Παλιός Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας


 1. ΚΥΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 2. ΑΡΘΡΟ1
 3. ΑΡΘΡΟ 2
 4. ΑΡΘΡΟ 3
 5. ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 6. ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ
 7. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 8. ΑΡΘΡΟ 7: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
 9. ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 10. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ
 11. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 12. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 13. ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
 14. ΑΡΘΡΟ 13: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ -ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
 15. ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
 16. ΑΡΘΡΟ 15: ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
 17. ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 18. ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
 19. ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΥΣΙΕΣ -ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ -ΑΔΕΙΕΣ
 20. ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 21. ΑΡΘΡΟ 20: ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 22. ΑΡΘΡΟ 21: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
 23. ΑΡΘΡΟ 22: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
 24. ΑΡΘΡΟ 23: ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 25. ΑΡΘΡΟ 24: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 26. ΑΡΘΡΟ 25: ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 27. ΑΡΘΡΟ 26: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
 28. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΕIΩΝ


ΚΥΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6/11/997
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθ. πρωτ. 9178 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
Τ.Κ.: 104 37 ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΣ
TELEX: ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Ε.
TELEFAX: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
πληροφορίες: Μ. Τουσούνη
Τηλέφωνο: 52.49.761ΘΕΜΑ: Κύρωση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ"


Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν 2218/1994 "Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τροποποίησης διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις".
2. Τον Ν 2240/1994 "Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις"
3. Τον Ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς (ΦΕΚ 395 Τ.Β 11/5/95).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/57 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας".
5. Τις διατάξεις του από 24/6/58 ΒΔ "περί καταρτίσεως διαδικασίας υποβολής, κυρώσεως, ανακοινώσεως και δημοσιότητας Κανονισμών Εργασίας".
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ. 369/89 "Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχιών".
7 .Το σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας της εταιρείας "Η ΕΘΝΙΚΗ", που μας υποβλήθηκε για έγκριση με την από 5/9/97 αίτησή της.
8. Tη γνώμη της προβλεπόμενης από την Επιτροπή Εργασίας που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτής στις 6/11/97.
Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε κατά πλειοψηφία τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας του προσωπικού της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ1
 
1. Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την κατάσταση του προσωπικού της Εταιρίας.
2. Θέματα που αφορούν την κατάσταση του προσωπικού και δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό αυτόν, θα ρυθμίζονται με συμφωνία ανάμεσα στην Εταιρία και το Σύλλογο Εργαζομένων στην Εταιρία.
3. Οι διατάξεις των νόμων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων που ισχύουν σήμερα ή θα τεθούν σε ισχύ στο μέλλον, υπερισχύουν απέναντι στις διατάξεις του κανονισμού αυτού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες για το προσωπικό της Εταιρίας.
4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, στην έννοια του προσωπικού υπάγεται κάθε πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
5. Δεν υπάγονται στον κανονισμό αυτόν , ανεξάρτητα από τη σύμβαση που τους συνδέει με την Εταιρία.
α) Ο Γενικός Διευθυντής, οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές και οι σύμβουλοι διοίκησης με ειδικές συμβάσεις. Εφ' όσον, όμως, ο Γενικός Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές προέρχονται από την Υπαλληλική Ιεραρχία της Εταιρίας υπάγονται στον κανονισμό αυτό, χωρίς να κατέχουν Οργανική θέση, και εξακολουθούν να ισχύουν για κείνους οι συμβάσεις εργασίας που τους συνδέουν με αυτή.
6) Οι Δικηγόροι οι οποίοι παρέχουν τις Νομικές Υπηρεσίες τους στην Εταιρία και στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και ο Κανονισμός Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας
γ) Οι εισπράκτορες -εργολάβοι
δ) Οι έμμισθοι πωλητές
ε) Το προσωπικό καθαριότητας μερικής απασχόλησης
στ) Το δόκιμο και έκτακτο προσωπικό, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ Β, γ αυτού του κανονισμού.
6. Όποιος προσλαμβάνεται από την Εταιρία, ανεξάρτητα από κατηγορία, πρέπει να αποδεχθεί έγγραφα και ανεπιφύλακτα αυτόν τον κανονισμό. Η μη ανεπιφύλακτη αποδοχή συνιστά κώλυμα για την πρόσληψή του.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 2

Οι εργασίες της Εταιρίας διεξάγονται από τα όργανα που προβλέπει το καταστατικό της και το εκάστοτε ισχύον Οργανόγραμμα .

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 3
 
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό οργάνων, ιδρύονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, και ρυθμίζονται ή τροποποιούνται οι αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες τους, καθώς και η σύνθεσή τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρίας.
2 .Οι τοποθετήσεις του προσωπικού και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στα υπηρεσιακά όργανα της Εταιρίας γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό οργάνων, σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού αυτού

3 .Οι Προϊστάμενοι όλων των επιπέδων ευθύνης ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατέθηκαν και παρακολουθούν Τις εργασίες που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τις εγκυκλίους, οδηγίες και εντολές της Γενικής Διεύθυνσης ή των οργάνων της.
4. Τους Προϊσταμένους όλων των επιπέδων ευθύνης, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ή υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη, αναπληρώνει, εφόσον δεν έχει διοριστεί τέτοιος από τη Γενική Διεύθυνση, αυτός που ορίζεται από τον Προϊστάμενο ως προσωρινός αναπληρωτής. Ο ορισμός αυτός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού αυτού. Η κατ' αυτόν τον τρόπο προσωρινή αναπλήρωση δε συνοδεύεται από οικονομικές απολαβές και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Προσωπικό της Εταιρίας αποτελείται από:
I. Το ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, στο οποίο ανήκουν:
1) Κατηγορία Α' -Το Διοικητικό Προσωπικό 2) Κατηγορία Β' -Το Προσωπικό της Ταμειακής και Εισπρακτικής Υπηρεσίας.
II. Το ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, στο οποίο ανήκουν:
l) Κατηγορία Α' -Το Τεχνικό Προσωπικό, το οποίο αποτελείται από τις εξής υποκατηγορίες:
α) τηλεφωνητές
6) τεχνίτες
γ) οδηγός
2) Κατηγορία Β' -Το αμιγώς Βοηθητικό Προσωπικό, το οποίο αποτελείται από τις εξής υποκατηγορίες"
α) κλητήρες
6) θυρωροί
γ) νυχτοφύλακες
δ) καθαρίστριες
ε) εργάτες
III. Το προσωπικό ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, Το οποίο δεν εντάσσεται στο βαθμολόγιο, και στο οποίο ανήκουν:
1) Κατηγορία Α' -Οι Σύμβουλοι Διοίκησης, οι Ειδικοί Συνεργάτες.
2) Κατηγορία Β' -Το έκτακτο προσωπικό που κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση.
Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει τους ακόλουθους βαθμούς:

Κατηγορία 1/ Α
Διευθυντής
Υποδιευθυντής
Εντεταλμένος
Τμηματάρχης
Λογιστής
Υπολογιστής
Βοηθός

Κατηγορία Ι/Β
Κεντρικός Ταμίας
Ταμίας Α'
Ταμίας Β'
Ταμίας Γ'
Υποταμίας Α'
Υποταμίας Β'
Εισπράκτωρ Α'
Εισπράκτωρ Β'
Εισπράκτωρ Γ'
Κατηγορία II/Α
Τηλεφωνητής Α ,
Τηλεφωνητής Β'
Τηλεφωνητής Γ'
Τηλεφωνητής Δ'
Τηλεφωνητής Ε'
Τεχνίτης Α'
Τεχνίτης Β'
Τεχνίτης Γ'
Τεχνίτης Δ'
Τεχνίτης Ε'

Οδηγός Α'
Οδηγός Β'
Οδηγός Γ'
Οδηγός Δ'
Οδηγός Ε'

Κατηγορία II/Β
Κλητήρας -Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Α'
Κλητήρας -Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Β'
Κλητήρας -Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Γ'
Κλητήρας -Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Δ'
Κλητήρας -Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Ε'

Μεταβατικές Διατάξεις:
1) Η ένταξη στις παραπάνω κατηγορίες του ήδη υπηρετούντος προσωπικού της Εταιρίας θα γίνει με Βάση Τα όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και του Συλλόγου Εργαζομένων και θα περιέχεται σε σχετικό πρακτικό συμφωνίας.
2) Η κατηγορία Ι/Β διατηρείται μόνο για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους και μέχρι την έξοδό τους από την υπηρεσία.
3) Η κατηγορία του Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού του Αστέρα διατηρείται μεταβατικά μέχρι την έξοδο του ήδη υπηρετούντος προσωπικού του Αστέρα ή την ένταξή του στην παραπάνω κατηγορία Ι/ Α του κανονισμού αυτού. Μέχρι τότε διατηρούνται οι οικονομικές συνέπειες που προβλέπονται από τον ΟΕΥ για την κατηγορία αυτή του Αστέρα.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕIΣ
 
1. Οι οργανικές θέσεις αφορούν τους βαθμούς του κύριου προσωπικού από Εντεταλμένο και πάνω, καθώς και τους καταληκτικούς βαθμούς του βοηθητικού προσωπικού και καθορίζονται ως εξής

Διευθυντές 18
Υποδιευθυντές 54
Εντεταλμένοι 108
Κεντρικός Ταμίας 1
Τηλεφωνητής Α' 1
Τεχνίτης Α' 1
Κλητήρας -Επιμελητής Α' 3
Θυρωρός-Επιμελητής Α' 1
Νυχτοφύλακας -Επιμελητής Α' 1
Οδηγός Α' 1
2. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταβάλλει τη διάρθρωση των παραπάνω οργανικών θέσεων ή να τροποποιεί τον αριθμό τους μετά από διαβούλευση με το Σύλλογο Εργαζομένων.
Σε περίπτωση μείωσης των οργανικών θέσεων, όπως ορίζονται παραπάνω, όσοι υπάλληλοι υπηρετούν στις καταργούμενες θέσεις, παραμένουν στο βαθμό τον οποίο κατέχουν, ως υπεράριθμοι, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα του βαθμού τους ή της προηγούμενης θέσης τους


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 
 
1. Διακρίσεις Προσωπικού. Το προσωπικό της Εταιρίας διακρίνεται σε τακτικό, δόκιμο και έκτακτο.
α) Τακτικό είναι το προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρία με σύμβαση αορίστου χρόνου και έχει συμπληρώσει τον κατά την παρ.(β) χρόνο δοκιμασίας
β) Δόκιμο είναι το προσωπικό για όσο διάστημα διανύει την υποχρεωτική ετήσια δοκιμαστική περίοδο, από την επιτυχή έκβαση της οποίας εξαρτάται η ένταξή του στο τακτικό προσωπικό.
γ) Έκτακτο είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για να καλύψει προσωρινές ή έκτακτες ανάγκες της Εταιρίας και δεν εντάσσεται στο τακτικό προσωπικό. Η σύμβαση δε μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πρόσληψης χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σιωπηρά ή εγγράφως.
2. Το προσωπικό της Εταιρίας προσλαμβάνεται ύστερα από επιλογή.
3. Η επιλογή των προσλαμβανόμενων γίνεται από Επιτροπή προσλήψεων, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφίων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων που τίθενται κατά περίπτωση. Η Επιτροπή οφείλει να θέτει αντικειμενικά κριτήρια, όπως, ενδεικτικά, τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, εμπειρία, αριθμός πτυχίων, εντοπιότητα (πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) συνέντευξη για το προσλαμβανόμενο προσωπικό της κατηγορίας 1/ Α ή όπου κρίνεται απαραίτητο για τις άλλες κατηγορίες προσωπικού.
.
4. Η Επιτροπή Προσλήψεων είναι πενταμελής και συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, Το οποίο και καθορίζει τις λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας. Στην Επιτροπή Προσλήψεων μετέχει και ένας Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου των Εργαζομένων Μετά Το πέρας της διαδικασίας, η Επιτροπή Προσλήψεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη των επιλεγέντων, και υποβάλλει προς αυτό το σκοπό πίνακα με το διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από αυτόν του αριθμού της προκήρυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να επιλέξει μέσα από τον υποβληθέντα πίνακα.
5. Οι προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού ανακοινώνονται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, και στα καταστήματα της Εταιρίας που αφορούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν και τα αναγκαία κατά περίπτωση προσόντα εκείνων που θα προσληφθούν, και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις μέσα σε ορισμένη προθεσμία.
6. Για κάθε πρόσληψη απαιτείται η συνδρομή των ακόλουθων τυπικών προϋποθέοεων.

α) Ιθαγένεια Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε περίπτωση άλλων αλλοδαπών άδεια εργασίας, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις

β) Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 35 ετών. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η υπέρβαση του παραπάνω ορίου ηλικίας μετά από απόφαση του Δ.Σ. Της Εταιρίας και μόνο, εφόσον πρόκειται για προσλήψεις της παραγράψου 11α. Η ηλικία πιστοποιείται από τη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

γ ) Ανάλογα με Την κατηγορία που αφορούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις, κατοχή των ακόλουθων τίτλων σπουδών:
-Απολυτήριο 9ετούς υποχρεωτικής φοίτησης για το βοηθητικό προσωπικό, εκτός από τους εργάτες και το προσωπικό καθαριότητας
-Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου για Το κύριο προσωπικό
-Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Παν/μίου για όσους υπάγονται στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 10α του άρθρου αυτού.

δ) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή.

ε) Ο προσλαμβανόμενος να μην έχει καταδικαστεί από ελληνικό ή αλλοδαπό δικαστήριο με ποινή στερητική της ελευθερίας για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, απιστία, παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, λιποταξία, ψευδή δήλωση, έγκλημα περί το εθνικό νόμισμα

στ) Ο προσλαμβανόμενος να μη βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Για την πρόσληψη υπαλλήλων που υπάγονται στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, η Εταιρία μπορεί να απαιτεί και ειδικά προσόντα ή γνώσεις.

7 . Όσοι προσλαμβάνονται στην Εταιρία πρέπει να προσαγάγουν τα ακόλουθα Πιστοποιητικά.

α) Πιστοποιητικό σπουδών και Πιστοποιητικά γλωσσών
6) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
γ) Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δε διώκονται για ποινικό αδίκημα
δ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' για τους άνδρες
ε) Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Η πρόσληψη εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών της Εταιρίας, που αποτελεί πρόταση για κατάρτιση συμβάσεως, με το οποίο καλείται ο ενδιαφερόμενος να αναλάβει υπηρεσία και καθορίζεται η ημερομηνία παρουσιάσεώς του. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιασθεί να αναλάβει υπηρεσία εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή το αργότερο εντός 5 ημερών από αυτήν, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται Την πρόσληψή του
9. Η πρόσληψη γίνεται δοκιμαστικά για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου οι προσλαμβανόμενοι φοιτούν υποχρεωτικά στη Σχολή εκπαίδευσης και κατάρτισης της Εταιρίας. Μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από τον Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών, τον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων, προβαίνει σε κρίση των προσλαμβανόμενων. Όσοι κρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ως κατάλληλοι, εντάσσονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην κατηγορία για την οποία προορίζονται κατά την ημερομηνία προσλήψεως. Οι υπόλοιποι, των οποίων δεν ανανεώνεται η σύμβαση, αποχωρούν από την υπηρεσία με την αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος.
Η πρόσληψη γίνεται εγγράφως, πάντοτε δε μετά από προηγούμενη έγγραφη ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υπαλλήλου του ισχύοντος κανονισμού της Εταιρίας.
Οι προσλαμβανόμενοι, εκτός από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στα υποκαταστήματα στα οποία προσλήφθηκαν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ( 4) ετών .
10. α) Όσοι διανύσουν με επιτυχία την ετήσια δοκιμαστική περίοδο εντάσσονται υποχρεωτικά στον πρώτο (εισαγωγικό) Βαθμό κάθε κατηγορίας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη διάταξη της παραγράφου αυτής και στην παρ. 11 εδ. α,β. Κατ' εξαίρεση, όσοι έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή ισότιμα αναγνωρισμένου αλλοδαπού Παν/μίου, προσλαμβάνονται με 4ετή βαθμολογική προώθηση Όσοι έχουν και δεύτερο πτυχίο ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών προσλαμβάνονται με προώθηση δύο επιπλέον ετών Όσοι έχουν πτυχίο ΤΕΙ ή άλλης Ανώτερης σχολής τριετούς φοίτησης ημεδαπού ή ισότιμου ιδρύματος του εξωτερικού προσλαμβάνονται με τριετή προώθηση

β) Τις προωθήσεις αυτές δικαιούνται και όσοι αποκτήσουν παρόμοιο πτυχίο ή πτυχία κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Εταιρία, χωρίς να γίνεται συμψηφισμός με τις τυχόν κατ' εκλογή προαγωγές ή οποιαδήποτε άλλη προώθηση κατά την ένταξη.

γ) Όσοι προσλαμβάνονται με απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου (εξαετούς μέσης εκπαίδευσης), ενώ κατέχουν κατά το χρόνο πρόσληψης Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής, την ύπαρξη του οποίου αποκρύπτουν, δε δικαιούνται καμία βαθμολογική ή μισθολογική προώθηση, ούτε μετάταξή τους σε άλλη κατηγορία του προσωπικού.

δ) Κατά την ένταξη προσμετράται και η στρατιωτική θητεία με βαθμολογική προώθηση μέχρι δύο έτη Στις περιπτώσεις που η στρατιωτική θητεία υπολογίζεται σε κλάσμα, στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο εξάμηνο
11. α) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται ετησίως μέχρι τρεις (3) εξειδικευμένοι υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακές σπουδές ή/και αξιόλογη εμπειρία αποδεικνυόμενη από σχετική προϋπηρεσία). Αν δεν γίνει χρήση του δικαιώματος αυτού, η δυνατότητα πρόσληψης που παρέχεται βάσει του άρθρου αυτού μεταφέρεται στο αμέσως επόμενο έτος και μόνο για έναν επιπλέον υπάλληλο Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Ο μισθός των παραπάνω υπαλλήλων θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ και θα είναι ανάλογος με τα προσόντα τους και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές του 25ου μισθολογικού κλιμακίου, προσαυξημένων με το επίδομα ευθύνης Τομέα και τα νόμιμα επιδόματα.
Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, και εφόσον κριθούν κατάλληλοι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οι δυνάμει του παρόντος προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι μπορούν να εντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και το βαθμό του Εντεταλμένου, ως υπεράριθμοι. Μετά την ένταξή τους, εντάσσονται και στο ενιαίο μισθολόγιο, σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, προς κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν δικαιολογούν κατά την κρίση του την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, μπορεί να προσλαμβάνει πέραν του τακτικού προσωπικού, έκτακτο προσωπικό, μέχρι του 2% του τακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και άνευ ορίου ηλικίας. Η σύμβαση δεν μπορεί να υπερβαίνει για κανένα λόγο τους οκτώ μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πρόσληψης, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σιωπηρά ή εγγράφως. Το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις του Οργανισμού αυτού και δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να ενταχθεί στο τακτικό προσωπικό της Εταιρίας.
12. Σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, ως ημερομηνία πρόσληψης για όσους προσλαμβάνονται το πρώτο εξάμηνο του έτους θεωρείται πλασματικά η 1η Ιουλίου του ίδιου έτους και για όσους προσλαμβάνονται Το δεύτερο εξάμηνο θεωρείται πλασματικά η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
13 .Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν νομοθετικών ρυθμίσεων που θα προβλέπουν διαφορετική διαδικασία προσλήψεων.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 7: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Οι αποδοχές του προσωπικού της Εταιρίας καθορίζονται από το Ενιαίο μισθολόγιο, που Εφαρμόζεται από 1/1/1982, όπως μεταβάλλεται από τις Κλαδικές και Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και τα Πρακτικά Συμφωνίας που ισχύουν στην Εταιρία,

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 
1. Στο προσωπικό της Εταιρίας χορηγούνται επιδόματα, βάσει των οικείων Σ.Σ.Ε, των ατομικών συμβάσεων εργασίας, των Πρακτικών συμφωνίας και των αποφάσεων της διοίκησης.
2. Επίδομα Ευδόκιμης παραμονής. Στο τακτικό προσωπικό κάθε κατηγορίας χορηγείται επίδομα ευδόκιμης παραμονής στον ίδιο βαθμό , εφόσον η υπηρεσία του είναι πραγματική και ευδόκιμος και δεν δύναται αυτό να προαχθεί, είτε λόγω μη υπάρξεως οργανικών θέσεων, είτε λόγω εξαντλήσεως της ιεραρχίας της οικείας κατηγορίας στην οποία ανήκει Το επίδομα αυτό δικαιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα όσοι προσλήφθηκαν μέχρι 26/8/1982.
Το επίδομα αυτό χορηγείται στους καταληκτικούς βαθμούς κάθε διετία παραμονής στον ίδιο βαθμό και για τρεις διετίες και στους υπόλοιπους βαθμούς σύμφωνα με ότι ορίζουν οι ΣΣΕ που ισχύουν κάθε φορά και όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και του Συλλόγου Εργαζομένων και θα περιέχονται σε σχετικό Πρακτικό συμφωνίας.

3. Υπάλληλοι που έτυχαν επιδόματος ευδοκίμου υπηρεσίας σε μη καταληκτικό βαθμό, το διατηρούν όσο παραμένουν εντός του ενιαίου μισθολογίου

4. Πραγματική υπηρεσία θεωρείται ο χρόνος που ο υπάλληλος εργάσθηκε πραγματικά στην Εταιρία. Κατά συνέπεια, δεν υπολογίζεται ο χρόνος που ο υπάλληλος απουσίασε από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, όπως άδεια άνευ αποδοχών, ποινή κλπ, εκτός από τις περιπτώσεις απουσίας για την εκτέλεση επιβαλλόμενων από το νόμο Δημοσίων λειτουργημάτων, των περιπτώσεων των νόμιμων υποχρεωτικών αδειών, των αδειών σπουδών και της αποστολής του από την Εταιρία για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.
Ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος που ο υπάλληλος απουσίασε από την υπηρεσία του λόγω ασθενείας (εξαιρείται η άδεια ασθένειας λόγω κυοφορίας που θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας), εφόσον ο χρόνος αυτός δεν ξεπερνά συνολικά
α) Δύο μήνες για τους υπαλλήλους που έχουν μέχρι 5 χρόνια υπηρεσία στην Εταιρία,
β) Τέσσερις μήνες για τους υπαλλήλους που έχουν από 5 μέχρι 10 χρόνια υπηρεσία στην Εταιρία,
γ) Έξι μήνες για τους υπαλλήλους που έχουν από 10 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσία στην Εταιρία,
δ) Εννέα μήνες για τους υπαλλήλους που έχουν από 20 χρόνια και πάνω υπηρεσία στη Εταιρία,
5. Το ευδόκιμο της υπηρεσίας κρίνεται από Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Δ/ντή Διοικητικών υπηρεσιών (σύμφωνα με τις σχετικές Σ.Σ.Ε.)

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ
 
1. Οι αποζημιώσεις, τα οδοιπορικά και τα λοιπά έξοδα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για υπηρεσιακές ανάγκες της Εταιρίας, καθορίζονται σύμφωνα με τον νόμο ή τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό υπηρεσιακών μετακινήσεων και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Δ/νσης, σε περίπτωση που αυτές περιέχουν ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους εργαζόμενους,

2. Στο προσωπικό της Εταιρίας καταβάλλονται διάφορες παροχές, των οποίων οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα ποσά, καθορίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις, Επιχειρησιακές Συμβάσεις, Πρακτικά Συμφωνίας, αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης και πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρία,

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Για κάθε υπάλληλο τηρείται από την Εταιρία ατομικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα προσόντα, τις σπουδές, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το διορισμό, τη μισθοδοσία , τις υπηρεσιακές και βαθμολογικές μεταβολές, τα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια, τις πειθαρχικές ποινές, τις άδειες, ΤΙς απουσίες λόγω ασθενειών και τις αιτίες τους, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και γενικά όλα τα στοιχεία τα σχετικά με τη σύμβαση εργασίας του υπαλλήλου. Στον ατομικό φάκελο τηρούνται και δελτία αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου.

2. Ο Τομέας Προσωπικού τηρεί επετηρίδα κατά βαθμούς και ονοματεπώνυμο του προσωπικού όλων των κατηγοριών που εργάζεται στην Εταιρία. Ο Τομέας Προσωπικού εκδίδει στο τέλος κάθε έτους επετηρίδα, η οποία διανέμεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά από αίτησή τους.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
1. Οι προαγωγές των υπαλλήλων διενεργούνται υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους κρίσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Με τη λήξη του εξαμήνου προάγονται αυτόματα κατ' αρχαιότητα όλοι οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο.
Για προαγωγή κρίνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, όσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι προαγωγές των υπαλλήλων διενεργούνται κατ' αρχαιότητα μετά από ευδόκιμη υπηρεσία-, κατ' εκλογή και κατ' απόλυτο εκλογή, με βάση την ιδιαίτερη επίδοση και ικανότητα του υπαλλήλου. Όσοι έχουν τους βαθμούς Υπολογιστή και Λογιστή της Κατηγορίας 1/ Α, Εισπράκτορα Γ', Β', Α', Υποταμία Β', Α' και Ταμία Γ', Β' της Κατηγορίας Ι/Β και όλους τους υπόλοιπους βαθμούς, πλην των καταληκτικών, των Κατηγοριών 11/ Α και ΙΙ/Β, κρίνονται κατ' αρχαιότητα ή κατ' εκλογή.
Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε προαγωγές κατ' εκλογή μέχρι και ποσοστού 30% επί των κρινομένων κατ' αρχαιότητα σε κάθε βαθμό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατ' εκλογή προαγωγή είναι ο κρινόμενος να έχει συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία.
Όσοι έχουν τους βαθμούς του Εντεταλμένου, Τμηματάρχη, και Ταμία Α', Τηλεφωνητή Β', Τεχνίτη Β', Οδηγού Β', Kλητ-Θυρ-Nυχτοφ., Επιμελητή Β', κρίνονται μόνο κατ' απόλυτο εκλογή και εφόσον έχουν διανύσει πενταετία παραμονής στο βαθμό, εκτός από τον Εντεταλμένο, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει διετία παραμονής στο βαθμό.

3. Οι θέσεις των Διευθυντών πληρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Γενικού Δ/ντή.
Θα εξετάζονται οι υποψηφιότητες όσων έχουν τον βαθμό του Υποδιευθυντή, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή (15ετή) πραγματική υπηρεσία στην Εταιρία, και συγκεντρώνουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
4. Στους πίνακες προαγωγών κατ' αρχαιότητα περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει τα κατωτέρω καθοριζόμενα, κατά βαθμούς, χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.
Κατηγορία 1/ Α
α) τετραετία στο βαθμό του Βοηθού
β) εξαετία σε όλους τους υπόλοιπους βαθμούς
Κατηγορία Ι/Β
α) πενταετία στο βαθμό του Εισπράκτορα Γ'
β) τριετία σε όλους τους υπόλοιπους βαθμούς
Κατηγορία II/Α
α) τετραετία στον αρχικό βαθμό
β) εξαετία στους υπόλοιπους βαθμούς
Κατηγορία II/Β
α) τετραετία στο βαθμό Κλητήρα -Θυρωρού- Νυχτοφύλακα Επιμελητή Ε'
Β) εξαετία στους υπόλοιπους βαθμούς

5. Στους πίνακες προαγωγών κατ' εκλογή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετία στους βαθμούς του Υπολογιστή και Λογιστή και όσοι έχουν συμπληρώσει διετία στους βαθμούς του Εισπράκτορα Α', Β', Γ', Υποταμία Α', Β' και Ταμία Β', Γ', Στις κατηγορίες ΙΙ/Α και ΙΙ/Β περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετία στους βαθμούς Γ', Δ', Στους πίνακες προαγωγών κατ' απόλυτον εκλογή περιλαμβάνονται όσοι Τμηματάρχες έχουν συμπληρώσει πενταετία, όσοι Εντεταλμένοι έχουν συμπληρώσει διετία, όσοι Ταμίες Α' έχουν συμπληρώσει διετία και όσοι από τις κατηγορίες ΙΙ/ Α και ΙΙ/Β έχουν συμπληρώσει πενταετία στο βαθμό Β',

6. α) Ως πραγματική υπηρεσία θεωρείται αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 8 παρ, 4 του παρόντος κανονισμού,
β) Ο χρόνος ο οποίος σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δε θεωρείται πραγματική υπηρεσία λογίζεται ότι λήγει, εφόσον μεν εμπίπτει στο πρώτο εξάμηνο του έτους την 30 Ιουνίου, εφόσον δε εμπίπτει στο δεύτερο εξάμηνο, την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους αντίστοιχα,

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Μεταξύ ισόβαθμων υπαλλήλων προηγείται ο αρχαιότερος στο βαθμό και μεταξύ ισόβαθμων και ταυτόχρονα προαχθέντων στο βαθμό που κατέχουν, ο αρχαιότερος κατά τη σειρά της γενικής αρχαιότητας στην επετηρίδα.
Η αρχαιότητα δε λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων ευθύνης, η οποία βασίζεται στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά θα περιγράφονται στον κανονισμό κριτηρίων κατάληψης θέσεως ευθύνης, που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού αυτού και ο οποίος θα συνταχθεί από επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της Εταιρίας με συμμετοχή εκπροσώπου του Συλλόγου Υπαλλήλων μέχρι τις 31/12/1997 και θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/1998.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ -ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Α. Πειθαρχικά Συμβούλια
1. Σύνθεση. Στην Εταιρία λειτουργούν τα παρακάτω Πειθαρχικά Συμβούλια που είναι δύο Βαθμών, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.
Η σύνθεση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου είναι τριμελής και του Δευτεροβάθμιου πενταμελής με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους.
Το ένα από τα μέλη ορίζεται με πρόταση του Δ.Σ. του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλόγου του προσωπικού και τα υπόλοιπα με πρόταση του Δ.Σ της Εταιρίας.
Τα μέλη του πρωτοβαθμίου πρέπει να έχουν βαθμό τουλάχιστον Εντεταλμένου και τα μέλη του δευτεροβάθμιου τουλάχιστον Υποδιευθυντή. Η σύνθεση του πρωτοβαθμίου μεταβάλλεται ανάλογα όταν κρίνονται υπάλληλοι ίσης ή ανώτερης βαθμίδας από αυτήν του Εντεταλμένου. Τα πιο πάνω αναφερόμενα για τον απαιτούμενο βαθμό δεν ισχύουν για τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων
Ως μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου υποδεικνύονται και μέλη ΔΣ. της Εταιρίας, τρία κατ' ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή.
2 .Εξαίρεση μελών .Οι διατάξεις της Πολιτικής δικονομίας για την εξαίρεση δικαστικών ισχύουν και για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης και πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη. Εξαίρεση μελών μπορεί να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο μόνο μια φορά για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας. Η αίτηση εξαίρεσης θα εξετάζεται από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, αναπληρωμένου του κωλυομένου μέλους.
Αν ο αριθμός των μελών που εξαιρούνται δημιουργεί κώλυμα για την απαρτία των Συμβουλίων, αυτά συγκαλούνται με τα αναπληρωματικά μέλη.
3. Συγκρότηση. Η συγκρότηση των Πειθαρχικών συμβουλίων γίνεται στο τέλος κάθε έτους με πράξη του Δ.Σ της Εταιρίας, με την οποία ορίζονται τα μέλη τους και οι αναπληρωτές τους. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο Πρόεδρος, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει το βαθμό του Δ/ντή για το Πρωτοβάθμιο και την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. για το Δευτεροβάθμιο, ο Εισηγητής και ένας υπάλληλος που ασκεί χρέη γραμματέα. Στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό ορίζεται εισηγητής ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και στο Δευτεροβάθμιο, ο Γενικός Διευθυντής.
Αν εκλείψει ή παραιτηθεί μέλος των Πειθαρχικών Συμβουλίων και ο αναπληρωτής του, η Εταιρία ορίζει αντικαταστάτες τους κατά τους όρους και τη διαδικασία των προηγούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού Το ίδιο ισχύει για τους εισηγητές και τους γραμματείς των Πειθαρχικών συμβουλίων.

4. Μέχρι το 1/3 των μελών του Πρωτοβαθμίου και μέχρι 2/5 των μελών του Δευτεροβαθμίου, μπορούν να επαναδιοριστούν και ως μέλη των επανασυγκροτούμενων Συμβουλίων του επόμενου έτους
5. Λειτουργία. Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συνεδριάζει σε πλήρη απαρτία. Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του.
Οι αποφάσεις των συμβουλίων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι αποφάσεις του πρωτοβαθμίου είναι άμεσα εκτελεστές και καθίστανται οριστικές μετά από παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την κοινοποίησή τους και εφόσον δεν ασκήθηκε κατ' αυτών προσφυγή.
Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου είναι τελεσίδικες.
Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων και μόνο αυτές εκτελούνται από τη Γενική Δ/νση αφού κοινοποιηθούν σε αυτήν με μέριμνα του Γραμματέα κάθε Συμβουλίου
Β. Υπηρεσιακά Συμβούλια
1. Αρμοδιότητες. Στην Εταιρία λειτουργούν δύο Υπηρεσιακά Συμβούλια, το Α' και το Β', με αρμοδιότητα να κρίνουν και να αποφασίζουν τις προαγωγές των υπαλλήλων
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α' έχει αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφασίζει για την υπηρεσιακή κατάσταση του Κυρίου Προσωπικού (Κατηγορίες Ι/Α και Ι/Β) για τους βαθμούς του Τμηματάρχη και Ταμία Α' και πάνω , πλην του Διευθυντή.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β' έχει αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφασίζει για την υπηρεσιακή κατάσταση του Κυρίου Προσωπικού μέχρι και το βαθμό του Λογιστή και Ταμία Β' και όλου του Βοηθητικού Προσωπικού των Κατηγοριών ΙΙ/ Α και ΙΙ/Β.
2. Σύνθεση. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι επταμελή. Στη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων συμμετέχει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Προεδρεύων, για το Α' και Δ/ντής για το Β' τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται μεταξύ των Δ/ντών και των Υποδ/ντών. Ένα από τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ορίζεται από το Δ.Σ του Συλλόγου των Εργαζομένων στην Εταιρία ανεξάρτητα από το Βαθμό του. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, εάν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος, παρίσταται ένας Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας.
3. Συγκρότηση. α) Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών συμβουλίων γίνεται στο τέλος κάθε έτους με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται τα μέλη τους και οι αναπληρωτές τους.
Με την ίδια πράξη ορίζονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους, τα μέλη που θα εκτελούν χρέη εισηγητών και οι υπάλληλοι που θα εκτελούν χρέη γραμματέων των συμβουλίων. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
β) Αν εκλείψει ή παραιτηθεί μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, η Εταιρία ορίζει αντικαταστάτες τους κατά τους όρους και τη διαδικασία των προηγούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού. Το ίδιο ισχύει για τους εισηγητές και τους γραμματείς των Υπηρεσιακών συμβουλίων.
4. Λειτουργία. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια συνέρχονται υποχρεωτικά με ευθύνη του Προέδρου τους εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της προαγωγικής περιόδου Τα Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη τους.
Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι άμεσα εκτελεστές από τη Γενική Δ/νση μετά την κοινοποίησή τους σε αυτήν με μέριμνα του Γραμματέα κάθε Συμβουλίου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από της συνεδριάσεως του αντίστοιχου Συμβουλίου.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
 
1. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων γίνεται με σύνταξη δελτίων αξιολόγησης υποχρεωτικά για όλους τους βαθμούς πλην Δ/ντή. Τα δελτία αξιολόγησης καταχωρούνται στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων. Η κρίση και η βαθμολογία των υπαλλήλων από τους κριτές βαθμολογητές πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ο αντικειμενικός τρόπος κρίσης των κριτών-βαθμολογητών θα συνεκτιμάται κατά τη διαδικασία κρίσης της υπηρεσιακής κατάστασής τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα θα προβλέπονται στον ειδικό κανονισμό που θα διέπει τα της αξιολόγησης του προσωπικού σύμφωνα με το εδ. β' της παρ 1 του άρθρου αυτού.
Τα δελτία αξιολόγησης που χρησιμεύουν για την εξέλιξη του προσωπικού συντάσσονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου, και αφορούν την περίοδο από 1/1 έως και 31/12. Οι κριτές, τα σημεία βαθμολογήσεως, ο τρόπος, η διαδικασία, οι συντελεστές και γενικά οι λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνταξη και αναθεώρηση των δελτίων αξιολόγησης καθορίζονται από ειδικό κανονισμό σύνταξης δελτίων αξιολόγησης, ο οποίος θα συνταχθεί από επιτροπή που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προσωπικού και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων. Ο κανονισμός θα έχει συνταχθεί μέχρι τις 31/12/1997 και θα ισχύσει από την 1/1/1998 Ο ανωτέρω κανονισμός θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού του κανονισμού. Μέχρι να ισχύσει ο κανονισμός κριτηρίων ισχύει ο παλαιός κανονισμός της Εθνικής.
Αντίγραφο του δελτίου αξιολόγησης χορηγείται σε κάθε υπάλληλο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Προαγωγών πριν την προαγωγική περίοδο στην οποία αναφέρεται. Ο υπάλληλος μπορεί ταυτόχρονα να λάβει γνώση του περιεχομένου του ατομικού του φακέλου και, με αίτησή του, Να λάβει αντίγραφο των εγγράφων που είναι καταχωρημένα σε αυτόν.
Η Εταιρία υποχρεούται να συντάσσει δελτία αξιολόγησης και για το προσωπικό που τελεί σε δοκιμαστική περίοδο. Για τη σύνταξη των δελτίων αξιολόγησης του προσωπικού αυτού ισχύουν κατ' αναλογία όσα προβλέπονται παραπάνω στην παρ. 1 αυτού του άρθρου.
2. Για κάθε προαγωγική περίοδο η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών καταρτίζει τους πίνακες προακτέων κατά βαθμούς και ειδικότερα.
α) κατ' αρχαιότητα
β) κατ' εκλογή
γ) κατ' απόλυτο εκλογή
δ) πίνακα των κρινόμενων ως στάσιμων
Οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται έγκαιρα και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας, στα αρμόδια κατά το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού Υπηρεσιακά Συμβούλια, για την τελική κρίση όσων έχουν δικαίωμα προαγωγής. τα Υπηρεσιακά Συμβούλια έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα.
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κρίνοντας τόσο επί του τύπου όσο και επί της ουσίας δύνανται να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, ακόμα και την παράσταση ενώπιόν τους του κρινόμενου ή/και των κρινόντων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Οι βαθμολογικές και οικονομικές επιπτώσεις των προαγωγών ανατρέχουν στην ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος προήχθη στον ανώτερο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κανονισμού.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 15: ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

1. Δεν μπορούν να προαχθούν και κρίνονται στάσιμοι οι υπάλληλοι που μετά την τελευταία προαγωγή τους:
α) Κρίθηκε με βάση τα δελτία αξιολόγησης ότι δεν έχουν κατά τον χρόνο της κρίσης επαρκή στοιχεία για προαγωγή στον επόμενο βαθμό και ικανότητα να ασκήσουν ανώτερα καθήκοντα
β) Απουσίασαν από την υπηρεσία αδικαιολόγητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 5 αυτού του κανονισμού.
γ) Επέδειξαν ανικανότητα, ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα δελτία αξιολόγησης.

2. Στην απόφαση για στασιμότητα ορίζεται και η χρονική διάρκειά της, που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα χρόνο. Ο χρόνος στασιμότητας δεν υπολογίζεται στο χρόνο για την προαγωγή ή για τη λήψη επιδόματος ευδόκιμης παραμονής, υπολογίζεται όμως για τη λήψη του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας. Μετά τη λήξη του χρόνου στασιμότητας ο υπάλληλος κρίνεται κανονικά κατά την επόμενη κρίση.
3. Η στασιμότητα κηρύσσεται με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4. Όποιος κριθεί στάσιμος τρεις φορές συνολικά, απολύεται μετά την τρίτη στασιμότητα, με απόφαση του Γενικού Δ/ντή.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Η παροχή εξουσιοδότησης ή δικαιώματος υπογραφής, που έχει σκοπό απλά και μόνο την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της Εταιρίας, δεν παρακολουθεί το βαθμό του υπαλλήλου, ούτε συνεπάγεται δικαίωμα διατήρησης αυτής. Συνεπώς, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αυτό να σημαίνει υποβιβασμό ή μείωση του υπαλλήλου.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
 
1. α) Μετάταξη υπαλλήλου από κατηγορία του άρθρου 4 στην οποία ανήκει, σε άλλη ανώτερη, μπορεί να διενεργηθεί μόνο εφόσον αυτός έχει αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία πρόκειται να μεταταγεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 αυτού του κανονισμού.
β) Αιτήσεις μετατάξεων εισάγονται από τη Γενική Διεύθυνση προς κρίση στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, Τα οποία αποφαίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει αυτός ο κανονισμός. Αυτός που ζητά τη μετάταξη διανύει δοκιμαστική περίοδο στη θέση που πρόκειται να μεταταγεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 9 αυτού του κανονισμού. Εάν μετά το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου κριθεί μη κατάλληλος από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ο υπάλληλος δεν μετατάσσεται. Αυτό δεν στερεί το δικαίωμα νέας αίτησης μετάταξης μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους Ο δοκιμαστικός χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας της προηγούμενης θέσης του υπαλλήλου
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά την απόφασή τους σχετικά με τη μετάταξη, μπορούν να καθορίσουν και' αντικειμενικό τρόπο την Κατηγορία, το Βαθμό και την ημερομηνία, από την οποία μετατάσσεται κάποιος στη νέα θέση, ή και να απορρίψουν την αίτηση
γ) Η μέχρι τη χρονολογία της μετατάξεως υπηρεσία στην Κατηγορία ΙΙ του Βοηθητικού Προσωπικού, λαμβάνεται υπ' όψιν βαθμολογικά και αναγνωρίζεται το 70% των 5 πρώτων ετών, το 50% των επομένων 5 ετών και το 20% των υπολοίπων ετών υπηρεσίας Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο εξάμηνο. Η βαθμολογική αυτή προώθηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα οκτώ χρόνια.
δ) Πριν από κάθε πρόσληψη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις μετατάξεων όσων υπαλλήλων έχουν τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη των κενών θέσεων


ΑΡΘΡΟ 17 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
 
2. Η Εταιρία έχει πάντοτε το δικαίωμα να μεταθέτει υπαλλήλους της από υπηρεσία σε υπηρεσία, και από θέση σε θέση, σε καθήκοντα αντίστοιχα του βαθμού τους.
Επίσης, η Εταιρία έχει πάντοτε το δικαίωμα να μεταθέτει υπαλλήλους της από τόπο σε τόπο, εφόσον υπηρεσιακοί λόγοι, πλήρως αιτιολογημένοι, επιβάλλουν τη μετάθεση. Όταν η Εταιρία μεταθέτει υπάλληλό της από νομό σε νομό, πλην μεταθέσεων εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, οφείλει να συνεκτιμήσει και την οικογενειακή του κατάσταση, καθώς και την εντοπιότητα.
Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει όλα τα έξοδα μετάθεσης και διαμονής μέχρι ένα έτος. Η μετάθεση υπαλλήλου από νομό σε νομό χωρίς τη συναίνεσή του, δεν μπορεί να γίνει πάνω από μια φορά ανά τριετία. Ο υπάλληλος που μετατίθεται υποχρεούται να μεταβεί στη νέα του θέση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης που κοινοποιείται σ' αυτόν μετά την παρέλευση πέντε ημερών από την παραπάνω ημερομηνία, ο υπάλληλος που δεν εμφανίζεται στη νέα του θέση αδικαιολόγητα, θεωρείται ως οικειοθελώς παραιτηθείς.
3. Εφόσον καταργείται ή κλείνει υποκατάστημα της Εταιρίας, αυτή έχει υποχρέωση να μεταθέτει τους υπαλλήλους που εργάζονταν σε αυτό στο υποκατάστημα που επιθυμούν, ή σε περίπτωση αδυναμίας, στο αμέσως πλησιέστερο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
4. Για την εν γένει ικανοποίηση αιτήσεων μεταθέσεως, λαμβάνονται υπόψη η συνυπηρέτηση -προκειμένου για συζύγους-, η προϋπηρεσία, η εντοπιότητα στο νομό και άλλοι ειδικοί λόγοι (οικογενειακοί, υγείας).

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΥΣΙΕΣ -ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ -ΑΔΕΙΕΣ
 
1. Υπάλληλος που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από την υπηρεσία ή καθυστερεί να προσέλθει την κανονισμένη ώρα ενάρξεως εργασίας, οφείλει να ειδοποιήσει την ίδια μέρα και εγκαίρως την Υπηρεσία του και σε περίπτωση πραγματικής και εξακριβωμένης αδυναμίας ειδοποιήσεως την ίδια μέρα, μέχρι Το μεσημέρι της επόμενης, εκτός εάν λόγοι ανωτέρας Βίας εμποδίζουν την έγκαιρη ειδοποίηση
2. 0 έλεγχος της αιτίας της απουσίας ή καθυστέρησης γίνεται ανάλογα με την περίσταση και κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας χωρίς επιλεκτικά κριτήρια.
3. Τα της αποχής του προσωπικού από την εργασία για λόγους ασθένειας ρυθμίζονται κατά τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία και τις Σ.Σ.Ε.
4. Υπάλληλος που απουσιάζει από την υπηρεσία του για λόγους υγείας και μέχρι τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια , δύναται να υποβληθεί σε εξέταση από το γιατρό της Εταιρίας ή άλλο γιατρό της επιλογής της.

5 .Δύναται να παρατείνεται η απουσία από την εργασία για λόγους ασθένειας, ανάρρωσης και εν γένει υγείας, πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων, χωρίς περικοπή των αποδοχών ή με περικοπή μέρους μόνο αυτών , εφόσον ο συνολικός χρόνος απουσίας από την υπηρεσία δε θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια. Η παράταση αυτή θα γίνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες.
α) Για χρονικό διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες, με απόφαση της Δ/νσης Προσωπικού
β) Για περαιτέρω χρονικό διάστημα μη δυνάμενο να υπερβεί τους επτά (7) μήνες, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης.
γ) Για περαιτέρω χρονικό διάστημα μη δυνάμενο να υπερβεί το ένα (1) έτος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
δ) Σε κάθε περίπτωση για τη σκοπιμότητα χορήγησης της άδειας θα αποφαίνεται αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τρεις (3) γιατρούς της επιλογής της Εταιρίας.
6. Άδειες που χορηγούνται για την ίδια ασθένεια διακεκομμένα εντός του ημερολογιακού έτους αθροίζονται και θεωρούνται ότι έχουν χορηγηθεί συνεχόμενα, προκειμένου να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο.
7 .Σε παράρτημα που επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του καταγράφονται αναλυτικά οι άδειες που ισχύουν στην Εταιρία, και οι οποίες θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομοθετικές και συμβατικές διατάξεις.

8. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, μπορεί να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών μέχρι έξι (6) μήνες, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9 .Η Εταιρία με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να χορηγήσει άδεια με αποδοχές για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της Εταιρίας για μέγιστο διάστημα δύο (2) ετών.
Ο υπάλληλος που αποστέλλεται από την Εταιρία στο εξωτερικό προκειμένου να μετεκπαιδευτεί ή να επιμορφωθεί δεσμεύεται με ρήτρα εγγύησης να συνεχίσει να παράσχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρία για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που αποχωρήσει νωρίτερα, υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία τα έξοδα που κατέβαλλε αυτή, καθώς και να της αποκαταστήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημιά σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ (ή αποζημίωση ίση με τις αποδοχές του χρόνου άδειας).
Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιείται κατάλληλα ο υπάλληλος που εστάλη για μετεκπαίδευση, με την τοποθέτησή του σε θέση ανάλογη με το αντικείμενο στο οποίο μετεκπαιδεύτηκε.

10. Στο προσωπικό χορηγούνται υποχρεωτικά οι ετήσιες κανονικές άδειες σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εργατική νομοθεσία και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Για την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος των αδειών, κάθε υπάλληλος οφείλει μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου κάθε έτους να υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας στην οποία θα καθορίζεται και ο επιθυμητός χρόνος λήψεως άδειας.
Οι Προϊστάμενοι συντάσσουν πίνακα όπου καθορίζουν τη σειρά με την οποία οι υπάλληλοι θα λάβουν την άδεια. Ο πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, καθώς και τις εύλογες ανάγκες του προσωπικού Λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε εκ περιτροπής το προσωπικό
.να κάνει χρήση της αδείας του κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, χωρίς να απουσιάζει ταυτόχρονα περισσότερο από 50% του προσωπικού, και ώστε να χορηγείται ταυτόχρονη άδεια στους συνυπηρετούντες συζύγους. Εάν υπάρχει διαφωνία, αυτή επιλύεται από την Επιτροπή Αδειών του παρόντος κανονισμού, στην οποία συμμετέχουν ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών, ο αρμόδιος Δ/ντής και εκπρόσωπος του Συλλόγου. Η κατάρτιση του πίνακα θεωρείται οριστική μετά την έγκρισή του από Δ/νση Προσωπικού, οπότε γνωστοποιείται στους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να κάνουν έναρξη της αδείας τους την καθορισμένη στον πίνακα ημερομηνία. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει τη μετάθεση του χρόνου λήψεως της κανονισμένης του άδειας, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Η έγκριση της μετάθεσης εναπόκειται στην κρίση της Διοίκησης.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
1. Οι υπάλληλοι οφείλουν να καταβάλλουν κάθε επιμέλεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους Οφείλουν, επίσης, να προασπίζουν και να προάγουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρίας και να αφιερώνουν όλες τις γνώσεις και την πείρα τους στην ευόδωση των εργασιών της. τέλος οφείλουν να τηρούν πιστά το ωράριο της Εταιρίας.
Οι υπάλληλοι ευθύνονται για κάθε ζημιά που προκαλείται στην Εταιρία από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση του νόμου και των υποχρεώσεών τους.
2 .Οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν το καταστατικό της Εταιρίας και τον παρόντα κανονισμό, Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ειδικούς κανονισμούς της Εταιρίας, καθώς και τις γενικές ή ειδικές οδηγίες και εντολές που εκδίδονται από Τα όργανα που είναι αρμόδια, κατά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Οφείλουν, επίσης, να συμμορφώνονται στις υπηρεσιακές εντολές και οδηγίες των προϊσταμένων τους και να εκτελούν κάθε εργασία που τους ανατίθεται, εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.
3. Με τη δράση και τη δραστηριότητά του, ο υπάλληλος οφείλει να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της Εταιρίας. 'Όταν ο υπάλληλος πιστεύει ότι η εντολή που του έχει δοθεί από τον προϊστάμενό του είναι αντίθετη προς τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Εταιρίας, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ή επιζήμια για την Εταιρία ή θίγει την αξιοπρέπειά του, οφείλει να ανακοινώσει τις επιφυλάξεις του στον προϊστάμενό του. Αν αυτός επιμένει στην εντολή, δικαιούται, και σε σοβαρές περιπτώσεις υποχρεούται, να αναφερθεί είτε στον άμεσα ανώτερό προϊστάμενό του είτε στη διοίκηση της Εταιρίας.
4. Οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για ΤΙς συναλλαγές και εργασίες της Εταιρίας, καθώς και για όλα τα μέτρα που παίρνει η Εταιρία για τη διασφάλιση των συμφερόντων της, της περιουσίας της ή των υποθέσεων που της έχουν εμπιστευτεί
Η παράβαση της υποχρέωσης για εχεμύθεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματά της στην περίπτωση αυτή.
5. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο να δέχεται, άμεσα ή έμμεσα, δώρα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή να εξασφαλίζει για τον εαυτό του ή τους οικείους του άλλα πλεονεκτήματα ή ωφελήματα.
6. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων και πλαγίων γενικά μέσων για επίτευξη υπηρεσιακής εύνοιας ή για πρόκληση ενέργειας ή μη εκτέλεση αποφάσεως που έχει ληφθεί αρμοδίως.

7. Υπάλληλοι που έχουν στην κατοχή τους εμπιστευτικά κλειδιά της Εταιρίας (χρηματοκιβωτίων, εμπιστευτικών κωδίκων κλπ), δεν δικαιούνται να απομακρύνονται για οποιοδήποτε λόγο από την υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη άδεια,
8. α) Οι προϊστάμενοι οφείλουν να φροντίζουν, ώστε οι υφιστάμενοί τους να γνωρίζουν κάθε εγκύκλιο ή οδηγία που αφορά στους ίδιους ή την υπηρεσία τους και να δίνουν σε αυτούς κάθε αναγκαία διευκρίνηση, Επίσης, οφείλουν να παρακολουθούν την ακριβή τήρηση των εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς εν γένει και την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους υφισταμένους τους,
β) Επίσης, υποχρεούνται να διατυπώνουν με αμεροληψία και ευθυκρισία στα αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσιακά όργανα τη γνώμη τους για την εργατικότητα, ικανότητα και συμπεριφορά των υφισταμένων τους και να αναφέρουν κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη με την κανονική διεξαγωγή της υπηρεσίας ή μπορεί να δημιουργήσει αφορμή για παράπονα,
9 .Οι υπάλληλοι οφείλουν να φροντίζουν για την ενημέρωσή τους σχετικά με Τις εγκυκλίους και οδηγίες που αφορούν στην υπηρεσία τους,

10. Οι υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα βραχύχρονης διάρκειας, που οργανώνει και υποδεικνύει η Εταιρία, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της αποδοτικότητάς τους Η συχνότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων δε μπορεί να υπερβαίνει τη μια φορά το μήνα, Όταν η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται εκτός του ωραρίου εργασίας, είναι προαιρετική για τους υπαλλήλους,
11. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται πρόθυμα και άμεμπτα κατά την επικοινωνία είτε μεταξύ τους είτε με το κοινό, Προϊστάμενοι και υφιστάμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν στις σχέσεις μεταξύ τους τον προσήκοντα σεβασμό,
12 .Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες με έγγραφό του τον Τομέα Προσωπικού της Εταιρίας για κάθε μεταβολή που επέρχεται στην προσωπική ή την οικογενειακή του κατάσταση, Η παράλειψη της ανακοινώσεως αυτής, εκτός από ενδεχόμενη θεμελίωση πειθαρχικού παραπτώματος, συνεπάγεται και την απώλεια των δικαιωμάτων υπέρ του υπαλλήλου, που προήλθαν από τη μεταβολή της κατάστασης, για όλο το χρόνο που διήρκεσε η παράλειψη, Επίσης, ο υπάλληλος οφείλει να ανακοινώνει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες κάθε μεταβολή στη διεύθυνση της κατοικίας του.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 20: ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
Επιτρέπεται η αυτοαπασχόληση και η παράλληλη απασχόληση των υπαλλήλων της Εταιρίας και σε άλλο εργοδότη, με τον όρο ότι πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου εργασίας του υπαλλήλου και ότι αυτός έχει ενημερώσει και λάβει την προηγούμενη έγκριση του Γενικού Δ/ντή -προκειμένου περί υπαλλήλων μέχρι του βαθμού του Τμηματάρχη -ή του Διοικητικού Συμβουλίου -από το βαθμό του Εντεταλμένου και πάνω
Κατά τη χορήγηση ή μη της σχετικής έγκρισης λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο η επιχείρηση ή η πρόσθετη εργασία
α) Αντιτίθεται στα συμφέροντα της Εταιρίας ή είναι ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του υπαλλήλου
β) Προκαλούν έστω και μερική μείωση της αποδοτικότητας του υπαλλήλου
γ) Λόγω της φύσης του έργου, μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου.
Με παράλληλη απασχόληση εξομοιώνεται και η ανάληψη άλλης φύσης δραστηριοτήτων, όπως η συμμετοχή σε Διοικητικά συμβούλια Α.Ε. κ.λ.π.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη υπηρεσιακού καθήκοντος που μπορεί να κατά-λογισθεί αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις επιβαλλόμενες στο προσωπικό υποχρεώσεις από τη σύμβαση, Τις κείμενες διατάξεις, τις εγκυκλίους οδηγίες και διαταγές όσο και από τη φύση της υπηρεσίας.
2 .Πειθαρχικά παραπτώματα ενδεικτικά αναφερόμενα είναι Τα ακόλουθα.
α) Η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη προσέλευση στην εργασία ή καθυστέρηση στην ανάληψη της εργασίας ή διακοπή της εργασίας πριν την κανονική ώρα ή αποχώρηση από τη εργασία χωρίς άδεια ή μη έγκαιρη προσέλευση Ταυτόχρονα με τη λήξη της άδειας που έχει χορηγηθεί.
6) Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη αποχή από Τα καθήκοντα, η μη έγκαιρη ή πλημμελής εκτέλεση της οφειλόμενης υπηρεσίας
γ) Η άρνηση εκτέλεσης, ή η αδικαιολόγητη παρέκκλιση από την εκτέλεση των υπηρεσιακών εντολών και οδηγιών της υπηρεσίας..
δ) Η αδικαιολόγητη φθορά και εγκατάλειψη περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας μη ευτελούς αξίας.
ε) Η βάναυση ή απρεπής συμπεριφορά προς τα όργανα της Εταιρίας, προς τους συναδέλφους ή προς τους πελάτες της Εταιρίας, όπως προδιαγράφεται στα ποινικά αδικήματα προσβολής της προσωπικότητας.
στ) Η μη τήρηση της οφειλόμενης εχεμύθειας σχετικά με την Εταιρία και η διάπραξη ανταγωνιστικών πράξεων.
ζ) Η χρησιμοποίηση υπηρεσιακών πληροφοριών, στοιχείων και υλικών μη ευτελούς αξίας για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.
η) Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας, ή πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας, η αποδοχή από υπάλληλο οποιασδήποτε μορφής εύνοιας προερχόμενης από πρόσωπα των οποίων τις υποθέσεις διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί
θ) Η οικειοποίηση της ελεύθερης παραγωγής.
ι) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο προώθηση ή συνεργασία σε προώθηση παραγωγής, προς τον ανταγωνισμό

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 22: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1.      Για Τα πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές;
α) Προφορική ή έγγραφη παρατήρηση
β) Επίπληξη
γ) Πρόστιμο μέχρι ποσοστού 50% επί του μηνιαίου μισθού
δ) Υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή αργία) μέχρι δέκα (10) μέρες, συνεπαγόμενη αντίστοιχα στέρηση των αποδοχών
ε) Προσωρινή αργία μέχρι τέσσερις (4) μήνες, συνεπαγόμενη αντίστοιχα στέρηση των αποδοχών.
στ) Προσωρινή αργία μέχρι εννέα (9) μήνες
κατ' ανώτατο όριο για τον ίδιο μισθωτό, συνεπαγόμενη αντίστοιχα στέρηση των αποδοχών
2. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος που διεπράχθη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεπράχθη. Η υποτροπή θεωρείται σαν ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για την επιβολή της ποινής. Ειδικά για το πειθαρχικό παράπτωμα της οικειοποίησης ελεύθερης παραγωγής και της προώθησης ή της συνεργασίας για προώθηση παραγωγής προς τον ανταγωνισμό, λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας, η πειθαρχική ποινή που επισύρει θα είναι τουλάχιστον προσωρινή αργία μέχρι 10 ημέρες, συνεπαγόμενη αντίστοιχα στέρηση των αποδοχών

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 23: ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
1. Όργανα επιβολής ποινών είναι οι Δ/ντές, ο Γενικός Δ/ντής και τα Πειθαρχικά συμβούλια. Η επιβολή των ποινών της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης και της επίπληξης θα ανήκει στην αρμοδιότητα του Δ/ντή, της ποινής του προστίμου στην αρμοδιότητα του Γενικού Δ/ντή και όλες οι αργίες στην αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2 .Ο υπάλληλος που διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα, πριν του επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, καλείται από την Εταιρία σε έγγραφη απολογία, την οποία υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε εύλογη προθεσμία που δε μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση. Ο καλούμενος σε απολογία μπορεί με αίτησή του να ζητήσει πρόσθετη προθεσμία τριών C3) ημερών για την υποβολή γραπτών στοιχειών. Στην κλήση πρέπει να αναφέρεται σαφώς το αποδιδόμενο πραγματικό περιστατικό, ο χρόνος και ο τόπος τέλεσής του. Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται στον υπάλληλο με απόδειξη και αν αυτός αρνείται να την παραλάβει ή αγνοείται η διαμονή του, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της απολογίας, όταν η κλήση έχει επιδοθεί αποδεδειγμένα, δεν εμποδίζει την έκδοση αποφάσεως.

3. Ο καλούμενος, πριν να υποβάλει την απολογία, δικαιούται να λάβει γνώση και να πάρει πλήρη στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης
4. Αν τα στοιχεία που υπάρχουν δεν αποδεικνύουν σαφώς την ενοχή του υπαλλήλου κατά την κρίση αυτού που ασκεί την πειθαρχική εξουσία, μπορεί αυτός, με εντολή του Γενικού Δ/ντή, να διατάξει την διενέργεια διοικητικής εξέτασης για διερεύνηση της υποθέσεως και διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών. Η διενέργεια της έρευνας αυτής είναι υποχρεωτική για παραπτώματα που μπορούν να επισύρουν ποινή προσωρινής παύσεως Η έρευνα αυτή ανατίθεται σε υπάλληλο της Εταιρίας με βαθμό ανώτερο από αυτόν του κρινόμενου υπαλλήλου.
5. Για πειθαρχικά παραπτώματα που κατά την κρίση των πειθαρχικών οργάνων επισύρουν ποινή ανώτερη από αυτές της αρμοδιότητάς τους, ο σχετικός φάκελος υποβάλλεται στη Διοίκηση της Εταιρίας, η οποία παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Καμία υπόθεση δεν εισάγεται στο Πειθαρχικό συμβούλιο χωρίς εισήγηση του Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών.
6. Ο υπάλληλος παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την εξέταση της υποθέσεώς του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.
7 .Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την εισαγωγή της υπόθεσης σε αυτό

8. Η πειθαρχική απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά και πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Η απόφαση και τα πρακτικά κοινοποιούνται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία ενημερώνει τον υπάλληλο.
9. Η πειθαρχική ποινή της προφορικής παρατήρησης ανακοινώνεται και αυτή της έγγραφης επιπλήξεως επιδίδεται αμέσως. Οι λοιπές ποινές εκτελούνται μόνο εφόσον οι αποφάσεις που Τις επέβαλαν είναι ή έγιναν τελεσίδικες, οπότε και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.
. Τα πρόστιμα και οι μη καταβαλλόμενοι μισθοί όσων έχουν καταδικαστεί σε προσωρινή παύση κατατίθενται σύμφωνα με τον νόμο.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 
1. Οι ποινές της έγγραφης παρατήρησης, της επίπληξης, του προστίμου και των προσωρινών αργιών εφεσιβάλλονται ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού συμβουλίου.
2 .Η έφεση ασκείται από τον υπάλληλο στον οποίο υπεβλήθη ποινή, και απευθύνεται ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3 .Η έφεση κατατίθεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης Η προθεσμία για έφεση και η άσκηση της εφέσεως έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα για την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η απόφαση γίνεται τελεσίδικη.
4. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που εκδικάζει την έφεση δικαιούται να ακυρώσει ή να μειώσει ή να επικυρώσει την ποινή που επέβαλε το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο.
5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται, οπότε τα σχετικά έγγραφα αφαιρούνται από το αρχείο προσωπικού και από τον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου μετά την παρέλευση πενταετίας από την τέλεσή τους ή, προκειμένου για παραπτώματα οικονομικής φύσης, μετά την παρέλευση τριετίας από τη διαπίστωσή τους. Κάθε πράξη πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και η υποβολή έγκλησης ή κάθε πράξη ποινικής δίωξης διακόπτει την παραγραφή.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 25: ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
1. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να τεθεί στη διάθεσή της υπάλληλος οποιουδήποτε Βαθμού, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις μόνο αν εκκρεμεί εναντίον του ποινική ή πειθαρχική δίωξη.
Η θέση του υπαλλήλου στη διάθεση της Εταιρίας , μετά από ποινική ή πειθαρχική δίωξη, γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών που μπορεί να παραταθεί με νέα απόφασή της μέχρι την τελεσίδικη έκβαση της ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας
2. Η θέση του υπαλλήλου στη διάθεση της Εταιρίας αποτελεί συντηρητικό μέτρο και δε θεωρείται ως ποινή. Ο χρόνος κατά τον οποίο διαρκεί λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ευδόκιμης υπηρεσίας κατά τον οποίο ο υπάλληλος εξακολουθεί να μισθοδοτείται κανονικά

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 26: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού λύνεται.
α) Με το θάνατο του υπαλλήλου
β) Με παραίτηση του υπαλλήλου κατόπιν προειδοποιήσεως 30 ημερών
γ) Λόγω αδικαιολόγητης και αυθαίρετης απουσίας του υπαλλήλου πέρα από ένα μήνα ή λόγω αποχής από την εργασία του για οποιοδήποτε λόγο, έστω και για ασθένεια, που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια απουσίας όπως καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό, ή λόγω αμετάκλητης καταδίκης σε ατιμωτικό αδίκημα. κατ' εξαίρεση, η παρατεταμένη απουσία του υπαλλήλου από την εργασία για λόγους ασθένειας ή ανάρρωσης, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, σύμφωνα και με Τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ.5 αυτού του κανονισμού, δε συνιστά λόγο λύσης της σύμβασης εργασίας
Στις περιπτώσεις α, β και γ δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση.
δ) Με τη συμπλήρωση του 620υ έτους ηλικίας για τους άνδρες και του 570υ για τις γυναίκες, οπότε λύνεται αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας και καταβάλλεται η μειωμένη αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν. 3198/1955. Εφόσον, όμως, οι γυναίκες υπάλληλοι επιθυμούν τη συνέχιση της εργασίας τους και πέρα από το 570 και μέχρι το 620 έτος της ηλικίας τους, η Εταιρία δε μπορεί να τους το απαγορεύσει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί ισότητας, αλλά και τη νομολογία των δικαστηρίων, που έχει διαμορφωθεί στο θέμα αυτό.
Εφόσον ο αποχωρών υπάλληλος δε συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υποχρεούται η Εταιρία μετά από αίτησή του να παρατείνει την παραμονή του, αλλά μόνο για τον απαιτούμενο προς θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης χρόνο, σύμφωνα με Τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας "Η ΕΘΝΙΚΗ" (ΤΑΠΕ) ή οποιουδήποτε άλλου κύριου ασφαλιστικού φορέα που ενδεχομένως θα διαδεχθεί στο μέλλον το ΤΑΠΕ
Όσοι υπάλληλοι συμπληρώσουν το, σύμφωνα με Τα παραπάνω, όριο ηλικίας κατά τη διάρκεια του έτους, αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε λύνεται αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας.
Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό γεννήσεως που βρίσκεται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου ή από οποιοδήποτε πιστοποιητικό επίσημης αρχής που έχει εκδοθεί νόμιμα. Ο κατ' αυτόν τον τρόπο καθορισμός της ηλικίας δεν επιδέχεται ανταπόδειξη.
Μεταβατική διάταξη: Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Αστέρα παραμένουν ως προς τη λύση της σύμβασης εργασίας τα όρια ηλικίας που προβλέπει ο παλαιός Ο.Ε.Υ., και συγκεκριμένα το 65ο έτος για τους άνδρες και το 60ο για τις γυναίκες
ε) Πριν από τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και με καταβολή της προβλεπόμενης από Το Ν. 2112/1920 αποζημίωσης.
στ) Αυτοδίκαια μετά την τρίτη στασιμότητα του υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 15 αυτού του κανονισμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
"Η ΕΘΝIΚΗ" ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Καραγεώργη Σερβίας 8 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
10210 ΧΑΡ. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΣΗΣΑρχή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΕIΩΝ
 
ΕΤΗΣIΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕIΑ
20 εργάσιμες μετά την συμπλήρωση ενός χρόνου 21 εργάσιμες Το δεύτερο χρόνο
22 εργάσιμες από τρίτο χρόνο και μετά
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΔΕIΑ
Προστίθεται στην κανονική άδεια, 1 εργάσιμη ή 2 ή 3 αναλόγως της πραγματικής υπηρεσίας σε εξαρτημένη εργασία, μετά από 5ετή, 10ετή και 15ετή υπηρεσία, αντίστοιχα,
ΑΔΕIΑ ΧΕΙΜΩΝΑ
'Οπως προβλέπεται από το άρθρο 5 ΣΣΕ, 1989
ΑΔΕIΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ
 
ή ΠΡΟ ΤΟΚΕΤΟΥ 2 μήνες + 2 εβδομάδες ΛΟΧΕΙΑΣ ή ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 2 μήνες
ΘΗΛΑΣΜΟΥ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ, κατά 2,20' ημερησίως μέχρι το παιδί να γίνει 2 ετών & κατά 1,10' μέχρι να γίνει 4 ετών

ΑΔΕIΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ χωρίς παιδιά ή ένα παιδί μέχρι 6 εργάσιμες το χρόνο
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ με δύο παιδιά μέχρι 8 εργάσιμες το χρόνο
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ με τρία και πάνω μέχρι 10 εργάσιμες το χρόνο
 
ΑΔΕIΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Μέχρι 4 εργάσιμες το χρόνο
ΑΔΕIΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Άδεια άνευ αποδοχών μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 5 1/2 ετών του παιδιού
ΑΔΕIΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μέχρι 24 εργάσιμες το χρόνο
ΑΔΕIΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είναι 7 εργάσιμες το χρόνο
ΑΔΕIΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Είναι 6 εργάσιμες το χρόνο
ΑΔΕIΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Είναι 2 εργάσιμες για κάθε αιμοδοσία
ΑΔΕIΑ ΓΑΜΟΥ
Είναι 6 εργάσιμες ημέρες
ΑΔΕIΑ ΓΙΑ ΤΟΚΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ :
Είναι η ημέρα του τοκετού
ΑΔΕIΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση,
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕIΑ
Όπως ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις επιμέρους συμφωνίες του συνδικαλιστικού οργάνου με την Εταιρία

ΑΔΕIΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.8 του παρόντος Ε.Κ.Ε
ΑΔΕIΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Είναι 2 εργάσιμες ημέρες για σύζυγο και συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕIΑ ΕΞΟΔΟΥ
Είναι μέχρι 18 ώρες το χρόνο
ΑΔΕIΑ ΛΟΓΩ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Είναι 2 ώρες την ημέρα της γιορτής
ΑΔΕIΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ CHECK-UP
Είναι μέχρι 3 ώρες για τις γυναίκες και μέχρι 2 για τους άνδρες.
Αρχή