Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (13.12.2004)


 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΑΡΘΡΟ 1
 3. ΑΡΘΡΟ 2
 4. ΑΡΘΡΟ 3
 5. ΑΡΘΡΟ 4    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 6. ΑΡΘΡΟ 5    ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 7. ΑΡΘΡΟ 6    ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 8. ΑΡΘΡΟ 7    ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
 9. ΑΡΘΡΟ 8   ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 10. ΑΡΘΡΟ 9    ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ
 11. ΑΡΘΡΟ 10   ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 12. ΑΡΘΡΟ 11   ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 13. ΑΡΘΡΟ 12   ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
 14. ΑΡΘΡΟ 13    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
 15. ΑΡΘΡΟ 14   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
 16. ΑΡΘΡΟ 15   ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
 17. ΑΡΘΡΟ 16   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 18. ΑΡΘΡΟ 17   ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
 19. ΑΡΘΡΟ 18    ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ
 20. ΑΡΘΡΟ 19   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 21. ΑΡΘΡΟ 20    ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 22. ΑΡΘΡΟ 21    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
 23. ΑΡΘΡΟ 22   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
 24. ΑΡΘΡΟ 23   ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 25. ΑΡΘΡΟ 24    ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 26. ΑΡΘΡΟ 25   ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 27. ΑΡΘΡΟ 26    ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
 28. ΑΡΘΡΟ 27
 29. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.     Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών  Η ΕΘΝΙΚΗ, ενόψη της συγχώνευσής της κατά το έτος 1997 με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία ΑΣΤΗΡ Α.Α.Ε. και ευθύς μετά τη νομική συγχώνευση των δύο εταιριών στις 9 Σεπτεμβρίου 1997 από κοινού με τους Συλλόγους Υπαλλήλων των δύο παραπάνω Ασφαλιστικών Εταιριών προέβη στη σύνταξη νέου Κανονισμού Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3789/1957, όπως ισχύει.     
Ο Εσωτερικός αυτός Κανονισμός Εργασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 9178/6-11-97 απόφαση του αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής και ισχύει μέχρι και σήμερα με τις ακόλουθες τροποποιήσεις που έγιναν στη συνέχεια:
α) Τροποποίηση του άρθρου 13 παραγρ. 1,3,5, με προσθήκη παραγράφου 6 στο ίδιο άρθρο, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.                5363/6-7-2000 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και
β) Με το από 27 Μαρτίου 2002 Πρακτικό Συμφωνίας, με το οποίο ρυθμίστηκε το θέμα της χορήγησης επιδόματος ευδοκίμου παραμονής στον αυτό βαθμό για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην Εταιρία κατά την 1-1-2002, σύμφωνα με όσα αναγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω Πρακτικό Συμφωνίας.

2. Με το από 3/9/1997 Πρακτικό συμφωνήθηκαν, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
α) Ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας να καταρτισθεί και να εγκριθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το ΝΔ 3789/1957, όπως ισχύει, με την οποία διαδικασία είχαν εγκριθεί οι ισχύοντες μέχρι τότε Κανονισμοί συμβατικής ισχύος των δύο συγχωνευθεισών παραπάνω Εταιριών.
β) Μετά την έγκριση και κύρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας με τη διαδικασία του ΝΔ 3789/1957 ο Κανονισμός αυτός θα περιβληθεί τον τύπο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, έτσι ώστε για κάθε μελλοντική τροποποίηση, συμπλήρωση ή αλλαγή του κειμένου του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας να μην απαιτείται, πλέον, η προβλεπόμενη από το ΝΔ 3789/1957 διαδικασία, αλλά οι συμβαλλόμενοι να προχωρούν στην μεταξύ τους υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

3. Στη συνέχεια , με το από 30 Σεπτεμβρίου 2002 Πρακτικό μεταξύ της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ και του Συλλόγου Υπαλλήλων της, υλοποιήθηκε η παραπάνω συμφωνία και οι τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αλλαγές του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας  γίνονται με υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2224/1994.
   Ύστερα από τα παραπάνω με Συλλογικές Συμβάσεις που υπογράφθηκαν μεταξύ της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ και του Συλλόγου Υπαλλήλων της έγιναν διάφορες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αλλαγές στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας.

4. Ήδη, με το παρόν εγχειρίδιο γίνεται κωδικοποίηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει συνολική και πλήρης ενημέρωση για τις ισχύουσες μέχρι σήμερα ρυθμίσεις.       

                                                             Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2004
                                                                           
           ΓΙΑ ΤΗΝ                                                  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
   Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"                                    ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ
                                                                Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Δούκας Παλαιολόγος                                        Γιάννης Κόλλιας        Γιάννης Πετσαλάκης

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 1
 
1.     Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, που θα αποκαλείται στη συνέχεια και Ε.Κ.Ε., ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την κατάσταση του προσωπικού της Εταιρίας.

  1. Θέματα που αφορούν την κατάσταση του προσωπικού και δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό αυτόν, θα ρυθμίζονται με συμφωνία ανάμεσα στην Εταιρία και το Σύλλογο Εργαζομένων της Εταιρίας.

  1. Οι διατάξεις των νόμων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων θα τεθούν σε ισχύ στο μέλλον, υπερισχύουν απέναντι στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες για το προσωπικό της Εταιρίας.

  1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, στην έννοια του προσωπικού υπάγεται κάθε πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

  1. Δεν υπάγονται στον κανονισμό αυτόν, ανεξάρτητα από τη σύμβαση που τους συνδέει με την Εταιρία:
α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, οι Σύμβουλοι Διοίκησης και οι πάσης φύσεως Σύμβουλοι με ειδικές συμβάσεις. Εφ' όσον, όμως, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές προέρχονται από την Υπαλληλική Ιεραρχία της Εταιρίας, εξακολουθούν να ισχύουν για κείνους οι συμβάσεις εργασίας που τους συνδέουν με αυτή.
β) Οι Δικηγόροι οι οποίοι παρέχουν τις Νομικές Υπηρεσίες τους στην Εταιρία και στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και ο Κανονισμός Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας.
 γ)  Οι Εισπράκτορες - Εργολάβοι
 δ)  Το προσωπικό καθαριότητας μερικής απασχόλησης
 ε) Το δόκιμο και έκτακτο προσωπικό, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο  6 παρ. 1 εδ β,γ αυτού του Κανονισμού.

  1. Όποιος προσλαμβάνεται από την Εταιρία, ανεξάρτητα από κατηγορία, πρέπει να αποδεχθεί έγγραφα και ανεπιφύλακτα αυτόν τον Κανονισμό. Η μη ανεπιφύλακτη αποδοχή συνιστά κώλυμα για την πρόσληψή του.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 2
 
Οι Εργασίες της Εταιρίας διεξάγονται από τα Όργανα που προβλέπει το καταστατικό της και το εκάστοτε ισχύον Οργανόγραμμα
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 3
 
1.     Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, ιδρύονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες και ρυθμίζονται ή τροποποιούνται οι αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες τους, καθώς και  η σύνθεσή τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρίας.
Στη περίπτωση υπηρεσιακών μονάδων εκτός Λεκανοπεδίου οι αποφάσεις της Διοίκησης λαμβάνονται κατόπιν διαβούλευσης με τον Σύλλογο των Εργαζομένων.

2.     Οι τοποθετήσεις του προσωπικού και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στα υπηρεσιακά Όργανα της Εταιρίας γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στα σχετικά άρθρα του Κανονισμού αυτού.

  1. Οι Προϊστάμενοι όλων των επιπέδων ευθύνης ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατέθηκαν και παρακολουθούν τις εργασίες που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τις εγκυκλίους, οδηγίες και εντολές της Διοίκησης της Εταιρίας ή και των Οργάνων της.

  1. Τους Προϊσταμένους όλων των επιπέδων ευθύνης, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ή υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη, αναπληρώνει, εφόσον δεν έχει διοριστεί τέτοιος από τη Γενική Διεύθυνση, αυτός που ορίζεται από τον Προϊστάμενο ως προσωρινός αναπληρωτής. Ο ορισμός αυτός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού. Η κατ' αυτόν τον τρόπο προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 4    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
Το Προσωπικό της Εταιρίας αποτελείται από:

Ι. Το ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, στο οποίο ανήκουν:
1)     Κατηγορία  Α'     -   Το Διοικητικό Προσωπικό.
2)     Κατηγορία Β'  - Το Προσωπικό της Ταμειακής και Εισπρακτικής Υπηρεσίας.

ΙΙ. Το ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, στο οποίο ανήκουν:
1)     Κατηγορία Α' - Το Τεχνικό Προσωπικό, το οποίο αποτελείται από τις εξής υποκατηγορίες:
α) τηλεφωνητές
β) τεχνίτες
γ) οδηγοί

2)     Κατηγορία Β' - Το αμιγώς Βοηθητικό Προσωπικό, το οποίο αποτελείται από τις εξής υποκατηγορίες:
α) κλητήρες
β) θυρωροί
γ) νυκτοφύλακες
δ) καθαρίστριες
ε) εργάτες

ΙΙΙ. Το προσωπικό ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, το οποίο δεν εντάσσεται στο βαθμολόγιο και στο οποίο ανήκουν:
1)     Κατηγορία Α' - Οι Σύμβουλοι Διοίκησης, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι πάσης φύσεως Σύμβουλοι.

2) Κατηγορία Β' - Το έκτακτο προσωπικό που κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση.
Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει τους ακόλουθους βαθμούς:

Κατηγορία Ι/Α
Διευθυντής
Υποδιευθυντής
Εντεταλμένος
Τμηματάρχης
Λογιστής
Υπολογιστής
Βοηθός

Κατηγορία Ι/Β
Κεντρικός Ταμίας
Ταμίας Α'
Ταμίας Β'
Ταμίας Γ'
Υποταμίας Α'
Υποταμίας Β'
Εισπράκτωρ Α'
Εισπράκτωρ Β'
Εισπράκτωρ Γ'

Κατηγορία ΙΙ/Α
Τηλεφωνητής Α'
Τηλεφωνητής Β'
Τηλεφωνητής Γ'
Τηλεφωνητής Δ'
Τηλεφωνητής Ε'

Τεχνίτης Α'
Τεχνίτης Β'
Τεχνίτης Γ'
Τεχνίτης Δ'
Τεχνίτης Ε'

Οδηγός Α'
Οδηγός Β'
Οδηγός Γ'
Οδηγός Δ'
Οδηγός Ε'

Κατηγορία ΙΙ/Β
Κλητήρας-Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Α'
Κλητήρας-Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Β'
Κλητήρας-Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Γ'
Κλητήρας-Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Δ'
Κλητήρας-Θυρωρός-Νυχτοφύλακας Επιμελητής Ε'

Μεταβατικές Διατάξεις:
1)     Η κατηγορία Ι/Β διατηρείται μόνο για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους και μέχρι την έξοδό τους από την υπηρεσία.
2)     Η κατηγορία του Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού του Αστέρα διατηρείται μεταβατικά μέχρι την έξοδο του ήδη υπηρετούντος προσωπικού του Αστέρα ή την ένταξή του στην παραπάνω κατηγορία Ι/Α του κανονισμού αυτού. Μέχρι τότε διατηρούνται οι οικονομικές συνέπειες που προβλέπονται από τον ΟΕΥ για την κατηγορία αυτή του Αστέρα.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 5    ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 
1.     Οι οργανικές θέσεις αφορούν τους βαθμούς του κύριου προσωπικού από Εντεταλμένο και πάνω, καθώς και τους καταληκτικούς βαθμούς του βοηθητικού προσωπικού και καθορίζονται ως εξής:

Διευθυντές                                   18
Υποδιευθυντές                                60
Εντεταλμένοι                                120

Κεντρικός Ταμίας                          1
Τηλεφωνητής Α'                           1
Τεχνίτης Α'                                  1
Κλητήρας-Επιμελητής Α'                 4
Θυρωρός-Επιμελητής Α'                 2
Νυχτοφύλακας-Επιμελητής Α'          1
Οδηγός Α΄                                  2

2.     Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, να μεταβάλλει τη διάρθρωση των παραπάνω οργανικών θέσεων ή να τροποποιεί τον αριθμό τους μετά από συμφωνία με το Σύλλογο Εργαζομένων.

Σε περίπτωση μείωσης των οργανικών θέσεων, όπως ορίζονται παραπάνω, όσοι υπάλληλοι υπηρετούν στις καταργούμενες θέσεις, παραμένουν στο βαθμό τον οποίο κατέχουν, ως υπεράριθμοι, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα του βαθμού τους ή της προηγούμενης θέσης τους.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 6    ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 
1.     Διακρίσεις Προσωπικού.
Το προσωπικό της Εταιρίας διακρίνεται σε τακτικό, δόκιμο και έκτακτο.
α)Τακτικό είναι το προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρία με σύμβαση αορίστου χρόνου και έχει συμπληρώσει τον κατά την παρ. (β) χρόνο δοκιμασίας.
β) Δόκιμο είναι το προσωπικό για όσο διάστημα διανύει την υποχρεωτική ετήσια δοκιμαστική περίοδο, από την επιτυχή έκβαση της οποίας εξαρτάται η ένταξή του στο τακτικό προσωπικό.
γ) Έκτακτο είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για να καλύψει προσωρινές ή έκτακτες ανάγκες της Εταιρίας και δεν εντάσσεται στο τακτικό προσωπικό. Η σύμβαση δε μπορεί να υπερβαίνει τους  οκτώ μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πρόσληψης χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σιωπηρά ή εγγράφως, σε ποσοστό όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 11 β του παρόντος άρθρου.

2.     Το προσωπικό της Εταιρίας προσλαμβάνεται ύστερα από επιλογή.

3.     Η επιλογή των προσλαμβανομένων γίνεται από Επιτροπή Προσλήψεων, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφίων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων που τίθενται κατά περίπτωση. Η Επιτροπή οφείλει να θέτει αντικειμενικά κριτήρια, όπως, ενδεικτικά, τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, εμπειρία, αριθμός πτυχίων, εντοπιότητα (πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης), συνέντευξη για το προσλαμβανόμενο προσωπικό της κατηγορίας Ι/Α ή όπου κρίνεται απαραίτητο και για τις άλλες κατηγορίες προσωπικού.

4.     Η Επιτροπή Προσλήψεων είναι πενταμελής και συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτό Όργανα της Εταιρίας, τα οποία και καθορίζουν τις λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας. Στην Επιτροπή Προσλήψεων μετέχει επιπλέον και ένας Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου των Εργαζομένων.
Μετά το πέρας της διαδικασίας, η Επιτροπή Προσλήψεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή και στα εξουσιοδοτημένα απ' αυτό Όργανα της Εταιρίας, την πρόσληψη των επιλεγέντων, σύμφωνα με τον πίνακα των προτεινομένων για πρόσληψη και των επιλαχόντων.

5.     Οι προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού ανακοινώνονται προαιρετικά, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και υποχρεωτικά στα καταστήματα της Εταιρίας που αφορούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται  ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν και τα αναγκαία κατά περίπτωση προσόντα εκείνων που θα προσληφθούν και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Η παραπάνω διαδικασία δεν θα ισχύει για επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις Κύριου Προσωπικού, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις έξι (6) ετησίως καθώς και για το Βοηθητικό Προσωπικό μετά από διαβούλευση με τον Σύλλογο των Εργαζομένων.
6.     Για κάθε πρόσληψη απαιτείται η συνδρομή των ακόλουθων τυπικών προϋποθέσεων:

α) Ιθαγένεια Κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε περίπτωση άλλων αλλοδαπών, άδεια εργασίας, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
β) Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 35 ετών. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η υπέρβαση του παραπάνω ορίου ηλικίας μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων, εφόσον πρόκειται για προσλήψεις της παραγράφου 11α. Η ηλικία πιστοποιείται από τη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.
γ) Ανάλογα με την κατηγορία που αφορούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις, κατοχή των ακόλουθων τίτλων σπουδών:
·         Απολυτήριο 9ετούς υποχρεωτικής φοίτησης για το βοηθητικό προσωπικό, εκτός από τους εργάτες και το προσωπικό καθαριότητας.
·         Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου για το κύριο προσωπικό.
·         Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου για όσους υπάγονται στις  περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 10 α του άρθρου αυτού.
      δ) Ο προσλαμβανόμενος να μην έχει καταδικαστεί από ελληνικό ή αλλοδαπό δικαστήριο με ποινή στερητική της ελευθερίας για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, απιστία, παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, λιποταξία, ψευδή δήλωση, έγκλημα περί το εθνικό νόμισμα.
      ε) Ο προσλαμβανόμενος να μη βρίσκεται σε δικαστική συνδρομή. Για την πρόσληψη υπαλλήλων που υπάγονται στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, η Εταιρία μπορεί να απαιτεί και ειδικά προσόντα ή γνώσεις.

7.     Όσοι προσλαμβάνονται στην Εταιρία πρέπει να προσαγάγουν τα ακόλουθα Πιστοποιητικά:
α)  Πιστοποιητικό Σπουδών και Πιστοποιητικά γλωσσών
β)  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
γ) Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δε διώκονται για ποινικό αδίκημα
δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

8.     Η πρόσληψη εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτό Όργανα της Εταιρίας και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο  της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας, που αποτελεί πρόταση για κατάρτιση συμβάσεως, με το οποίο καλείται ο  ενδιαφερόμενος να αναλάβει υπηρεσία και καθορίζεται η ημερομηνία παρουσιάσεώς του. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιασθεί να αναλάβει υπηρεσία εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή το αργότερο εντός 5 ημερών από αυτήν, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την πρόσληψή του.

9.     Η πρόσληψη γίνεται δοκιμαστικά για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου οι προσλαμβανόμενοι φοιτούν υποχρεωτικά στη Σχολή εκπαίδευσης και κατάρτισης της Εταιρίας. Μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων, προβαίνει σε κρίση των προσλαμβανομένων αφού έχουν τις αξιολογήσεις των Προϊσταμένων τους. Όσοι κρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ως κατάλληλοι, εντάσσονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην κατηγορία για την οποία προορίζονται κατά την ημερομηνία προσλήψεως. Οι υπόλοιποι, των οποίων δεν ανανεώνεται η σύμβαση, αποχωρούν από την υπηρεσία με την αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος.
Η πρόσληψη γίνεται εγγράφως, πάντοτε δε μετά από προηγούμενη έγγραφη ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υπαλλήλου του ισχύοντος κανονισμού της Εταιρίας.
Οι προσλαμβανόμενοι, εκτός από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στα υποκαταστήματα στα οποία προσλήφθηκαν, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

10. α) Όσοι διανύσουν με επιτυχία την ετήσια δοκιμαστική περίοδο εντάσσονται υποχρεωτικά στον πρώτο (εισαγωγικό) βαθμό κάθε κατηγορίας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη διάταξη της παραγράφου αυτής και στην παρ. 11 εδ. α, β.
Κατ' εξαίρεση, όσοι έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή ισότιμα αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης, προσλαμβάνονται με 4ετή βαθμολογική προώθηση. Όσοι έχουν και δεύτερο πτυχίο ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ημεδαπού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου Αλλοδαπού Πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από τον επίσημο Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων του Υπουργείου Παιδείας, προσλαμβάνονται με προώθηση δύο επιπλέον ετών. Όσοι έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή άλλης Ανώτερης Σχολής τριετούς φοίτησης ημεδαπού ή ισότιμου ιδρύματος του εξωτερικού προσλαμβάνονται με τριετή προώθηση.
β) Τις προωθήσεις αυτές δικαιούνται και όσοι αποκτήσουν παρόμοιο πτυχίο ή πτυχία κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Εταιρία, χωρίς να γίνεται συμψηφισμός με τις τυχόν κατ' εκλογή προαγωγές ή οποιαδήποτε άλλη προώθηση κατά την ένταξη.
γ) Όσοι προσλαμβάνονται με απολυτήριο Λυκείου (εξαετούς μέσης εκπαίδευσης), ενώ κατέχουν κατά το χρόνο πρόσληψης Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής, την ύπαρξη του οποίου αποκρύπτουν, δε δικαιούνται καμία βαθμολογική ή μισθολογική προώθηση, ούτε μετάταξή τους σε άλλη κατηγορία του προσωπικού. Το ίδιο ισχύει για όλες τις κατηγορίες του Προσωπικού.
δ) Κατά την ένταξη προσμετράται και η στρατιωτική θητεία με ισόποση βαθμολογική προώθηση. Στις περιπτώσεις που η στρατιωτική θητεία υπολογίζεται σε κλάσμα, στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο εξάμηνο.

11. α) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται ετησίως μέχρι τέσσερις (4) εξειδικευμένοι υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακές σπουδές ή /και αξιόλογη εμπειρία αποδεικνυόμενη από σχετική προϋπηρεσία). Αν δεν γίνει χρήση του δικαιώματος αυτού, η δυνατότητα πρόσληψης που παρέχεται βάσει του άρθρου αυτού μεταφέρεται στο αμέσως επόμενο έτος και μόνο για έναν (1) επιπλέον υπάλληλο. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Ο μισθός των παραπάνω υπαλλήλων θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας και θα είναι ανάλογος με τα προσόντα τους και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί  να υπερβαίνει τις αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου, που εντάσσεται με τα προβλεπόμενα επιδόματα προσαυξημένων μέχρι το διπλάσιο του επιδόματος ευθύνης Τομέα.
Με τη παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου και εφόσον κριθούν κατάλληλοι από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτό Όργανα της Εταιρίας, οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τα παραπάνω υπάλληλοι μπορούν να εντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτό Όργανα της Εταιρίας, μέχρι και το βαθμό του Εντεταλμένου, ως υπεράριθμοι. Μετά την ένταξή τους, εντάσσονται και στο ενιαίο μισθολόγιο, σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτό Όργανα της Εταιρίας, προς κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν δικαιολογούν κατά την κρίση τους την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, μπορεί να προσλαμβάνουν πέραν του τακτικού, μετά από διαβούλευση με τον Σύλλογο των Εργαζομένων έκτακτο προσωπικό, μέχρι του 2% του τακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και άνευ ορίου ηλικίας. Η σύμβαση δεν μπορεί να υπερβαίνει για κανένα λόγο τους οκτώ μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πρόσληψης, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σιωπηρά ή εγγράφως.
Το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να ενταχθεί στο τακτικό προσωπικό της Εταιρίας.Αρχή
ΑΡΘΡΟ 7    ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
 
Οι αποδοχές του προσωπικού της Εταιρίας καθορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο, που εφαρμόζεται από 01/01/1982, όπως μεταβάλλεται από τις Κλαδικές και Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και τα Πρακτικά Συμφωνίας που ισχύουν στην Εταιρία.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 8   ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 
1.     Στο προσωπικό της Εταιρίας χορηγούνται επιδόματα, βάσει των οικείων ΣΣΕ, των ατομικών συμβάσεων εργασίας, των πρακτικών συμφωνίας και των αποφάσεων της διοίκησης.

2.     Επίδομα ευδόκιμης παραμονής. Στο τακτικό προσωπικό κάθε κατηγορίας χορηγείται επίδομα ευδόκιμης παραμονής στον ίδιο βαθμό, εφόσον η υπηρεσία του είναι πραγματική και ευδόκιμη και δεν δύναται αυτό να προαχθεί, είτε λόγω εξάντλησης της ιεραρχίας της οικείας κατηγορίας στην οποία ανήκει, είτε λόγω μη ύπαρξης Οργανικών θέσεων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται στους καταληκτικούς βαθμούς κάθε διετία παραμονής στον ίδιο βαθμό και για τρείς διετίες και στους υπόλοιπους βαθμούς σύμφωνα με ότι ορίζουν οι ΣΣΕ που ισχύουν κάθε φορά και όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και του Συλλόγου Εργαζομένων και περιέχονται σε σχετικά πρακτικά συμφωνίας ή και Ε.Σ.Σ.Ε.

3.     Υπάλληλοι που έλαβαν επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας  σε μη καταληκτικό βαθμό, το διατηρούν όσο παραμένουν εντός του ενιαίου μισθολογίου.

4.     Ως ευδόκιμος υπηρεσία θεωρείται η εξαίρετη, η πρότυπη και η ικανοποιητική απόδοση των υπαλλήλων, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα αξιολόγησης.

5.     Πραγματική υπηρεσία θεωρείται ο χρόνος που ο υπάλληλος εργάσθηκε πραγματικά στην Εταιρία. Κατά συνέπεια, δεν υπολογίζεται ο χρόνος που ο υπάλληλος απουσίασε από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, όπως άδεια άνευ αποδοχών, ποινή κ.λ.π. εκτός από τις περιπτώσεις απουσίας για την εκτέλεση επιβαλλομένων από το νόμο Δημοσίων λειτουργημάτων, των περιπτώσεων των νόμιμων υποχρεωτικών αδειών, των αδειών σπουδών και της αποστολής του από την Εταιρία για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.
Ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος που ο υπάλληλος απουσίασε από την υπηρεσία του λόγω ασθενείας (εξαιρείται η άδεια ασθένειας λόγω κυοφορίας που θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας), εφόσον ο χρόνος αυτός δεν ξεπερνά συνολικά:
α) Δύο μήνες για τους υπαλλήλους που έχουν μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας στην Εταιρία.
β) Τέσσερις μήνες για τους υπαλλήλους που έχουν από 5 μέχρι 10 χρόνια υπηρεσία στην Εταιρία.
γ) Έξι μήνες για τους υπαλλήλους που έχουν από 10 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσία στην Εταιρία.
δ) Εννέα μήνες για τους υπαλλήλους που έχουν από 20 χρόνια και πάνω υπηρεσία στην Εταιρία.

6.     Το ευδόκιμο της υπηρεσίας χορηγείται από τον αρμόδιο για θέματα Προσωπικού Γενικό Διευθυντή, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (σύμφωνα με τις σχετικές Σ.Σ.Ε.), κάθε δίμηνο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προκύπτει ανάγκη η χορήγηση του ευδόκιμου γίνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 9    ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ
 
1.     Οι αποζημιώσεις, τα οδοιπορικά και τα λοιπά έξοδα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για υπηρεσιακές ανάγκες της Εταιρίας, καθορίζονται σύμφωνα με τον νόμο ή τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό υπηρεσιακών μετακινήσεων και τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης  σε περίπτωση που αυτές περιέχουν ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους εργαζόμενους.

2.     Στο προσωπικό της Εταιρίας καταβάλλονται διάφορες παροχές, των οποίων οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα ποσά, καθορίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις, Επιχειρησιακές Συμβάσεις, Πρακτικά Συμφωνίας, αποφάσεις της Διοίκησης και πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρία.

3.     Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι ετησίως αναπροσαρμοζόμενα.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 10   ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
1.     Για κάθε υπάλληλο τηρείται από την Εταιρία ατομικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα προσόντα, τις σπουδές, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το διορισμό, τη μισθοδοσία, τις υπηρεσιακές και βαθμολογικές μεταβολές, τα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια, τις πειθαρχικές ποινές, τις άδειες, τις απουσίες λόγω ασθενειών και τις αιτίες τους, τη λύση της  υπαλληλικής σχέσης και γενικά όλα τα στοιχεία τα σχετικά με τη σύμβαση εργασίας του υπαλλήλου. Στον ατομικό φάκελο τηρούνται και τα δελτία αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου.
Για όλα τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.     Ο Τομέας Προσωπικού τηρεί επετηρίδα κατά βαθμούς και ονοματεπώνυμο του προσωπικού όλων των κατηγοριών που εργάζεται στην Εταιρία. Ο Τομέας Προσωπικού εκδίδει στο τέλος κάθε έτους την επετηρίδα, η οποία δίδεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά από αίτησή τους.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 11   ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 
1.      Οι προαγωγές των υπαλλήλων διενεργούνται υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους κρίσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Με τη λήξη του εξαμήνου προάγονται αυτόματα κατ' αρχαιότητα όλοι οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Παράταση του εξαμήνου μπορεί να δοθεί σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις μετά από συμφωνία των δύο μερών (Διοίκηση - Σύλλογος Εργαζομένων).
Για την προαγωγή κρίνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, όσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.      Οι προαγωγές των υπαλλήλων διενεργούνται, κατ' αρχαιότητα, μετά από ευδόκιμη υπηρεσία, κατ' εκλογή και κατ' απόλυτο εκλογή, με βάση την ιδιαίτερη επίδοση και ικανότητα του υπαλλήλου.
Όσοι έχουν τους βαθμούς Υπολογιστή και Λογιστή της Κατηγορίας Ι/Α, Εισπράκτορα Γ', Β', Α', Υποταμία Β', Α' και Ταμία Γ, Β' της Κατηγορίας Ι/Β και όλους τους υπόλοιπους βαθμούς, πλην των καταληκτικών, των Κατηγοριών ΙΙ/Α και ΙΙ/Β, κρίνονται κατ' αρχαιότητα ή κατ' εκλογή.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε προαγωγές κατ' εκλογή μέχρι του 1/3 των κρινομένων κατ' αρχαιότητα σε κάθε βαθμό.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατ' εκλογή προαγωγή είναι ο κρινόμενος να έχει συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία.
     Όσοι έχουν τους βαθμούς του Εντεταλμένου, Τμηματάρχη και Ταμία Α', Τηλεφωνητή Β', Τεχνίτη Β', Οδηγού Β', Κλητήρα-Θυρωρού-Νυχτοφύλακα-Επιμελητή Β', κρίνονται μόνο κατ' απόλυτο εκλογή και εφόσον έχουν διανύσει πενταετία παραμονής στο βαθμό, εκτός από τον Εντεταλμένο, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει διετία παραμονής στο βαθμό.

3.      Οι θέσεις των Διευθυντών πληρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτό Όργανα της Εταιρίας, μετά από πρόταση του αρμόδιου για θέματα Προσωπικού Γενικού Διευθυντή και ενημέρωση του Συλλόγων των Εργαζομένων. Για την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή θα εξετάζονται οι υποψηφιότητες όσων κατέχουν τον βαθμό του Υποδιευθυντή, τουλάχιστον για ένα (1) έτος, έχουν συμπληρώσει δεκαοκταετή (18ετή) πραγματική υπηρεσία στην Εταιρία και συγκεντρώνουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, εξαιρετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Για όσους προσελήφθησαν στην Εταιρία με την διαδικασία του άρθρου 6 παραγρ. 11  α του παρόντος Κανονισμού, απαιτείται δεκαπενταετής (15έτη) πραγματική υπηρεσία στην Εταιρία.

4.      Στους πίνακες προαγωγών κατ' αρχαιότητα περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει τα κατωτέρω καθοριζόμενα, κατά βαθμούς, χρόνια πραγματικής υπηρεσίας:

Κατηγορία Ι/Α
α) τετραετία στο βαθμό του Βοηθού
β) εξαετία σε όλους τους υπόλοιπους βαθμούς

Κατηγορία Ι/Β
α) πενταετία στο βαθμό του Εισπράκτορα Γ'
β) τριετία σε όλους τους υπόλοιπους βαθμούς

Κατηγορία ΙΙ/Α
α) τετραετία στον αρχικό βαθμό
β) εξαετία στους υπόλοιπους βαθμούς

Κατηγορία ΙΙ/Β
α) τετραετία στο βαθμό Κλητήρα-Θυρωρού-Νυχτοφύλακα-Επιμελητή Ε'
β) εξαετία στους υπόλοιπους βαθμούς

5.      Στους πίνακες προαγωγών κατ' εκλογή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετία στους βαθμούς του Υπολογιστή και Λογιστή και όσοι έχουν συμπληρώσει διετία στους βαθμούς του Εισπράκτορα Α', Β' Γ', Υποταμία Α', Β' και Ταμία Β', Γ'. Στις κατηγορίες ΙΙ/Α και ΙΙ/Β περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετία στους βαθμούς Γ', Δ'. Στους πίνακες προαγωγών κατ' απόλυτον εκλογή περιλαμβάνονται όσοι Τμηματάρχες έχουν συμπληρώσει πενταετία, όσοι Εντεταλμένοι έχουν συμπληρώσει διετία, όσοι Ταμίες Α' έχουν συμπληρώσει διετία και όσοι από τις κατηγορίες ΙΙ/Α και ΙΙ/Β, έχουν συμπληρώσει πενταετία στο βαθμό Β'.
6.      Ως πραγματική υπηρεσία θεωρείται αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος κανονισμού.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 12   ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
 
Μεταξύ ισόβαθμων υπαλλήλων προηγείται ο αρχαιότερος στο βαθμό και μεταξύ ισόβαθμων και ταυτόχρονα προαχθέντων στο βαθμό που κατέχουν, ο αρχαιότερος κατά τη σειρά της γενικής αρχαιότητας στην επετηρίδα.

Η αρχαιότητα (όχι όμως με διαφορά μεγαλύτερη των δύο (2) ετών) δε λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων ευθύνης, η οποία βασίζεται στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.Αρχή
ΑΡΘΡΟ 13    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
 
 
Α. Πειθαρχικά Συμβούλια
 
1.     Σύνθεση. Στην Εταιρία λειτουργούν τα παρακάτω Πειθαρχικά Συμβούλια, που είναι δύο βαθμών, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.
Η σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι πενταμελής με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους.
Το ένα από τα μέλη ορίζεται με πρόταση του Δ.Σ. του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλόγου του προσωπικού και τα υπόλοιπα με πρόταση του Δ.Σ. ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας.
Η σύνθεση των μελών του Πρωτοβάθμιου έχει ως εξής:
·         Πρόεδρος     Þ      Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
·         2 Μέλη         Þ      Διευθυντές
·         1 Μέλος        Þ      Υποδιευθυντής
·         1 Μέλος        Þ      Εκπρόσωπος Εργαζομένων, ανεξαρτήτως βαθμού
·         Εισηγητής     Þ      Προϊστάμενος Τομέα Προσωπικού
·         Γραμματέας   Þ      Υπάλληλος
·         Αναπληρωτές

Η σύνθεση των μελών του Δευτεροβάθμιου έχει ως εξής:
·         Πρόεδρος     Þ      Μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας
·         1 Μέλος        Þ      Μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας
·         1 Μέλος        Þ      Ο αρμόδιος για θέματα Προσωπικού Γενικός Διευθυντής
·         1 Μέλος        Þ      Διευθυντής
·         1 Μέλος        Þ      Εκπρόσωπος Εργαζομένων, ανεξαρτήτως βαθμού
·         Εισηγητής     Þ      Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Ανθρώπινου Δυναμικού
·         Γραμματέας   Þ      Υπάλληλος
·         Αναπληρωτές

2.     Εξαίρεση μελών. Οι διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας για την εξαίρεση δικαστικών ισχύουν και για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης και πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη.
Εξαίρεση μελών μπορεί να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο μόνο μια φορά για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας. Η αίτηση εξαίρεσης θα εξετάζεται από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, αναπληρωμένου του κωλυομένου μέλους.
Αν ο αριθμός των μελών που εξαιρούνται δημιουργεί κώλυμα για την απαρτία των Συμβουλίων, αυτά συγκαλούνται με τα αναπληρωματικά μέλη.

3.     Συγκρότηση. Η συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων γίνεται στο τέλος κάθε έτους με πράξη του Δ.Σ. ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, με την οποία ορίζονται τα μέλη τους και οι αναπληρωτές τους. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο Πρόεδρος, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει το βαθμό του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή για το Πρωτοβάθμιο και την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας για το Δευτεροβάθμιο, ο Εισηγητής και ένα υπάλληλος που ασκεί χρέη γραμματέα. Στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό ορίζεται εισηγητής ο Προϊστάμενος του Τομέα Προσωπικού και στο Δευτεροβάθμιο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αν εκλείψει ή παραιτηθεί μέλος των Πειθαρχικών Συμβουλίων και ο αναπληρωτής του, η Εταιρία ορίζει αντικαταστάτες τους κατά τους όρους και τη διαδικασία των προηγούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού. Το ίδιο ισχύει για τους εισηγητές και τους γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

4.     Μέχρι τα 2/5 των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, μπορούν να επαναδιοριστούν και ως μέλη των επανασυγκροτούμενων Συμβουλίων του επόμενου έτους, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

5.     Λειτουργία. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του.
Οι αποφάσεις των συμβουλίων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου είναι άμεσα εκτελεστές και καθίστανται οριστικές μετά από παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την κοινοποίησή τους και εφόσον δεν ασκήθηκε κατ' αυτών προσφυγή.
Οι αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου είναι τελεσίδικες.
Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων και μόνο αυτές εκτελούνται από την αρμόδια σε θέματα Προσωπικού Γενική Διεύθυνση, αφού κοινοποιηθούν σε αυτήν με μέριμνα του Γραμματέα κάθε Συμβουλίου.

Β. Υπηρεσιακά Συμβούλια
 
1.     Αρμοδιότητες. Στην Εταιρία λειτουργεί ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφασίζει τις προαγωγές των υπαλλήλων.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφασίζει για την υπηρεσιακή κατάσταση του Κύριου και Βοηθητικού  Προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθμών πλην του Διευθυντή.

2.     Σύνθεση. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι επταμελές. Στη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου συμμετέχει Γενικός Διευθυντής, ως Προεδρεύων. Τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται μεταξύ των Αναπλ. Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών. Ένα από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου των Εργαζομένων στην Εταιρία ανεξάρτητα από το βαθμό του. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εάν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος, παρίσταται ένας Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας.

3.     Συγκρότηση. α) Η συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται στο τέλος κάθε έτους με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, στην οποία ορίζονται τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.
Με την ίδια πράξη ορίζεται ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου με τον Αναπληρωτή του, ο εισηγητής και ο υπάλληλος που θα εκτελεί χρέη γραμματέως του Συμβουλίου. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
β) Αν εκλείψει ή παραιτηθεί μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, η Εταιρία ορίζει αντικαταστάτες τους κατά τους όρους και τη διαδικασία των προηγούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού. Το ίδιο ισχύει για τον εισηγητή και τον γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Η σύνθεση των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έχει ως εξής:
·         Πρόεδρος     Þ      Γενικός Διευθυντής
·         1 Μέλος        Þ      Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
·         4 Μέλη         Þ      Διευθυντές ή Υποδιευθυντές
·         1 Μέλος        Þ      Εκπρόσωπος Εργαζομένων, ανεξαρτήτως βαθμού
·         Εισηγητής     Þ      Προϊστ. Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού
·         Γραμματέας   Þ      Υπάλληλος
·         Αναπληρωτές

4.     Μέχρι τα 2/7 των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορούν να επαναδιοριστούν και ως μέλη του επανασυγκροτούμενου Συμβουλίου του επόμενου έτους, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

5.     Λειτουργία. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά με ευθύνη του Προέδρου  του εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της προαγωγικής περιόδου. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του.
Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι άμεσα εκτελεστές από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση μετά την κοινοποίησή τους σε αυτήν με μέριμνα του Γραμματέα του Συμβουλίου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συνεδρίαση του.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 14   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
 
1.     Η αξιολόγηση των υπαλλήλων γίνεται με σύνταξη δελτίων αξιολόγησης υποχρεωτικά για όλους τους βαθμούς. Τα δελτία αξιολόγησης καταχωρούνται στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων.
Η κρίση και η βαθμολογία των υπαλλήλων από τους κριτές - βαθμολογητές πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ο αντικειμενικός τρόπος κρίσης των κριτών - βαθμολογητών θα συνεκτιμάται κατά τη διαδικασία της υπηρεσιακής κατάστασής τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στον ειδικό κανονισμό που διέπει τα της αξιολόγησης του προσωπικού σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Τα δελτία αξιολόγησης που χρησιμεύουν για την εξέλιξη του προσωπικού συντάσσονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου και αφορούν την περίοδο από 1/1 έως και 31/12. Οι κριτές, τα σημεία βαθμολογήσεως, το τρόπος, η διαδικασία, οι συντελεστές και γενικά οι λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνταξη και αναθεώρηση των δελτίων αξιολόγησης καθορίζονται από τον ειδικό κανονισμό σύνταξης δελτίων αξιολόγησης.
Η αναθεώρηση των δελτίων αξιολόγησης ισχύει από 01.01.2005 και προς τούτο συγκροτείται πενταμελές Αναθεωρητικό Συμβούλιο, με την εξής σύνθεση:
·         Αναπλ. Γενικός Διευθυντής, ως Πρόεδρος
·         1 Διευθυντής, Μέλος
·         Ο Προϊστ. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
·         1 Υποδιευθυντής
·         Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Αντίγραφο του δελτίου αξιολόγησης χορηγείται σε κάθε υπάλληλο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προαγωγών της προαγωγικής περιόδου στην οποία αναφέρεται.
Η υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης του Δελτίου Αξιολόγησης γίνεται εντός 10ημέρου από την ημερομηνία παραλαβής του στον Τομέα Προσωπικού. Ο υπάλληλος μπορεί ταυτόχρονα να λάβει γνώση του περιεχομένου του ατομικού του φακέλου και, με αίτησή του, να λάβει αντίγραφο των εγγράφων που είναι καταχωρημένα σε αυτόν.
Η Εταιρία υποχρεούται να συντάσσει δελτία αξιολόγησης και για το προσωπικό που τελεί σε δοκιμαστική περίοδο. Για τη σύνταξη των δελτίων αξιολόγησης του προσωπικού αυτού ισχύουν κατ΄ αναλογία όσα προβλέπονται παραπάνω στην  παρ. 1 αυτού του άρθρου.

2.     Για κάθε προαγωγική περίοδο η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, καταρτίζει τους πίνακες προακτέων κατά βαθμούς και ειδικότερα:
α) κατ' αρχαιότητα
β) κατ' εκλογή
γ) κατ' απόλυτο εκλογή
δ) πίνακα των κρινόμενων ως στασίμων
Οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται έγκαιρα και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας, στο αρμόδιο κατά το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για την τελική κρίση όσων έχουν δικαίωμα προαγωγής. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνοντας τόσο επί του τύπου όσο και επί της ουσίας, δύναται να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, από τους ατομικούς φακέλους των κρινομένων ακόμα και την παράσταση ενώπιόν του, του κρινομένου ή/και των κρινόντων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Οι βαθμολογικές και οικονομικές επιπτώσεις των προαγωγών ανατρέχουν στην ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος προήχθη στον ανώτερο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κανονισμού.

2.    Προκειμένου ο εργαζόμενος να καταλάβει θέση ευθύνης απαιτείται να έχει τουλάχιστον:

Για τη θέση Ευθύνης Υπηρεσία ή Υπεύθυνος τουλάχιστον το βαθμό του Λογιστή με 2 χρόνια στο βαθμό.
Για τη θέση Ευθύνης Τμήματος νή Περιφερειακού Τμήματος, τουλάχιστον το βαθμό του Τμηματάρχη και
Για τη θέση Ευθύνης Τομέα ή Περιφερειακού Τομέα, τουλάχιστον το βαθμό του Τμηματάρχη με έξι χρόνια στο βαθμό.

Τα πιο πάνω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις Προϊσταμένων Περιφερειακών Μονάδων όπου δεν υπάρχει εργαζόμενος με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
(η παράγραφος αυτή προστέθηκε με βάση το άρθρο 14 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 1996)


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 15   ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
 
1.     Δεν μπορούν να προαχθούν και κρίνονται στάσιμοι οι υπάλληλοι που μετά την τελευταία προαγωγή τους.
α) Κρίθηκε με βάση τα δελτία αξιολόγησης ότι έχουν κατά τον χρόνο της κρίσης οριακή απόδοση.
β) Απουσίασαν από την υπηρεσία αδικαιολόγητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 5 αυτού του κανονισμού.

2.     Στην απόφαση για στασιμότητα ορίζεται και η χρονική διάρκειά της, που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα χρόνο.
Ο χρόνος στασιμότητας δεν υπολογίζεται στο χρόνο για την προαγωγή ή για τη λήψη επιδόματος ευδόκιμης παραμονής, υπολογίζεται όμως για τη λήψη του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας.
Μετά τη λήξη του χρόνου στασιμότητας ο υπάλληλος κρίνεται κανονικά κατά την επόμενη κρίση.

3.     Η στασιμότητα κηρύσσεται με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4.     Όποιος κριθεί στάσιμος τρείς φορές συνολικά, απολύεται μετά την τρίτη στασιμότητα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 16   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
Η παροχή εξουσιοδότησης ή δικαιώματος υπογραφής, που έχει σκοπό απλά και μόνο την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της Εταιρίας, δεν παρακολουθεί το βαθμό του υπαλλήλου, ούτε συνεπάγεται δικαίωμα διατήρησης αυτής. Συνεπώς, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αυτό να σημαίνει υποβιβασμό ή μείωση του υπαλλήλου.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 17   ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
 
1.     α)  Μετάταξη υπαλλήλου από κατηγορία του άρθρου 4 στην οποία ανήκει, σε άλλη ανώτερη, μπορεί να διενεργηθεί μόνο εφόσον αυτός έχει αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία πρόκειται να μεταταγεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού.
β) Αιτήσεις μετατάξεων εισάγονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού προς κρίση στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία αποφαίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει αυτός ο Κανονισμός. Αυτός που ζητά τη μετάταξη διανύει δοκιμαστική περίοδο στη θέση που πρόκειται να μεταταγεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 9 αυτού του Κανονισμού. Εάν μετά το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου κριθεί μη κατάλληλος από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ο υπάλληλος δεν μετατάσσεται. Αυτό δεν στερεί το δικαίωμα νέας αίτησης μετάταξης μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους. Ο δοκιμαστικός χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας της προηγούμενης θέσης του υπαλλήλου. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά  την απόφασή τους σχετικά με τη μετάταξη, μπορούν να καθορίσουν κατ' αντικειμενικό τρόπο την Κατηγορία, το Βαθμό και την ημερομηνία, από την οποία μετατάσσεται κάποιος στη νέα θέση, ή και να απορρίψουν την αίτηση.
γ) Η μέχρι τη χρονολογία της μετάταξης υπηρεσία στην Κατηγορία ΙΙ του Βοηθητικού Προσωπικού, λαμβάνεται υπ' όψιν βαθμολογικά και αναγνωρίζεται το 100% των 10 πρώτων ετών και το 70% των υπολοίπων ετών υπηρεσίας. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται  προς το πλησιέστερο εξάμηνο.
δ) Πριν από κάθε πρόσληψη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις μετατάξεων όσων υπαλλήλων έχουν τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη των κενών θέσεων.

2.     Η Εταιρία έχει πάντοτε το δικαίωμα να μεταθέτει υπαλλήλους της από υπηρεσία σε υπηρεσία και από θέση σε θέση, σε καθήκοντα αντίστοιχα του βαθμού τους.
Επίσης, η Εταιρία έχει πάντοτε το δικαίωμα να μεταθέτει υπαλλήλους της από τόπο σε τόπο, εφόσον υπηρεσιακοί λόγοι, πλήρως αιτιολογημένοι, επιβάλλουν τη μετάθεση. Όταν η Εταιρία μεταθέτει υπάλληλό της από νομό σε νομό, πλην μεταθέσεων εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, οφείλει να συνεκτιμήσει και την οικογενειακή του κατάσταση, καθώς και την εντοπιότητα.
Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει όλα τα εξόδα μετάθεσης και διαμονής, όσο υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη.
Ο υπάλληλος που μετατίθεται υποχρεούται να μεταβεί στη νέα του θέση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική απόφαση της Διοίκησης που κοινοποιείται σ' αυτόν. Μετά την παρέλευση πέντε ημερών από την παραπάνω ημερομηνία, ο υπάλληλος που δεν εμφανίζεται στη νέα του θέση αδικαιολόγητα, θεωρείται ως οικειοθελώς παραιτηθείς, εκτός και εάν έχει προσφύγει στα Πολιτικά Δικαστήρια, εναντίον της Απόφασης.

3.     Εφόσον καταργείται ή κλείνει Υποκατάστημα της Εταιρίας, αυτή έχει υποχρέωση μετά από διαβούλευση με τον Σύλλογο Εργαζομένων, να μεταθέσει τους υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτό στο Υποκατάστημα που επιθυμούν, ή σε περίπτωση αδυναμίας, στο αμέσως πλησιέστερο, Υποκατάστημα.

4.     Για την εν γένει ικανοποίηση αιτήσεων μεταθέσεων, λαμβάνονται υπόψη η συνυπηρέτηση - προκειμένου για συζύγους -, η προϋπηρεσία, η εντοπιότητα στο νομό και άλλοι ειδικοί λόγοι (οικογενειακοί, υγείας).Αρχή
ΑΡΘΡΟ 18    ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ
 
 
1.     Υπάλληλος που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από την υπηρεσία ή καθυστερεί να προσέλθει την κανονισμένη ώρα έναρξης εργασίας, οφείλει να ειδοποιήσει την ίδια μέρα και εγκαίρως την Υπηρεσία του και σε περίπτωση πραγματικής και εξακριβωμένης αδυναμίας ειδοποίησης την ίδια μέρα, μέχρι το μεσημέρι της επόμενης, εκτός εάν λόγοι ανωτέρας βίας εμποδίζουν την έγκαιρη ειδοποίηση.

2.     Ο έλεγχος της αιτίας της απουσίας ή καθυστέρησης γίνεται ανάλογα με την περίσταση και κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας χωρίς επιλεκτικά κριτήρια.

3.     Τα της αποχής του προσωπικού από την εργασία για λόγους ασθένειας ρυθμίζονται κατά τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία και τις Σ.Σ.Ε.

4.     Υπάλληλος που απουσιάζει από την υπηρεσία του για λόγους υγείας και μέχρι τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια, δύναται να υποβληθεί σε εξέταση από το γιατρό της Εταιρίας ή άλλο γιατρό της επιλογής της.

5.     Δύναται να παρατείνεται η απουσία από την εργασία για λόγους ασθένειας, ανάρρωσης και εν γένει υγείας, πέραν των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων, χωρίς περικοπή των αποδοχών ή με περικοπή μέρους μόνο αυτών, εφόσον ο συνολικός χρόνος απουσίας από την υπηρεσία δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια. Η παράταση αυτή θα γίνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) Για χρονικό διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
β) Για χρονικό διάστημα, από τέσσερις (4) έως επτά (7) μήνες, με απόφαση της αρμόδιας για θέματα Προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης.
γ) Για χρονικό διάστημα, από επτά (7) μήνες έως ένα (1) έτος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας.
δ) Σε κάθε περίπτωση για τη σκοπιμότητα χορήγησης της άδειας θα αποφαίνεται αρμόδια Υγειονομική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τρείς (3) γιατρούς της επιλογής της Εταιρίας, όπου θα συμμετέχει ο Αρχίατρος της Εταιρίας και ιατρός ανάλογης ειδικότητας.

6.     Άδειες που χορηγούνται για την ίδια ασθένεια διακεκομμένα εντός του ημερολογιακού έτους αθροίζονται και θεωρούνται ότι έχουν χορηγηθεί συνεχόμενα, προκειμένου να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο.

7.     Σε παράρτημα που επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του καταγράφονται αναλυτικά οι άδειες που ισχύουν στην Εταιρία και οι οποίες θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομοθετικές και συμβατικές διατάξεις.

8.     Με απόφαση του Γενικού Διευθυντού αρμόδιου σε θέματα προσωπικού, μπορεί να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών μέχρι εννέα (9) μήνες, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας.

9.     Η Εταιρία με απόφαση του Δ.Σ. ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, μπορεί να χορηγήσει άδεια με αποδοχές για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της Εταιρίας για μέγιστο διάστημα δύο (2) ετών.

10. Ο υπάλληλος που αποστέλλεται από την Εταιρία στο εξωτερικό προκειμένου να μετεκπαιδευτεί ή να επιμορφωθεί δεσμεύεται με ρήτρα εγγύησης να συνεχίσει να παράσχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρία για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η ρήτρα αυτή ισχύει για τις περιπτώσεις μεταπτυχιακών σπουδών σε ημεδαπά Πανεπιστήμια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Σ.Σ.Ε. Σε περίπτωση που αποχωρήσει νωρίτερα, υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία τα έξοδα που κατέβαλλε αυτή, καθώς και να της αποκαταστήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ή αποζημίωση ίση με τις αποδοχές του χρόνου αδείας).
Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα ο υπάλληλος που εστάλη για μετεκπαίδευση, με την τοποθέτησή του σε θέση ανάλογη με το αντικείμενο στο οποίο μετεκπαιδεύτηκε.

11. Στο προσωπικό χορηγούνται υποχρεωτικά οι ετήσιες κανονικές άδειες σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εργατική νομοθεσία και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος των αδειών, κάθε υπάλληλος οφείλει μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου κάθε έτους να υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας στην οποία θα καθορίζεται και ο επιθυμητός χρόνος λήψεως άδειας.
Οι Προϊστάμενοι συντάσσουν πίνακα όπου καθορίζουν τη σειρά με την οποία οι υπάλληλοι θα λάβουν την άδεια και ο οποίος κοινοποιείται. Ο πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, καθώς και τις εύλογες ανάγκες του προσωπικού. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε εκ περιτροπής το προσωπικό να κάνει χρήση της αδείας του κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, χωρίς να απουσιάζει ταυτόχρονα περισσότερο από 50% του προσωπικού και ώστε να χορηγείται ταυτόχρονη άδεια στους συνυπηρετούντες συζύγους.
Εάν υπάρχει διαφωνία, αυτή επιλύεται από την Επιτροπή Αδειών του παρόντος Κανονισμού, στην οποία συμμετέχουν ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ο αρμόδιος Διευθυντής και Εκπρόσωπος του Συλλόγου των Εργαζομένων.
Η κατάρτιση του πίνακα θεωρείται οριστική μετά την έγκρισή του από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, οπότε γνωστοποιείται στους υπαλλήλους.
Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να κάνουν έναρξη της αδείας τους την καθορισμένη στον πίνακα ημερομηνία. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει τη μετάθεση του χρόνου λήψεως της κανονισμένης του άδειας, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Η έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας λήψης της άδειας εναπόκειται στην κρίση της Διοίκησης.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 19   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
 
1.     Οι υπάλληλοι οφείλουν να καταβάλλουν κάθε επιμέλεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Οφείλουν, επίσης, να προασπίζουν και να προάγουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρίας και να αφιερώνουν όλες τις γνώσεις και την πείρα τους στην ευόδωση των εργασιών της. Τέλος οφείλουν να τηρούν πιστά το ωράριο της Εταιρίας.
Οι υπάλληλοι ευθύνονται για κάθε ζημία που προκαλείται στην Εταιρία από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση του νόμου και των υποχρεώσεών τους.

2.     Οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν τις βασικές αρχές του Καταστατικού της Εταιρίας και τον παρόντα Κανονισμό, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, τους ειδικούς Κανονισμούς, καθώς και τις γενικές ή ειδικές οδηγίες και εντολές που εκδίδονται από τα Όργανα που είναι αρμόδια. Οφείλουν, επίσης, να συμμορφώνονται στις υπηρεσιακές εντολές και οδηγίες των προϊσταμένων τους και να εκτελούν κάθε εργασία που τους ανατίθεται, εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

3.     Με τη δραστηριότητά του, ο υπάλληλος οφείλει να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της Εταιρίας. Όταν πιστεύει ότι η εντολή που του έχει δοθεί από τον Προϊστάμενό του είναι αντίθετη προς τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Εταιρίας, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ή επιζήμια για την Εταιρία ή θίγει την αξιοπρέπειά του, οφείλει να ανακοινώσει τις επιφυλάξεις του στον Προϊστάμενό του. Αν αυτός επιμένει στην εντολή, δικαιούται και σε σοβαρές περιπτώσεις υποχρεούται, να αναφερθεί είτε στον άμεσα ανώτερό Προϊστάμενό του είτε στη Διοίκηση της Εταιρίας.

4.     Οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις συναλλαγές και εργασίες της Εταιρίας, καθώς και για όλα τα μέτρα που παίρνει η Εταιρία για τη διασφάλιση των συμφερόντων της, της περιουσίας της ή των υποθέσεων που της έχουν εμπιστευτεί.
Η παράβαση της υποχρέωσης για εχεμύθεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματά της στην περίπτωση αυτή.

5.     Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο να δέχεται, άμεσα ή έμμεσα δώρα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή να εξασφαλίζει για τον εαυτό του ή τους οικείους του άλλα πλεονεκτήματα ή ωφελήματα.

6.     Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων και πλαγίων γενικά μέσων για επίτευξη υπηρεσιακής εύνοιας ή για πρόκληση ενέργειας ή μη εκτέλεση αποφάσεως που έχει ληφθεί αρμοδίως.

7.     Υπάλληλοι που έχουν στην κατοχή τους εμπιστευτικά κλειδιά της Εταιρίας (χρηματοκιβωτίων, εμπιστευτικών κωδικών κ.λ.π.), δεν δικαιούνται να απομακρύνονται για οποιοδήποτε λόγο από την υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη άδεια.

8.     α) Οι προϊστάμενοι οφείλουν να φροντίζουν, ώστε οι υφιστάμενοί τους να γνωρίζουν κάθε εγκύκλιο ή οδηγία που αφορά τους ίδιους ή την υπηρεσία τους και να δίνουν σε αυτούς κάθε αναγκαία διευκρίνιση. Επίσης, οφείλουν να παρακολουθούν την ακριβή τήρηση των εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς εν γένει και την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους υφιστάμενους τους.
β) Επίσης, υποχρεούνται να διατυπώνουν με αμεροληψία και ευθυκρισία στα αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσιακά Όργανα τη γνώμη τους για την εργατικότητα, ικανότητα και συμπεριφορά των υφισταμένων τους και να αναφέρουν κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη με την κανονική διεξαγωγή της υπηρεσίας ή μπορεί να δημιουργήσει αφορμή για παράπονα.

9.     Οι υπάλληλοι οφείλουν να φροντίζουν για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εγκυκλίους και οδηγίες που αφορούν στην υπηρεσία τους.

10. Οι υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα βραχύχρονης διάρκειας, που οργανώνει και υποδεικνύει η Εταιρία, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της αποδοτικότητάς τους. Η συχνότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων δε μπορεί να υπερβαίνει τη μια φορά το μήνα. Τα εκτός ωραρίου πραγματοποιούμενα σεμινάρια δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πέντε (5) ετησίως.

11. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται πρόθυμα και άμεμπτα κατά την επικοινωνία είτε μεταξύ τους είτε με το κοινό.
Προϊστάμενοι και υφιστάμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν στις σχέσεις μεταξύ τους το προσήκοντα σεβασμό.

12. Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνει μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες με έγγραφό του τον Τομέα Προσωπικού της Εταιρίας για κάθε μεταβολή που επέρχεται στην προσωπική ή την οικογενειακή του κατάσταση. Η παράλειψη της ανακοινώσεως αυτής, εκτός από ενδεχόμενη θεμελίωση πειθαρχικού παραπτώματος, συνεπάγεται και την απώλεια των δικαιωμάτων υπέρ του υπαλλήλου, που προήλθαν από τη μεταβολή της κατάστασης, για όλο το χρόνο που διήρκεσε η παράλειψη.
Επίσης, ο υπάλληλος οφείλει να ανακοινώνει μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες κάθε μεταβολή στη διεύθυνση της κατοικίας του ή στον αριθμό τηλεφώνου του.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 20    ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
 
Επιτρέπεται η αυτοαπασχόληση και η παράλληλη απασχόληση των υπαλλήλων της Εταιρίας και σε άλλο εργοδότη, με τον όρο ότι πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου εργασίας του υπαλλήλου και ότι αυτός έχει ενημερώσει και λάβει την προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου για θέματα προσωπικού Γενικού Διευθυντή - προκειμένου περί υπαλλήλων μέχρι του βαθμού του Τμηματάρχη - ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των εξουσιοδοτημένων απ' αυτό Οργάνων της Εταιρίας, από τον βαθμό του Εντεταλμένου και πάνω.
Κατά τη χορήγηση ή μη της σχετικής έγκρισης λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο η επιχείρηση ή η πρόσθετη εργασία:
α) Αντιτίθεται στα συμφέροντα της Εταιρίας ή είναι ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του υπαλλήλου.
β) Προκαλούν έστω και μερική μείωση της αποδοτικότητας του υπαλλήλου.
γ) Λόγω της φύσης του έργου, μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου.
Με παράλληλη απασχόληση εξομοιώνεται και η ανάληψη άλλης φύσης δραστηριοτήτων, όπως η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια Α.Ε. κ.λ.π.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 21    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
 
 
1.     Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη υπηρεσιακού καθήκοντος που μπορεί να καταλογισθεί αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις επιβαλλόμενες στο προσωπικό υποχρεώσεις από τη σύμβαση, τις κείμενες διατάξεις, τις εγκυκλίους οδηγίες και διαταγές, όσο και από τη φύση της υπηρεσίας.

2.     Πειθαρχικά παραπτώματα, εκτός των προβλεπομένων από το Νόμο, ενδεικτικά αναφερόμενα είναι τα ακόλουθα:
α) Η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη προσέλευση στην εργασία, η καθυστέρηση στην ανάληψη εργασίας, η διακοπή της εργασίας πριν την κανονική ώρα η αποχώρηση από την εργασία χωρίς άδεια, η μη έγκαιρη προσέλευση ταυτόχρονα με τη λήξη της άδειας που έχει χορηγηθεί.
β)  Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντα, η μη έγκαιρη ή πλημμελής εκτέλεση της οφειλομένης υπηρεσίας.
γ) Η άρνηση εκτέλεσης, ή η αδικαιολόγητη παρέκκλιση από την εκτέλεση των υπηρεσιακών εντολών και οδηγιών της υπηρεσίας.
δ)  Η αδικαιολόγητη φθορά και εγκατάλειψη περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
ε)  Η βάναυση ή απρεπής συμπεριφορά προς τα όργανα της Εταιρίας, προς τους συναδέλφους ή προς τους πελάτες της Εταιρίας, όπως προδιαγράφεται στα ποινικά αδικήματα προσβολής της προσωπικότητας.
στ)  Η μη τήρηση της οφειλόμενης εχεμύθειας σχετικά με την Εταιρία και η διάπραξη ανταγωνιστικών πράξεων.
ζ) Η χρησιμοποίηση υπηρεσιακών πληροφοριών, στοιχείων και υλικών μη ευτελούς αξίας για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.
η) Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας, η πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας, η αποδοχή από υπάλληλο οποιασδήποτε μορφής εύνοιας ή δώρων προερχόμενων από πρόσωπα, των οποίων τις υποθέσεις διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί.
θ) Η οικειοποίηση της ελεύθερης παραγωγής.
ι)  Η καθ' οιονδήποτε τρόπο προώθηση ή συνεργασία σε προώθηση παραγωγής, προς τον ανταγωνισμό.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 22   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
 
 
1.     Για τα πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α)  Έγγραφη παρατήρηση
          β)  Έγγραφη επίπληξη
          γ)  Πρόστιμο μέχρι ποσοστού 50% επί του μηνιαίου μισθού
         δ)  Υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή αργία) μέχρι δέκα (10) μέρες, συνεπαγομένη αντίστοιχα στέρηση των αποδοχών.
ε) Προσωρινή αργία μέχρι τέσσερις (4) μήνες, συνεπαγομένη     αντίστοιχα στέρηση των αποδοχών.
στ)  Προσωρινή αργία μέχρι εννέα (9) μήνες κατ' ανώτατο όριο για τον ίδιο μισθωτό, συνεπαγόμενη αντίστοιχα στέρηση αποδοχών.
          ζ)   Απόλυση.

2.     Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος που διεπράχθη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεπράχθη. Η υποτροπή θεωρείται σαν ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για την επιβολή της ποινής. Ειδικά για το πειθαρχικό παράπτωμα της οικειοποίησης ελεύθερης παραγωγής και της προώθησης ή της συνεργασίας για προώθηση παραγωγής προς τον ανταγωνισμό, λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας, η πειθαρχική ποινή που επισύρει θα είναι τουλάχιστον προσωρινή αργία μέχρι δέκα (10) ημέρες, συνεπαγόμενη αντίστοιχα στέρηση των αποδοχών.

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 23   ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
1.     Όργανα επιβολής ποινών είναι:
·         Οι Διευθυντές για την ποινή της έγγραφης παρατήρησης
·         Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές για την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
·         Οι Γενικοί Διευθυντές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος για την ποινή του προστίμου.
·         Τα Πειθαρχικά Συμβούλια για την ποινή των αργιών.
·         Το Δ.Σ. της Εταιρίας για την ποινή της απολύσεως.

2.     Ο υπάλληλος που διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα, πριν του επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, καλείται από την Εταιρία σε έγγραφη απολογία, για την οποία υποχρεούται να καταθέσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Ο καλούμενος σε απολογία μπορεί με αίτησή του να ζητήσει πρόσθετη προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για την υποβολή γραπτών στοιχείων. Στην κλήση πρέπει να αναφέρεται σαφώς το αποδιδόμενο πραγματικό περιστατικό, ο χρόνος και ο τόπος τέλεσής του. Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται στον υπάλληλο με απόδειξη και, αν αυτός αρνείται να την παραλάβει ή αγνοείται η διαμονή του, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.
Η μη εμπρόθεση υποβολή της απολογίας, όταν η κλήση έχει επιδοθεί αποδεδειγμένα, δεν εμποδίζει την έκδοση αποφάσεως.

3.     Ο καλούμενος, πριν να υποβάλει την απολογία, δικαιούται να λάβει γνώση και να πάρει πλήρη στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.

4.     Ο Γενικός Διευθυντής αρμόδιος για θέματα Προσωπικού δύναται να διατάξει την διενέργεια Διοικητικής εξέτασης:
α) Στην περίπτωση που τα παραπτώματα μπορεί να επισύρουν την ποινή τουλάχιστον της προσωρινής παύσης κατά την κρίση αυτού που κινεί την πειθαρχική διαδικασία.
β) Εάν από τις υπάρχουσες ενδείξεις δεν προκύπτει πλήρως διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος.
Η διενέργεια της Διοικητικής εξέτασης ανατίθεται σε υπάλληλο της Εταιρίας με βαθμό ανώτερο από αυτόν του κρινομένου υπαλλήλου.

5.     Για πειθαρχικά παραπτώματα που κατά την κρίση των πειθαρχικών οργάνων επισύρουν ποινή ανώτερη από αυτές της αρμοδιότητάς τους, ο σχετικός φάκελος υποβάλλεται στη Διοίκηση της Εταιρίας, η οποία παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Καμία υπόθεση δεν εισάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο χωρίς εισήγηση του Προϊσταμένου του Τομέα Προσωπικού.

6.     Ο υπάλληλος παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την εξέταση της υποθέσεώς τους από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

7.     Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την εισαγωγή της υπόθεσης σε αυτό.

8.     Η πειθαρχική απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά και πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Η απόφαση και τα πρακτικά κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία ενημερώνει τον υπάλληλο.

9.     Η πειθαρχική ποινή της έγγραφης παρατήρησης και αυτή της έγγραφης επιπλήξεως, επιδίδονται αμέσως. Οι λοιπές ποινές εκτελούνται μόνο εφόσον οι αποφάσεις που τις επέβαλαν είναι ή έγιναν τελεσίδικες, οπότε και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.

10. Τα πρόστιμα και οι μη καταβαλλόμενοι μισθοί όσων έχουν καταδικαστεί σε προσωρινή παύση κατατίθενται σύμφωνα με τον νόμο.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 24    ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 
 
1.     Οι ποινές της έγγραφης παρατήρησης, της επίπληξης, του προστίμου και των προσωρινών αργιών προσβάλλονται ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

2.     Η προσβολή ασκείται από τον υπάλληλο στον οποίο υπεβλήθη ποινή και απευθύνεται ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3.     Η προσβολή κατατίθεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η προθεσμία για προσβολή και η άσκηση της προσβολής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα για την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η απόφαση γίνεται τελεσίδικη.

4.     Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που εκδικάζει την προσβολή δικαιούται να ακυρώσει ή να μειώσει ή να επικυρώσει την ποινή που επέβαλε το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό Όργανο.

5.     Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από την τέλεσή τους. Κάθε πράξη πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και η υποβολή έγκλησης ή κάθε πράξη ποινικής δίωξης διακόπτει την παραγραφή.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 25   ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
 
1.     Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να τεθεί στη διάθεσή της υπάλληλος οποιουδήποτε βαθμού, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μόνο αν εκκρεμεί εναντίον του ποινική ή πειθαρχική δίωξη.
Η θέση του υπαλλήλου στη διάθεση της Εταιρίας, μετά από ποινική ή πειθαρχική δίωξη, γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών, που μπορεί να παραταθεί με νέα απόφασή της μέχρι την τελεσίδικη έκβαση της ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας.

2.     Η θέση του υπαλλήλου στη διάθεση της Εταιρίας αποτελεί συντηρητικό μέτρο και δε θεωρείται ως ποινή. Ο χρόνος κατά τον οποίο διαρκεί η θέση του υπαλλήλου στη διάθεση της Εταιρίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ευδόκιμης υπηρεσίας κατά τον οποίο ο υπάλληλος εξακολουθεί να μισθοδοτείται κανονικά.


Αρχή
ΑΡΘΡΟ 26    ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
 
 
Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού λύνεται:
α) Με το θάνατο του υπαλλήλου
β) Με παραίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν προειδοποιήσεως 30 ημερών.
γ) Λόγω αδικαιολόγητης και αυθαίρετης απουσίας του υπαλλήλου πέρα από ένα μήνα ή λόγω αποχής από την εργασία του για οποιοδήποτε λόγω, έστω και για ασθένεια, που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια απουσίας όπως καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, ή λόγω αμετάκλητης καταδίκης σε ατιμωτικό αδίκημα. Κατ' εξαίρεση, η παρατεταμένη απουσία του υπαλλήλου από την εργασία για λόγους ασθένειας ή ανάρρωσης, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 5 αυτού του Κανονισμού, δε συνιστά λόγο λύσης της σύμβασης εργασίας.
Στις περιπτώσεις α, β και γ δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση.
δ) Με τη συμπλήρωση από τον υπάλληλο του 59ου (πεντηκοστού ενάτου) έτους ηλικίας και των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη γήρατος, οπότε λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας. Σε περίπτωση που ο καταλαμβανόμενος με το όριο ηλικίας των 59 ετών υπάλληλος, δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, υποχρεούται η Εταιρία, μετά από αίτησή του, να παρατείνει την παραμονή του, αλλά μόνο για χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη γήρατος, με ανώτατο χρονικό όριο στην περίπτωση αυτή τη συμπλήρωση από τον υπάλληλο του 63ου (εξηκοστού τρίτου) έτους της ηλικίας του. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις με την αποχώρηση του υπαλλήλου καταβάλλεται η μειωμένη αποζημίωση που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955.
Εφόσον ο υπάλληλος, που συμπληρώνει το 63ο έτος της ηλικίας του, δεν συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υποχρεούται η Εταιρία, μετά από αίτησή του, να παρατείνει την παραμονή του, αλλά μόνο για τον απαιτούμενο για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης χρόνο και εφόσον με την αποχώρησή του καταβάλλεται άμεσα  η σύνταξη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του φορέα Κύριας ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, με την αποχώρηση του υπαλλήλου, καταβάλλεται η μειωμένη αποζημίωση που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955.
Όσοι υπάλληλοι συμπληρώνουν το, σύμφωνα με τα παραπάνω, όριο ηλικίας κατά τη διάρκεια του έτους, αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας.
Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό γέννησης που βρίσκεται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου ή από οποιοδήποτε πιστοποιητικό επίσημης αρχής που έχει δοθεί νόμιμα. Ο κατ' αυτόν τον τρόπο καθορισμός της ηλικίας δεν επιδέχεται ανταπόδειξη.
ε) Πριν από τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και με καταβολή της προβλεπόμενης από το Ν. 2112/1920 αποζημίωσης.
στ) Αυτοδίκαια μετά την τρίτη στασιμότητα του υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 15 αυτού του Κανονισμού

Αρχή
ΑΡΘΡΟ 27
 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ισχύει από 13/12/2004.           ΓΙΑ ΤΗΝ                                                  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
   Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"                                    ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ
                                                                      Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Δούκας Παλαιολόγος                                        Γιάννης Κόλλιας        Γιάννης Πετσαλάκης


Αρχή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ
 
(Ι)     1.       ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
20 εργάσιμες ημέρες για το πρώτο χρόνο (δύο (2) ημέρες με τη συμπλήρωση κάθε μήνα, μέχρι το όριο των 20 ημερών)
21 εργάσιμες το δεύτερο χρόνο
22 εργάσιμες από τρίτο χρόνο και μετά

2.       ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Προστίθεται στην κανονική άδεια, 1 εργάσιμη ή 2 ή 3 αναλόγως της πραγματικής υπηρεσίας σε εξαρτημένη εργασία, μετά από 5ετή, 10ετή και 15ετή υπηρεσία, αντίστοιχα.

3.                 ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ
Όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 Σ.Σ.Ε. 1989.

4.                 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Μέχρι 18 ώρες το χρόνο.

5.                 ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Δύο (2) ώρες την ημέρα της εορτής.

6.                 ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.8 του παρόντος Ε.Κ.Ε.

7.                 ΑΔΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μέχρι 24 εργάσιμες το χρόνο.

8.                 ΑΔΕΙΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επτά (7) εργάσιμες το χρόνο.

 
(ΙΙ)      1.    ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ - ΛΟΧΕΙΑΣ
Κυοφορίας                                
ή Προ Τοκετού:  2 μήνες
+ 2 βδομάδες
Λοχείας
ή Μετά Τοκετού: 2 μήνες


2.                  ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: κατά 2:20΄ημερησίως μέχρι το παιδί να γίνει 2 ετών και κατά 1:10' μέχρι να γίνει 4 ετών
ή
Εννεάμηνη άδεια

3.                 ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Άδεια άνευ αποδοχών μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 5 ½ ετών του παιδιού.

4.                 ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ
1 -2 παιδιά,  6 εργάσιμες ημέρες
από 3 παιδιά και πάνω, 8 εργάσιμες ημέρες
(ηλικία παιδιών μέχρι 12 ετών).

5.                 ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
Δύο (2) ημέρες.
    
6.                 ΑΔΕΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
Τριάντα (30) ημέρες

(ΙΙΙ). 1.       ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Υπάλληλοι χωρίς παιδιά ή με ένα παιδί:    μέχρι  6 εργάσιμες  το χρόνο
Υπάλληλοι με δύο παιδιά :                    μέχρι  8 εργάσιμες  το χρόνο
Υπάλληλοι με τρία παιδιά και πάνω:       μέχρι 10 εργάσιμες το χρόνο

2.       ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες το χρόνο.

3.                 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ν. 2643/98)
Έξι (6) εργάσιμες το χρόνο.

4.                 ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ   ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Δύο (2) εργάσιμες ημέρες για σύζυγο και συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού.

5.                 ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Έξι (6) εργάσιμες ημέρες.

(ΙV)   1.       ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Δύο (2) εργάσιμες για κάθε αιμοδοσία.

2.             ΑΔΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟΥ CHECK-UP
Μέχρι τρείς (3) ώρες για τις γυναίκες και μέχρι δύο (2) ώρες για τους άνδρες.

 (V)    1.       ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

2.              ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Όπως ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις επιμέρους συμφωνίες του συνδικαλιστικού οργάνου με την Εταιρία.


Αρχή