Π.Δ. 572/88 Προστασία Εργαζομένων σε περίπτωση συγχώνευσης Επιχειρήσεων


 1. Εισαγωγή
 2. Άρθρο 1: Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
 3. Άρθρο 2: Ορισμοί
 4. Άρθρο 3: Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων
 5. Άρθρο 4: Μεταβολή όρων, καταγγελία εργασιακής σχέσης
 6. Άρθρο 5: Προστασία εκπροσώπων εργαζομένων
 7. Άρθρο 6: Πληροφόρηση και διαβούλευση
 8. Άρθρο 7: Κυρώσεις
 9. Άρθρο 8: Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
 10. Άρθρο 9: Εναρξη ισχύος

ΠΔ 572/1988 : Προστασία εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων
 

Εισαγωγή
 Π.Δ. 572 της 1/6.12.88. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων αυτών.- (Α' 269)
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην περίπτωση μεταβολής με οποιονδήποτε τρόπο του προσώπου του εργοδότη βλ. επίσης:
α)Άρθρο 6 παρ.1 του Ν.2112/1920, β)Άρθρο 9 παρ.1 του ΒΔ 16/18.7.1920, γ)Άρθρο 8 του Π.Δ. 8 Δεκ.1928 (κωδ.ν.3514/1928).
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1338/83 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/της 17.3.83). όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1440/84 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. κλπ". (ΦΕΚ 7Ο/Α/της 21.5.84) και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 (ΦΕΚ 101/Α/24.5.88) "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις". κ.λ.π. (γν. Σ.Τ.Ε.).
 
Αρχή
Άρθρο 1: Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
 
1. Με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αυτού εναρμονίζεται η ελληνική Νομοθεσία προς εκείνη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1977, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών, σχετικώς με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων" (77/187/ΕΟΚ) (ΕΕ των ΕΚ, Ειδική Έκδοση Ο5, Τόμος ΟΟ2 σελ. 171).
  2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί πάσης συμβατικής ή εκ του νόμου μεταβιβάσεως επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων, σε άλλον επιχειρηματία.
 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα πλοία.
  
Αρχή
Άρθρο 2: Ορισμοί
 
Μεταβιβάζων είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λόγω μεταβίβασης χάνει την ιδιότητα του επιχειρηματία στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τμήμα εγκατάστασης.
 Διάδοχος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λόγω μεταβίβασης αποκτά την ιδιότητα του επιχειρηματία στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τμήμα εγκατάστασης.
 Εκπρόσωποι εργαζομένων, νοούνται αυτοί που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1767/1988 "Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - κύρωση της 135 διεθνούς συμβάσεως εργασίας" κατ' ανάλογο εφαρμογή.
 Εξαιρούνται τα μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της εταιρείας τα οποία μετέχουν στα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων. Προκειμένου για επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που απασχολούν κάτω των πενήντα (5Ο) εργαζομένων, εφ όσον σ' αυτές δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τριμελή επιτροπή που εκλέγεται από αυτούς.
  
Αρχή
Άρθρο 3: Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων
 
1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει μεταβιβάζων από σύμβαση η σχέση εργασίας που υφίσταται κατά την ημερομηνία της για οποιοδήποτε λόγο μεταβίβασης, βαρύνουν εξαιτίας της μεταβίβασης αυτής το διάδοχο. Ο μεταβιβάζων, παράλληλα προς τον διάδοχο παραμένει και μετά τη μεταβίβαση υπεύθυνος σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος.
 2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μετά την για οποιοδήποτε λόγο μεταβίβαση, ο διάδοχος τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.
 3. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα από τυχόν υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία, είτε με μορφή λογαριασμού που λειτουργεί στα πλαίσια της επιχείρησης, σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεως, ισχύουν τα εξής:
 α) Α ο διάδοχος αποδέχεται τη συνέχιση της σύμβασης ασφάλισης με τους ίδιους όρους που ίσχυαν για τον μεταβιβάζοντα, ανανεώνεται η σύμβαση ασφάλισης. Αν μεσολαβεί ασφαλιστική εταιρεία, ο διάδοχος ανανεώνει τη σύμβαση ασφάλισης και με αυτήν.
 β) Αν ο διάδοχος αποδέχεται τη συνέχιση της σύμβασης ασφάλισης, με διαφορετικούς όρους από εκείνους που ίσχυαν για τον μεταβιβάζοντα, στην περίπτωση αυτή πληροφορεί τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την μεταβολή των όρων διαβουλεύεται με αυτούς και με τον μεταβιβάζοντα και καταρτίζει νέα σύμβαση ασφάλισης. Αν μεσολαβεί ασφαλιστική εταιρεία, στις διαβουλεύσεις μετέχει και εκπρόσωπός της για να υποβάλει νέες προτάσεις προς κατάρτιση νέας ασφαλιστικής σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη και του τυχόν πλεονάζοντος μαθηματικού αποθέματος.
γ) Αν ο διάδοχος πριν από τη μεταβίβαση, αρνηθεί τη συνέχιση της ασφαλιστικής σύμβασης, είτε με τη μορφή ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία, είτε με τη μορφή Λογαριασμού που λειτουργεί στα πλαίσια της επιχείρησης, τα σχετικά κεφάλαια με μορφή, είτε μαθηματικού αποθέματος που συγκεντρώνεται στην ασφαλιστική εταιρεία, είτε αποθέματος (Λογαριασμού) που δημιουργείται στην επιχείρηση, ανήκουν στους εργαζόμενους και εκκαθαρίζονται από τον μεταβιβάζοντα και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης και τα ποσά που διατέθηκαν για καθένα εργαζόμενο. Λογαριασμός που τυχόν λειτουργεί εντός της επιχείρησης, σε περίπτωση που ο διάδοχος αρνηθεί τη συνέχιση της ασφάλισης εκκαθαρίζεται ως ανωτέρω εντός έτους από της δήλωσης του διαδόχου ότι αρνείται τη συνέχιση της ασφάλισης.
 4. Υφιστάμενα δικαιώματα για περιοδικές ή εφάπαξ παροχές των εργαζομένων των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε κατά το χρόνο μεταβίβασης της επιχείρησης δεν παραβλάπτονται συνεπεία της μεταβίβασης αυτής. Τα δικαιώματα προσδοκίας των εργαζομένων του προηγουμένου εδαφίου για περιοδικές ή εφάπαξ παροχές, εκκαθαρίζονται σύμφωνα με το εδάφιο γ' της προηγούμενης παραγράφου.
 
Αρχή
Άρθρο 4: Μεταβολή όρων, καταγγελία εργασιακής σχέσης
 
 1. Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος εγκατάστασης δε συνιστά αυτή καθ' αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων.
 Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εμποδίζει, τηρουμένων των σχετικών περί απολύσεως διατάξεων, απολύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως που προϋποθέτουν μεταβολές στο επίπεδο απασχολήσεως.
2. Αν η σύμβαση εργασίας ή η εργασιακή σχέση καταγγελθεί λόγω του ότι η μεταβίβαση συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή των όρων εργασίας σε βάρος του εργαζόμενου η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης γίνεται για λόγους που βαρύνουν τον εργοδότη.
  
Αρχή
Άρθρο 5: Προστασία εκπροσώπων εργαζομένων
 
1. Κατά το μέτρο που η εγκατάσταση διατηρεί την αυτονομία της, συνεχίζονται όπως προβλέπονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας το καθεστώς και η αποστολή των εκπροσώπων των εργαζομένων οι οποίοι θίγονται από μία μεταβίβαση, με την έννοια του άρθρου 1 παρ.
2. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εφόσον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για νέο διορισμό εκπροσώπων των εργαζομένων ή νέα συγκρότηση της εκπροσώπησης των εργαζομένων.
3. Αν η θητεία των εκπροσώπων των εργαζομένων που θίγονται από μία μεταβίβαση, λήγει λόγω αυτής της μεταβίβασης, οι εκπρόσωποι αυτοί συνεχίζουν να προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις για όσο χρόνο θα επροστατεύοντο εάν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση.
  
Αρχή
Άρθρο 6: Πληροφόρηση και διαβούλευση
 
1. Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους αντίστοιχους εκπροσώπους των εργαζομένων τους που θίγονται από μία μεταβίβαση για τα ακόλουθα σημεία:
 α) τους λόγους της μεταβίβασης
 β) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση.
 γ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους.
 Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.
 Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας.
2. Αν ο μεταβιβάζων ή ο διάδοχος προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων τους, τότε υποχρεούνται σε προηγούμενη έγκαιρη διαβούλευση με τους εκπροσώπους τους, για επιδίωξη συμφωνίας.
3. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό στο οποίο διατυπώνονται οι τελικές θέσεις των ενδιαφερομένων.
4. Ειδικά, σε περίπτωση ύπαρξης επαγγελματικού ή διεπαγγελματικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αναφορικά με την πληροφόρηση και διαβούλευση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 αυτού του διατάγματος.
 
Αρχή
Άρθρο 7: Κυρώσεις
 
1. Ο μεταβιβάζων, ο διάδοχος ή οι εκπρόσωποί τους που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, τιμωρούνται με πρόστιμο από 5Ο.000 έως 500.000 δραχμές. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και εισπράττεται υπέρ του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
 2. Το πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο δικαιούται να προσφύγει στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, μέσα σε σαράντα (4Ο) μέρες από της κοινοποιήσεως της πράξεως επιβολής.
  
Αρχή
Άρθρο 8: Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
 
Το διάταγμα αυτό δεν θίγει τυχόν υφιστάμενες ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις.
  
Αρχή
Άρθρο 9: Εναρξη ισχύος
 
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αρχή

Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από εκείνα που μας χωρίζουν... τότε...
Σύλλογος