30 Ιουν 2020

Απάντηση της DGComp στον Σύλλογο

Συνάδελφοι,

Εν μέσω θέρους και ενώ η πραγματικότητα όλων μας έχει αλλάξει πολύ, η απάντηση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κας M. Vestager, σε ερώτημα του Συλλόγου για το πλάνο δεσμεύσεων για την πώληση της Εταιρίας μας και το αν συνεχίζεται η διαδικασία πώλησης, έρχεται με τον γνωστό διπλωματικό τρόπο των Βρυξελλών να δώσει τη σημερινή διάσταση του θέματος.

Για τον σκοπό αυτό σας παραθέτουμε παρακάτω αυτούσια τόσο την επιστολή που εστάλη στην Επίτροπο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα M. Vestager (22/5/2020), όσο και την απάντηση που λάβαμε σήμερα (30/6/2020).

====================================

From: Γραμματεία Συλλόγου ΑΕΕΓΑ <gramateia@syllogos.gr>;
Sent: Friday, May 22, 2020 2:36 PM
To: CAB VESTAGER CONTACT <Margrethe-Vestager-contact@ec.europa.eu>;
Cc: ipetsalak@insurance.nbg.gr; Σπύρος Αντωνίου <santoniou@insurance.nbg.gr>;
Subject: Ethniki Insurance Employee Union | Letter to the attention of the Commissioner for Competition, Mrs Margrethe Vestager
Importance: High

Athens, 22nd of May 2020

To the European Commission

Commissioner for Competition

Mrs Margrethe Vestager

Dear Mrs. Vestager,

The COVID-19 pandemic has disrupted the normal businesses activity in almost all areas of the economy and unfortunately has taken human lives. Thus, both banking and insurance sectors have been severely affected, and following the latest updates on the current situation an important question should be marked – at what stage and under what kind of procedures does the initial time schedule given to complete the sale of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company stand in this emergency situation.

For that reason, we would like to be informed whether an official decision has been taken which either prolongs the original schedule and further extends the time period for the completion of the sale of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company or cancels the commitments of the restructuring plan of the National Bank of Greece and therefore aborts the sale of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company.

ΜΤΦΡ: Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε για τον αν έχει παρθεί μια επίσημη απόφαση η οποία είτε παρατείνει το αρχικό πλάνο και επεκτείνει περαιτέρω τη χρονική περίοδο για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ή ακυρώνει τις δεσμεύσεις του πλάνου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και άρα ακυρώνει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

We would like to draw your attention on the fact that our strong opposition as well as our disagreement against the sale of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company remains our indisputable stance.

In order to ensure the smooth operation of our company and its services – by all means, a matter of top priority for us – and seriously consider the major concerns of all stakeholders and employees, we anticipate that the initial points highlighted will be further analyzed on your behalf.

Hoping that you will give this matter careful consideration we thank you in advance for your attention.

Yours sincerely,

On behalf of the Board of Directors

of Ethniki Insurance Employee Union

The President

 

Yiannis Petsalakis

====================================

From: COMP-D3-D4-D5@ec.europa.eu [mailto:COMP-D3-D4-D5@ec.europa.eu]
Sent: Tuesday, June 30, 2020 1:14 PM
To: ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ <IPETSALAK@INSURANCE.NBG.GR>;
Subject: RE: Ethniki Insurance Employee Union | Letter to the attention of the Commissioner for Competition, Mrs Margrethe Vestager

Dear Mr Petsalakis,

Thank you for your e-mail dated 22 of May 2020 addressed to Executive Vice-President Vestager, to which we have been asked to reply.

The sale of The Ethniki Hellenic General Insurance Company (“Ethniki”) by National Bank of Greece (“NBG”) is based on commitments that were made by the Hellenic Republic in the context of the proposed aid to NBG. These commitments were submitted by the Greek authorities to underpin the Greek support for NBG, approved in 2014 and 2015.

The sale of Ethniki was proposed by Greece already in 2014 for the State aid to NBG. A prolongation of the sale until mid-2017 was accepted by the Commission in 2015. Finally, in Commission decision SA.43365 of 10 May 2019, the Commission accepted an amendment of the commitments for NBG including a further prolongation of the deadline to sell Ethniki Insurance.

ΜΤΦΡ: Η πώληση της Εθνικής (Ασφαλιστικής) είχε προταθεί ήδη το 2014 από την Ελλάδα για την κρατική βοήθεια της ΕΤΕ. Η παράταση της πώλησης μέχρι τα μέσα του 2017 έγινε αποδεκτή από την Κομισιόν το 2015. Τέλος στην από 10 Μαίου 2019 υπ’ αριθμ. SA.43365 απόφαση της Κομισιόν, η Κομισιόν έκανε αποδεκτή την τροποποίηση των δεσμεύσεων για την ΕΤΕ, συμπεριλαμβανομένης και την περαιτέρω παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

The Commission is not involved in the organisation of the sale process; it is the responsibility of the Greek authorities and NBG to implement the commitments they made.

ΜΤΦΡ: Η Κομισιόν δεν εμπλέκεται στην οργάνωση της διαδικασίας πώλησης, είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών και της ΕΤΕ να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις που οι ίδιοι έθεσαν.

Yours sincerely,

COMP D3-D4-D5 Secretariat

 
European Commission
DG Competition

State Aids – Financial Institutions

====================================

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.