Νόμος 2956/2001: Ρύθμιση Θεμάτων Ο.Α.Ε.Δ., Προσωρινή Απασχόληση, και λοιπές διατάξεις


 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Δ, 'Αρθρο 1: Ορισμοί.
 2. Άρθρο 2: Σκοπός Ο.Α.Ε.Δ.
 3. Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης
 4. Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Οργάνων Διοίκησης
 5. Άρθρο 5: Υπηρεσίες - Οργανισμός του Ο.Α.Ε.Δ.
 6. Άρθρο 6: Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10.
 7. Άρθρο 7: Έλεγχος
 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. Άρθρο 8: Εταιρεία "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε."
 9. Άρθρο 9: Εταιρεία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε."
 10. Άρθρο 10: Εταιρεία "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε."
 11. Άρθρο 11: Κοινές διατάξεις
 12. Άρθρο 12: Λογιστικές - Φορολογικές Διατάξεις
 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο Α Ε Δ. Άρθρο 13: Προσωπικό
 14. Άρθρο 14
 15. Άρθρο 15
 16. Άρθρο 16
 17. Άρθρο 17
 18. Άρθρο 18
 19. Άρθρο 19
 20. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Άρθρο 20: Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
 21. Άρθρο 21: Όροι Σύστασης και Λειτουργίας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης
 22. Άρθρο 22: Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων
 23. Άρθρο 23: Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους
 24. Άρθρο 24: Απαγόρευση προσωρινής απασχόλησης
 25. Άρθρο 25: Κυρώσεις
 26. Άρθρο 26: Εξουσιοδοτήσεις
 27. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 27
 28. Άρθρο 28
 29. Άρθρο 29
 30. Άρθρο 30: Θέματα λειτουργίας Σ. Ε Π. Ε.
 31. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Άρθρο 31: Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄
 32. Άρθρο 32
 33. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΆΡΘΡΟ 33
 34. Άρθρο 34: Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών
 35. Άρθρο 35: Κατάργηση διατάξεων που προκαλούν άνιση μεταχείριση εργαζομένων
 36. Άρθρο 36
 37. Άρθρο 37: Παροχές Ο.Ε.Ε.
 38. Άρθρο 38
 39. Άρθρο 39
 40. Άρθρο 40
 41. Άρθρο 41
 42. Άρθρο 42: Οργάνωση και λειτουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κοινοτική πρωτοβουλία "EQUAL"
 43. Άρθρο 43
 44. Άρθρο 44
 45. Άρθρο 45: Ανακατασκευή - επισκευή εργατικών κατοικιών και διαμερισμάτων
 46. Άρθρο 46: Καταργούμενες διατάξεις
 47. Άρθρο 47
 48. Άρθρο 48
 49. Άρθρο 49: Εξομάλυνση μισθολογικών διαφορών
 50. ΄Aρθρο 50

Νόμος 2956/2001: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Δ., ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Δ, 'Αρθρο 1: Ορισμοί.
Άρθρο 1: Ορισμοί
 
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
1. "Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση" (Κ.Π.Α.) θεωρούνται οι μονάδες που έχουν ως έργο την ένταξη στην επαγγελματική ζωή και την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και την εν γένει προώθηση στην απασχόληση των ενδιαφερομένων, με την εφαρμογή πρόσφορων μεθόδων και ιδίως της εξατομικευμένης παρέμβασης. Για τη σύζευξη της αγοράς με τη ζήτηση εργασίας τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις με επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς, ως και φορείς ή οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να συμβάλλονται για την επίτευξη των στόχων τους.
2. "Εξατομικευμένη Παρέμβαση" θεωρείται η διαδικασία προσέγγισης κάθε ενδιαφερομένου που αποβλέπει:
α) στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την ένταξή του σε προγράμματα αύξησης της απασχόλησης για τη βελτίωση της θέσης του στην αγορά εργασίας, β) στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την κατά τον καλύτερο τρόπο αξιοποίηση των προσόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ενδιαφερομένου. Η Εξατομικευμένη Παρέμβαση αποβλέπει στη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης που αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του ενδιαφερομένου, με την οποία εξειδικεύεται ο τρόπος ένταξης του ενδιαφερομένου στην αγορά εργασίας.
3. "Ατομικό Σχέδιο Δράσης" θεωρείται η περιγραφή όλων των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ή στην αγορά εργασίας κάθε ενδιαφερομένου και διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά, επαγγελματικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, ικανότητες και δεξιότητές του με τη βοήθεια ειδικού επαγγελματικού συμβούλου.
4. "Δια βίου μάθηση" θεωρείται η συνεχής δραστηριότητα μάθησης, καθ' όλη τη διάρκεια της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του ανθρώπου με την οποία αποκτώνται γνώσεις γενικές ή ειδικές με στόχο τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του.
5. "Στρατηγικό Σχέδιο" θεωρείται το σχέδιο που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών του νομικού προσώπου, που το καταρτίζει και περιέχει τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.
6. "Επιχειρησιακό Σχέδιο" θεωρείται το σχέδιο που εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.
 
 
Αρχή
Άρθρο 2: Σκοπός Ο.Α.Ε.Δ.

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος συστάθηκε με το Ν.Δ. 2961/1954 "περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας" (ΦΕΚ 197 Α΄) και ο οποίος μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με το Ν.Δ. 212/1969 "Περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού" (ΦΕΚ 112 Α΄), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας, την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση. Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμμετέχει στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση και μπορεί να εφαρμόζει προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση.
3. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μεριμνά ιδίως:
α) για την παρακολούθηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας και την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας,
β) για την εγγραφή των ανέργων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την τοποθέτησή τους, ανάλογα με τα γενικά και ειδικά προσόντα τους, σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων πληροφόρησης και ενημέρωσης,
γ) για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και διευκόλυνσης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού,
δ) για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα μέτρων προς διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
ε) για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες,
στ) για την οικονομική υποστήριξη των ανέργων με την παροχή τακτικών επιδομάτων σε όσους έχουν καταστεί άνεργοι, ύστερα από ανυπαίτια λύση ή λήξη της σχέσης εξαρτημένης εργασίας τους, καθώς και την καταβολή παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη,
ζ) για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, επιδομάτων κυήσεως και μητρότητας, εποχιακών επιδομάτων, παροχών στράτευσης και λοιπών βοηθημάτων στους δικαιούχους που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις,
η) για την εφαρμογή της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάπτυξη του συστήματος της μαθητείας με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας ένταξης των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή,
θ) για τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) στη χάραξη των κατευθύνσεων του επαγγελματικού προσανατολισμού,
ι) για όσα ειδικότερα προβλέπονται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
4. Οι σκοποί του Ο.Α.Ε.Δ. για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική του ένταξη στην αγορά εργασίας με την εφαρμογή ιδίως της εξατομικευμένης παρέμβασης και άλλων πρόσφορων μεθόδων, την προσαρμογή και αναβάθμιση των γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες απαιτήσεις, τη συγκέντρωση, στατιστική παρακολούθηση και επεξεργασία των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας και τη μελέτη των συνθηκών και ευκαιριών απασχόλησης, προωθούνται με τις Εταιρείες, που συνιστώνται με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος, όπως αναλυτικότερα εξειδικεύεται, με τις διατάξεις του νόμου αυτού.


Αρχή
Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης
 
1. Όργανα Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ .) και ο Διοικητής

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Δ..
3. Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. είναι 17μελές και αποτελείται από:
α) Τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.
δ) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που υποδεικνύονται από τον οικείο Υπουργό με τους αναπληρωτές τους.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.
στ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων, που υποδεικνύονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. με τους αναπληρωτές τους, από τους οποίους ο ένας υποδεικνύεται ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: Τρεις (3) από το Σ.Ε.Β., ένας (1) από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ένας (1) από την Ε.Σ.Ε.Ε.. Ένας (1) από τους εκπροσώπους των εργοδοτών υποδεικνύεται από κοινού ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από το Σ.Ε.Β..
η) Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στον Ο.Α.Ε.Δ., που εκλέγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του Ν.1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄), όπως ισχύει. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει να έχουν γνώσεις και πείρα σε θέματα αρμοδιότητας του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. υποχρεούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το Δ.Σ. συγκροτείται νομίμως από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των εκπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή συνεδριάζει και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις και στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία των 2/3 των διορισθέντων μελών και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στο Δ.Σ. ο πρώτος κατά τη σειρά ορισμού εκ των
Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο δεύτερος.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχουν οι Πρόεδροι - Διευθύνοντες Σύμβουλοι των εταιρειών του Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον συζητούνται θέματα, που αφορούν τις εταιρείες στις οποίες προΐστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους οι Γενικοί Διευθυντές του Ο.Α.Ε.Δ., άλλα στελέχη του Ο.Α.Ε.Δ. ή των εταιρειών που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 του παρόντος, καθώς και εμπειρογνώμονες.
7. Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται με τετραετή θητεία από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής. Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με τετραετή θητεία. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες.
8. Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται πρόσωπο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και ιδιαίτερη επαγγελματική πείρα στα θέματα αρμοδιότητας του Ο.Α.Ε.Δ. και με τουλάχιστον πενταετή πείρα σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
9. Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Ο.Α.Ε.Δ. με τον αναπληρωτή του.
10. Πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να αναλάβει δημόσιο λειτούργημα δεν διορίζεται ούτε διατηρείται Διοικητής ή μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
11. Τα καθήκοντα του Διοικητή και του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του προμηθευτή ή αναδόχου του Ο.Α.Ε.Δ. σε συμβάσεις έργων, προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών ή υπαλλήλου τους. Ο Διοικητής και τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. δεν πρέπει να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με πρόσωπα, που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό, για την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή παροχή υπηρεσιών. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση αυτή, που επέρχεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
12. Ο Διοικητής είναι πλήρους απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να έχει άλλη επαγγελματική απασχόληση. Εάν αναλάβει επαγγελματική απασχόληση, εκπίπτει από τη θέση του με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μόνο η κατοχή θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ερευνητή σε Ερευνητικό Φορέα κατά τις διατάξεις του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄).
13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ο Διοικητής εκπίπτει από τη θέση του σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς επίσης και σε περίπτωση ζημίας, η οποία επήλθε στον Ο.Α.Ε.Δ, εξαιτίας της παραμέλησης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
14. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατόπιν πρότασης του Διοικητή, τα μέλη του Δ.Σ. εκπίπτουν από τη θέση τους σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ., ή σε περίπτωση ζημίας,η οποία επήλθε στον Ο.Α.Ε.Δ εξαιτίας της παραμέλησης των καθηκόντων τους, καθώς επίσης εάν χωρίς αποχρώντα λόγο απουσιάζουν επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή επί οκτώ συνεδριάσεις εντός του ιδίου έτους
15. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ., το τελευταίο θεωρείται ότι συγκροτείται νόμιμα μέχρι το διορισμό αντικαταστάτη, εφόσον με τα λοιπά μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, μπορεί να επιτευχθεί απαρτία.
16. Η θητεία του διορισθέντος αντικαταστάτη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λήγει κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.
17. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Διοικητής και τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για κάθε ζημιά που προξένησαν στον Ο.Α.Ε.Δ. από υπαιτιότητά τους και υπέχουν έναντι αυτού την ποινική ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου.
18. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις νομικού συμβούλου και γραμματέα και τον καθορισμό της αποζημίωσης των συμμετεχόντων, ισχύουν οι διατάξεις περί αποζημιώσεως των συμμετεχόντων σε συλλογικά όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α .
19. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και εντός δύο μηνών συγκροτείται το νέο Δ.Σ., σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ., το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με την προηγούμενη σύνθεσή του.


Αρχή
Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Οργάνων Διοίκησης

1. Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της πολιτικής για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:
α) Χαράζει την πολιτική του Οργανισμού κατ' εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.
β) Αποφασίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ο.Α.Ε.Δ., εγκρίνει τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια καθεμίας από τις Εταιρείες που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 και τα υποβάλλει για τελική έγκριση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ) Ελέγχει τις Εταιρείες που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 ως προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί και ως προς την αποτελεσματικότητά τους.
δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον απολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, καθώς και κάθε αναγκαία τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτών.
ε) Αποφασίζει για την αγορά και εκποίηση ακινήτων του Ο.Α.Ε.Δ., για την παραχώρησή τους κατά χρήση στις Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος, για την επιχορήγηση των Εταιρειών αυτών και για την ανέγερση και συντήρηση ακινήτων και γενικότερα για την αξιοποίηση της περιουσίας του, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του.
στ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων και την εκτέλεση έργων, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την κατάρτιση και τροποποίηση του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Δ..
η) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Διοικητή ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
θ) Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ..
2. Ο Διοικητής είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ο.Α.Ε.Δ. και το εκτελεστικό όργανο των νόμων, των κανονισμών και των αποφάσεων του Δ.Σ.. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο κατά τον παρόντα νόμο ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ..
Ειδικότερα, ο Διοικητής:
α) Ως Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
β) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την καλή λειτουργία τους.
γ) Εκπροσωπεί τον Ο.Α.Ε.Δ. δικαστικώς και εξωδίκως. Ο Διοικητής μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση σε Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Δ.Σ. ή σε ανώτερο υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ.. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Διοικητή για εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Δ. ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, ο Διοικητής μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του Δ.Σ. ή δικηγόρο του Ο.Α.Ε.Δ.. Στις υποθέσεις εκτός της έδρας του Ο.Α.Ε.Δ., η προς εκπροσώπηση εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και στους Προϊσταμένους των κατά τόπους αντίστοιχων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..
δ) Αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ..
ε) Μπορεί να παραπέμπει στο Δ.Σ. θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης.
στ) Αποφασίζει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε δαπάνη και για τη χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού που καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ζ) Αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής τους.
3. Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στους Αντιπροέδρους του Ο.Α.Ε.Δ., στους Γενικούς Διευθυντές, στους Περιφερειακούς Διευθυντές ή Διευθυντές Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. Η ως άνω απόφαση του Διοικητή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ανάκληση των αρμοδιοτήτων αυτών επιτρέπεται οποτεδήποτε με όμοια υπουργική απόφαση.
4. Στους Αντιπροέδρους, στους οποίους ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων κατά την προηγούμενη παράγραφο, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται αναλόγως η αποζημίωση, η οποία θα ανέρχεται σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (3/5) των τακτικών αποδοχών του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ..


Αρχή
Άρθρο 5: Υπηρεσίες - Οργανισμός του Ο.Α.Ε.Δ.

1. Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. αποτελούνται από:
α) τις Υπηρεσίες Διοίκησης,
β) τις Περιφερειακές Διευθύνσεις,
γ) τις Τοπικές Υπηρεσίες και
δ) τις Εκπαιδευτικές Μονάδες (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Τ.Ε.Ε.).
Περιφερειακές Διευθύνσεις δύναται να συνιστώνται σε Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας. Οι Τοπικές Υπηρεσίες υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 2874/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
"To μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διορίζεται ύστερα από διαγωνισμό, που διεξάγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄).
Όπου στις διατάξεις αυτού αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων."
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός οκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και η στελέχωσή τους κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς. Με το ίδιο ή όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται θέματα ίδρυσης, επέκτασης, τροποποίησης, κατάργησης και συγχώνευσης Κεντρικών, Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών, του καθορισμού της αρμοδιότητας αυτών και των οργανικών τους θέσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ..

Αρχή
Άρθρο 6: Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10.

1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι εταιρείες που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 υποχρεούνται να καταρτίζουν Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρησιακό Σχέδιο.
2. Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι τετραετούς διάρκειας. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ετήσιας διάρκειας.
3. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για το χρόνο ισχύος του.
4. Σε κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών του:
α) περιγράφονται οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που επιδιώκονται,
β) προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα των δράσεων,
γ) προσδιορίζονται οι πόροι, τα μέσα και οι ενέργειες για το σκοπό αυτόν,
δ) εκτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και
ε) προσδιορίζονται οι διαδικασίες αποτίμησης για την επίτευξη των στόχων.
5. Το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και αντίστοιχα σχέδια των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Ο.Α.Ε.Δ. εγκρίνει τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια των Εταιρειών εντός ενός μηνός από την υποβολή τους και τα υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τελική έγκριση. Αν παρέλθει άπρακτος ο μήνας, οι εταιρείες υποβάλλουν απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα σχέδια για έγκριση και ο Ο.Α.Ε.Δ. τις απόψεις του για αυτά. Ο Υπουργός αποφασίζει για την έγκριση ή μη των σχεδίων.
6. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Στρατηγικό Σχέδιο των Εταιρειών μπορεί να αναθεωρούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και αποτίμησης της εφαρμογής των παραπάνω Σχεδίων του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., πόροι υπέρ κλάδων που έχουν συσταθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. δύνανται να διατίθενται γενικώς για την επίτευξη στόχων που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιριών. Ειδικά για τους πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) απαιτείται σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
"Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου."
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται οι όροι συνεργασίας για την εκτέλεση των προγραμμάτων των παραγράφων 1 και 2."


Αρχή
Άρθρο 7: Έλεγχος

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται εντός οκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται ο τρόπος, το περιεχόμενο, τα όργανα και η διαδικασία για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πάσης φύσεως δαπανών του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο τρόπος, το περιεχόμενο, τα όργανα και η διαδικασία για τη διενέργεια ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ως προς την εκτέλεση, τη διαχείριση και την τεχνική στήριξη προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που ανατίθενται σε αυτά από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


 
Αρχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. Άρθρο 8: Εταιρεία "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε."
 
Άρθρο 8: Εταιρεία "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε."

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.", με έδρα την Αθήνα.
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας για την ένταξή του στην επαγγελματική ζωή, την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και την εν γένει προώθηση στην απασχόληση με την εφαρμογή πρόσφορων μεθόδων και ιδίως της εξατομικευμένης παρέμβασης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η εταιρεία:
α) Συνιστά τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) και έχει την ευθύνη λειτουργίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο την απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία Κ.Π.Α. λαμβάνει το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες εξατομικευμένης παρέμβασης, υποστήριξης και πληροφόρησης των αναζητούντων εργασία και κατά προτεραιότητα των ανέργων, για την εξεύρεση εργασίας ανάλογης των προσόντων και δεξιοτήτων τους και για τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
γ) Καταρτίζει και παρακολουθεί τα ατομικά σχέδια δράσης και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
δ) Παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων ανέργων και του εργατικού δυναμικού της χώρας, συνδυάζοντας τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου ικανού προς εργασία με την οικονομική πραγματικότητα και τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, όπως διαμορφώνονται στις ειδικότητες και επαγγέλματα.
ε) Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την απασχόληση.
στ) Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις και στο εργατικό δυναμικό της χώρας για θέματα της αγοράς εργασίας, που αφορούν στις συνθήκες εργασίας ειδικοτήτων και επαγγελμάτων, καθώς και σε ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας.
ζ) Προσεγγίζει τις επιχειρήσεις για τη διερεύνηση των αναγκών και της ζήτησης εργασίας, καταγράφει τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και υποδεικνύει τις ευκαιρίες για εργασία και απασχόληση.
η) Αναπτύσσει συστηματικά μηχανισμούς και διαδικασίες σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και τηρεί μητρώο επιχειρήσεων και ανέργων.
θ) Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και για την κατά το δυνατόν καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της.
ι) Εκπονεί μελέτες σε σχέση με τα αντικείμενα δραστηριότητάς της ή και συνεργάζεται με τις εταιρείες "Α.Ε. Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική" και "Α.Ε. Επαγγελματική Κατάρτιση" για το σκοπό αυτόν ή και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες.
ια) Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, παρεμφερούς χαρακτήρα, για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
ιβ) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
ιγ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναφείς με το σκοπό της.
ιδ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ..
3. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει οικονομικά καθ' οιονδήποτε τρόπο τους εργαζομένους ή ανέργους προς τους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της.
4. Η Εταιρεία μπορεί να συνιστά Περιφερειακές Υπηρεσίες σε Διοικητικές Περιφέρειες της Επικράτειας στο πλαίσιο εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.
5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας, οι υφιστάμενες Τοπικές Υπηρεσίες - Γραφεία Εργασίας, Τοπικές Υπηρεσίες - Κ.Π.Α. και τα Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ο.Α.Ε.Δ., εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν. Με την έναρξη λειτουργίας της η Εταιρεία αναλαμβάνει την άσκηση όσων από τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές τους ως Κ.Π.Α. ανήκουν στην αρμοδιότητά της.


Αρχή
Άρθρο 9: Εταιρεία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε."

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.", με έδρα την Αθήνα.
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η Εταιρεία:
α) Συνιστά και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., Κέντρων Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού (Κ.Ε.Κ. Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο ή δεν προβλέπεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο η σύσταση και λειτουργία των ανωτέρω Ινστιτούτων και Κέντρων, την απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία τους λαμβάνει το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για τη σύσταση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).
β) Συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την απασχόληση, στο πλαίσιο εφαρμογής της Επαγγελματικής και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με την Εταιρεία "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.", η οποία προβαίνει στην τοποθέτηση των καταρτιζομένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
γ) Προσαρμόζει και αναβαθμίζει τα προσόντα και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις με την εκτέλεση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης.
δ) Υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της δια βίου μάθησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του και την προσαρμογή των προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του στις εκάστοτε μεταβολές του τεχνολογικού και παραγωγικού περιβάλλοντος.
ε) Διευκολύνει την επαγγελματική ένταξη των νέων και ενηλίκων στην αγορά εργασίας με την παροχή της Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
στ) Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες.
ζ) Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που της ανατίθενται.
η) Εκπονεί μελέτες για την επίτευξη του σκοπού της. Για τις μελέτες αυτές μπορεί να συνεργάζεται με τις Εταιρείες "Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε." και "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε." ή και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες.
θ) Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, παρεμφερούς χαρακτήρα, για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
ι) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας ή πληροφοριών που έχουν σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.
ια) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναφείς με το σκοπό της.
ιβ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ..
3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντα στους νομούς της χώρας Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ.,Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., Κέντρα Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού (Κ.Ε.Κ. Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν. Μετά την έναρξη λειτουργίας της, η Εταιρεία αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία αυτών.


Αρχή
Άρθρο 10: Εταιρεία "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε."

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης" (Ε.Π.Α.), που ιδρύθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄) και του άρθρου 14 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α΄), με την υπ. αριθμ. 31699/1993 (ΦΕΚ 423 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. 33347/1996 (ΦΕΚ343 Β΄) και 33244/1997 (ΦΕΚ 109 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγχωνεύθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.), μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε." με έδρα την Αθήνα.
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη ερευνητικού και μελετητικού έργου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης προς τον Ο.Α.Ε.Δ. και τις Εταιρείες των άρθρων 8 και 9 του νόμου αυτού, για την εκπλήρωση των ευρύτερων σκοπών τους.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία:
α) Συγκεντρώνει, παρακολουθεί στατιστικά και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία, της εγγεγραμμένης ανεργίας, της απασχόλησης και των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης τόσο πανελλαδικά όσο και σε κάθε νομό της χώρας και δημιουργεί τράπεζα δεδομένων της αγοράς εργασίας.
β) Αναλύει τα στοιχεία ως προς τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.
γ) Μελετά και παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και προοπτικές στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και γενικότερα της αγοράς εργασίας.
δ) Μελετά και ερευνά τις συνθήκες και ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.
ε) Μελετά και ερευνά την προσφορά και τη ζήτηση επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
στ) Παρέχει υπηρεσίες μηχανοργάνωσης καθώς και τεχνολογικής και τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών των άρθρων 8 και 9 του παρόντος και έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων παρακολούθησης των δραστηριοτήτων τους και γενικά προσφέρει την αναγκαία στήριξη για την εκπλήρωση των σκοπών τους.
ζ) Διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες ή άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκδίδει έντυπα ή άλλα συναφή μέσα προβολής και ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο των σκοπών της.
η) Στηρίζει την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης, εφόσον της ανατεθεί συγκεκριμένο σχετικό έργο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
θ) Διενεργεί μελέτες σε σχέση με τα αντικείμενα δραστηριότητάς της ή και συνεργάζεται με την Α.Ε. "Επαγγελματική Κατάρτιση" και την Α.Ε "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού" για το σκοπό αυτόν ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες.
ι) Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, παρεμφερούς χαρακτήρα, για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
ια) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
ιβ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναφείς με το σκοπό της.
ιγ) Παρακολουθεί τα χαρακτηριστικά της άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και εκπονεί και προωθεί προτάσεις για την ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.
ιδ) Στηρίζει τεχνικά κοινοτικές δράσεις που αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναμικό.
ιε) Δημιουργεί τράπεζα πληροφοριών και τεκμηρίωσης, που να καλύπτει την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία, σε σχέση με τους σκοπούς της.
ιστ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ..
3.Το προσωπικό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) που είχε μεταφερθεί στο Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και το προσωπικό του Ε.Π.Α. αποτελεί προσωπικό της Εταιρείας και διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι υπηρεσίες του Ε.Ι.Ε. αποτελούν υπηρεσίες της Εταιρείας μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 11. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ε.Ι.Ε. που μεταφέρθηκε στο Ε.Π.Α. περιέρχεται στην παρούσα Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ε.Ι.Ε.. Η ακίνητη περιουσία του Ε.Ι.Ε. μεταβιβάζεται στην παρούσα Εταιρεία από την ημερομηνία μεταγραφής των πράξεων μεταβίβασής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου, ενώ η κινητή από την ημερομηνία παράδοσής της στην Εταιρεία. Οι ως άνω μεταβιβάσεις, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των πάγιων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων. Μέχρι τη συγκρότηση του προσωρινού Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις που αναφέρονται στη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Οι διατάξεις αυτές παύουν να ισχύουν μετά τη συγκρότηση του προσωρινού Δ.Σ. και ισχύουν μόνο οι σχετικές διατάξεις του παρόντος για την Εταιρεία που προκύπτει από τη μετατροπή. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το Ε.Ι.Ε., νοείται εφεξής η Εταιρεία του παρόντος άρθρου. Διατάξεις νόμου, που θεσπίζουν πόρους του Ε.Ι.Ε., καθώς και κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης υπέρ του Ε.Ι.Ε. θεωρείται ότι ισχύει υπέρ της Εταιρείας του παρόντος άρθρου. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
4. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ε.Π.Α. περιέρχεται στην Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.


Αρχή
Άρθρο 11: Κοινές διατάξεις

1. Οι Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος είναι ανώνυμες εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργούν χάριν του δημόσιου συμφέροντος, έχουν ως μοναδικό μέτοχο τον Ο.Α.Ε.Δ., τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από το Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α?), όπως ισχύει.
2. Τα καταστατικά των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 συντάσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 2190/1920. Η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας των Εταιρειών καθορίζεται με πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο παρόν οι Εταιρείες διοικούνται από προσωρινό Δ.Σ., στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε. και των εργοδοτικών οργανώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την απόφαση ορίζεται και ο προσωρινός Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος. Η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. λήγει με τη συγκρότηση του Δ.Σ., η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Προς εκπλήρωση των σκοπών τους ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως κάθε φορά καθορίζεται στα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών αυτών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγκεκριμένα Στρατηγικά ή Επιχειρησιακά Σχέδια ή δεν προβλέπεται σε αυτά ο τρόπος συνεργασίας, αυτός προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ στο πλαίσιο της επίτευξης του κοινού τους στόχου.
4. Η διάρκεια των Εταιρειών Ο.Α.Ε.Δ. των άρθρων 8, 9 και 10 ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη δημοσίευση του καταστατικού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεών τους.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε." ορίζεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, της "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." και της "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε." ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές για καθεμία, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Ο.Α.Ε.Δ. και καταβάλλεται όπως ορίζεται στο καταστατικό τους. Για το σκοπό αυτόν επιχορηγείται αντιστοίχως ο Ο.Α.Ε.Δ. από το Ελληνικό Δημόσιο. Για τις μετοχές που αντιστοιχούν στα ανωτέρω κεφάλαια εκδίδεται για καθεμία από τις Εταιρείες ένας μη μεταβιβάσιμος ονομαστικός τίτλος υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ.. Το μετοχικό κεφάλαιο των Εταιρειών μπορεί να αυξηθεί με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεών τους, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1920. Για τις μετοχές της αύξησης του κεφαλαίου εκδίδεται για καθεμία επίσης ένας μη μεταβιβάσιμος ονομαστικός τίτλος υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ..
6. Όργανα Διοίκησης των Εταιρειών του Ο.Α.Ε.Δ. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
7. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο των Εταιρειών, έχει όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Ν. 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό των Εταιρειών. Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιρειών του Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά. Στην περίπτωση αυτή στην περίπτωση που παρίσταται εκπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης δεν απαιτείται η κατ' άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 παράσταση Συμβολαιογράφου της έδρας της Εταιρείας.
8. Το Δ.Σ. των Εταιρειών "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.", "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." και "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε." είναι εννεαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, που έχει συγχρόνως την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και οκτώ (8) τακτικά μέλη. Τέσσερα (4) από αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι: ένα (1) μέλος Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής του Υπουργείου, δύο (2) μέλη εμπειρογνώμονες σε θέματα αγοράς εργασίας και ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.. Δύο (2) μέλη προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και δύο (2) μέλη προτείνονται από κοινού από τις εργοδοτικές οργανώσεις (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.). Σε περίπτωση ασυμφωνίας των εργοδοτικών οργανώσεων υποβάλουν και οι τρεις πρόταση και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύο (2) εκ των προτεινομένων με κριτήριο την ισομερή συμμετοχή των εργοδοτικών οργανώσεων στα Δ.Σ. των Εταιρειών.
9. Η θέση του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου των Εταιρειών προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τέσσερις (4) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Στην προκήρυξη της θέσης του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα ή και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία και τα όργανα για την αξιολόγηση των κρινομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία.
10. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. των Εταιρειών Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το Δ.Σ. συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των εκπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. συνεδριάζει και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις και στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία των 2/3 των διορισθέντων μελών και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
11. Η θητεία του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. των Εταιρειών είναι τετραετής. Τα μέλη του Δ.Σ. των Εταιρειών Ο.Α.Ε.Δ. των άρθρων 8, 9 και 10 ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
12. Το Δ.Σ. των Εταιρειών είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκησή τους, στη διαχείριση της περιουσίας τους, στην εκπροσώπησή τους και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού τους. Το Δ.Σ. έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εγκρίνει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, και στη συνέχεια τα υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ..
β) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στον Ο.Α.Ε.Δ..
γ) Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και τις δημοσιεύει νομίμως και εμπροθέσμως.
δ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιχείρησης και τον υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ.. Ο κανονισμός ρυθμίζει την υπηρεσιακή διάρθρωση, την κατανομή αρμοδιοτήτων, τα όργανα, καθώς και κάθε διαδικασία που αφορά τη λειτουργία της Επιχείρησης. Ο Κανονισμός εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού.
ε) Προσλαμβάνει και απολύει κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου όλο το προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού.
στ) Είναι αρμόδιο να επιλέγει τους Διευθυντές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
ζ) Ασκεί την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.
13. Το Δ.Σ της Εταιρείας "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε." αποφασίζει για τη σύσταση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) και το Δ.Σ. της Εταιρείας "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." για τη σύσταση των Κ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά τους Σχέδια.
14. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία και δεν πρέπει να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρεία για την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή παροχή υπηρεσιών. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση τους.
15. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου των Εταιρειών καθορίζονται με τα καταστατικά τους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920.
16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της κάθε Εταιρείας, καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου και η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. κάθε Εταιρείας.
17. Το Δ.Σ. των Εταιρειών Ο.Α.Ε.Δ. συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
18. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατόπιν προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από την κάθε Εταιρεία σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄).
19. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Εταιρείας "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία. Για τα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού αυτού και επιλογής των μαθητευόμενων των Σχολών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ι.Ε.Κ. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2336/1995, όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια.
20. Οι αποδοχές του προσωπικού των Εταιρειών Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε Εταιρείας.
21. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. των Εταιρειών του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καταρτίζεται Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού κάθε Εταιρείας.
22. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του προσωπικού, το χρόνο εργασίας του, τη μισθοδοσία του, τις κάθε είδους άδειες, την απόσπαση και μετακίνησή του, την εξέλιξή του, τον τρόπο αξιολόγησής του, την πειθαρχική διαδικασία, τα πειθαρχικά όργανα, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
23. Οι πόροι των Εταιρειών προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ., από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι ως άνω επιχορηγήσεις, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις, μειώνουν το κόστος των προγραμμάτων ή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί από τις Εταιρείες. Οι Εταιρείες των άρθρων 9 και 10 μπορεί να έχουν πόρους και από τυχόν παροχή υπηρεσιών, εφόσον συνάδει προς τους σκοπούς τους.
24. Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση κάθε οικονομικής παροχής που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε Εταιρείας οφείλεται από τον Οργανισμό προς αυτήν.


Αρχή
Άρθρο 12: Λογιστικές - Φορολογικές Διατάξεις

1. Οι Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος νόμου εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, οι δε ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές.
2. Οι παρεχόμενες από την Εταιρία του άρθρου 9 του παρόντος υπηρεσίες εμπίπτουν στην περίπτωση (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η σύσταση των Εταιρειών του Ο.Α.Ε.Δ., η τροποποίηση των καταστατικών τους και οι εισφορές σε είδος ή σε χρήμα απαλλάσσονται από την καταβολή πάσης φύσεως έμμεσων φόρων, τελών και κρατήσεων υπέρ τρίτων.Αρχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο Α Ε Δ. Άρθρο 13: Προσωπικό
 
Άρθρο 13: Προσωπικό

1. Μέσα σε τρεις μήνες από τη σύσταση των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος, καταρτίζεται πίνακας από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της οικείας Εταιρείας, στον οποίο καθορίζονται οι θέσεις, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση αυτών. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 18 του άρθρου 11. Στις θέσεις αυτές μπορεί να αποσπάται με αίτησή του προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. ύστερα από αξιολόγησή του από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η απόσπαση γίνεται με πράξη του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση.
2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. που επιθυμούν να προσληφθούν από τις εταιρείες που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 υποβάλλουν αίτηση, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου. Όσων η αίτηση γίνεται δεκτή προσλαμβάνονται από την οικεία Εταιρεία κατόπιν προηγούμενης παραίτησης από τη θέση που κατέχουν στον Ο.Α.Ε.Δ.. Για το προσωπικό αυτό δεν λύεται η σχέση εργασίας του παρά μόνο για τους ίδιους λόγους που λύεται η σχέση εργασίας των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., δικαιούται δε από την οικεία Εταιρεία τακτικές αποδοχές τουλάχιστον ίσες με αυτές που ελάμβανε κατά το χρόνο της παραίτησής του.
3. Σε περίπτωση διάλυσης οποιασδήποτε από τις Εταιρείες, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή κατόπιν παραίτησης από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επανέρχεται αυτοδικαίως στον Ο.Α.Ε.Δ., με πράξη του Διοικητή, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ο.Α.Ε.Δ. και κατέχουν οργανική θέση σε αυτόν, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της οικείας Εταιρείας, όσοι κατά τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων έγκρισης των καταστατικών των Εταιρειών συνδέονται με τον Ο.Α.Ε.Δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής και κρίνονται λόγω των προσόντων τους απαραίτητοι για την κάλυψη αναγκών των Εταιρειών, συνεχίζουν ύστερα από αίτησή τους την παροχή των υπηρεσιών τους στις Εταιρείες με τους ίδιους όρους των υφιστάμενων συμβάσεων τους. Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις μπορούν να συνεχίσουν την παροχή των υπηρεσιών τους σε μια από τις Εταιρείες του Ο.Α.Ε.Δ. και όσοι συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου μέχρι τη λήξη της συμβατικής τους σχέσης.
5. Το ωρομίσθιο προσωπικό συνεχίζει την εργασιακή του σχέση στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι το χρόνο λήξεως της σύμβασής του. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης εργατών στον Ο.Α.Ε.Δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστάθηκαν με το π.δ. 76/1991 ( ΦΕΚ 33 Α΄) και οι αντίστοιχες συμβάσεις μετατρέπονται από την ισχύ του παρόντος σε πλήρους απασχόλησης.
 
 
Αρχή
Άρθρο 14

Ο Ο.Α.Ε.Δ. παραχωρεί στις Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 τη χρήση με ή χωρίς αντάλλαγμα πάγιων περιουσιακών στοιχείων του, που κρίνονται αναγκαία για την εκ- πλήρωση των σκοπών τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα και κάθε σχετικό θέμα.


Αρχή
Άρθρο 15
 
Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να παραχωρεί στις Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 τη χρήση μισθωμένων από τον ίδιο ακινήτων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη σύσταση των Εταιρειών του Ο.Α.Ε.Δ., ορίζονται οι λεπτομέρειες της ανωτέρω παραχώρησης. Οι όροι των συμβάσεων μίσθωσης δεν θίγονται από την ανωτέρω παραχώρηση. Η παραχώρηση της χρήσης δεν συνιστά λόγο καταγγελίας των συμβάσεων μίσθωσης και δε δημιουργεί απαίτηση των εκμισθωτών για αναπροσαρμογή του μισθώματος.


Αρχή
Άρθρο 16

Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των Εταιρειών, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτές στα πλαίσια του σκοπού τους σύμφωνα με το άρθρα 8, 9 και 10 του παρόντος, εξακολουθούν να ασκούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ..


Αρχή
Άρθρο 17

Η Εταιρεία του άρθρου 9 μπορεί να ιδρύει Ι.Ε.Κ. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).


Αρχή
Άρθρο 18

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ή θέματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος.
 
 
Αρχή
Άρθρο 19

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου, οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν, νομοθετημάτων που πρόκειται να εκδοθούν και κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών και αφορούν τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταιρειών, που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 του νόμου αυτού. Αν είναι αναγκαίο για την πληρότητα της κωδικοποίησης επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιωθεί ή έννοια των διατάξεων που κωδικοποιούνται, να γίνει αναδιάρθρωση του νομοθετικού υλικού, απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον στάδιο εφαρμογής, μεταγλώττιση των κειμένων στη δημοτική γλώσσα, μεταβολή της σειράς, της αρίθμησης και κάθε αναγκαία φραστική προσαρμογή.


 
Αρχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Άρθρο 20: Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
 
Άρθρο 20: Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

1. Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.
2. Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος.
3. Οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη κατά τις κείμενες διατάξεις.
4. Οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας. Για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, β) αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πληρούν τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
5. Συμβάσεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου και προβλέπουν την παροχή υπηρεσιών σε έμμεσο εργοδότη πρέπει να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου αυτού μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε έμμεσους εργοδότες πρέπει μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν την άδεια Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης που προβλέπεται στο άρθρο 21. Η απόφαση χορήγησης ή μη της άδειας λαμβάνεται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση ή δεν ληφθεί η άδεια, απαγορεύεται να λειτουργούν.


Αρχή
Άρθρο 21: Όροι Σύστασης και Λειτουργίας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης

1. Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί μόνο με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών.
2. Για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης απαιτείται ειδική άδεια, η οποία παρέχεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Προσωρινής Απασχόλησης.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου Προσωρινής Απασχόλησης συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 6 του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157 Α΄), όπως ισχύει.
4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Προσωρινής Απασχόλησης είναι διετής.


Αρχή
Άρθρο 22: Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων

1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.
2. Με την κατά την προηγούμενη παράγραφο σύμβαση προσδιορίζεται επίσης το ύψος των αποδοχών του μισθωτού, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προσδιοριζόμενες από τις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, που ισχύουν για το προσωπικό του έμμεσου εργοδότη και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εάν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του ο μισθωτός, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη, με το οποίο συμφωνεί ο μισθωτός. Για την απασχόληση του μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του μισθωτού.
3. Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο μετά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.
4. Η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από οκτώ μήνες. Επιτρέπεται η έγγραφη ανανέωση για τον ίδιο έμμεσο εργοδότη με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια της ανανέωσης δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, χωρίς να επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης εργασίας σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
5. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειάς της και της τυχόν ανανέωσής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες, η σύμβαση εργασίας του μισθωτού με την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης θεωρείται ότι μετατρέπεται αυτοδίκαια σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη.
6. Οποιαδήποτε ρήτρα με την οποία άμεσα ή έμμεσα απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει οποιαδήποτε σε βάρος του ή σε βάρος του έμμεσου εργοδότη έννομη συνέπεια.
7. Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα με την οποία άμεσα ή έμμεσα παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του μισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Για την ασφάλιση ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό ιδίων ειδικοτήτων του έμμεσου εργοδότη.
8. Με σύμβαση, που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζόμενου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να διευκρινίζει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους, που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Τα στοιχεία αυτά υποχρεωτικά γνωστοποιούνται στους μισθωτούς από την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης.
9. Η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 23 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).
10. Οι μισθωτοί με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης, με την επιφύλαξη συμβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτικά και της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης, είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του μισθωτού και για το εργατικό ατύχημα.
 
 
Αρχή
Άρθρο 23: Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους

Κάθε Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται, προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας, να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης ως οικονομική εγγύηση, την πρώτη για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της και τη δεύτερη για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Η πρώτη εγγυητική επιστολή κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η δεύτερη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατάπτωση της πρώτης εγγυητικής επιστολής γίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της δεύτερης με πράξη του Διοικητή του Ι.Κ.Α.. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών αναπροσαρμόζεται κάθε διετία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάλογα με τον αριθμό των προσωρινά αποσχολούμενων που η Εταιρία έχει συμβληθεί και οι Εταιρίες οφείλουν να καταθέσουν τις αντίστοιχες σχετικές συμπληρωματικές εγγυητικές επιστολές εντός τριμήνου. Άλλως ανακαλείται η άδειά τους με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Προσωρινής Απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το ύψος κάθε εγγυητικής επιστολής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάπτωσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.
 
 
Αρχή
Άρθρο 24: Απαγόρευση προσωρινής απασχόλησης

Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται:
α) όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας.
β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο έτος είχε πραγματοποιήσει ομαδικές απολύσεις εργαζομένων στις ίδιες ειδικότητες, και
γ) όταν ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.

 
Αρχή
Άρθρο 25: Κυρώσεις

Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου επιβάλλεται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι (2.936) ευρώ ή ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα δύο δραχμές (1.000.442 δρχ.) μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα (29.360) ευρώ ή δέκα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δραχμές (10.004.420 δρχ.) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2639/ 1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).


Αρχή
Άρθρο 26: Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται:
α) Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη σύσταση Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης, καθώς και για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λειτουργίας της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ανάκληση της άδειάς της, τα προσόντα που απαιτούνται για το στελεχιακό δυναμικό της, η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β) Τα τυχόν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνάπτονται μεταξύ των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και των μισθωτών, ο τρόπος και η διαδικασία γνωστοποίησης αυτών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
γ) Η τήρηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μητρώου Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης του μητρώου αυτού, καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο των εταιρειών αυτών, και
δ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου.
 
 
 
Αρχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 27
 
²Άρθρο 27

Στην υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, που έχει συσταθεί με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 2639/1998, συνιστώνται δύο οργανικές θέσεις Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας με βαθμό Διευθυντή, έξι οργανικές θέσεις Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας Προϊσταμένων Τμήματος και δύο οργανικές θέσεις Τεχνικών ή Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας, Προϊσταμένων Τμήματος.
 
Αρχή
Άρθρο 28

1. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συνιστώνται τα παρακάτω τοπικά Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης:
α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας με έδρα την Πτολεμαΐδα, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας.
β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας.
2. Οι καθ' ύλην αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτών είναι αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του π.δ. 136/1999 "Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (ΦΕΚ 134 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των παραπάνω συνιστώμενων υπηρεσιών.
3. Για τη στελέχωση των ανωτέρω οργανικών μονάδων μεταφέρονται θέσεις προσωπικού ως εξής:
α) Από το Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας μία (1) θέση ΠΕΑ Κοινωνικών Επιθεωρητών.
β) Από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κοζάνης στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας μία (1) θέση ΔΕΑ Γραμματειακής Διοικητικής Υποστήριξης.
γ) Από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγρινίου τρεις (3) θέσεις ΠΕΑ Κοινωνικών Επιθεωρητών και τέσσερις (4) θέσεις ΔΕΑ Γραμματειακής Διοικητικής Υποστήριξης.
4. Των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας και Αγρινίου προΐστανται υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 16Β του π.δ. 136/1999 (ΦΕΚ 134 Α΄) και το άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄).
5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να τροποποιείται ο Οργανισμός του Σ.ΕΠ.Ε. και να γίνεται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του.
6. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10Β του π.δ. 136/1999 (ΦΕΚ 134 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως:
"δ. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα".

 
Αρχή
Άρθρο 29
 
Επιθεωρητές των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης μπορούν με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. να προβαίνουν, εντός των ορίων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης που υπάγονται, σε ελέγχους και επιθεωρήσεις των τόπων εργασίας και εκτός των ορίων του νομού, που έχει τοπική αρμοδιότητα το Τμήμα στο οποίο υπηρετούν.


Αρχή
Άρθρο 30: Θέματα λειτουργίας Σ. Ε Π. Ε.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), καθώς και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται ως εξής:
"Κατ' εξαίρεση τα θέματα κρίσεων, τοποθετήσεων και μεταθέσεων προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων του Σ.ΕΠ.Ε. σε επίπεδο τμήματος υπάγονται στην αρμοδιότητα πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από: α) τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους με βαθμό Διευθυντή, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Α΄. Με την ίδια απόφαση ορίζονται μεταξύ των διοριζομένων μελών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, ο γραμματέας του Συμβουλίου, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, εκτός των αιρετών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα."Αρχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Άρθρο 31: Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄
 
Άρθρο 31: Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄)

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
" Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων, για τα οποία διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού η ισόβια ανικανότητα του αναπήρου για εργασία. Κατ' εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, εφόσον κατά τα άνω διαπιστωθεί η ανικανότητα ισοβίως για εργασία."
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
" Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον όπως αυτά ορίζονται στην πρώτη περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα οποία θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα προστασίας. Η άσκηση του ως άνω αυτοτελούς δικαιώματος από το δικαιούχο δεν επιτρέπεται σε περίπτωση χρησιμοποίησης της αναπηρίας αυτής για την προσαύξηση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 4 από άλλο άτομο της ίδιας οικογένειας."
3. Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000, αντικαθίστανται ως εξής:
"1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κάθε βαθμίδας υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται πανελλαδικά κάθε φορά. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα. Ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α. αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, β. αναλογία 2/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, γ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, δ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ε. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο αριθμός των θέσεων των προστατευομένων που έχει προκύψει κατά τα ανωτέρω, κατανέμεται κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα. Με βάση δε την παραπάνω κ.υ.α. οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνουν στις ειδικές προκηρύξεις.
2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι μιας κατηγορίας δεν καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων που της αντιστοιχεί, το τυχόν υπόλοιπο θέσεων διατηρείται στην ίδια κατηγορία για μια ακόμη προκήρυξη. Εάν δεν καλυφθεί και στη δεύτερη αυτή προκήρυξη, μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία."
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 καταργείται.
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν.2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
β) Να κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α΄) ότι είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριμένες θέσεις."
6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: "Τα ως άνω κατά περίπτωση μόρια δικαιούνται και οι κάτοχοι πτυχίων, αναγνωρισμένων κατά τις κείμενες διατάξεις, πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής."
7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4, του Ν. 2643/1998 μετά την περίπτωση στ΄, προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής: "ζ) Για τον επιζώντα σύζυγο χωρίς τέκνα υπολογίζονται τα αντίστοιχα μόρια του άγαμου." Τα λοιπά εδάφια της παραγράφου αναδιατυπώνονται ως εξής: " Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι (20). Αν ο ίδιος ο προστατευόμενος είναι τέκνο ορφανό από ένα γονέα και έχει ηλικία μέχρι 25 ετών ή αν στην οικογένεια του προστατευόμενου υπάρχει τέκνο ή τέκνα ορφανά ηλικίας μέχρι 25 ετών και άγαμα, ο αριθμός των μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό (100) επιπλέον μόρια συνολικά, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Αν ο προστατευόμενος είναι τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς και έχει ηλικία μέχρι 25 ετών ο αριθμός αυτός προσαυξάνεται με διακόσια (200) επιπλέον μόρια. Εάν στην οικογένεια του προστατευομένου υπάρχει άτομο με αναπηρία κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1 όπως ισχύει, ο αριθμός των μορίων κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με το 20% της δεύτερης προστασίας της παραγράφου 8 του άρθρου 4. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για όλες τις κατηγορίες προστασίας. Ομοίως, προστατευόμενοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, λαμβάνουν την προσαύξηση 20% για την υποκατηγορία της δεύτερης προτίμησής τους."
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998, αντικαθίσταται ως εξής:
"Η δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 9 στην Περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας, κατά τη χρονική περίοδο από 2 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους."
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις μαζί με τα συνοδευτικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά προωθούνται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους, από τις Επιτροπές του άρθρου 9, στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ή τοπικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. για να γίνει ο έλεγχος και η μηχανογραφική τους επεξεργασία και να καταρτισθεί η προκήρυξη των θέσεων που καλύπτονται με αναγκαστική τοποθέτηση. Εάν οι θέσεις του φορέα ή της επιχείρησης που προκύπτει ότι πρέπει να καλυφθούν με αναγκαστική τοποθέτηση υπερβαίνουν τις τέσσερις και μέχρι δώδεκα, προκηρύσσεται μέχρι το ήμισυ αυτών και αν υπερβαίνουν τις δώδεκα προκηρύσσεται μέχρι το ένα τρίτο αυτών προς αποφυγήν της αιφνίδιας υπέρμετρης οικονομικής επιβάρυνσης του φορέα ή της επιχείρησης.
Η προκήρυξη που θα καταρτισθεί αποστέλλεται στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν, προκειμένου να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς τον Περιφερειακό Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της τοπικής υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., που έχει την έδρα της η Πρωτοβάθμια Επιτροπή, εντός δεκαημέρου από την κοινοποίησή της. Μετά την εξέταση των διατυπωθεισών αντιρρήσεων διαμορφώνεται η προκήρυξη και αποστέλλεται προς την Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του Ν. 2643/1998 μαζί με τις τυχόν κατατεθείσες αντιρρήσεις επί της αρχικής προκήρυξης για έγκριση."
10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"Η προκήρυξη των θέσεων αυτών για κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου έως 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τοιχοκολλάται στο κατάστημα, στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του άρθρου 9."
11. Κατ' εξαίρεση η πρώτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος προκήρυξη γίνεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με την αντίστοιχη μετάθεση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 χρονικών ορίων.
12. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίστανται ως εξής:
"Κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 15η Νοεμβρίου κάθε έτους οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις υποβάλλουν αιτήσεις στις οποίες επισυνάπτονται όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9. Ο προστατευόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε τρεις κατά ανώτατο όριο Επιτροπές της επιλογής του. Οι αιτήσεις αυτές προωθούνται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Δ. ή στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9 για να γίνει ο έλεγχος και η μηχανογραφική επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών και να συνταχθούν οι πίνακες μοριοδότησης."
13. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"7. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους το αργότερο, οι ανωτέρω πίνακες δημοσιεύονται από την οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Η δημοσίευση γίνεται με τοιχοκόλληση των πινάκων αυτών στο κατάστημα της Επιτροπής και με σχετική δημοσίευση για τη διενέργεια της τοιχοκόλλησης σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας και σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από τους ενδιαφερομένους ενώπιον των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των Τοπικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ή Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας ανασυντάσσουν τους πίνακες μοριοδότησης και το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου τους αποστέλλουν προς δημοσίευση στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9. Οι Επιτροπές αυτές δημοσιεύουν άμεσα τους ανωτέρω τελικούς πίνακες με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται για τους πίνακες πρώτης μοριοδότησης. Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς.
Οι αποφάσεις των Επιτροπών για τις τοποθετήσεις γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιεύονται οι πίνακες μοριοδότησης."
14. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"δ) Ο τύπος της αίτησης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση, τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να κατατίθενται μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και ο χρόνος υποβολής τους, εφόσον οι προστατευόμενοι επιλεγούν για τοποθέτηση ή διάθεση, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάρτισης των πιο πάνω πινάκων και κάθε ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης."
15. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του Ν. 2643/1998, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και διαδικασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ. και των Τοπικών Υπηρεσιών που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εγκρίνει τις προκηρύξεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998, προκειμένου να αναρτηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή τις Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..
β) Επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελιών ή αναφορών, εκδίδει οδηγίες και προβαίνει σε υποδείξεις για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή τις Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι τη δημοσίευση των πινάκων τελικής μοριοδότησης. Οι οδηγίες ή υποδείξεις είναι δεσμευτικές για τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..
γ) Συντονίζει και ελέγχει το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.
Η Επιτροπή είναι επταμελής, με διετή θητεία, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ο.Α.Ε.Δ.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του έργου της. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών της άνω Επιτροπής. Για τη διοικητική στήριξη της ως άνω Επιτροπής συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διεύθυνση Απασχόλησης) έξι (6) οργανικές θέσεις προσωπικού εκ των οποίων μία (1) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής, τρεις (3) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, εκ των οποίων η μία (1) Νομικού Τμήματος, μια (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής και μία (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού Λογιστικού. Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλύπτονται και με μετατάξεις υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και η διαδικασία για τις μετατάξεις προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για τη διοικητική στήριξη της Επιτροπής και για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών μπορεί να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999). Οι υπηρετούντες στις ανωτέρω θέσεις υπάλληλοι υπάγονται ιεραρχικά στην αρμόδια Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
16. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2643/1998 προστίθενται οι λέξεις: "...με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6."
17. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"στ. Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την κατά το Ν. 1487/1950 αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 1487/1950."
18. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2643/1998 προστίθενται τα εξής εδάφια:
"Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα όλων των προστατευόμενων κατηγοριών του παρόντος νόμου, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Οι προϋποθέσεις, οι πόροι και τα λοιπά αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.."
19. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πενταμελών Επιτροπών χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον των δευτεροβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 10. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
Η προσφυγή ασκείται: α) από τους εργοδότες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/ 1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
β) από τα προστατευόμενα άτομα και κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο της απόφασης της Επιτροπής περί τοποθέτησής τους."
20. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998, αντικαθίσταται ως εξής:
"β) Έναν ανώτατο αξιωματικό του Στρατού Ξηράς, εφόσον συζητούνται θέματα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού, αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου, αντιστασιακών ως και των τέκνων όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών ή έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στις λοιπές περιπτώσεις, με τους αναπληρωτές τους."
21. Αν η τοποθέτηση του προστατευομένου ακυρωθεί είτε με απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής είτε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, για λόγο που δεν οφείλεται σε έλλειψη συνδρομής στο πρόσωπό του των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του Ν. 2643/1998, η Επιτροπή τοποθετεί αυτόν σε κενή θέση, εφόσον υπάρχει, της αυτής προκήρυξης, της αυτής κατηγορίας προστασίας και του ίδιου τομέα (δημόσιου ή ιδιωτικού), για τον οποίο είχε υποβάλει αίτηση. Για την τοποθέτηση αυτή ο προστατευόμενος πρέπει να συγκεντρώνει μοριοδότηση ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη του τελευταίου τοποθετηθέντος της ίδιας κατηγορίας σε θέση της ίδιας προκήρυξης. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο προστατευόμενος τοποθετείται σε αντίστοιχη θέση της επόμενης προκήρυξης, η οποία και δεν προκηρύσσεται με απόφαση της αντίστοιχης πρωτοβάθμιας επιτροπής. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για όσους έχουν τοποθετηθεί με τις προκηρύξεις που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
22. Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποχρεωτικής πρόσληψης προστατευόμενων προσώπων του Ν. 2643/ 1998 οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα οικονομικής εξυγίανσης ή των οποίων τα χρέη ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2538/1997.


Αρχή
Άρθρο 32

Στο άρθρο 18 του ν.2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
"3. Η ρύθμιση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τα όργανα, τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης των προσώπων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1 του ν.2643/1998 εφαρμόζεται και για τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία επιθυμούν να υπαχθούν στα καταρτιζόμενα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προγράμματα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στα εν λόγω προγράμματα πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτών."Αρχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΆΡΘΡΟ 33
 
ΆΡΘΡΟ 33

Απαγόρευση νυχτερινής εργασίας ανηλίκων Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του π.δ. 62/1998 "Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/33/ΕΚ" (ΦΕΚ 67 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος οι διατάξεις του ν.1837/1989 "για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 85 Α΄) και του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται για περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές εργασίες, που αφορούν τις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες, και με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας."
 
 
Αρχή
Άρθρο 34: Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών

1. Στο άρθρο 14 του ν.1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 11 ως εξής:
"11. Για την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων."
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) προστίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής: "στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους".
3. Καταργείται το άρθρο 30 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), με το οποίο είχαν προστεθεί τα εδάφια β΄ και γ΄ στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄).


Αρχή
Άρθρο 35: Κατάργηση διατάξεων που προκαλούν άνιση μεταχείριση εργαζομένων

1. Καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 1981 κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, καθώς και κάθε όρος ατομικών συμβάσεων εργασίας κατά το μέρος που θέτουν για τις έγγαμες εργαζόμενες γυναίκες ειδικές προϋποθέσεις, που δεν απαιτούνται αντίστοιχα για τους έγγαμους εργαζόμενους άνδρες, ως προς τη χορήγηση επιδομάτων γάμου ή συζύγου ή τέκνων ή οικογενειακών βαρών από εργοδότες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα στους εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου και στο μέτρο που συνεπάγονται δυσμενείς επιπτώσεις ως προς το ύψος των συντάξεων, οι οποίες χορηγήθηκαν σε έγγαμες γυναίκες μετά τις 23 Δεκεμβρίου 1984, εφόσον τα ανωτέρω επιδόματα δεν ελήφθησαν υπόψη στις συντάξιμες αποδοχές.
2. Έγγαμες γυναίκες, συνταξιούχοι Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που χορηγούν συντάξεις στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19/12/1978 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.1.79), δύναται να ζητήσουν την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με αίτησή τους προς τον οργανισμό, από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η καταβολή των διαφορών που θα προκύψουν δεν δύναται να ανατρέξει σε χρόνο μεγαλύτερο της πενταετίας από την υποβολή της αίτησης.


Αρχή
Άρθρο 36

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 152/1991 (ΦΕΚ 61 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: δ) Τμήμα Διαχείρισης της Πληροφόρησης."
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του π.δ. 152/199 (ΦΕΚ 61 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: "δ) Τμήμα Διαχείρισης της Πληροφόρησης Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διακίνηση του πληροφοριακού υλικού για τα θέματα της εργασίας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη και εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνικών μέσων για την παρουσίαση και προβολή των θεμάτων αυτών στον παγκόσμιο ιστό του διαδικτύου, στα πλαίσια, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της εγκαθίδρυσης της ηλεκτρονικής διοίκησης. Του Τμήματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών."
 
 
Αρχή
Άρθρο 37: Παροχές Ο.Ε.Ε.

Η παράγραφος 9 του άρθρου 20 του Ν. 2874/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
"9. Από 1ης Ιανουαρίου 2001 καταργούνται οι διατάξεις των εε΄ και ζζ΄ της παραγράφου α΄ του άρθρου 1 του ν.678/1977 (ΦΕΚ 246 Α΄) που αφορούν στις παροχές δώρου για σύσταση οικογένειας και χρηματικών βραβείων όπως ισχύουν. Όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα εντός του έτους 2000 και υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001 θα καλυφθούν από τις σχετικές πιστώσεις του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Τα ποσά που αποδεσμεύονται διατίθενται για τη λειτουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών από 1ης Ιανουαρίου 2002, ενώ το υπόλοιπο πίστωσης έτους 2001, εάν υπάρξει, μετά την ικανοποίηση των αιτήσεων έτους 2001 των άνω παροχών θα διατεθεί για άλλες παροχές του Οργανισμού."


Αρχή
Άρθρο 38

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 A΄) αντικαθίσταται ως εξής:
"γ΄. Οι διορισθέντες από 1ης Ιανουαρίου 1993 και εφεξής διοριζόμενοι τακτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων ως και οι τακτικοί υπάλληλοι, των αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, που ασφαλίζονται στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη, εφόσον δεν έχουν άλλη επικουρική ασφάλιση, πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων."


Αρχή
Άρθρο 39

Η διάταξη του άρθρου 60 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
"Από 1ης Ιανουαρίου 2001 καταβάλλεται ειδική μηνιαία εισφορά από τους συνταξιούχους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α. και Ν.Α.Τ., ως εξής:
Για τμήμα σύνταξης μέχρι 135.000 δρχ. ποσοστό 1%.
Για τμήμα σύνταξης από 135.001 μέχρι 200.000 δρχ. ποσοστό 2%.
Για τμήμα σύνταξης από 200.001 μέχρι 300.000 δρχ. ποσοστό 3%.
Για τμήμα σύνταξης από 300.001 μέχρι 400.000 δρχ. ποσοστό 4%.
Για τμήμα σύνταξης από 400.001 δρχ. και άνω ποσοστό 5%.
Οι συντάξεις μέχρι 135.000 δρχ. δεν υπόκεινται σε εισφορά.
Η παραπάνω ειδική εισφορά παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες συντάξεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
Η εισπραττόμενη κατά τα παραπάνω ειδική εισφορά αποτελεί πόρο του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.).
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζεται ο χρόνος λήξης της κατά τα ανωτέρω ειδικής εισφοράς, η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από την 31η Δεκεμβρίου 2001. Από την εισφορά του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι παντελώς τυφλοί, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί και οι πάσχοντες από μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία συνταξιούχοι."


Αρχή
Άρθρο 40

Το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2366/1995 ισχύει για ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αναγνώριση του χρόνου γίνεται με τη διαδικασία και τους όρους που ορίζονται στις ως άνω διατάξεις. Αιτήσεις που έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες επανακρίνονται μετά από νέα αίτηση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα στην ως άνω προθεσμία. Δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού έχουν μόνο οι ασφαλισμένοι που εξακολουθούν να υπηρετούν στην Ανώνυμη Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) και οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 2366/1995 πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.


Αρχή
Άρθρο 41

Οι διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 38 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) έχουν εφαρμογή γενικώς σε έργα που άπτονται της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) καταργείται.


Αρχή
Άρθρο 42: Οργάνωση και λειτουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κοινοτική πρωτοβουλία "EQUAL"

1. Το Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων σε σχέση με την αγορά εργασίας (EQUAL) εκτελείται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν με τη μορφή αστικής εταιρείας και καλούνται Αναπτυξιακές Συμπράξεις.
2. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του Έργου που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της EQUAL και διαρκεί τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση αυτού και μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας για το Έργο αυτό χρηματοδότησης.
3. Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μπορεί να είναι: α) τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες, οι Γενικές Γραμματείες Περιφερειών και γενικά οι φορείς της κεντρικής και της περιφερειακής διοίκησης, β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι εποπτευόμενες από αυτούς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄),όπως ισχύει, στ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζ) οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και η) οι έχουσες νομική προσωπικότητα μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), όπως ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη πρέπει να έχει ευρεία αντιπροσώπευση των παραπάνω φορέων και πάντως δε μπορεί να αποτελείται από λιγότερους των τριών εταίρους.
4. Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης μπορούν να συμμετέχουν σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις με απόφαση του οικείου Υπουργού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Οι υπόλοιποι φορείς της παραγράφου 3 μπορούν να συμμετέχουν σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις με αποφάσεις των οργάνων που προβλέπονται από τις ισχύουσες γι' αυτούς διατάξεις.
5. Πριν την υποβολή της πρότασης για την εκτέλεση του Έργου, οι φορείς της παραγράφου 3 συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο δεσμεύονται να συστήσουν Αναπτυξιακή Σύμπραξη εντός μηνός από την επιλογή της πρότασής τους. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζουν τον εταίρο που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή Εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
6. Εφόσον μια πρόταση επιλεγεί, οι συνεργαζόμενοι φορείς συστήνουν Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, η οποία αποκτά νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 784 Α.Κ., και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των σε εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα του Α.Κ..
7. Όργανα διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Συντονιστής Εταίρος και ο Διαχειριστής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη. Κάθε εταίρος ορίζει από ένα μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μπορεί να αντικατασταθεί ελεύθερα από τον φορέα, τον οποίον εκπροσωπεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) εγκρίνει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, πριν την υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία,
β) εκλέγει τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης,
γ) συγκροτεί επιτροπές με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Έργου,
δ) επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή,
ε) αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και για τον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου των πληρωμών αυτής και
στ) είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο αυτό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που εκλέγεται εκ των μελών του, εκπροσωπεί την Α.Σ. ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου.
8. Ο Συντονιστής Εταίρος:
α) προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση εκτέλεσης του έργου και τα απαιτούμενα για την εξέλιξη και παρακολούθηση του Έργου έγγραφα,
β) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του Έργου,
γ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και του παραδοτέου αποτελέσματος και τον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου των πληρωμών, που θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, καθώς και παρακολουθεί τη λειτουργία των μηχανισμών σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.,
δ) ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ε) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία του Έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου. Ο Διαχειριστής:
α) κατανέμει τη χρηματοδότηση του Έργου, στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη του εγκεκριμένου έργου ανά εταίρο,
β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος EQUAL και στην Αρχή Πληρωμής του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄),
γ) ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με τα μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών και με τα τριμηνιαία δελτία Παρακολούθησης του Έργου, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων και επικοινωνεί με την αρμόδια Υπηρεσία και υποβάλλει σε αυτήν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία και εκθέσεις και
δ) πιστοποιεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών του Έργου. Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης έχει την ευθύνη του Δημοσίου Υπολόγου κατά τα άρθρα 54 επόμενα του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύει.
10. Η αποχώρηση ή αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των μελών του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της αρχής που αποφασίζει την ένταξη του Έργου. Σε περίπτωση που η ως άνω αρχή δε συμφωνήσει με την προτεινόμενη αποχώρηση ή αντικατάσταση, ανακαλείται η πράξη ένταξης Έργου και επέρχονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της αρχής που αποφασίζει την ένταξη του Έργου και μόνο για τους λόγους που ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 16.
11. Κάθε Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι τελικός δικαιούχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, κατά την έννοια του άρθρου 1 εδάφιο στ΄ του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α΄) και επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση του εγκεκριμένου έργου.
12. Για την ένταξη, την εκτέλεση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2860/2000 και
των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και οι διατάξεις κάθε συναφούς κοινοτικής ή εθνικής ρύθμισης. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις οφείλουν να τηρούν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται από τις σχετικές με τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων διατάξεις και υπέχουν όλες τις ευθύνες
που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις που συνεπάγονται τη διακοπή της χρηματοδότησης ή τη μείωση του ύψους της και απαιτούν την επιστροφή των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 6 παρ.6 του Ν. 2860/2000 και της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Οι ευθύνες κατά την εκτέλεση του έργου υφίστανται και μετά τη διάλυση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Σε περίπτωση διάλυσης των νομικών προσώπων που συγκροτούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη η ευθύνη του εταίρου μεταβιβάζεται στα φυσικά πρόσωπα που είχαν με οποιονδήποτε τρόπο τη διοίκηση του υπόχρεου νομικού προσώπου, που συγκροτούσε την Αναπτυξιακή Σύμπραξη.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα που εκτελούνται από τους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
14. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στην εκτέλεση, εφαρμογή, διαχείριση, χρηματοδότηση, αξιολόγηση και έλεγχο των Έργων που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL. Με τις αποφάσεις αυτές ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα όπως:
α. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού των Έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, το περιεχόμενο και οι υποδιαιρέσεις αυτών.
β. Η εξειδίκευση των αρχών οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
γ. Η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και επιλογής των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και τα κριτήρια.
δ. Η διαδικασία διαχείρισης, εφαρμογής, παρακολούθησης και πληρωμών των Έργων.
ε. Τα είδη, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των Έργων.
στ. Οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου και
ζ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
15. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τις 14.11.2000, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν. 2860/2000.


Αρχή
Άρθρο 43

1. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του Ν. 2388/1996 (ΦΕΚ 50 Α΄) διάρκεια επιδότησης, όπως αυτή ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄) παρατείνεται αφότου έληξε για χρονικό διάστημα ενός ακόμη έτους. Τα ποσά που θα απαιτηθούν, θα βαρύνουν κατά το ήμισυ τον Ο.Α.Ε.Δ. και κατά το ήμισυ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου έκτου του Ν.2388/1996 και της εκδοθείσας κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης με αριθμ. 33492/23.7.1996. Για όσους εντάσσονται στην ανωτέρω ρύθμιση συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά το διάστημα αυτό στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι. Η ασφάλισή τους θα είναι εφεξής για τριακόσιες ημέρες το έτος.
2. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄) ειδική επιδότηση ανεργίας, όπως αυτή ισχύει μετά την παράταση με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄) παρατείνεται, αφότου έληξε για ένα ακόμη δωδεκάμηνο, εφόσον ο επιδοτούμενος παραμένει άνεργος μετά τη λήξη της αρχικής επιδότησης.
 
 
Αρχή
Άρθρο 44
 
1. Επιτρέπεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον τυχόν καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό, η δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), στη Δ.Ε.Η, στον Ο.Τ.Ε. και σε Εταιρείες ή Οργανισμούς ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Συνδέσμους Ύδρευσης, Αποχέτευσης, χώρου που βρίσκεται εντός των οικισμών του Ο.Ε.Κ. προκειμένου να ανεγερθούν σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ναοί, ιατρικές μονάδες, πυροσβεστικοί σταθμοί, υποσταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, υδραγωγεία και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Στην απόφαση για την παραχώρηση της χρήσης θα πρέπει να αναφέρονται η διάρκεια της παραχώρησης, ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αιρέσεις και γενικότερα κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, που αφορά στην παραχώρηση και στην εκπλήρωση του σκοπού αυτής.
Για την υλοποίηση της παραχώρησης καταρτίζεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Ο.Ε.Κ. και του φορέα προς τον οποίο παραχωρείται ο χώρος, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τιθέμενοι όροι, προϋποθέσεις και αιρέσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο. Η σύμβαση αυτή απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και οποιαδήποτε άλλη συναφή επιβάρυνση.
2. Η δαπάνη για την ανέγερση και λειτουργία των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων βαρύνει αποκλειστικά τους φορείς προς τους οποίους έχει γίνει η παραχώρη. Ο Ο.Ε.Κ. διατηρεί σε κάθε περίπτωση την κυριότητα του παραχωρημένου χώρου.


Αρχή
Άρθρο 45: Ανακατασκευή - επισκευή εργατικών κατοικιών και διαμερισμάτων

1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) δύναται να αναλάβει την ανακατασκευή πέντε (5) πολυκατοικιών, στους οικισμούς του, στη Νέα Φιλαδέλφεια Ιβ1 και II, που υπέστησαν ανεπανόρθωτες βλάβες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και κατεδαφίστηκαν βάσει πρωτοκόλλου αυτοψίας επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και με συμφωνία των ιδιοκτητών υπό τους ακόλουθους όρους: οι ιδιοκτήτες θα εκχωρήσουν στον Οργανισμό: α) το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής, β) το ποσό του δανείου που τους εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και θα συμμετέχουν με ποσοστό επί του κόστους ανακατασκευής, το οποίο θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδοθεί μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ.. Με όμοια απόφαση θα καθορισθεί ο τρόπος εκχώρησης στον Ο.Ε.Κ. του ποσού της δωρεάν κρατικής αρωγής και του ποσού του δανείου, ο τρόπος καταβολής στον Ο.Ε.Κ. της δαπάνης συμμετοχής των ιδιοκτητών στην περίπτωση που καθορισθεί ποσοστό συμμετοχής, οι όροι εξασφάλισης της είσπραξης της δαπάνης της συμμετοχής των ιδιοκτητών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ιδιοκτήτες που εκχωρούν το ποσό του δανείου στον Ο.Ε.Κ. εξακολουθούν να είναι μοναδικοί υπόχρεοι για την εξόφληση του δανείου.
2. Στις περιπτώσεις που εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 υποβαθμίσθηκε η στατική και αντισεισμική επάρκεια των κτιρίων των οικισμών του Ο.Ε.Κ. και αγορασμένων διαμερισμάτων ή αναδείχθηκαν φθορές παλαιότητας, ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να εκτελεί έργα για την αποκατάστασή τους και στη δαπάνη της αποκατάστασης μπορεί να συμμετέχουν και οι ιδιοκτήτες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., θα καθοριστεί το ποσοστό της δαπάνης συμμετοχής των ιδιοκτητών, ο τρόπος είσπραξής της, οι όροι εξασφάλισης της είσπραξης της δαπάνης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 7η Σεπτεμβρίου 1999.


Αρχή
Άρθρο 46: Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄), του άρθρου 8 του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α΄) και οι διατάξεις του ν.δ. 212/1969 (ΦΕΚ 112 Α΄), πλην των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.1, 3, 6 παρ.1 και 9, όπως ισχύουν και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Ν. 2874/2000. Σκοποί του Ο.Α.Ε.Δ. που ορίζονται σε άλλους νόμους πέραν των νομοθετικών διαταγμάτων 2961/1954 και 212/1969 διατηρούνται σε ισχύ.
2. Καταργείται ως προς όλες τις διατάξεις του, από 12 Μαρτίου 2001, ο Οργανισμός της Υπηρεσίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, που είχε εγκριθεί με το από 17/26.9.1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 267 Α΄), το οποίο είχε εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2510/1953, όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά την παραπάνω ημερομηνία, καταργουμένης και της υπό του άρθρου 1 του ν.δ.2510/1953 εξουσιοδότησης.
3. Κανονιστικές διατάξεις που εκδόθηκαν βάσει των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται από καταργούμενες δια του παρόντος διατάξεις, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος, διατηρούν την ισχύ τους. Κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει στις καταργούμενες θεωρείται εφεξής ότι παραπέμπει στις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα εξακολουθούν να διέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις.


Αρχή
Άρθρο 47

1. Στους ιδιοκτήτες οριζόντιων ιδιοκτησιών των πολυκατοικιών, που έχουν ανεγερθεί στο Βαρβάσι του Δήμου Χίου σε εφαρμογή κοινού προγράμματος αποκατάστασης παραπηγματούχων της πόλεως Χίου, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Ο.Ε.Κ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4511/1966 (ΦΕΚ 83 Α΄), της υπ' αριθμ. Δ4Β/9397/2835/65 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και των υπ(tm) αριθμ. Δ4γ/6618/68 και Δ4α/οικ.10008/74 αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Εργασίας, και χαρακτηρίζονται από την αρμόδια Πολεοδομία επικίνδυνες από στατική και δομική άποψη και κατεδαφιστέες, καταβάλλεται, εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατοικούν σε αυτές:
α) Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού 200.000 δρχ. για κάλυψη των εξόδων μεταστέγασης.
β) Μηνιαία οικονομική ενίσχυση, μετά τη μετεστέγασή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. και Υγείας και Πρόνοιας. Για τον καθορισμό του ύψους της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η μισθωτική αξία ακινήτων της περιοχής και ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ιδιοκτήτη, που συγκατοικούν με αυτόν στη συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία.
2. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για έξοδα μεταστέγασης καταβάλλεται και στην οικογένεια, που κατοικεί νομίμως κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, βάσει οποιασδήποτε ενοχικής σχέσης.
3. Η εφάπαξ και η μηνιαία οικονομική ενίσχυση καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση ανά οριζόντια ιδιοκτησία και με την προϋπόθεση ότι η εκκένωση και η απόδοση ελεύθερης και οριζόντιας ιδιοκτησίας θα συντελεστεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
4. Η δαπάνη της εφάπαξ και μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τον Ο.Ε.Κ. για τους ιδιοκτήτες που είναι και δικαιούχοι του Οργανισμού, για δε τους υπολοίπους η δαπάνη βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Λαϊκής Κατοικίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
5. Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εφόσον οι ιδιοκτήτες μεταβιβάσουν τα ποσοστά τους εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, στο οποίο έχουν ανεγερθεί οι υπό κατεδάφιση πολυκατοικίες στον Ο.Ε.Κ. ή στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ανάλογα από το εάν οι δικαιοπάροχοί τους υπήρξαν δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να ενταχθούν σε ενιαίο στεγαστικό πρόγραμμα κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
6. Οι ιδιοκτήτες που θα μεταβιβάσουν τα ποσοστά τους δικαιούνται να αποκατασταθούν στεγαστικά στην ίδια ή άλλη οικοδομική έκταση της περιοχής, σε εφαρμογή κοινού προγράμματος του Ο.Ε.Κ. και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
7. Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τη στεγαστική τους αποκατάσταση και πάντως όχι πέρα των τριών (3) ετών συνολικά. Η καταβολή αρχίζει από τη στιγμή που θα εκκενωθεί και θα αποδοθεί ελεύθερη η οριζόντια ιδιοκτησία.
8. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. εγκρίνεται η εφαρμογή του κοινού στεγαστικού προγράμματος της παραγράφου 6, ο φορέας και ο τρόπος εκτέλεσής του και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.


Αρχή
Άρθρο 48

1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των ελληνικών αερομεταφορέων, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό αεροπορικής εκμετάλλευσης σε ισχύ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2407/92 της 23ης Ιουλίου 1992 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταβάλει αποζημίωση, για την οποία οι τελευταίοι ενέχονται έναντι τρίτων μη επιβατών εξαιτίας πολεμικών πράξεων ή τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον αεροσκαφών, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, από τους αερομεταφορείς αυτούς. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την ίδια υποχρέωση έναντι τρίτων, οι οποίοι τύγχαναν συνασφαλισμένοι στις ασφαλίσεις που ίσχυαν στις 23.59΄ (ώρα Αγγλίας) της 24ης Σεπτεμβρίου 2001.
2. Η παραπάνω υποχρέωση του Δημοσίου ισχύει για ποσά πλέον των 50 εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων και μέχρι ανώτατου ύψους 2 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων και καλύπτει την αποκατάσταση των ζημιών της παραγράφου 1, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού, που προβλεπόταν στις ασφαλίσεις των ως άνω αεροσκαφών, οι οποίες ίσχυαν μέχρι την 23.59΄ (ώρα Αγγλίας) της 24ης Σεπτεμβρίου 2001.
3. Η υποχρέωση αυτή του Δημοσίου καλύπτει περίοδο ενός μηνός, αρχόμενη την 25η Σεπτεμβρίου 2001. Η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί για τρεις 3 ακόμη μήνες, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται για την περίοδο της παρατάσεως οικονομική επιβάρυνση των αερομεταφορέων, το ύψος αυτής και ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής.
4. Η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου τελεί υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την ευθύνη των ασφαλιστικών εταιριών προς τους αερομεταφορείς για τους κινδύνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρίες εξακολουθούν να καλύπτουν μέχρι του ποσού των 50 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α., με εξαίρεση την καταβολή του ασφαλίστρου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εκπλήρωση της υποχρεώσεως του Δημοσίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και γενικά την εφαρμογή της παρούσας.


Αρχή
Άρθρο 49: Εξομάλυνση μισθολογικών διαφορών

1. Στους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους των κατωτέρω αναφερόμενων Υπηρεσιών, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα ως εξής:
α) Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και στους μόνιμους υπαλλήλους του Οργανισμού αυτού, μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους 30.000 δραχμών από 1.1.2002, προσαυξανόμενο από 1.7.2002 κατά 30.000 δραχμές, ήτοι σε 60.000 δραχμές. Η δαπάνη του επιδόματος για μεν τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, για δε τους υπαλλήλους των Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών αυτών.
β) Στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών, Ασφαλίσεων των Ασφαλιστικών Οργανισμών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών, Ασφαλίσεων μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους 60.000 δραχμών από 1.9.2001, η δαπάνη του οποίου για μεν τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.), για δε τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών, τους προϋπολογισμούς τους.
2. Στους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των κατωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα ως εξής:
α) Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Ο.Α.Ε.Δ, μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους 30.000 δραχμών από 1.1.2002 προσαυξανόμενο από 1.7.2002 κατά 30.000 δραχμές, ήτοι σε 60.000 δραχμές. Η δαπάνη του επιδόματος για μεν τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, για δε τους υπαλλήλους των Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. και του Ο.Α.Ε.Δ. τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών αυτών.
β) Στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλιστικών Οργανισμών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους 60.000 δραχμών από 1.9.2001, η δαπάνη του οποίου για μεν τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.), για δε τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών, τους προϋπολογισμούς τους.


Αρχή
΄Aρθρο 50

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Aθήνα, 6 Νοεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠ.- ΑΘΑΝ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Αρχή