Καταστατικό Συλλόγου (2007)


 1. Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
 2. Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ
 3. Άρθρο 3ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ
 4. Άρθρο 4ο ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
 5. Άρθρο 5ο ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 6. Άρθρο 6ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 7. Άρθρο 7ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
 8. Άρθρο 8ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 9. Άρθρο 9ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 10. Άρθρο 10ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 11. Άρθρο 11ο ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 12. Άρθρο 12ο ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 13. Άρθρο 13ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 14. Άρθρο 14ο ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 15. Άρθρο 15ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
 16. Άρθρο 16ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 17. Άρθρο 17ο ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 18. Άρθρο 18ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
 19. Άρθρο 19ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 20. Άρθρο 20ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 21. Άρθρο 21ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 22. Άρθρο 22ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 23. Άρθρο 23ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 24. Άρθρο 24ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 25. Άρθρο 25ο ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 26. Άρθρο 26ο ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
 27. Άρθρο 27ο ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 28. Άρθρο 28ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 29. Άρθρο 29ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 30. Άρθρο 30ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό που τροποποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου της 29/01/2007 όπως εγκρίθηκε με την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 1492/2008 στις 27/03/2008.
 
 
Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Η επωνυμία του Σωματείου των εργαζομένων στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", με έδρα την Αθήνα, είναι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ".

Αρχή
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία και η προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Αρχή
Άρθρο 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κατευθύνσεις στη δράση του Συλλόγου είναι:
1. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας και η διασφάλιση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας και ελευθερίας με τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας.
2. Η βελτίωση των αποδοχών και όλων των πρόσθετων υλικών και ηθικών απολαβών των εργαζομένων στην Εθνική Ασφαλιστική ώστε να εξασφαλίζεται σ' αυτούς ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο.
3. Η βελτίωση της θέσης των μελών του από την άποψη της κοινωνικής ασφάλισης είναι η παραπέρα επαγγελματική μόρφωση κι ανάπτυξη των μελών του και η γενική φροντίδα για την εξύψωση του επαγγελματικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους.
4. Η πιο ουσιαστική συμμετοχή αιρετών αντιπροσώπων των μελών του, στη Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής και στ' άλλα όργανά της, καθώς και στο Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε., για να συμβάλουν στην καλύτερη ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου της και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.
5. Η συνεργασία μ' όλα τα εργατικά, εργατοϋπαλληλικά και επαγγελματικά σωματεία καθώς και η συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα για την υπεράσπιση και προώθηση των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των εργαζομένων γενικά.
6. Τήρηση των διεθνών συμβάσεων εργασίας.
7. Η ύπαρξη ενιαίου συνδικαλιστικού φορέα για όλους τους εργαζόμενους στην Εθνική Ασφαλιστική.
8. Η υλική και ηθική συμπαράσταση των μελών του που διώκονται στον αγώνα τους για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
9. Ο αγώνας για την ενότητα, ανάπτυξη και εξύψωση του συνδικαλιστικού κινήματος και για την προάσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών.
10. Η ανάπτυξη ενός συνδικαλισμού  ανεξάρτητου από Κυβέρνηση, Εργοδοσία και Κόμματα, που να διεκδικεί τη δικής του φυσιογνωμία και το δικός του ρόλο, έχοντας συνείδηση πως εκφράζει τους εργαζόμενους, και πως υπερασπίζει τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους.
11. Η προάσπιση της Ειρήνης, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, η προαγωγή και η προώθηση του αγώνα για καθεστώς κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αρχή
Άρθρο 4ο
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Τα μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι κάθε συνταγματικά κατοχυρωμένη και θεμιτή ενέργεια που αποφασίζεται από τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνα.
2. Η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων.
3. Η κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας.
4. Η ίδρυση συνεταιρισμών και Ταμείων Πρόνοιας, Στέγασης και αλληλοβοήθειας.
5. Η διοργάνωση διαλέξεων, φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
6. Η δημιουργία εντευκτηρίου (λέσχης), βιβλιοθήκης, κ.λπ.
7. Η έκδοση και κυκλοφορία ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών, εφημερίδων και οποιονδήποτε άλλων εντύπων.
8. Η συνεργασία με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας.
9. Η ίδρυση επιτροπών για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του Σωματείου.
10. Η προώθηση κάθε δυνατότητας για συμμετοχή στα όργανα λειτουργίας της Εταιρίας με αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.
11. Η Συμμετοχή με αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε., που εκλέγονται με άμεση και καθολική μυστική ψηφοφορία με το σύστημα απλής αναλογικής όπως αναλύεται στο άρθρο 16.

Αρχή
Άρθρο 5ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να γίνουν όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", είτε σαν υπάλληλοι τακτικοί ή έκτακτοι, είτε σαν εργατοτεχνικό η υπηρετικό προσωπικό, εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι μηνιαίας ή ημερήσιας τακτικής αμοιβής. Επίσης δικαιούνται να γίνουν μέλη του Συλλόγου όσοι εργάζονται σε θυγατρικές Εταιρίες της Εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α.

1. Για να γραφεί κανείς μέλος του Συλλόγου χρειάζεται:
Να υποβάλει προς το Δ.Σ. του Συλλόγου γραπτή αίτηση, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών.
Να εμπίπτει στους όρους της 1ης παραγράφου του Άρθρου αυτού.
Να δηλώσει γραπτά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις αυτού του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης των μελών του Σωματείου.
Για τις αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο των μελών αποφασίζει το Δ.Σ. του Συλλόγου.  Σε περίπτωση που το Διοικητικό συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ονομαστούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών, πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Τα επίτιμα μέλη έχουν απλά και μόνον τον τίτλο του μέλους του Συλλόγου, αλλά δεν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη διοίκηση και στη διαχείριση του Συλλόγου.

Αρχή
Άρθρο 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα:
1. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
2. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά όργανα.
4. Να αποχωρούν από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ., αφού πρώτα εξοφλήσουν τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει οπωσδήποτε:

Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. 

Η συνδρομή τους προς το Σύλλογο καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και κυμαίνεται μεταξύ του ποσοστού 0,40 - 1% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών πάσης φύσεως (μεικτά).

Η συνδρομή αυτή παρακρατείται με φροντίδα της Εταιρίας κατά την ημέρα της καταβολής της μισθοδοσίας των μελών του Σωματείου.

Αρχή
Άρθρο 7ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.  Κάθε μέλος του Συλλόγου πρέπει να θεωρεί σαν υποχρέωσή του:
  • Να αναλαμβάνει και να εκτελεί κάθε εργασία που του ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση και από το Διοικητικό συμβούλιο και που δεν αντιτίθεται προς τους σκοπούς του Συλλόγου και του παρόντος Καταστατικού.
  • Να συντρέχει το Σύλλογο σε όλες τις περιπτώσεις.

Τα μέλη που παραβαίνουν το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί λόγω Συλλογικών Συμβάσεων ή που επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς τα συμφέροντα του Συλλόγου, υπόκεινται σε πειθαρχικές ποινές:

1. Έγγραφη επίπληξη,
2. Μομφή,
3. Διαγραφή μέχρι ενός χρόνου, και
4. Διαγραφή από τη δύναμη του Συλλόγου.

α) Οι ποινές της έγγραφης επίπληξης και της μομφής επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έγγραφη αναφορά τουλάχιστον 1/10 των μελών του Συλλόγου ή 5 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των 2/3 αυτού.
β) Οι ποινές της διαγραφής μέχρις ενός χρόνου ή διαγραφής από τη δύναμη του Συλλόγου, επιβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.  Το θέμα εισάγεται στη Γενική Συνέλευση ή με πρόταση του 1/10 των μελών του Σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ή με απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου και συζητείται στην πρώτη Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθεί η εξής διαδικασία:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως σε απολογία το υπό κατηγορία μέλος.
β) Η απολογία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης προς απολογία.  Μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας, ο εγκαλούμενος θεωρείται αναπολόγητος και προχωρεί η πειθαρχική διαδικασία σαν αυτός να είχε απολογηθεί.

Μέλος του Συλλόγου που του επιβλήθηκε ποινή διαγραφής από τη δύναμη του Συλλόγου, δύναται να επανεγγραφεί στο Σύλλογο μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον χρόνου από την επιβολή της ποινής του μετά από αίτησή του και μετά από απόφαση της Γενικής συνέλευσης.

Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το μητρώο των μελών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η εργασιακή του σχέση με την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ".

Σε περίπτωση απόλυσης ενός μέλους του Συλλόγου τούτο δεν διαγράφεται από το Σύλλογο πριν από την τελεσίδικη εκδίκαση της αγωγής που έχει τυχόν εγερθεί για ακυρότητα της απόλυσής του.

Τα μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

Αρχή
Άρθρο 8ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκτός από όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος, που ισχύουν και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά υπόκεινται και στην ποινή της έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την επιβολή της έκπτωσης αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, που επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη αναφορά είτε 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε της Εξελεγκτικής Επιτροπής, είτε του 1/3 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου.

Σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών και απαιτείται για να ληφθεί απόφαση, πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Η ποινή αυτή επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
Επίδειξη αδιαφορίας ως προς τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύλλογο και στο Διοικητικό Συμβούλιο,
Χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για επίτευξη προσωπικών ωφελειών,
Παράβαση του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων,
Παράβαση σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών που διαπιστώθηκε από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Αρχή
Άρθρο 9ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι οι παρακάτω:
1. Οι συνδρομές των τακτικών μελών του που καθορίζονται, όπως ορίζει το άρθρο 6.
2. Τα έσοδα της περιουσίας του Συλλόγου.
3. Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή έκτακτο έσοδο που δίνεται και γίνεται αποδεκτό χωρίς όρους.
4. Η οικονομική βοήθεια από κάθε οργανισμό που ενισχύεται με χρήματα των εργαζομένων.

Αρχή
Άρθρο 10ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.  Παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο και με τις διατάξεις του Καταστατικού για τα θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Τα Τακτικά μέλη του Συλλόγου συνέρχονται σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.  Για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, το μέλος του Συλλόγου πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του που προβλέπονται από αυτό το Καταστατικό.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών ύστερα από μυστική ψηφοφορία ή ύστερα από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού, όπως ο νόμος και το Καταστατικό ειδικότερα ορίζουν ή όπως το σώμα αποφασίσει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ποτέ όμως δεν παίρνονται "δια βοής" αποφάσεις σε Γενική Συνέλευση.

Αρχή
Άρθρο 11ο
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε χρόνο συγκαλείται η τακτική συνέλευση των μελών του Συλλόγου όπου μπαίνουν στην κρίση και τον έλεγχο των μελών:

1. Τα πεπραγμένα, ο οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που έληξε και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
2. Η έκθεση των ελεγκτών της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της Συνέλευσης, και
4. Ανά τριετία οι αρχαιρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων για την Ο.Α.Σ.Ε., και των αντιπροσώπων για το Ε.Κ.Α.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει ή αρνηθεί να συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται από το Πρωτοδικείο, ύστερα από αίτηση μέλους του Συλλόγου.

Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του Άρθρου αυτού, τα θέματα υποβάλλονται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με γραπτή πρόταση η οποία όμως πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/10 των τακτικών μελών.  Τα θέματα αυτά υποβάλλονται στη συνέλευση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ορισμένη προθεσμία.  Η έκθεση των πεπραγμένων και ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έκθεση των ελεγκτών βρίσκονται στη διάθεση των μελών του Συλλόγου τουλάχιστον 6 ημέρες πριν από την ημέρα της πρώτης συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου με ανακοίνωση του Δ.Σ., που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα.  Οι ανακοινώσεις γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στο χώρο εργασίας πριν πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, προκειμένου για Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες, οι ανακοινώσεις τοιχοκολλούνται πριν 10 τουλάχιστον ημέρες.

Στην τακτική Γενική Συνέλευση παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου εκλέγονται:

1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), που αποτελείται από 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.
2. Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.), ισάριθμες με τα οριζόμενα από το Δ.Σ. εκλογικά κέντρα, στην περιφέρεια.  Ο αριθμός των μελών των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ορίζεται και αυτός από το Δ.Σ.

Η εκλογή των Εφορευτικών Επιτροπών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής (όπως περιγράφεται στο Άρθρο 16).

Αρχή
Άρθρο 12ο
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν τουλάχιστον το 1/10 των τακτικών μελών του Συλλόγου ζητήσει τη σύγκλησή της με γραπτή αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν και όταν ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται και θέματα για συζήτηση.

Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές.  Σ' αυτές δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει την έκτακτη συνέλευση μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η αίτηση για την σύγκλησή της.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητήθηκε από το 1/10 των μελών του Συλλόγου η σύγκλησή της μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε από τα μέλη που υπέγραψαν για την έκτακτη σύγκληση της Γενική Συνέλευσης, και αφού παρέλθουν 15 (δέκα πέντε) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρχή
Άρθρο 13ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.  Ψηφίζουν όμως μόνο όταν τα μέλη αυτά βρίσκονται αυτοπροσώπως στους τόπους όπου γίνεται η ψηφοφορία.

Προκειμένου για θέματα όπως:
Εκλογή μελών οργάνων Διοίκησης, αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια όργανα (Εργατικό Κέντρο Αθήνας - Ο.Α.Σ.Ε., κ.λπ.).
Κήρυξη απεργίας.
Θέματα εμπιστοσύνης.
Συγχώνευση, προσχώρηση, ίδρυση ή αποχώρηση από ένωση απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τόσα μέλη, όσα απαρτίζουν τον απαραίτητο αριθμό μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστο των παραπάνω μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία σ' αυτή, καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα μέσα σε 10 ημέρες από την πρώτη, οπότε πρέπει σ' αυτή να είναι παρόν το 1/4 τουλάχιστον των μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία, καλείται τρίτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες κατά την οποία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/5 τουλάχιστον των μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία και στην τρίτη Γενική Συνέλευση καλείται καινούρια μετά από πέντε ημέρες και το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσους παρόντες.  Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των μελών τα οποία παρευρίσκονται.

Για ειδικά θέματα, όπου ο νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί η Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, οπότε εφαρμόζεται κατ' αναλογία η διαδικασία που προβλέπεται για τις αρχαιρεσίες.

Αρχή
Άρθρο 14ο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος εκλέγεται με ανάταση του χεριού από τη Γενική Συνέλευση.  Για την εκλογή Προέδρου Γ.Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων, σε αριθμό ψήφων, υποψηφίων.  Εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία.  Με ανάταση του χεριού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ένας Γραμματέας.  Για την εκλογή Γραμματέα αρκεί σχετική πλειοψηφία.

Αρχή
Άρθρο 15ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Η ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα (Ο.Α.Σ.Ε. - Εργατικό Κέντρο Αθήνας κλπ), όπου απαιτείται η ψήφος των τακτικών μελών του Συλλόγου στην Αθήνα και επαρχία, γίνονται όπως ορίζεται παρακάτω με ψηφοδέλτια κλειστά μέσα σε φακέλους που πρέπει να σφραγίζονται και να μονογράφονται από το δικαστικό αντιπρόσωπο πριν ριχτούν στην κάλπη.

Τα ψηφοδέλτια αυτά, περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων για Διοικητικό Συμβούλιο -Δευτεροβάθμια όργανα - Εξελεγκτική Επιτροπή, κ.λπ., ενώ όταν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης, περιέχουν τη λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ.  Πανελλαδική ψηφοφορία για οποιοδήποτε άλλο θέμα, εκτός απ' αυτά που ορίζονται από το Νόμο ή το Καταστατικό γίνεται με διαδικασίες που ορίζει το Δ.Σ.

-Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη της Διοίκησης του Συλλόγου, των ενώσεων - δευτεροβαθμίων οργάνων (Ο.Α.Σ.Ε. - Εργατικό Κέντρο Αθήνας κλπ) καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται κάθε τρία χρόνια.
-Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εφόσον συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
-Το Δ.Σ. αποτελείται από 13 μέλη τα οποία εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής (Αρθρο 16).
-Οι αρχαιρεσίες που αφορούν την εκλογή όλων των οργάνων του Σωματείου και των αντιπροσώπων στις ενώσεις ή στα δευτεροβάθμια όργανα (Ο.Α.Σ.Ε. - Εργατικό Κέντρο Αθήνας), προκηρύσσονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) 25 ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τις αρχαιρεσίες οι οποίες όμως δεν πρέπει να καθυστερήσουν πάνω από μήνα από την μέρα της τακτικής συνέλευσης.

-Στην Κ.Ε.Ε. καταθέτονται τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μέσα σε 5 ημέρες από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών.
-Η ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών γίνεται από την Κ.Ε.Ε. μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση.
Διορθώσεις και αντικαταστάσεις συνδυασμών και ψηφοδελτίων επιτρέπονται 24 ώρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών από την Κ.Ε.Ε. ενώ αργότερα απαγορεύεται κάθε μεταβολή.
-Στα ψηφοδέλτια για τα διάφορα όργανα δεν μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι υποψήφιοι σε κάθε συνδυασμό από τον αριθμό όσων εκλέγονται πολλαπλασιαζόμενα επί τρία (3).

Η ψηφοφορία γίνεται κατά τόπους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές με την παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων που ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εφοδιάζει έγκαιρα τις εφορευτικές επιτροπές με δύο, βεβαιωμένα από το ίδιο για την ακρίβεια, αντίγραφα μητρώου των μελών, που να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, την επαγγελματική ιδιότητα, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους, καθώς και τις συνδρομές που πλήρωσε.

Κάθε ένα από τα αντίγραφα μητρώου βεβαιώνεται με αντιπαραβολή προς το μητρώο από το δικαστικό που εποπτεύει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ο οποίος και τα επικυρώνει με πράξη του, που καταχωρίζεται και στο μητρώο.

Οι δικαστικοί που βρίσκονται κατά τόπους ελέγχουν τη γνησιότητα των αντιγράφων.

Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι έντυπα τυπώνονται με τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και είναι διαθέσιμα σε όλους τους συνδυασμούς τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τις αρχαιρεσίες πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 23.

Οι υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια αναγράφονται οι υποψήφιοι για Ο.Α.Σ.Ε καθώς και οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι για το συνέδριο του  Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.  Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και οι τοπικές, είναι υπεύθυνες για την πράξη της διεξαγωγής της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του αδιάβλητου.  Απαγορεύεται σ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και δύο αντιπροσώπων κάθε συνδυασμού.

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την πιο ασφαλή φύλαξή της ώσπου να συγκεντρωθούν και τα ψηφοδέλτια των επαρχιακών υποκαταστημάτων.

Το πρακτικό αυτό μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους των ψηφοδελτίων και το αντίγραφο Μητρώου, που παραδίνεται σ' αυτή από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, βάζει μέσα σε φακέλους μεγάλους χωριστά κατά περίπτωση (Δ.Σ. + Εξελεγκτική Επιτροπή - Εργατικό Κέντρο Αθήνας - Ο.Α.Σ.Ε.) τους οποίους σφραγίζει και στέλνει αμέσως με συστημένη επιστολή, που απευθύνεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ποστ-ρεστάντ, ή με courier στην Αθήνα).

Την 10η ημέρα από την ημέρα που έγινε η ψηφοφορία ή και πιο νωρίς, αν έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι των ψηφοδελτίων από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα, πηγαίνει στο Ταχυδρομείο ή στον ειδικό χώρο που έχει οριστεί για την φύλαξη των φακέλων και παραλαβαίνει τους φακέλους των ψηφοδελτίων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σε συνεδρίαση της ανοίγει τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν χωριστά κατά εφορευτική επιτροπή και ελέγχει αυτούς που έχουν μέσα ψηφοδέλτια, για να διαπιστώσει αν είναι σύμφωνα με τα πρακτικά της ψηφοφορίας.  Στη συνέχεια ανοίγεται η κάλπη και ρίχνονται μέσα οι παραπάνω φάκελοι και αρχίζει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Αν ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο η ψηφοφορία, τότε ξαναγίνεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της ματαίωσής της με ευθύνη των ίδιων εφορευτικών επιτροπών (Κεντρική και Τοπικές).

Όλο το εκλογικό υλικό φυλάσσεται από την Κ.Ε.Ε. η οποία μετά την παρέλευση της προθεσμίας των ενστάσεων, φροντίζει για την καταστροφή του, εκτός από τα πρακτικά τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

Στην περίπτωση που διοριστεί στο Σύλλογο προσωρινή διοίκηση, αυτή είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει μέσα σε ένα μήνα, Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών με σκοπό την εκλογή αιρετής διοίκησης στο Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αρχαιρεσιών αυτού του Καταστατικού.
 

Αρχή
Άρθρο 16ο
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Σαν εκλογικό σύστημα βάσει του οποίου εκλέγονται τα μέλη όλων των συλλογικών οργάνων και οι αντιπρόσωποι, ορίζεται η απλή αναλογική, όπως αναλύεται και από το Νόμο 1264/82.  Ο αριθμός των εδρών κάθε συλλογικού οργάνου και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας.

Καταμετρούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια και διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικά Αθήνα-Επαρχία).  Το πηλίκο αυτό, αφού αφαιρεθεί το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

-Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε ο συνδυασμός πανελλαδικά.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί η 2η κατανομή, κατά την οποία οι υπόλοιπες αδιάθετες έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα.  Η συμμετοχή των συνδυασμών στη 2η κατανομή, προϋποθέτει την εκλογή 1 συμβούλου, τουλάχιστον, από την 1η κατανομή και το υπόλοιπο των ψηφοδελτίων να υπερβαίνει το 1/3 του εκλογικού μέτρου.  Αν και πάλι δεν καλύπτονται οι έδρες γίνεται κατανομή ανάμεσα στις παρατάξεις που έχουν κατά σειρά μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων ανεξάρτητα από το αν κατέλαβαν έδρα στην 1η κατανομή.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. και του δικαστικού αντιπροσώπου.

Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται αυτοί που συγκέντρωσαν περισσότερους σταυρούς.  Στο ψηφοδέλτιο απαγορεύονται οι διαγραφές.  Σε περίπτωση ύπαρξής τους δεν λαμβάνονται υπόψη και το ψηφοδέλτιο καταμετρείται υπέρ του συνδυασμού χωρίς να υπολογίζεται πιθανή σταυροδοσία.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο υπάρχει δυνατότητα σταυροδοσίας που καθορίζεται από 1 μέχρι 13 κατ' ανώτατο όριο σταυρούς.  Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων σταυρών δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας και το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται υπέρ του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο ενός ψηφοδελτίου το ανώτατο όριο σταυροδοσίας, καθορίζεται στους 6 σταυρούς.
Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται αν εξασφαλίσει τόσους ψήφους, όσους προβλέπει το εκλογικό μέτρο.

Από την Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσεται ένας αριθμός αναπληρωματικών μελών, που είναι ίσος με τον αριθμό των τακτικών κατά την ίδια διαδικασία.

2. Για το αποτέλεσμα συντάσσεται λεπτομερές πρακτικό.  Όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες και μετά την ανακήρυξη αυτών που εκλέχτηκαν, τα πρακτικά δημοσιεύονται αμέσως με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου και με ανακοίνωση σε όλο το δίκτυο της Εταιρίας με τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Τα πρακτικά και οι φάκελοι της ψηφοφορίας που φτάνουν μετά απ' αυτή τη μέρα δεν υπολογίζονται.

Αρχή
Άρθρο 17ο
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου διατίθεται στους συνδυασμούς, υλικά και οικονομικά βοηθήματα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Συλλόγου.

Δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης έχουν μόνο οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τουλάχιστο τους μισούς συν ένα επιπλέον υποψηφίους από τον αριθμό που προβλέπεται.

Κάθε συνδυασμός δικαιούται:

1. Να κάνει ισότιμα χρήση της Λέσχης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, που ορίζεται απ' τη μέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων μέχρι την προηγούμενη της ημέρας της ψηφοφορίας.  Το ίδιο ισχύει και για κάθε θέμα που απαιτεί ψηφοφορία.
2. Οικονομική ενίσχυση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα παραπάνω δικαιώματα των υποψηφίων συνδυασμών γεννιούνται αμέσως μετά τη νόμιμη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Αρχή
Άρθρο 18ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Ο Σύλλογος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών με καθολική μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Το Συμβούλιο συγκαλείται μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από της ανακήρυξης από τον πρώτο σύμβουλο του συνδυασμού που πλειοψήφησε, ή σε περίπτωση παράλειψης αυτού, με τη φροντίδα του επόμενου συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα.  Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σ' απαρτία με την παρουσία 7 συμβούλων.  Το συμβούλιο εκλέγεται από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία:  Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο, Β' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.  Στην πρώτη αυτή ψηφοφορία για την εκλογή προεδρείου απαιτείται πλειοψηφία 51% των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί προεδρείο λύνεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη μέρα.  Στην ψηφοφορία αυτή απαιτείται πλειοψηφία 51% των παρόντων στη συνεδρίαση.  Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί ανά 2ήμερο - με τις ίδιες προϋποθέσεις εκλογής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες ή έκτακτα, όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως 4 σύμβουλοι.  Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 3 ημερολογιακές ημέρες το αργότερο.

Τα μέλη του συμβουλίου ειδοποιούνται εγγράφως για τη σύγκλιση και στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα και ο χρόνος συνεδριάσεως.  Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Αρχή
Άρθρο 19ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την τακτική του Συλλόγου, τους στόχους και τα μέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση του σκοπού του, ενεργεί για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τον Σύλλογο, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί αυτές τις συνελεύσεις με απόφασή του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του και συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του προέδρου και του γενικού γραμματέα καθώς και τη διαχειριστική λογοδοσία δια του προέδρου και του ταμία και γενικά προβαίνει σ' όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των συμφερόντων του Συλλόγου, γενικά και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το καταστατικό, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις αυτού του καταστατικού.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται γι' αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν ήταν παρόντα ή, κι αν ήταν παρόντα, διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να είναι παρόντα σ' όλες ανεξαίρετα τις συνεδριάσεις του.  Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους επί τρεις τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μ' αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα πρακτικά, να αντικαταστήσει το μέλος αυτό με ένα από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας από τον ίδιο συνδυασμό.

4. Σε περίπτωση προσωπικού, μέχρι έξι μηνών, δικαιολογημένου κωλύματος, καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, με την ίδια διαδικασία, για προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν με την επιστροφή του τακτικού μέλους.

5. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή κωλύματος εννέα και άνω μελών, από αυτά που εξελέγησαν αρχικά σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι απόμειναν μαζί με τους αναπληρωματικούς οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με θέμα την διεξαγωγή έκτακτων αρχαιρεσιών, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία παραίτηση.

6. Αν λείπουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όσα απαιτούνται για συγκρότηση απαρτίας, κάθε μέλος του Συλλόγου νομιμοποιείται να ζητήσει να διορισθεί προσωρινή Διοίκηση.

7. Άσκηση καθηκόντων Διοικήσεως από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας του απαγορεύεται, κι όλες οι επιχειρούμενες απ' αυτό δικαιοπραξίες είναι αυτοδίκαια άκυρες.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στις συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του και για υποβοήθηση του έργου του, να καλεί στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επίσης επιτροπές ή ομάδες δουλειάς από μέλη του Συλλόγου.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υποδεικνύει ή διορίζει τα μέλη που εκπροσωπούν τον Σύλλογο και το Διοικητικό Συμβούλιο στα υπηρεσιακά συμβούλια της Εταιρίας.

Αρχή
Άρθρο 20ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο σ' όλες του τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής.

Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με τη Διοίκηση και το Σύλλογο.

Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα.

Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ' αυτές και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερησία διάταξη.

2. Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα πρόεδρο σ' όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.  Σε περίπτωση απουσίας και του Α' Αντιπροέδρου αυτός αναπληρώνεται από τον Β' Αντιπρόεδρο.

3. Όταν απουσιάζουν συγχρόνως ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

4. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία, τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών.  Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και εισηγείται σ' αυτές τα σχετικά θέματα.  Φροντίζει για τη σύνταξη των ανακοινώσεων και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων.

Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και όταν απουσιάζει και ο τελευταίος τον αναπληρώνει ο Οργανωτικός Γραμματέας. Αν απουσιάζει και ο Οργανωτικός Γραμματέας, τον αντικαθιστά σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά θέματα του Συλλόγου και για τη σύνδεση του Δ.Σ. με την περιφέρεια (επιτροπές), κ.λ.π.

5. Ο Ταμίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του φροντίζει και είναι γενικά υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφοντας τα αντίστοιχα παραστατικά ύστερα από εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

Τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του Συλλόγου, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό και λογοδοτεί για όλα τα καθήκοντά του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συντάσσει με τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους και το Γενικό Γραμματέα ισολογισμούς και προϋπολογισμούς στους οποίους, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για έγκριση και απαλλαγή, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης συντάσσει ανά τρίμηνο ισολογισμό τον οποίο υποβάλει προς ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Επίσης, ο Ταμίας τηρεί υπεύθυνα το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισμών, κ.α. σχετικών με τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία τον αναπληρώνει κάποιος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων έχει τη γενική φροντίδα της λέσχης και κυρίως των εντευκτηρίων, της βιβλιοθήκης, κ.α. σχετικών χώρων κι επίπλων.  Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου προς κάθε κατεύθυνση.

Εισηγείται και προγραμματίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διάφορες πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών των επιδιώξεων του Σωματείου.

Ο Έφορος υποχρεούται να παραχωρεί τουλάχιστον μια φορά το μήνα, τη λέσχη του Συλλόγου στις συνδικαλιστικές κινήσεις (ομάδες) του χώρου της Εθνικής οι οποίες απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου και δρουν μέσα στα πλαίσια των σκοπών του.


Αρχή
Άρθρο 21ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα χρήματα που εισπράττει ο Σύλλογος καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό της Εταιρίας απ' όπου αποσύρεται ολόκληρο ή ένα μέρος του ποσού που έχει κατατεθεί για τις τρέχουσες ή έκτακτες ανάγκες του Συλλόγου, με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.

Από το περίσσευμα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αγοράζει αξιόγραφα που καταθέτονται για φύλαξη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία, θυγατρική της Ε.Τ.Ε. απ' όπου αποσύρονται για να πωληθούν για ανάγκες του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Κάθε ταμειακό υπόλοιπο του Συλλόγου που υπερβαίνει τα 3.000 Ευρώ κατατίθεται στο λογαριασμό του.  Δύναται το ανωτέρω όριο να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως το τριπλάσιο του ανωτέρω ποσού.

Για την αγορά ή πώληση ακινήτου χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

Αρχή
Άρθρο 22ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (τρεις τακτικοί, δύο αναπληρωματικοί), που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελέγχει όλα τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου και κάθε οικονομική διαχείριση που αφορά τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα.  Συντάσσει επίσης έκθεση, την οποία υποβάλλει μαζί με τον ισολογισμό και τον απολογισμό για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών.

Αρχή
Άρθρο 23ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, λειτουργούν περιφερειακά όργανα που τα όρια των αρμοδιοτήτων τους καθορίζονται από κανονισμούς που εκπονούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του οποίου βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Βάση για την περιφερειακή οργάνωση είναι:  Οι περιφερειακές ενότητες όπως θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Τα περιφερειακά όργανα του Σωματείου είναι:
1. Τα περιφερειακά Συμβούλια (επιτροπές)
2. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις (κατά ενότητα)

Α. ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Ταυτόχρονα με τις γενικές αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των άλλων οργάνων Διοίκησης του Σωματείου, καθώς και των αντιπροσώπων του για τα πανελλαδικά συνέδρια Ο.Α.Σ.Ε. και Εργατικού Κέντρου Αθήνας, διενεργείται η εκλογή - με μυστική ψηφοφορία - κατά Περιφερειακή Ενότητα των Περιφερειακών Συμβουλίων (επιτροπών).

2. Το κάθε περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη.

3. Μαζί με τους παραπάνω εκλέγονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί για κάθε περίπτωση.

4. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που εργάζονται στην συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα.

5. Η εκλογή διενεργείται με ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι.  Η εκλογή διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής - όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 16. Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο ενός ψηφοδελτίου το ανώτατο όριο σταυροδοσίας, καθορίζεται στον 1 σταυρό.
Τα πιο πάνω ψηφοδέλτια θα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος από αυτό των μελών του Δ.Σ. - Ο.Α.Σ.Ε. - Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

6. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Ε. με αίτηση, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία που αρχίζει η διενέργεια των αρχαιρεσιών.

7. Η Κ.Ε.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά συνδυασμό και φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, καθώς και την αποστολή τους σ' όλα τα τοπικά εκλογικά κέντρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.

8. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15.

9. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι προηγούμενες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 23 δεν ισχύουν για την εκλογή των αντιπροσώπων του Συλλόγου στα πανελλαδικά συνέδρια της Ο.Α.Σ.Ε., καθώς και στα συνέδρια του Εργατικού Κέντρου Αθήνας που συμμετέχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 αυτού του Καταστατικού.

10. Η θητεία των παραπάνω αντιπροσώπων είναι τριετής, όση δηλαδή και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων διοίκησης του Σωματείου.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Π.Σ. απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συλλόγου που εργάζονται στην συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα.
2. Σύγκληση.

Η Περιφερειακή συνέλευση του Συλλόγου συνέρχεται:
- Τακτικά, μια φορά το χρόνο.
- Έκτακτα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Περ. Επιτροπή (Περιφερειακό Συμβούλιο).
Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκαλείται η Περιφερειακή Συνέλευση καθορίζει τον τόπο, χρόνο και θέματα ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημέρα της διεξαγωγής της.

Η Περιφερειακή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα από τα τακτικά μέλη της είναι παρόντα.

3. Αρμοδιότητες Περιφερειακής Συνέλευσης

Η Περιφερειακή Συνέλευση του Σωματείου είναι όργανο με αρμοδιότητες συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Με την έννοια αυτή:
- Παρακολουθεί και δραστηριοποιείται για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Με τις αποφάσεις-εισηγήσεις του βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη χάραξη των βασικών κατευθύνσεων του προγράμματος διεκδικήσεων και δράσης του.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Αρμοδιότητες.

Τα Περιφερειακά Συμβούλια δρώντας στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου φροντίζουν για:

- Την ανάπτυξη της δράσης του, με στόχο την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
- Την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
- Την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας.
- Τη μελέτη και προώθηση (αντιμετώπιση) των τοπικών επαγγελματικών προβλημάτων των μελών του Συλλόγου, κάνοντας σχετική εισήγηση στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.  Για όλα τα πιο πάνω κάνουν τις ανάλογες παρεμβάσεις, στα τοπικά όργανα της εταιρίας.

Λειτουργία.
- Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
- Τα περιφερειακά συμβούλια συνέρχονται τακτικά κάθε 2μηνο έκτακτα όταν κριθεί αυτό αναγκαίο.

Η σχετική απόφαση του Π.Σ. ορίζει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης με κοινοποίηση στο Σύλλογο.

Οι απουσιάζοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, μπορεί να αντικαθίστανται στη συνεδρίαση από τους αναπληρωματικούς τους, εφόσον δηλωθεί τούτο έγγραφα από τον απουσιάζοντα Περιφερειακό Σύμβουλο.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας Συμβούλου από δύο (2) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις, η Περιφερειακή Συνέλευση έχει δικαίωμα να κρίνει και να θεωρήσει ότι ο απουσιάζων παραιτήθηκε και στην περίπτωση αυτή τον αντικαθιστά οριστικά με τον αντίστοιχο αναπληρωματικό που προέρχεται από τον ίδιο συνδυασμό.
- Τα Περιφερειακά Συμβούλια υποβάλλουν κάθε 2μηνο έκθεση δράσης τους στο Δ.Σ. καθώς και τα σχετικά προγράμματα δράσης τους.
- Το Δ.Σ. του Συλλόγου πρέπει να φροντίζει για κάθε είδους βοήθεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να το διευκολύνει στην εκπλήρωση του έργου του.

Αρχή
Άρθρο 24ο
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. υπάγεται οργανωτικά στην Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.).

Αρχή
Άρθρο 25ο
ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των οργάνων που εκλέγονται σύμφωνα με τούτο το Καταστατικό, καθώς και η θητεία των αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα (Ο.Α.Σ.Ε. - Εργατικό Κέντρο Αθήνας, κ.λπ.) αρχίζει με την ανακήρυξή τους από την Εφορευτική Επιτροπή και τελειώνει μετά από τρία (3) χρόνια από την ημέρα της ανακηρύξεώς τους.

Μέχρι την εκλογή ή το διορισμό νέων συλλογικών οργάνων, τα παλιά όργανα εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου, όχι όμως και πέραν των 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της θητείας τους.

Αρχή
Άρθρο 26ο
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1. Μητρώο των μελών του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται: ο αύξων αριθμός κάθε μέλους, το ονοματεπώνυμό του, ο τόπος και η υπηρεσιακή μονάδα απασχόλησης, η διεύθυνσή του, το έτος γέννησης, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής.

2. Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου καταχωρίζονται συνοπτικά οι απόψεις που εκθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις που παίρνονται.

3. Πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, όπου καταχωρίζονται ο αριθμός των μελών που παρευρίσκονται και συνοπτικά οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται.

Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα.

4. Το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, όπου καταχωρίζονται τακτικά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές καθώς και οι ισολογισμοί κάθε χρήσης.

5. Βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων και των μετοχών του Συλλόγου καθώς και τα παραστατικά έγγραφα και διπλότυπα από τις εισπράξεις και τις δαπάνες του Συλλόγου.

Τη φροντίδα των βιβλίων τούτων με αριθμούς 4 και 5 και όλων των παραστατικών από εισπράξεις και δαπάνες έχει ο Ταμίας.

Όλα τα βιβλία και αριθμημένα και πριν από κάθε χρήση θεωρούνται από Αρχή που εποπτεύει το Σύλλογο.

Κάθε μέλος δικαιούται, μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να λαμβάνει γνώση των βιβλίων.

Αρχή
Άρθρο 27ο
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκησης είναι τιμητική.  Στα μέλη του Δ.Σ. που απομακρύνονται για υποθέσεις του Συλλόγου από την έδρα τους χορηγούνται έξοδα κίνησης, που το ύψος τους καθορίζεται από το Δ.Σ. και εγγράφεται στον προϋπολογισμό.Αρχή
Άρθρο 28ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή.  Μέσα στο κυκλικό πλαίσιο αναγράφεται "Σύλλογος Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ.".  Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Αρχή
Άρθρο 29ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διαλύεται αν παραμείνουν στο Μητρώο του εγγεγραμμένα λιγότερα από 2 μέλη, καθώς και όταν παρθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το λόγο και αποτελείται από το ½ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.  Όμως, αν σ' αυτή τη Συνέλευση τα μέλη διαφωνούν, ο Σύλλογος δεν διαλύεται.

Σε περίπτωση που διαλύεται ο Σύλλογος, το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας που μένει δωρίζεται στο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας των υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (ΑΤΑΠΕ) και το αρχείο του παραχωρείται στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.).

Αρχή
Άρθρο 30ο

Διατάξεις αντίθετες με τις παρούσες, θεωρούνται από της νομίμου εγκρίσεως του παρόντος καταργηθείσες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης ΠετσαλάκηςΑθήνα,31 Ιανουαρίου 2007
Αρχή