετίας σε όλο το προσωπικό, από 1/1/2004.
§         Χορήγηση ενός επιπλέον έτους βαθμολογικής προώθησης.
§         Αύξηση του επιδόματος βαθμού κατά 20% στα ποσά που θα διαμορφωθούν μετά τις αυξήσεις των βασικών μισθών την 1/1/2004 και επαναποσοστοποίησή τους στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού. Τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 1/1/2005.
§         Χορήγηση του επιδόματος ευδόκιμης παραμονής στον βαθμό του Εντεταλμένου που δεν έχει πάρει ευδόκιμο σαν Τμηματάρχης στα δυο χρόνια.
§         Χορήγηση μιας επιπλέον πολυετίας στους συναδέλφους που έχουν εξαντλήσει τα καταληκτικά κλιμάκια και μέχρι το ανώτερο τέσσερις πολυετίες.
§         Το επίδομα πολυετίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2003 να υπολογίζεται σαν βασικός μισθός.
§         Χορήγηση bonus 200 euro στους συναδέλφους που δεν έχουν θέση ευθύνης, σαν αναγνώριση της συμβολής τους στην πορεία της Εταιρίας.Β.    ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
 
1.      ΔΑΝΕΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ
Το επιτόκιο των δανείων ευκολίας, των δανείων εκτάκτων αναγκών να διαμορφωθεί στο 2% και των δανείων λόγω ασθενείας στο 1%, λόγω πτώσης των επιτοκίων με "πλαφόν" ασφαλείας μιάμιση μονάδα πάνω ή μισή μονάδα κάτω από το επιτόκιο ταμιευτηρίου της Ε.Τ.Ε. για το ποσό των 6.000 Ευρώ.

2.      ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Η εταιρία να χορηγεί για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 3/4 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς με ανώτατο ποσό τα 250 Ευρώ μηνιαίως
για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας
Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη παροχή ιδίας υφής υπηρεσιών.

3. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το κατασκηνωτικό επίδομα να καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 των θεσμικών όρων της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" - ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. του έτους 1996.  Το ύψος του θα είναι το καθοριζόμενο ποσό από το ΤΥΠΕΤ για τις κατασκηνώσεις του χωρίς επιβαρύνσεις.
 
4. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ
 
Για κάθε παιδί που παύει να έχει τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, να περικόπτεται το επίδομα που αντιστοιχούσε στο παιδί αυτό, σύμφωνα και με το έγγραφο 11058/29.3.2001 του Υπουργείου Εργασίας, Γεν. Δ/νση Εργασίας.5.      ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1.          Να αυξηθεί το επίδομα καυσίμων στο ύψος ενός μηνιαίου μισθού (τακτικές αποδοχές).

2.          Χορήγηση των επιδομάτων τέκνων μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

3.          Να αυξηθεί το επίδομα καυσίμων κατά 30% στους συναδέλφους των παραμεθορίων περιοχών και να χορηγηθεί τουριστικό επίδομα ύψους 50 Ευρώ ποσοστοποιημένο στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού στους συναδέλφους των υποκαταστημάτων Ρόδου, Κρήτης Μυτιλήνης, Ζακύνθου και Κέρκυρας όπως ισχύει στην ΕΤΕ.

4.          Επέκταση του οργανογράμματος σε όλα τα περιφερειακά υποκαταστήματα Γ' κατηγορίας, σύμφωνα με τα προτεινόμενα από την Διεύθυνση Οργάνωσης.

5.          Να επανέλθει ο θεσμός  της προκαταβολής των νοσηλειών του Τ.Α.Π.Ε. για ποσά άνω των 150 Ευρώ.

6.          Πλήρης βαθμολογική αναγνώριση των ετών σε Ασφαλιστική Εταιρία, Τράπεζα ή το Δημόσιο.

7.          Χορήγηση επιδόματος διακανονιστή, αποκλειστικής απασχόλησης, στους συναδέλφους που ασχολούνται με τις αποζημιώσεις, και σύνδεση του επιδόματος αυτού με στοιχεία παραγωγικότητας που θα προσδιοριστούν από κοινού με την Εταιρία.

8.          Δημιουργία Ομαδικού Συμβολαίου κάλυψης των ποσών στεγαστικών δανείων που χορήγησε η εταιρία στους συναδέλφους, με ισόποση συμμετοχή των δύο μερών.

9.          Διατηρείται μέχρι 31/12/2005 το επίδομα εξομάλυνσης, έτσι όπως περιγράφεται στο πρακτικό διαβούλευσης της 09/09/1997 και ισχύει ήδη και για τους συναδέλφους που προέρχονται από την Πανελλήνιο και την Λαϊκή και επίσης, να επεκταθεί και στους συναδέλφους που λόγω της συγχώνευσης, υποβαθμίστηκε η κατηγορία των υποκαταστημάτων τους. Επίσης, να αθροίζεται στο επίδομα εξομάλυνσης το ποσό εξόδων παράστασης, που έπαιρναν οι συνάδελφοι που κατείχαν τον βαθμό του Προϊσταμένου Κλάδου στην συγχωνευθείσα ασφαλιστική εταιρία "Αστήρ".

10.     Αύξηση του επιδόματος διαχειριστικών λαθών (ταμείου), σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα και επαναποσοστοποίησή του στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
200,00 Ευρώ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α', Ταμίας Α'
180,00 Ευρώ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α', Ταμίας Β' (βοηθός Ταμία)
120,00 Ευρώ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β'
120,00 Ευρώ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Γ'
80,00 Ευρώ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ'
70,00 Ευρώ

11.     Αύξηση του επιδόματος κοπτικού στα 90 Ευρώ και επαναποσοστοποίησή του στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού.

12.     Να αυξηθεί το επίδομα τοκετού στα 1.500 Ευρώ.

13.     Να συνταχθεί κανονισμός στην Διεύθυνση Επιθεώρησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ε.Τ.Ε. και να περιληφθεί σαν παράρτημα στην φετεινή Επιχειρησιακή Σύμβαση ο κανονισμός της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

14.     Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στους συναδέλφους που υπηρετούν στο Υποκατάστημα Φλώρινας, όπως ισχύει για τους υπαλλήλους της Ε.Τ.Ε. λόγω λειτουργίας σταθμού της ΔΕΗ στην Μελίτη Φλώρινας.

15.     Λόγω της μεγάλης συσσώρευσης των συναδέλφων στον βαθμό του Τμηματάρχη, αύξηση των οργανικών θέσεων στον βαθμό του Εντεταλμένου κατά 12 και στον βαθμό του Υποδιευθυντή κατά 6.

16.     Συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από τρείς εκπροσώπους του Συλλόγου και τρείς της Εταιρίας, η οποία θα αναλάβει εντός 30 ημερών να καταγράψει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Υποκ/τα της Εταιρίας και να προτείνει στα δύο μέρη συγκεκριμένες λύσεις.

17.     Το επίδομα ευθύνης των προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων Δ' κατηγορίας να ανέλθει στο ύψος του επιδόματος ευθύνης προϊσταμένου Τμήματος.

18.     Μετάταξη των συναδέλφων εμμίσθων πωλητών Ζωής που έχουν τουλάχιστον 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία μας στο κύριο προσωπικό.

19.     Χορήγηση επιδόματος καταχωρητή στους συναδέλφους που καταχωρούν στοιχεία στον Η/Υ πάνω από 6 ώρες ημερησίως. Το επίδομα να ανέρχεται στα 100 Ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο θα ποσοστοποιηθεί στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού.

20.     Χορήγηση της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον Ν. 2112/20 στους συναδέλφους που αποχωρούν οριστικά από την υπηρεσία λόγω αναπηρίας.

21.     Πρόσληψη κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στον Ο.Ε.Υ. των παιδιών συναδέλφων θανόντων εν υπηρεσία, σαν ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς των εκλιπόντων στην Εταιρία.ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ 2004
 
Η Σ.Σ.Ε. ισχύει από 01/01/2004 και λήγει την 31/12/2004, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δυο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.

Οι συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (συλλογικές συμβάσεις, πρακτικά συμφωνίας, αποφάσεις και εγκύκλιοι της εταιρίας και κάθε είδους κανόνες επιχειρησιακής συνήθειας, έθιμα και επιχειρησιακές πρακτικές, με την εφαρμογή των προαναφερομένων ρυθμίσεων) διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την σύμβαση αυτή.  Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές δεν θίγονται και διατηρούνται.
Επιφυλασσόμαστε να εμπλουτίσουμε και να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας και προφορικά, κατά την διάρκεια των απευθείας διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιπροτάσεις σας και πρόσθετα στοιχεία για την πορεία της επιχείρησης και τα μισθολόγια των εργαζομένων που θα θέσετε στην διάθεσή μας. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε, όπως άλλωστε ήδη συμφωνήσαμε, στην πρόσκλησή μας για καλόπιστο και τεκμηριωμένο διάλογο, στα πλαίσια του Ν. 1876/90 για την κατάρτιση και υπογραφή της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. έτους 2003.

Εξουσιοδοτημένοι διαπραγματευτές από πλευράς Συλλόγου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι:
§      Κόλλιας Γιάννης  
§      Νικολάου Άγγελος
§      Φασκιώτης Λευτέρης
§      Πετσαλάκης Γιάννης
§      Αναγνωστοπούλου Σίσσυ
§      Ντίνας Βάιος
§      Μήτσουρας Πέτρος
§      Αναγνώστου Κώστας
§      Βερβεσσός Δημήτρης (Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου)

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε για την πρώτη συνάντηση των απευθείας διαπραγματεύσεων, (ορίζοντας ταυτόχρονα τους διαπραγματευτές από την πλευρά σας), που προτείνουμε να γίνει σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες του Ν. 1876/90, στις 4 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων (Βουλής 7).

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται, αντιγράφοντας την ολόκληρη στη έκθεση επίδοσής του.

Με εντολή του Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ",

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας


Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης Πετσαλάκης