11 Ιουλ 2018

Ωράριο Εργασίας

Συνάδελφοι,

Το θέμα του ελαστικού χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την Επιχειρησιακή συνήθεια, που ισχύει στην Εταιρία μας από το 1984.

Προβλέπει ότι ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να προσέρχεται και να αποχωρεί από την εργασία σε ένα εύρος χρόνου, από μία έως μιάμιση ώρα καθημερινά, σύμφωνα με τις ανάγκες του, συμπληρώνοντας το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας.

Σύμφωνα με την Εταιρία, επιβλήθηκε πρόστιμο σ’ αυτήν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας, γιατί δεν υπήρχε αναρτημένος πίνακας που θα εμφάνιζε στους επιθεωρητές εργασίας την ακριβή ώρα προσέλευσης του κάθε εργαζόμενου. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να μην έχει επανάληψη του ίδιου φαινομένου, η Διοίκηση κάλεσε τους εργαζόμενους να δηλώσουν την ακριβή ώρα προσέλευσης, καταστρατηγώντας όμως με αυτόν τον τρόπο τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που η ίδια είχε υπογράψει.

Η πραγματικότητα είναι ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε γιατί παρέμεναν εργαζόμενοι στην Εταιρία σε ώρα που είχε λήξει ο ανώτατος χρόνος παρουσίας τους, ακόμα και με υπερεργασία.
Ο Σύλλογός μας προσέφυγε στο Υπουργείο Εργασίας καταγγέλλοντας την καταστρατήγηση της ΣΣΕ και περιμένουμε το ορισμό της τριμερούς συνάντησης.
Παρ’ όλα αυτά η Εταιρία επιμένει στη δήλωση ωραρίου κάθε εργαζόμενου, ζητώντας μάλιστα από τα στελέχη της να καλέσουν τους εργαζόμενους να συμμορφωθούν σε αυτή την επιταγή της.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να συστήσει στους εργαζόμενους να τηρήσουν απόλυτα την νομιμότητα της ΣΣΕ και να μην προχωρήσουν σε μονομερή δήλωση του χρόνου προσέλευσης, γιατί αυτό στο άμεσο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάργηση του ωραρίου με τη μορφή που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και που για δεκαετίες τώρα εφαρμόζεται.

Επιπλέον, θέλει να ενημερώσει τους εργαζόμενους για την επιστολή, που στάλθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας χθες στην Εταιρία μας και η οποία, όπως θα διαβάσετε, μας δικαιώνει απόλυτα:

 

«EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΑθήνα, 10-07-2018

Aριθ. Πρωτ: 241924


Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8
101 10 – ΑΘΗΝΑ
Tηλέφωνο: 2131516500
Φαξ :210 3748754
e-mail : gsepe@ypakp.gr

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ»
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Λ. Συγγρου 103-105, Αθήνα
(Φαξ: 210 9099111)

Θέμα:
Απάντηση αναφορικά με ωράριο εργασίας

Σχετ.:
Το από 06-06-2018 έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 26677.

 

Ανταποκρινόμενοι στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, τόσο από τη θεωρία του εργατικού δικαίου όσο και από τη νομολογία των δικαστηρίων έχει γίνει αποδεκτό ότι η ρύθμιση των θεμάτων που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και αποβλέπουν στην επίτευξη των σκοπών της ανήκει στον εργοδότη, που μπορεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να καθορίζει μεταξύ άλλων θεμάτων τις συνθήκες και τους όρους εργασίας των μισθωτών του. Οι ανωτέρω όροι αναφέρονται μεταξύ άλλων στον τόπο, τον τρόπο και χρόνο παροχής της εργασίας των εργαζομένων.
Νοείται βέβαια ότι το ανωτέρω διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, δεν είναι απεριόριστο ούτε ανέλεγκτο, γιατί πέραν των ορίων άσκησης που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, περιορίζεται και προσδιορίζεται από τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας και παράλληλα υπάγεται στους περιορισμούς που πιθανώς προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τέλος υπόκειται στον έλεγχο των πολιτικών δικαστηρίων. Σχετική με το ζήτημα είναι και η αριθμ.266/90 Απόφαση του Β΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε ότι το κατά τη διάρκεια της ημέρας ωράριο του μισθωτού επιτρέπεται να ρυθμίζεται από τον εργοδότη, αν δεν έχει ορισθεί με τη σύμβαση εργασίας.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, επιβάλλεται κατά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της επιχείρησης όσο και οι προσωπικές ανάγκες και οι οικογενειακές υποχρεώσεις των μισθωτών.
Στην προκειμένη περίπτωση, αναφορικά με το ζήτημα που τίθεται στο σχετικό σας έγγραφο, παρόλο που από την εργατική νομοθεσία δεν προβλέπεται ρητά η απασχόληση εργαζόμενων με "ελαστικό" ωράριο προσέλευσης, μπορεί να υπάρξει σχετική πρόβλεψη μέσω Συλλογικής Σύμβασης ή ακόμα και ατομικής σύμβασης εργασίας.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα πρέπει να προσαρμόζεται στο πλαίσιο της προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία:

· Κάθε εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας υποχρεούται να καταθέτει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Ο πίνακας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη διάρκεια της εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασία (άρθρο 16 του Ν.2874/2000). .Από τον Μάρτιο του έτους 2013 ο πίνακας προσωπικού κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (από 1 έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους).
Εφόσον η πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται δια διαδοχικής εναλλαγής περισσότερων της μιας ομάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες ομάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ' έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο).
· Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού (Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ), μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους ( άρθρο 36 του Ν.4488/2017).
· Κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ,τους όρους ατομικής σύμβασης όπως αυτοί προβλέπονται από το ΠΔ 156/1994. Μεταξύ των υποχρεωτικών όρων του εν λόγω διατάγματος περιλαμβάνεται και όρος που αφορά τη «διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζόμενου».

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στο έγγραφο 2654/14.01.86 του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται ότι, «…εγκρίνουμε την εφαρμογή του προτεινόμενου ωραρίου εργασίας του προσωπικού σας με δυνατότητα προσελεύσεως στην εργασία από 7.30 έως 9.00 και αναχώρηση από 15.30 μέχρι 17.00 με τις προϋποθέσεις :α) το προσωπικό τόσο κατά την προσέλευση του όσο και κατά την αποχώρησή του θα χτυπά κάρτα σε ειδικό ρολόι ……β)…….γ) οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού από την εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου, δεν θα υπερβαίνουν τις κανονικές ώρες ημερησίας και εβδομαδιαίας εργασίας δ)θα θεωρούνται καταστάσεις ωρών εργασίας το προσωπικού……., οι δε κάρτες προσελεύσεως και αποχωρήσεως θα τίθενται στην διάθεση των αρμοδίων εποπτικών οργάνων του Υπουργείου Εργασίας όποτε ζητηθεί τούτο».
Σε κάθε περίπτωση, το Σ.ΕΠ.Ε, ως ελεγκτικός μηχανισμός, κινείται εντός του νομοθετικώς καθορισμένου πλαισίου και των ορίων που επιβάλλονται από την καλή πίστη και την αρχή της χρηστής διοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της πολυπλοκότητας και των πολλών συνισταμένων του ελεγκτικού έργου, κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων οφείλουν να συλλέγουν τα αποδεικτικά εκείνα στοιχεία βάσει των οποίων θα επαληθευτούν και θα τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου και θα διατυπωθούν οι προτάσεις.
Η φύση, οι πηγές και το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται, υπαγορεύονται αποκλειστικά από το αντικείμενο και τα ερωτήματα του ελέγχου, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του ελέγχου. Πηγή πληροφοριών κατά τον επιτόπιο έλεγχο αποτελούν μεταξύ άλλων και τα στοιχεία που προκύπτουν απευθείας από τους Επιθεωρητές Εργασίας όπως αυτά διαπιστώνονται κατά αντικειμενική και έγκυρη κρίση, στοιχεία που προέκυψαν μετά από αυτοψία, τυχόν συνομιλίες με εργαζομένους, τον εργοδότη ή άλλους συντελεστές κλπ, στοιχεία που σε κάθε περίπτωση κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματική διενέργεια του ελέγχου και την ακριβή καταγραφή των πραγματικών περιστατικών.
Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 26761/06-12-2011 εγκύκλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. που περιέχει τις Βασικές Αρχές Ελέγχου για Επιθεωρητές Εργασίας: «Καθήκον του Επιθεωρητή Εργασίας, όπως αναφέρθηκε, είναι να υποδεικνύει στους εργοδότες τα απαραίτητα μέτρα για την συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να χορηγεί εύλογη προθεσμία (αρ.16 και αρ. 23 του Ν.3996/2011) ή να επιβάλει κυρώσεις (Ν. 3996/2011, άρ. 23, παρ. 1). Προς τούτο πρέπει να διακρίνεται από ορθή κρίση, κατανόηση και διαύγεια πνεύματος, ώστε να ξεχωρίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αν πρέπει να συμβουλέψει, να πείσει ή να χορηγήσει προθεσμία για συμμόρφωση ή να υποβάλλει αμέσως μήνυση ή να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24 και 25 του Ν. 3996/2011. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να είναι ελεύθερος να αναπτύξει πρωτοβουλία και να αποφασίσει τι να πράξει (άρθρο 17 της 81 ΔΣΕ)».
Κατόπιν των παραπάνω, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί θεμάτων λειτουργίας και καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Υπηρεσιών και για ζητήματα που αφορούν εν γένει το έργο του Σ.ΕΠ.Ε..

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ»

 

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να καλέσει για μια ακόμα φορά όλες και όλους τους εργαζόμενους να εφαρμόζουν το θεσμοθετημένο ελαστικό ωράριο εργασίας και να αποχωρούν στην ώρα που αυτό καθορίζει.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να πορεύεται και να πράττει με βάση το συμφέρον των εργαζόμενων αλλά και της Εταιρίας, κόντρα σε όλους όσους προτάσσουν το ατομικό απέναντι στο συλλογικό.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.


Υ.Γ.: Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη δηλώσει συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης, να στείλουν νέο email στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που θα λέει ότι δεν ισχύει η προηγούμενη δήλωσή τους γιατί το ωράριο εργασίας καθορίζεται από την Ε.Σ.Σ.Ε.