Ευρωπαϊκά Εργασιακά Συμβούλια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


Από την 1η Μαΐου 2003 με την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσες Ελληνικές Τράπεζες έχουν πάνω από 150 εργαζόμενους στην Κύπρο, εμπίπτουν στην οδηγία της Ε.Ε. για τα Εργασιακά Συμβούλια και καλούνται να συγκροτήσουν Ευρωπαϊκό Εργασιακό Συμβούλιο.
Κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών τα Ε.Ε.Σ. έχουν αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Διαρθρωτικές αλλαγές : κλείσιμο επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές, σημειώθηκαν πολλές αδυναμίες στην χρονική στιγμή και την ποιότητα της πληροφόρησης και διαβούλευσης. Βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται ο θεσμός των Ε.Ε.Σ. είναι η ανάγκη βελτίωσης της πληροφόρησης και διαβούλευσης στις πολυεθνικές εταιρίες.
Η UNI-Europa Finance υιοθέτησε οδηγίες- κατευθυντήριες γραμμές για τα Ευρωπαϊκά Εργασιακά Συμβούλια. Οι οδηγίες αφορούν την διαπραγμάτευση και τις δραστηριότητες του Ε.Ε.Σ. και έχουν στόχο την διασφάλιση υψηλότερης ποιότητας πληροφόρησης και διαβούλευσης. Καθώς εξελίσσονται τα Ε.Ε.Σ. παρατηρείται μια τάση προς την κατεύθυνση σύναψης συλλογικών συμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα Ε.Ε.Σ. δεν έχουν όμως εντολή- εξουσιοδότηση διαπραγμάτευσης, παρά μόνο πληροφόρησης και διαβούλευσης. Η συλλογική διαπραγμάτευση αποτελεί ευθύνη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η υιοθέτηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης κατέστησε ακόμη περισσότερο σημαντική την ανάγκη βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων σε πολυεθνικό επίπεδο και την διασφάλιση ότι η εμπειρία από τα Ε.Ε.Σ. θα αξιοποιηθεί στις νέες Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις. Τέλος η Νομισματική Ένωση απαιτεί οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα σύνορα χωρών να μπορούν να συνεργάζονται προκειμένου να προστατέψουν τις θέσεις εργασίας και τον κλάδο τους.
Στον χώρο μας είχαμε δημιουργήσει την εποχή της συγχώνευσης το εργασιακό συμβούλιο που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Σκοπός ήταν τότε, αυτά που προβλέπει το Ε.Ε.Σ., την πληροφόρηση και διαβούλευση, αλλά πρωταρχικός ρόλος ήταν η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των συναδέλφων και η ομαλή συγχώνευση. Αυτό το πετύχαμε και αυτό ήταν και η τοποθέτηση μας στο τελευταίο σεμινάριο που έγινε στην Κύπρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας και των θυγατρικών της Εταιριών σε Ελλάδα και Κύπρο, ακούστηκε με προσοχή από τους παρευρισκόμενους και δεχθήκαμε και πολλές ερωτήσεις.
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας ξεκίνησε την δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης, με συμμετοχή όλων των θυγατρικών εταιριών της Τράπεζας, πιεζόμενη η Τράπεζα από τον Ευρωπαϊκό Νόμο που επιβάλει την διευκόλυνση σύστασης των Ε.Ε.Σ. συμβάλει και αυτή στην σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης της Εθνικής Τράπεζας. Στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή συμμετέχει με εκπρόσωπο και αναπληρωτή του και ο Σύλλογος μας.


Αναγνώστου Κώστας
Μέλος Δ.Σ.