21 Φεβ 2019

Πληροφορίες για την εθελουσία

Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των συνταξιοδοτικών ερωτημάτων που απασχολούν πολλούς από εμάς αυτή την περίοδο, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε παρακάτω ορισμένες γενικές παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν να διαλευκανθούν βασικά ερωτήματα που αφορούν όλους.

Επισημαίνεται ότι κάθε περίπτωση του καθενός από εμάς είναι ξεχωριστή και είναι σκόπιμο να συμβουλευόμαστε τους αρμοδίους, προτού προχωρήσουμε στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

1.Αν εφαρμόζεται η νομοθεσία του ΤΑΠΕ, η λήψη μειωμένης σύνταξης προϋποθέτει ότι ο ασφαλισμένος έχει 750 Η/Ε στην τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση πενταετία. Αλλιώς πηγαίνει στα όρια της πλήρους.

2.Αν εφαρμόζεται η νομοθεσία του ΙΚΑ, για τους ασφαλισμένους έως 31/12/1992, η λήψη μειωμένης σύνταξης προϋποθέτει 100 Η/Ε ετησίως κατά την τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση πενταετία. Αλλιώς πηγαίνει στα όρια της πλήρους.

3.Για τους ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993 και στη νομοθεσία του ΤΑΠΕ και του ΙΚΑ, η λήψη μειωμένης σύνταξης προϋποθέτει 750 Η/Ε την τελευταία πενταετία. Αλλιώς πηγαίνει στα όρια της πλήρους.

4.Τα ένσημα των παρ.1,2 και 3 μπορούν να καλυφθούν μόνο με προαιρετική ασφάλιση.

5.Η μηνιαία εισφορά για την αυτασφάλιση υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης. Το ποσοστό εισφορά για το 2019 είναι 20,83% και για το 2020 και εφεξής 20%.

6.Η μείωση αφορά μόνο την Εθνική Σύνταξη και δεν υπερβαίνει τα 115,00 ευρώ.

7.Το ανταποδοτικό μέρος της Σύνταξης υπολογίζεται με βάση το Ν.4387/2016 με βάση τα έτη ασφάλισης και το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί σε αυτά Χ τις συντάξιμες αποδοχές.

8.Οι συντάξιμες αποδοχές αντιστοιχούν στο σύνολο των αποδοχών που έχουν πληρωθεί εισφορές από το έτος 2002 έως την συνταξιοδότηση αναπροσαρμοσμένες με τον Δ.Τ.Κ.

9.Το ποσοστό αναπλήρωσης για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΕ προσαυξάνεται διότι έχουν πληρωθεί επιπλέον εισφορές από το ποσοστό του ΙΚΑ.

10.Η αναγνώριση του στρατού συμφέρει, γιατί αυξάνει τα έτη ασφάλισης ενώ στο κόστος εξαγοράς συμμετέχει και ο εργοδότης.

11.Η αναγνώριση χρόνου σπουδών κ.λπ. είναι ακριβή και πρέπει να σταθμίζεται το όφελος.

12.Οι αναγνωρίσεις πλασματικών ετών υπολογίζονται με το τελευταίο μισθό πριν την αποχώρηση και το κόστος ανέρχεται σε 20,83% για το 2019 και 20% από το 2020 και εφεξής.

13.Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ δίνει επικουρική σύνταξη που για 35/35 αντιστοιχεί σε 500 ευρώ περίπου καθαρά.

14.Όσοι αποχωρούν από την εταιρεία και εργασθούν στο ΙΚΑ ή Ο.Α.Ε.Ε. αλλάζουν ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του άλλου φορέα.

15.Η αποζημίωση εθελουσίας φορολογείται με βάση κλίμακα με τους εξής συντελεστές:

- 0% για αποζημίωση έως 60.000 ευρώ.

- 10% για 60.000,01-100.000 ευρώ.

- 20% για το τμήμα της αποζημίωσης από 100.000,01-150.000 ευρώ.

- 30% για το τμήμα που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Το ποσό της αποζημίωσης εξαιρείται από την εισφορά αλληλεγγύης.

16.Το ασφάλισμα του ομαδικού συμβολαίου (η φορολογητέα παροχή και όχι όλη η παροχή του ομαδικού) φορολογείται με τους εξής συντελεστές:

α) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή (σύνταξη).

β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή κατά το μέρος που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη.

Παρακρατείται επίσης και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Η ενημέρωση για το ακριβές ποσό γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Ομαδικών.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.