17 Σεπ 2020

Επιστολή του Συλλόγου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος απέστειλε σήμερα στην Ευρωπαία Επίτροπο Ανταγωνισμού την παρακάτω επιστολή αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη πώληση της Εταιρίας μας.

--------------------------

Athens, 17th of September 2020 

To the European Commission 

Commissioner for Competition 

Mrs Margrethe Vestager 

Dear Mrs. Vestager, 

Provided that the global economic crisis and the COVID-19 pandemic have negatively affected the banking and insurance sectors in Greece, while the issue of the sale of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company is still pending, we would like to express our serious concerns about these matters. 

More specifically, following an audit, PWC, which is currently the chartered accountant of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company, proposed changes in the financial assumptions upon which our company has been based. 

These amendments may lead to the increase of the required reserves, thereby resulting in the decrease of the firm profits. This specific audit company has also held the role of the consultant for the prospective buyer, the fund of CVC. 

In fact, ethical issues are raised since the full access to the financial reports of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company allows the sales consultant to affect the way a non - listed company (like “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company) is evaluated. 

Given the global financial status, two scenarios may be identified: 

1rst Scenario [Negative for the seller]: The selling price is defined based on the company’s book value (i.e. assets minus liabilities) 

2nd Scenario [Positive for the seller]: The selling price is defined based on the company’s discounted future cash flows.

In accordance with the official financial statements “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company’s equity is currently valued over one billion € (1,06 billion €). 

As a matter of fact, NBG in cooperation with PWC decreases the value of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company by five hundred million € (500 million €), almost reaching the point of a sell-off! This issue should be considered of at most incitement, leading to the decrease of equity of such a profitable company.  

Such a disgraceful practice should be faced by the Commission for Competition accordingly and rigorous investigation should take place regarding the dual role pf PWC, as both a consultant and an audit company.  

For this particular reason it would be wiser for all the parties involved not to insist on a potential loss, but to allow more time to find a different solution if required. Besides our strong opposition as well as our disagreement against the sale of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company remains our indisputable stance. 

We trust that you will give this matter your urgent attention and you will respond promptly to all the issues raised.  

We thank you in advance for your attention. 

Yours sincerely, 

On behalf of the Board of Directors 

of Ethniki Insurance Employee Union 

 The President 

 Yiannis Petsalakis 

--------------------------

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Δεδομένου ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε κρίση και η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο της χώρας μας, έχοντας σε αναμονή το ζήτημα της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε ορισμένους προβληματισμούς μας σχετικά με τα παραπάνω.

Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα περίοδο ορκωτός ελεγκτής της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει αναλάβει η PWC, η οποία, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενήργησε, πρότεινε αλλαγές στις παραδοχές που ακολουθούσε η Εταιρία μας, αλλαγές που συνεπάγονται την αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων, με λογική συνέπεια τη μείωση της κερδοφορίας της. Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη ελεγκτική εταιρία, ανέλαβε και συμβουλευτικό ρόλο στο υποψήφιο για την αγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής fund CVC.

Εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι τίθενται ζητήματα δεοντολογίας, καθώς η πλήρης πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά και παραγωγικά στοιχεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο αγοράς να επηρεάσει τον τρόπο αποτίμησης μίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας όπως είναι η Εθνική Ασφαλιστική.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν δύο ακραία σενάρια αποτίμησης:

Σενάριο 1ο [Αρνητικό σενάριο για τον πωλητή]: Η τιμή πώλησης ορίζεται σύμφωνα με την καθαρή θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής, δηλαδή το ενεργητικό της μείον τις υποχρεώσεις της.

Σενάριο 2ο [Θετικό σενάριο για τον πωλητή]: Η τιμή πώλησης καθορίζεται από τη σημερινή προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Δηλαδή, αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η παρούσα αξία της αποτίμησης των ελεύθερων ταμειακών ροών της στο μέλλον. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης έγκειται αποκλειστικά στην ικανότητά της να δημιουργεί πλούτο στο μέλλον και είναι πολύ πιο αξιόπιστη από οποιονδήποτε άτυπο κανόνα. Εξάλλου, συνήθως, η πώληση συμφωνείται μεταξύ πωλητή και αγοραστή στο εύρος μεταξύ των δύο παραδοχών.

Η καθαρή θέση της Εταιρίας μας, λοιπόν, σύμφωνα με τις επίσημες λογιστικές καταστάσεις, είναι σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1,06 δισ. € ). Με την πλήρη συνεργασία της PWC ο μέτοχος, στα δικά του βιβλία μειώνει την αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500 εκ. €), βάζοντας τον πήχη της πώλησης στα όρια του ξεπουλήματος, γεγονός κραυγαλέα προκλητικό και με αποτέλεσμα τη μείωση καθαρής θέσης σε κερδοφόρα επιχείρηση!

Μία τόσο σκανδαλώδης τακτική θα έπρεπε να έχει την αναλογούσα αντιμετώπιση από την Επιτροπή και θα έπρεπε να εξεταστεί ενδελεχώς το ζήτημα του διττού ρόλου της ελεγκτικής – συμβουλευτικής εταιρίας PWC.

Είναι σκόπιμο για τον λόγο αυτό να μην υπάρχει με θρησκόληπτική ευλάβεια επιμονή για πιθανή ζημιά, αλλά να δοθεί χρόνος στη συγκυρία αυτή για εξεύρεση άλλης λύσης, αν απαιτείται. Εξάλλου αποτελεί αδιάσειστη ππεποίθησή μας η αντίθεσή μας και η διαφωνία μας με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ελπίζουμε ότι θα θέσετε άμεσα σε διερεύνηση το θέμα και θα επανέλθετε με συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτό.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

--------------------------

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.