ΝΟΜΟΣ 3232/2004 - Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3232/2004 ΦΕΚ 48/Α/12.2.2004

Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

1. Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης που κρίνονται απονέμοντες οργανισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4202/1961, όπως αυτές ισχύουν, υπολογίζουν και το τμήμα της σύνταξης που αναλογεί στους συμμετέχοντες. Ο υπολογισμός των τμηματικών ποσών του απονέμοντος και των συμμετεχόντων γίνεται ως εξής:
α. Ο απονέμων οργανισμός υπολογίζει με τα αρμόδια όργανα του το ποσό της σύνταξης που κατά τη νομοθεσία που τον διέπει αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου που πραγματοποιήθηκε διαδοχικά και προσδιορίζει το τμήμα που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του.
β. Ο ίδιος οργανισμός υπολογίζει και το ποσό της σύνταξης του συμμετέχοντα που σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης του σε ποσοστό επί τοις εκατό των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου, για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι 35 έτη ασφάλισης.
γ. Τα ποσοστά καθορίζονται σε 2% για Ι.ΚΑ, Ν.Α.Τ., Ο.ΓΑ. και Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Σ.Α.), σε 2,85% για το Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Α.Ε.),σε3%γιατοΟ.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.)καισε2,286%για το Δημόσιο και τους λοιπούς φορείς ασφάλισης μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων.
δ. Τα προσδιοριζόμενα τμήματα σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα του τμήματος του κατώτατου ορίου σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης ή του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισμό με βάση το χρόνο και μόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση τους, εφόσον με το χρόνο αυτόν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των οργανισμών αυτών χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια σύνταξης.
ε. Το άθροισμα των τμημάτων της σύνταξης αποτελείτο συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται στον δικαιούχο από τον απονέμοντα τη σύνταξη οργανισμό και θα αυξάνεται με το ίδιο ποσοστό που θα αυξάνονται οι συντάξεις του οργανισμού αυτού. Αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του απονέμοντα οργανισμού, τότε καταβάλλεται στο συνταξιούχο το κατώτερο όριο σύνταξης αυτού.

2. α. Όταν οι συνυπολογιζόμενοι χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης έχουν διανυθεί σε φορείς ασφάλισης μισθωτών, οι συντάξιμες αποδοχές του χρόνου διακοπής της ασφάλισης, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία κάθε συμμετέχοντα οργανισμού, όπως ισχύουν, αναπροσαρμόζονται από τον απονέμοντα οργανισμό με βάση το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από τη διακοπή της ασφάλισης μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
β. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί μισθωτών υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον απονέμοντα οργανισμό βεβαίωση για το χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση τους, τις συντάξιμες αποδοχές των χρονικών περιόδων που προβλέπονται από τις νομοθεσίες τους, το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών, καθώς επίσης και τα ποσά σύνταξης που σύμφωνα με τη νομοθεσία τους αντιστοιχούν στο αυτοτελές δικαίωμα και στο κατώτατο όριο, όπου αυτό προβλέπεται. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί εκτελεστή πράξη της διοίκησης και υπόκειται σε όλα τα ένδικα μέσα.
γ. Όταν συμμετέχοντες οργανισμοί είναι οργανισμοί αυτοτελώς απασχολουμένων, γνωστοποιούν στον απονέμοντα τις κατηγορίες στις οποίες ασφαλίστηκε ο ασφαλισμένος και τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που κατέβαλε εισφορές, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και υπολογίζεται η μέση τιμή των εισφορών αυτών ανάλογα με το χρόνο που διανύθηκε σε κάθε κατηγορία. Το ποσό αυτό μετατρέπεται σε αποδοχές βάσει των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. που ισχύουν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης του στο φορέα αυτόν. Όταν ο χρόνος ασφάλισης διακόπτεται μέχρι και την προηγουμένη της 1.3.1976, το ποσοστό ασφαλίστρου καθορίζεται ενιαία σε 12,75%. Σε περίπτωση που η σύνταξη υπολογίζεται με βάση μισθό δημοσίου λειτουργού ή βασικό ποσό, η αναπροσαρμογή γίνεται βάσει των ποσών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Επίσης γνωστοποιούν και τα ποσά σύνταξης που σύμφωνα με τη νομοθεσία τους αντιστοιχούν στο αυτοτελές δικαίωμα και στο κατώτατο όριο σύνταξης.

3. Όταν συμμετέχων φορέας είναι φορέας αυτοτελώς απασχολουμένων, ο ασφαλισμένος δύναται με αίτηση του να ζητήσει τον υπολογισμό της σύνταξης του και με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1405/1983, όπως ισχύουν. Μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης και εφόσον προκύπτει διαφορά υπέρ του ασφαλισμένου, η διαφορά αυτή καταβάλλεται αναδρομικά από την ημερομηνία συνταξιοδότησης του.

4. Το τμήμα του ποσού της σύνταξης που αναλογεί στο συμμετέχοντα και υπολογίζεται σύμφωνα μετά ανωτέρω, καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1405/ 1983, όπως ισχύει, και τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 69 του Ν. 2084/1992.
Το ανωτέρω τμηματικό ποσό δύναται κατ' επιλογή του ασφαλισμένου να καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτό του απονέμοντα, μειωμένο κατά 3% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 2084/1992 ορίων ηλικίας.

5. Αν ο απονέμων φορέας μισθωτών είναι προηγούμενος του τελευταίου οργανισμού, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών του ασφαλισμένου που λαμβάνονται υπόψη για την απονομή της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε οργανισμού αναπροσαρμοσμένες με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με εξαίρεση το Δημόσιο, για το οποίο ως προς την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π .Δ. 166/2000), κατά περίπτωση.

6. Χρόνος ασφάλισης ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τη συνταξιοδότηση είναι ο χρόνος που υπολογίζεται για την απονομή της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του οργανισμού στον οποίο διανύθηκε και εφόσον έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο χρόνο αυτόν μαζί με τα τυχόν πρόσθετα τέλη ή έχει ρυθμισθεί με διάταξη νόμου η καταβολή τους σε δόσεις μέχρι και την ημέρα πριν από την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης του οργανισμού, ο οποίος απονέμει τη σύνταξη.

7. Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί η καταβολή οφειλόμενων εισφορών και των πρόσθετων τελών σε δόσεις, όπως ορίζεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις του οικείου φορέα, ο οργανισμός που απονέμει τη σύνταξη παρακρατεί κάθε μήνα τμήμα αυτής, ίσο με το ποσό κάθε δόσης και το συνολικό ποσό των οφειλόμενων εισφορών και πρόσθετων τελών εκπίπτει από το ποσό συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης, όπως προσδιορίζεται το τμήμα της σύνταξης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

8. Στο συνολικό ποσό της σύνταξης διαδοχικά ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. και ανεξάρτητα αν ο Ο.Γ.Α. είναι απονέμων ή συμμετέχων οργανισμός προστίθεται το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που προβλέπεται από το Ν. 4169/1961 και το Ν.Δ. 4575/1966 (ΦΕΚ227 Α'), όπως ισχύουν. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3050/2002 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2458/1997 καταργείται. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κρίνονται με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης με δυνατότητα του ασφαλισμένου να ζητήσει με νεότερη αίτηση την κρίση του δικαιώματος του με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

9. Όταν συμμετέχων φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται και με το τμήμα του βασικού ποσού που προβλέπεται από τη νομοθεσία του.

10. α. Για κάθε διαδοχικά ασφαλιζόμενο πρόσωπο τηρείται Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης σε κύριους και επικουρικούς φορείς, με εξαίρεση το Δημόσιο, το οποίο τηρεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα, ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη Δελτίου Ασφάλισης στον πρώτο οργανισμό, στον οποίο και γνωστοποιεί το νέο φορέα ασφάλισης του.
Το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού οργανισμού υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης να συντάξει το παραπάνω Δελτίο, το οποίο επέχει θέση απόφασης υποκείμενης σε όλα τα κατά το νόμο προβλεπόμενα ένδικα μέσα.
Το Δελτίο με ευθύνη του ασφαλιστικού οργανισμού αποστέλλεται στο νέο οργανισμό ασφάλισης και στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί αυτό μέχρι τη συνταξιοδότηση του.
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωσης επιπλέον χρόνου ασφάλισης από προηγούμενο φορέα.
Σε κάθε νέο φορέα αποστέλλεται το σύνολο των Δελτίων των προηγούμενων φορέων.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επιμελείται και ο ίδιος για την αποστολή του Δελτίου του από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να τηρεί επικυρωμένο αντίγραφο.
Με υπουργική απόφαση, μετά από γνώμη των Δ.Σ. των Ι.ΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. και Ν.Α.Τ., καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του Δελτίου σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή ή και τα δύο, ο τύπος, τα ατομικά και ασφαλιστικά στοιχεία και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των ανωτέρω.
β. Οι ασφαλισμένοι φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση περισσοτέρων του ενός φορέων ασφάλισης, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ της διάταξης αυτής να ζητήσουν από τους προηγούμενους ασφαλιστικούς τους φορείς τη σύνταξη των αντίστοιχων δελτίων χρόνου ασφάλισης και την αποστολή τους στον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό, το οποίο θα συμπληρώνεται και τηρείται σε κάθε επόμενη αλλαγή φορέα.
γ. Στις περιπτώσεις που στον τελευταίο φορέα διαπιστώνεται η έλλειψη των όρων της κρίσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και διαβιβάζεται η αίτηση στους προηγούμενους φορείς, από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο διαβίβασης της αίτησης, στο Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης αναγράφονται, εκτός του χρόνου ασφάλισης, οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και τα ποσά που αντιστοιχούν στο αυτοτελές δικαίωμα και στο κατώτατο όριο σύνταξης.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους λοιπούς φορείς, όταν διαπιστώνεται ότι δεν είναι αρμόδιοι για την απονομή της σύνταξης.
Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη από τον απονέμοντα οργανισμό για τον υπολογισμό των ποσών της σύνταξης.

11. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και όπου απαιτείται, εκπονείται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδική μηχανογραφική εφαρμογή. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται η εκπόνηση της ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Με την ίδια ανωτέρω υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζονται συναφή θέματα και λεπτομέρειες αναγκαίες για την ενιαία εφαρμογή της μηχανογραφικής εφαρμογής στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1405/ 1983, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 1539/1985, το άρθρο 15 του Ν. 1902/1990 και το άρθρο 18 του Ν. 2079/1992, παύουν να ισχύουν για τους φορείς κύριας ασφάλισης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4202/1961, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1405/1983, εξακολουθούν να εφαρμόζονται:
α. Σε ασφαλισμένους οι οποίοι μέχρι και την 31.12.1978 είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή περισσότερων οργανισμών που ασφαλίζουν μισθωτούς ή αυτοτελώς απασχολουμένους και
β. Σε ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν μεν διαδοχικά για πρώτη φορά από 1.1.1979 και μετά, από φορέα ασφάλισης μισθωτών σε άλλο φορέα ασφάλισης μισθωτών, παρέμειναν όμως απασχολούμενοι στον ίδιο εργοδότη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2556/ 1997.
Αν ο απονέμων οργανισμός είναι προηγούμενος του τελευταίου, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών του ασφαλισμένου που λαμβάνονται υπόψη για την απονομή της σύνταξης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, αναπροσαρμοσμένες με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με εξαίρεση το Δημόσιο για το οποίο, ως προς την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, κατά περίπτωση.

13. Για τους Οργανισμούς Επικουρικής Ασφάλισης, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4202/1961 και του άρθρου 11 του Ν. 1405/1983, όπως αυτές ισχύουν.
Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη είναι αυτές που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης του, αναπροσαρμοσμένες σύμφωνα με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

14. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κρίνονται με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Είναι δυνατή η επανυποβολή νέας αίτησης για να κριθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από τον επόμενο μήνα της υποβολής της νέας αίτησης.

15. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν .Δ. 4202/1961, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 1405/1983 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 του Ν. 1902/1990, ισχύουν για το Ν.Α.Τ., Οίκο Ναύτου και γενικά για τους εργαζόμενους επί πλοίων. Εκκρεμείς περιπτώσεις θα επανεξεταστούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και3του άρθρου 2του Ν. 4202/1961, όπως ισχύουν. Τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Άρθρο 2
Συμμετοχή των οργανισμών στη δαπάνη συνταξιοδότησης

1. Η συμμετοχή στη δαπάνη της συνταξιοδότησης για τους συμμετέχοντες φορείς γίνεται ως εξής:
α. Το τμήμα σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στο συμμετέχοντα φορέα, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των καταβαλλόμενων συντάξεων ετησίως και το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί έναν αναλογιστικό συντελεστή, ο οποίος εκφράζει το εφάπαξ ποσό που ισούται με την παρούσα αξία σύνταξης μιας νομισματικής μονάδας, που καταβάλλεται εφ' όρου ζωής στον ασφαλισμένο και στους δικαιούχους του, η δε τιμή του καθορίζεται από την ηλικία του ασφαλισμένου και την αιτία συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση χορήγησης κατώτατων ορίων σύνταξης, το ποσό της σύνταξης επιμερίζεται ανάλογα με το ποσό του τμήματος σύνταξης που έχει υπολογισθεί για κάθε φορέα.
Ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει από τους πίνακες 1 έως και 7 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
Ο ανωτέρω αναλογιστικός συντελεστής μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β. Ο παραπάνω τρόπος διακανονισμού δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των μη οριστικών συντάξεων αναπηρίας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της συμμετοχής καθορίζεται από το γινόμενο της σύνταξης αναπηρίας που αντιστοιχεί στο συμμετέχοντα φορέα και των μηνών καταβολής αυτής στους οποίους προστίθενται και οι μήνες που αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας. Στην περίπτωση προσωρινών συντάξεων αναπηρίας δεν μεταφέρεται ο χρόνος στον απονέμοντα φορέα, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

2. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους υπολογίζονται από καθέναν ασφαλιστικό οργανισμό τα ποσά που οφείλουν να του καταβάλλουν οι άλλοι οργανισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Η διαφορά των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων είναι το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο κάθε οργανισμός.

3. Το ποσό συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, αποδίδεται από τον υπόχρεο ασφαλιστικό οργανισμό στους οργανισμούς στους οποίους οφείλεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, η τελευταία των οποίων θα είναι μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου γνωστοποιείται η οφειλή. Σε περίπτωση καθυστέρησης της απόδοσης του ποσού της συμμετοχής ή δόσης αυτού, τα καθυστερούμενα ποσά επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη ίσα προς αυτά που επιβάλλονται από τον οργανισμό στον οποίον οφείλονται τα καθυστερούμενα σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία του οργανισμού αυτού για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

4. Μετά τον ανωτέρω διακανονισμό παύει κάθε υποχρέωση των οργανισμών που συμμετέχουν στη δαπάνη της συνταξιοδότησης προς τον οργανισμό που απονέμει τη σύνταξη.
Ο ασφαλισμένος των παραπάνω οργανισμών θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του οργανισμού που απονέμει τη σύνταξη από την ημέρα που αρχίζει η καταβολή της σύνταξης του.
Από την ίδια ημέρα παύει κάθε υποχρέωση των οργανισμών που συμμετέχουν στη δαπάνη της συνταξιοδότησης προς τον ασφαλισμένο τους και δεν είναι πλέον δυνατή η αποδέσμευση του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση των οργανισμών αυτών.
Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002, ο χρόνος ασφάλισης όλων των οργανισμών, ο οποίος λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, λογίζεται για τον εφεξής χρόνο ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του οργανισμού που απένειμε τη σύνταξη.
Στις περιπτώσεις υπολογισμού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1405/ 1983, ο απονέμων οργανισμός κατανέμει το ποσό της σύνταξης, η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του και το συνολικό χρόνο ασφάλισης, μεταξύ των οργανισμών στους οποίους ασφαλίστηκε διαδοχικά ο ασφαλισμένος, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στον καθένα. Στη συνέχεια, γνωστοποιεί στο συμμετέχοντα φορέα το τμήμα σύνταξης που του αναλογεί και ο διακανονισμός των οφειλόμενων ποσών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 3

Αναλογιστικοί Συντελεστές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΑΣ

80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
40 24,592 24,488 24,384 24,279 24,175 24,071 23,966
41 24,324 24,217 24,110 24,004 23,897 23,790 23,683
42 24,049 23,939 23,830 23,721 23,612 23,502 23,393
43 23,766 23,655 23,543 23,431 23,319 23,208 23,096
44 23,476 23,362 23,248 23,134 23,020 22,905 22,791
45 23,179 23,062 22,946 22,829 22,712 22,596 22,479
46 22.874 22,755 22,636 22,517 22,397 22,278 22,159
47 22,562 22,440 22,318 22,196 22,074 21,953 22,831
48 22,241 22,116 21,992 21,868 21,743 21,619 21,494
49 21,911 21,784 21,657 21,531 21,404 21,277 21,150
50 21,574 21,444 21.315 21,185 21,056 20,926 20,797
51 21,229 21,097 20,964 20,832 20,700 20,568 20,436
52 20,875 20,740 20,606 20,471 20,336 20,202 20,067
53 20,514 20.377 20,240 20,102 19,965 19,828 19,691
54 20,146 20,006 19,866 19,727 19,587 19,447 19,307
55 19,770 19,628 19,486 19,344 19,202 19,060 18,917
56 19,389 19,244 19,100 18,955 18,811 18,666 18,522
57 19,002 18,855 18,708 18,561 18,415 18,268 18,121
58 18,610 18,461 18,312 18,163 18,014 17,865 17,717
59 18,214 18,063 17,912 17,761 17,610 17,460 17,309
60 17,815 17,662 17,510 17,357 17,204 17,052 16,899
61 17,413 17,259 17,105 16,950 16,796 16,642 16,488
62 17,010 16,854 16,699 16,543 16,387 16,231 16,075
63 16,606 16,449 16,292 16,135 15,977 15,820 15,663
64 16,202 16,043 15,884 15,726 15,567 15,408 15,249
65 15,799 15,639 15,478 15,318 15.157 14,997 14,836
66 15,374 15,213 15,052 14,891 14,731 14,570 14,409
67 14,944 14,783 14,622 14,461 14,300 14,139 13,978
68 14,511 14,350 14,189 14,028 13,868 13,707 13,546
69 14,069 13,909 13,749 13,589 13,429 13,268 13,108
70 13,622 13,462 13,303 13,144 12,984 12,825 12,666
71 13,170 13,012 12,854 12,696 12,537 12,379 12,221
72 12,715 12,558 12,402 12,245 12,089 11,932 11,776
73 12,257 12,102 11,948 11,793 11,639 11,484 11,329
74 11,794 11,641 11,489 11,337 11,184 11,032 10,880
75 11,329 11,179 11,030 10,880 10,730 10,581 10,431
76 10,863 10,716 10,569 10,423 10,276 10,129 9,983
77 10,395 10,252 10,108 9,965 9,822 9,678 9,535
78 9,916 9,777 9,638 9,499 9,360 9,221 9,081
79 9,435 9,301 9,166 9,032 8,897 8,763 8,628
80 8,953 8,823 8.694 8,564 8,435 8,305 8,175
81 8,470 8,346 8,222 8,097 7,973 7,849 7,724
82 7,989 7,870 7,751 7,632 7,513 7,395 7,276
83 7,509 7,396 7,283 7,170 7,057 6,944 6,831
84 7,035 6,928 6,821 6,714 6,607 6,500 6,393

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΑΣ
80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
85 6,567 6,466 6,366 6,265 6,164 6,063 5,962
86 6,109 6,014 5,919 5,825 5,730 5,636 5.541
87 5,662 5,574 5,485 5,397 5,308 5,220 5.132
88 5,207 5,126 5,046 4,965 4,884 4,803 4,722
89 4,766 4,692 4,619 4.546 4,473 4,399 4,326
90 4,339 4,273 4,208 4,142 4,076 4,011 3,945

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΑΣ
80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
20 24,535 24,383 24,231 24.079 23,927 23,774 23,622
21 24,359 24,201 24,044 23,887 23,729 23,572 23,415
22 24,210 24,047 23,884 23,721 23,558 23,395 23,232
23 24,084 23,915 23,746 23,578 23,409 23,240 23,072
24 23,978 23,803 23,629 23.454 23,279 23,105 22,930
25 23,888 23,707 23,527 23.346 23,165 22,984 22,804
26 23,810 23,623 23,436 23.249 23,063 22,876 22,689
27 23.739 23,546 23,353 23,161 22,968 22,775 22,582
28 23.671 23.473 23.274 23,076 22,877 22,679 22,480
29 23.604 23.400 23,196 22,992 22,788 22,584 22,380
30 23,533 23.324 23,115 22,906 22,697 22,488 22,279
31 23.457 23,243 23,030 22,816 22,603 22,389 22,175
32 23.373 23,156 22.938 22,721 22,503 22,285 22,068
33 23.282 23,061 22,840 22,618 22,397 22,176 21,955
34 23.181 22.957 22,733 22,509 22,285 22,061 21,837
35 23,070 22,844 22,618 22,391 22,165 21,939 21,713
36 22,950 22,722 22,494 22,266 22,038 21,810 21,582
37 22,821 22,592 22.363 22,133 21,904 21,675 21,446
38 22,683 22,453 22,223 21,993 21,763 21,533 21,303
39 22,535 22,305 22,075 21,845 21,614 21,384 21,154
40 22,377 22,148 21,918 21,688 21,458 21.228 20,998
41 22,212 21,982 21,753 21,524 21,295 21,066 20,837
42 22,038 21,810 21,582 21,354 21,126 20,898 20,669
43 21,857 21,630 21,404 21,177 20,950 20,724 20,497
44 21,670 21,445 21,220 20,995 20,769 20,544 20,319
45 21,476 21,253 21,029 20,806 20,583 20,360 20,137
46 21,276 21,055 20,833 20,612 20,391 20,170 19,949
47 21,069 20,851 20,632 20,413 20,194 19.975 19,756
48 20,858 20,641 20,424 20,208 19,991 19,775 19,558
49 20,637 20,423 20,209 19,995 19,781 19,567 19,353
50 20,410 20,199 19,988 19,776 19,565 19,354 19,142
51 20,178 19,969 19,761 19,552 19,343 19,135 18,926
52 19,940 19,734 19,528 19,322 19,116 18,910 18,703
53 19,695 19,492 19,289 19,085 18,882 18,678 18,475
54 19,445 19,244 19,044 18,843 18,642 18,441 18,241
55 19,188 18,990 18,792 18,594 18,396 18,198 17,999
56 18,925 18,730 18,534 18,338 18,143 17,947 17,752
57 18,655 18,462 18,269 18,076 17,883 17,690 17,497
58 18,378 18.188 17.997 17,807 17,616 17,426 17,235
59 18,090 17,903 17,715 17,527 17,339 17,151 16,963
60 17,795 17,610 17,425 17,240 17,054 16,869 16,684
61 17,492 17,309 17,127 16,944 16,762 16,580 16,397
62 17,180 17,001 16,821 16,641 16,462 16,282 16,102
63 16,861 16,684 16,507 16,330 16,153 15,976 15,799

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΑΣ
80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
64 16,533 16,358 16,184 16,010 15,836 15,662 15,488
65 16,196 16,025 15,853 15,682 15,511 15,340 15,168
66 15,764 15,592 15,421 15,249 15,077 14,905 14,734
67 15,327 15,155 14,983 14,811 14,639 14,467 14,296
68 14.886 14,715 14,543 14,371 14,200 14,028 13,856
69 14.437 14,266 14,095 13,924 13,753 13,582 13,411
70 13,981 13,811 13,641 13,471 13,301 13,130 12,960
71 13,521 13,352 13,183 13,014 12,845 12,677 12,508
72 13,056 12,889 12,722 12,555 12,388 12,221 12,054
73 12,589 12,424 12,259 12,094 11,929 11,764 11,599
74 12,117 11,954 11,791 11,629 11,466 11,303 11,141
75 11,642 11,482 11,322 11,162 11,003 10,843 10,683
76 11,165 11,009 10,852 10,695 10,539 10,382 10,225
77 10,687 10,534 10,381 10,228 10,075 9,922 9,769
78 10,197 10,048 9,900 9,751 9,603 9,454 9,305
79 9,704 9,560 9,417 9,273 9,129 8,986 8,842
80 9,209 9,071 8,933 8,794 8,656 8,517 8,379
81 8,714 8,581 8,449 8,316 8,183 8,050 7,918
82 8,220 8,093 7,966 7,839 7,713 7,586 7,459
83 7,728 7,607 7,487 7,366 7,245 7,125 7,004
84 7,241 7,126 7,012 6,898 6,784 6,669 6,555
85 6,760 6,652 6,545 6,437 6,329 6,222 6,114
86 6,289 6,188 6,087 5,986 5,885 5,784 5,683
87 5,829 5,735 5,641 5,546 5,452 5,357 5,263
88 5,361 5,275 5,188 5,102 5,016 4,929 4,843
89 4,906 4,827 4,749 4,671 4,593 4,514 4,436
90 4,466 4,395 4,325 4,255 4,185 4,115 4,045


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%
ΗΛΙΚΙΑ ΧΗΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
20 28,941
21 28,772
22 28,600
23 28,424
24 28,244
25 28,059
26 27,870
27 27,677
28 27,478
29 27,275
30 27,065
31 26,850
32 26,629
33 26,402
34 26,168
35 25,929
36 25,683
37 25,431
38 25,174
39 24,909
40 24,638
41 24,359
42 24,074
43 23,782
44 23,482
45 23,175
46 22,860
47 22,536
48 22,204
49 21,864
50 21,515
51 21,157
52 20,791
53 20,420
54 20,044
55 19,666
56 19,284
57 18,901
58 18,515
59 18,126
60 17,734
61 17,337
62 16,935
63 16,525
64 16,108

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΝΑΛΟΠΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3.00%
ΗΛΙΚΙΑ ΧΗΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
65 15,681
66 15,245
67 14,798
68 14,340
69 13,870
70 13,389
71 12,898
72 12,398
73 11,890
74 11,376
75 10,857
76 10,337
77 9,818
78 9,301
79 8,791
80 8,289
81 7,797
82 7,318
83 6,854
84 6,406
85 5,975
87 5,167
88 4.790
89 4,431
90 4,087

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΟΡΦΑΝΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%
ΗΛΙΚΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0 17,696
1 17,211
2 16.711
3 16,196
4 15,666
5 15,119
6 14,557
7 13,977
8 13,380
9 12,765
10 12,132
11 11,480
12 10,808
13 10,116
14 9,403
15 8,669
16 7,913
17 7,134
18 6,332
19 5,505
20 4,654
21 3,778
22 2,875
23 1,945
24 0,987

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΟΥ
80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
40 23,927 23,920 23,912 23,904 23,896 23,889 23,881
41 23,641 23,633 23,626 23,618 23,610 23,602 23,594
42 23,348 23,340 23,333 23,325 23,317 23,309 23,302
43 23,049 23,041 23,033 23,025 23,018 23,010 23,002
44 22,742 22,734 22,727 22,719 22,712 22,704 22,696
45 22,429 22,421 22,414 22,406 22,399 22,391 22,384
46 22,109 22,102 22,094 22,087 22,079 22,072 22,064
47 21,782 21,775 21,768 21,760 21,753 21,746 21,738
48 21,449 21,442 21,435 21,428 21,420 21,413 21,406
49 21,109 21,102 21,095 21,088 21,081 21,074 21,067
50 20,762 20,755 20,748 20,741 20,734 20,728 20,721
51 20,408 20,401 20,395 20,388 20,381 20,375 20,368
52 20,047 20,041 20,034 20,028 20,021 20,015 20,008
53 19,679 19,673 19,667 19,660 19,654 19,648 19,642
54 19,305 19,299 19,293 19,287 19,281 19,275 19,269
55 18,924 18,918 18,912 18,906 18,901 18,895 18,889
56 18,537 18,532 18,526 18,521 18,515 18,509 18,504
57 18,145 18,140 18,135 18,129 18,124 18,119 18,114
58 17,749 17,744 17,739 17,734 17,729 17,724 17,719
59 17,349 17,344 17,340 17,335 17,330 17,325 17,321
60 16,947 16,943 16,938 16,934 16,929 16,925 16,920
61 16,544 16,540 16,535 16,531 16,527 16,523 16,519
62 16,139 16,135 16,131 16,128 16,124 16,120 16,116
63 15,733 15,730 15,726 15,722 15,719 15,715 15,711
64 15,326 15,323 15,319 15,316 15,312 15,309 15,305
65 14,918 14,915 14,911 14,908 14,905 14,901 14,898
66 14,504 14,501 14,498 14,495 14,492 14,490 14,487
67 14,084 14,081 14,078 14,076 14,073 14,071 14,068
68 13,658 13,656 13,654 13,651 13,649 13,647 13,645
69 13,229 13,227 13,225 13,223 13,221 13,219 13,217
70 12,792 12,790 12,789 12,787 12,785 12,783 12,782
71 12,345 12,344 12,342 12,341 12,339 12,338 12,336
72 11,891 11,889 11,888 11,887 11,885 11,884 11,883
73 11,425 11,424 11,423 11,422 11,420 11.419 11,418
74 10,947 10,946 10.945 10,944 10,943 10,942 10,941
75 10,454 10,453 10,452 10,451 10,450 10,449 10,449
76 9,948 9,947 9,946 9,946 9,945 9,944 9,943
77 9,434 9,433 9,432 9,431 9,431 9,430 9,429
78 8,916 8,915 8,914 8,914 8,913 8,912 8,912
79 8,400 8,399 8,399 8,398 8,397 8,397 8,396
80 7,892 7,891 7.891 7,890 7,889 7,889 7,888
81 7,396 7,396 7,395 7,394 7,394 7,393 7,393
82 6,917 6,917 6,916 6,916 6,915 6,915 6,914
83 6,458 6,458 6,457 6,457 6,456 6,456 6,455
84 6,022 6,022 6,021 6,021 6,020 6,020 6,019

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3.00%

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΟΥ
80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
85 5,609 5,609 5,609 5,608 5,608 5.607 5,607
86 5,221 5,220 5,220 5,220 5,219 5,219 5,218
87 4,856 4,855 4,855 4,855 4,854 4,854 4,853
88 4,513 4,513 4,513 4.512 4,512 4,511 4,511
89 4,192 4,191 4,191 4,191 4,190 4,190 4,190
90 3,888 3,888 3,888 3,888 3,887 3,887 3,887

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΟΥ
80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
20 21,300 21,249 21,198 21,146 21,095 21,043 20,992
21 21,134 21,081 21,028 20,975 20,922 20,870 20,817
22 20,995 20,941 20,887 20,833 20,779 20,725 20,670
23 20,882 20,826 20,771 20,716 20,660 20,605 20,549
24 20,790 20,733 20,677 20,620 20,564 20,507 20,450
25 20,717 20,659 20,601 20,544 20,486 20,428 20,371
26 20,659 20,601 20,542 20,483 20,425 20,366 20,308
27 20,615 20,556 20,496 20,437 20,377 20,318 20,258
28 20,582 20,522 20,461 20,401 20,341 20,280 20,220
29 20,555 20,494 20,433 20,372 20,311 20,250 20,189
30 20,531 20,470 20,409 20,347 20,286 20,224 20,163
31 20,508 20,447 20,385 20,323 20,262 20,200 20,138
32 20,483 20,421 20,359 20,297 20,236 20,174 20,112
33 20,451 20,390 20,328 20,267 20,205 20,143 20,082
34 20,412 20,351 20,289 20,228 20,167 20,106 20,045
35 20,362 20,302 20,241 20,181 20,120 20,060 20,000
36 20,301 20,242 20,183 20,123 20,064 20,005 19,945
37 20,229 20,171 20,113 20,055 19,997 19,939 19,882
38 20,145 20,089 20,033 19,976 19,920 19,864 19,808
39 20,050 19,996 19,942 19,887 19,833 19,779 19,724
40 19,944 19,892 19,840 19,788 19,736 19,683 19,631
41 19,828 19,778 19,728 19,678 19,628 19,579 19,529
42 19,702 19,655 19,607 19,560 19,512 19,464 19,417
43 19,567 19,522 19,477 19,432 19,386 19,341 19,296
44 19,423 19,380 19,337 19,295 19,252 19,209 19,166
45 19,268 19,228 19.188 19,148 19,107 19,067 19,027
46 19,105 19,067 19,030 18,992 18,954 18,917 18,879
47 18,934 18,898 18,863 18,828 18,793 18,757 18,722
48 18,754 18,721 18,688 18,656 18,623 18,590 18,557
49 18,567 18,536 18,506 18,475 18,445 18,414 18,384
50 18,371 18,343 18,315 18,287 18,258 18,230 18,202
51 18,169 18,143 18,117 18,091 18,065 18,039 18,013
52 17,960 17,936 17,912 17,888 17,864 17,840 17,816
53 17,745 17,723 17,701 17,679 17,657 17,636 17,614
54 17,526 17,506 17,486 17,466 17,445 17,425 17,405
55 17,302 17, 284 17,266 17,248 17,229 17,211 17,193
56 17,077 17,060 17,044 17,027 17,011 16,994 16,978
57 16,850 16,836 16,821 16,806 16.791 16,776 16,761
58 16,625 16,612 16,599 16,585 16,572 16,559 16,546
59 16,403 16,391 16,379 16,368 16,356 16,344 16,332
60 16,185 16,175 16,164 16,154 16,144 16,134 16,124
61 15,973 15,964 15,955 15,946 15,938 15,929 15,920
62 15,765 15,758 15,751 15,743 15,736 15,729 15,721
63 15,562 15,556 15,550 15,544 15,538 15,532 15,526
64 15,364 15,360 15,355 15,350 15,345 15.341 15,336

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΟΥ
80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
65 15,172 15,169 15,165 15,162 15,158 15,155 15,151
66 14,751 14.748 14,745 14,742 14,739 14,736 14,732
67 14,323 14,320 14.318 14,315 14,312 14,309 14,306
68 13,891 13,888 13,886 13,883 13,881 13,878 13,876
69 13,454 13.452 13,450 13,447 13,445 13,443 13,441
70 13,009 13,007 13,006 13,004 13,002 13,000 12,998
71 12,555 12,553 12,551 12,550 12,548 12,547 12,545
72 12,092 12,091 12.089 12,088 12,087 12,085 12,084
73 11,618 11,617 11,616 11,615 11,614 11,613 11,611
74 11,132 11.131 11,130 11.129 11,128 11,127 11,126
75 10,631 10,630 10,629 10,628 10,627 10,626 10,625
76 10,116 10,116 10,115 10.114 10,113 10,112 10,111
77 9,593 9.592 9,592 9,591 9,590 9,589 9,589
78 9.067 9.066 9,065 9,064 9,064 9,063 9,062
79 8,542 8,541 8,541 8,540 8,539 8,539 8,538
80 8,025 8,025 8,024 8,023 8,023 8,022 8,022
81 7,521 7,521 7,520 7,520 7,519 7,518 7,518
82 7,034 7,034 7,033 7,033 7,032 7,032 7,031
83 6,568 6,567 6,567 6,566 6,566 6,565 6.565
84 6,124 6,124 6,123 6,122 6,122 6,121 6,121
85 5,704 5,704 5,703 5,703 5,702 5,702 5,702
86 5,309 5,309 5,308 5,308 5,307 5,307 5,307
87 4,938 4,938 4,937 4,937 4,936 4,936 4,936
88 4,590 4,589 4,589 4,589 4,588 4,588 4,587
89 4,263 4,262 4,262 4,261 4,261 4,261 4,260
90 3,954 3,954 3,954 3,953 3,953 3,953 3,952

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00%
ΗΛΙΚΙΑ ΧΗΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
20 27,645
21 27,449
22 27,248
23 27,043
24 26,831
25 26,613
26 26,388
27 26,156
28 25,916
29 25,668
30 25,413
31 25,151
32 24,881
33 24,604
34 24,320
35 24,029
36 23,731
37 23,425
38 23,112
39 22,792
40 22,464
41 22,128
42 21,783
43 21,430
44 21,069
45 20,698
46 20,318
47 19,928
48 19,529
49 19,120
50 18,701
51 18,272
52 17,834
53 17,386
54 16,930
55 16,466
56 15,995
57 15,518
58 15,051
59 14,597
60 14,157
61 13,732
62 13,321
63 12,924
64 12,538

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3.00%
ΗΛΙΚΙΑ ΧΗΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
65 12.162
66 11,794
67 11,433
68 11,076
69 10.722
70 10,368
71 10.015
72 9,661
73 9,304
74 8,945
75 8,584
76 8,220
77 7.855
78 7,488
79 7,121
80 6,755
81 6,391
82 6,030
83 5,673
84 5,322
85 4,976
86 4,637
87 4,304
88 3,977
89 3,654
90 3,344Άρθρο 4

1. Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από το Δημόσιο, τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ν.Α.Τ., εφόσον πληροί αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας ή να είναι ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του/της πρώην συζύγου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής.
β. Ο/η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.
γ. 15 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
δ. Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη.
ε. Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το ποσό των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.ΓΑ. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
στ. Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος.

2. Το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται ως εξής:
α. Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 70% στο χήρο ή χήρα και 30% στο/η διαζευγμένο/η. Εάν ο έγγαμος βίος είχε διαρκέσει 25 έτη και άνω, το ποσό της σύνταξης του/της χήρας επιμερίζεται κατά 60% στο χήρο ή χήρα και κατά 40% στο διαζευγμένο/η. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρα/ο, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται το αυτό ποσοστό του/της διαζευγμένου/ης ήτοι 30% ή 40% αντίστοιχα, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος ή η Χήρα.
β. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.

3. Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και διακόπτεται σε περίπτωση τέλεσης νέου γάμου μετά τη συνταξιοδότηση.

4. Εάν η διάζευξη έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και ο ασφαλιστικός κίνδυνος επαληθεύθηκε μετά την έναρξη ισχύος αυτού, ως προς τη συνταξιοδότηση του/της διαζευγμένου/ης εφαρμόζονται, αντίστοιχα, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.

5. Εάν η διάζευξη και ο ασφαλιστικός κίνδυνος επαληθεύθηκε πριν την ισχύ των διατάξεων του νόμου αυτού, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται συντάξεως μόνο σε περίπτωση που η σύνταξη του/της πρώην συζύγου δεν έχει μεταβιβασθεί σε χήρο/α σύζυγο ή τέκνα του.

6. Οι διατάξεις περί κατώτατου ορίου και Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.ΚΑΣ.) δεν έχουν εφαρμογή για συντάξεις που κανονίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

7. Το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και αφορά εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης το εν λόγω εισόδημα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων διενεργείται ανά διετία.

8. Οι ανωτέρω συνταξιοδοτηθέντες καλύπτονται για παροχές ασθένειας από τον ασφαλιστικό οργανισμό του/της πρώην συζύγου, εφόσον δεν καλύπτονται άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης παρακρατείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα εισφορά συνταξιούχου.

Άρθρο 5
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων ατόμων με αναπηρίες

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 (ΦΕΚ164 Α') εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α' ή Β', καθώς και στους μεταμοσχευόμενους από συμπαγή όργανα (καρδιά - πνεύμονες - ήπαρ και πάγκρεας), που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

2. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α'), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, που:
α. πάσχουν από μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
β. έχουν ακρωτηριασμό κατά τα τέσσερα άκρα, από τον αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου και του ενός άνω άκρου, που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους και
γ. έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση β' της παραγράφου αυτής,
δ. πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
ε. έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297 Α') αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

"2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Η σύνταξη που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καθίσταται οριστική με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Για τους ασφαλισμένους που ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρισκόταν πριν το τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η σύνταξη του προηγούμενου εδαφίου καθίσταται οριστική έξι έτη μετά τη συνταξιοδότηση του δικαιούχου και εφόσον στο διάστημα της εξαετίας αυτής έχει εξετασθεί τουλάχιστον δύο φορές από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές."

4. Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.
Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου δεν συνυπολογίζεται ο προβλεπόμενος από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 1 Α').
Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος, που καταβάλλεται κάθε φορά από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

5. α. Παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία. Το ανωτέρω ποσό δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος ή βαριάς αναπηρίας και, επί θανάτου συνταξιούχου που ελάμβανε μειωμένη σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία, του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου. Το ποσό της ανωτέρω σύνταξης κατανέμεται ισομερώς αν υφίστανται περισσότερα του ενός παιδιά με τις ανωτέρω αναπηρίες. Αν τα παιδιά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής δικαιούνται κύρια σύνταξη και από τον έτερο θανόντα γονέα ή έλκουν δικαίωμα περισσότερων της μιας κύριων συντάξεων από τον ένα θανόντα γονέα λαμβάνουν το πλήρες ποσό της μεγαλύτερης σε ύψος σύνταξης και τα ποσά της δεύτερης ή των λοιπών κύριων συντάξεων κατανέμονται κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα για τα δικαιοδόχα πρόσωπα.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που οι ως άνω αναπηρίες έχουν επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου σε περίπτωση σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.
β. Αν εκτός των αναπήρων παιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α' υπάρχουν και υγιή προστατευόμενα παιδιά σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου φορέα, το πλήρες ποσό της κύριας σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου κατανέμεται στα μεν υγιή παιδιά κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου φορέα, στα δε ανάπηρα παιδιά της παραγράφου αυτής προσαυξημένο κατά 20%. Σε καμία περίπτωση το χορηγούμενο σε όλα τα παιδιά ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήρες ποσό σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών, ούτε να υπολείπεται του ποσού που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α'. Αν τα ποσά που προκύπτουν με βάση τον ανωτέρω υπολογισμό υπερβαίνουν το πλήρες ποσό σύνταξης του θανόντος ή το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α', τα αντίστοιχα ποσοστά των δικαιοδόχων παιδιών μειώνονται ισομερώς.
Μετά τη διακοπή της σύνταξης των υγιών παιδιών, το ποσό που αναλογεί στα τελευταία καταβάλλεται στο ανάπηρο παιδί ή επιμερίζεται ισομερώς αν τα ανάπηρα είναι περισσότερα του ενός.
γ. Αν εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' υπάρχει επιζών σύζυγος ή διαζευγμένος που είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ο επιμερισμός του ποσού της κύριας σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου φορέα.
δ. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων ισχύουν για παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο συνταξιοδότησης των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό προσώπων δεν ισχύουν.

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5του Ν. 825/1978, όπως ισχύουν κάθε φορά, δεν εφαρμόζονται για τους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίοι λαμβάνουν και άλλη σύνταξη ως ανάπηροι και θύματα πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας."

7. Ο περιορισμός που τίθεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 δεν έχει εφαρμογή για τους τυφλούς ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις αυτές. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους τυφλούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα οικονομικά, όμως, αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 6

Ασφάλιση συγγραφέων

1. Στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης και ασθένειας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) υπάγονται οι θεατρικοί συγγραφείς, ποιητές και πεζογράφοι, που χαρακτηρίζονται ως έχοντες την ανωτέρω ιδιότητα, από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μέσα σε τρεις μήνες απάτης εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος της παρ. 7 του άρθρου αυτού.
Όσοι εκ των υπαγομένων στην ασφάλιση του ανωτέρω οργανισμού ασφαλίζονται και σε άλλον Ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης λόγω της ασκήσεως άλλου επαγγέλματος εξαιρούνται αυτοδίκαια της ανωτέρω ασφάλισης. Οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεχίζουν τη συγγραφική τους δραστηριότητα και μετά τη συνταξιοδότηση χωρίς υποχρέωση ασφάλισης.

2. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. και καταβάλλουν εισφορά κλάδου σύνταξης ίση με το ένα δεύτερο (1/2) του ποσού της εισφοράς αυτής, όπως προβλέπεται κάθε φορά. Το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) του ποσού καλύπτεται από επιμερισμένη εργοδοτική εισφορά. Το ύψος της εισφοράς αυτής ορίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της χονδρικής τιμής πώλησης οποιουδήποτε βιβλίου Ελληνικών Εκδοτικών Οίκων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, καθώς και στα συγγραφικά δικαιώματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνεται η επιμερισμένη εργοδοτική εισφορά.
Για τον κλάδο ασθένειας καταβάλλεται ολόκληρη η εισφορά.

3. Συνιστάται στον Ο.Α.Ε.Ε. ειδικός λογαριασμός κλάδου σύνταξης συγγραφέων με σκοπό τη συγκέντρωση και παρακολούθηση της κατά τα ανωτέρω επιμερισμένης εργοδοτικής εισφοράς.
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους ο ειδικός λογαριασμός αποδίδει στον κλάδο σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε. τις εισφορές αυτές, που αντιστοιχούν στο προηγούμενο έτος.

4. Ο ασφαλισμένος και για όσο χρόνο διαρκεί η ασφάλιση του στον Ο.Α.Ε.Ε. παραμένει στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία. Δύναται όμως με αίτηση του να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη ανώτερη της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλοντος ο ίδιος την επιπλέον διαφορά μεταξύ του ποσού της κατηγορίας που επέλεξε και του ποσού που αντιστοιχεί στο ένα δεύτερο (1/2) της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά.
Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1 η του επόμενου έτους.

5. Η κατώτατη καταβαλλόμενη σύνταξη στους ασφαλισμένους αυτούς είναι η εκάστοτε προβλεπόμενη από τον Ο.Α.Ε.Ε. Στους συνταξιούχους αυτούς καταβάλλεται και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ270 Α'), όπως ισχύει.

6. Οι ήδη ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. δύνανται να παραμείνουν στην ασφάλιση αυτού, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφάλισης σε αυτό και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. όσοι έχουν 1.500 ημέρες ασφάλισης στην ασφάλιση του, με αίτηση που υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και ενός έτους από την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αντιστοίχως.
Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του Ν. 4202/1961, όπως ισχύει.
Χρόνος άσκησης του επαγγέλματος για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από τη δημοσίευση του άρθρου 4 του Ν. 1296/ 1982 (12.10.1982) αναγνωρίζεται, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε δύο έτη από την ισχύ του νόμου αυτού, ως συντάξιμος στον Ο.Α. Ε.Ε. με τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του ελλείποντος για τη συμπλήρωση των 15 συντάξιμων ετών. Για την εξαγορά του ως άνω αναγνωριζόμενου χρόνου καταβάλλεται εισφορά, η οποία προσδιορίζεται μετά από αναλογιστική μελέτη. Το ποσό αυτό επιμερίζεται και επιβαρύνει κατά το 1/3 τον ίδιο, το 1/3 το Υπουργείο Πολιτισμού και κατά 1/3 τον ειδικό λογαριασμό κλάδου σύνταξης συγγραφέων του Ο.Α.Ε.Ε.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έτους από την ισχύ του νόμου, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα κριτήρια, όπως ο αριθμός των βιβλίων ή αντιτύπων, το είδος και κατηγορία βιβλίων, συναφείς προς το βιβλίο δραστηριότητες, το ετήσιο εισόδημα δηλούμενο στη Δ.Ο.Υ. από την πώληση και διάθεση βιβλίων, βάσει των οποίων προσδιορίζεται η ιδιότητα των αναφερόμενων κατηγοριών επαγγελμάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται μετά από γνώμη ειδικής επιτροπής, που συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση των ανωτέρω υπουργών. Η επιτροπή συγκροτείται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκδίδει το πόρισμα της εντός δύο μηνών από τη συγκρότηση της.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης, ο υπεύθυνος απόδοσης της επιμερισμένης εργοδοτικής εισφοράς της παρ. 2 εδάφιο β' του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών.

9.α. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε.: α) το λογαριασμό διαχειρίζεται ο Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), β) οι ασφαλισμένοι εντάσσονται στην Ε' ασφαλιστική κατηγορία και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις ασφάλισης και παροχών του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.).
β. Η έναρξη ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων ορίζεται δύο μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) - Πόροι

1. Θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α') και του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α') όπως ισχύουν κάθε φορά και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.:
α) Οι ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στην ζωική παραγωγή, αποκλειστικά και μόνον με την περιποίηση, εκτροφή και φροντίδα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών και του αριθμού των απασχολουμένων, καθώς και σε συνεταιρισμούς.
β) Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και σε ανειδίκευτους εργάτες που απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη σπορά, φύτευση, περιποίηση, φροντίδα και συλλογή προϊόντων γης σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής, υδατοκαλλιέργειες, καθώς επίσης και σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια.
γ) Οι αλιεργάτες που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία, θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3050/2002, όπως ισχύει και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.
Για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του νόμου αυτού, ελλείψει φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και θεωρείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

2. Για όσους από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 ασφαλισθούν στον Ο.Γ.Α. ως κατώτατη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 5η του άρθρου 4του Ν. 2458/1997, όπως ισχύει.

3. Οι ήδη ασφαλισμένοι στο Ι.ΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ. δύνανται να παραμείνουν στην ασφάλιση αυτού, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφάλισης στο Ι.ΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ., με αίτηση που υποβάλλεται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Γ.Α. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού.
Όσοι υπαχθούν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. και έχουν 1.500 ημέρες ασφάλισης στην επικουρική ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α.Μ., μπορεί να συνεχίσουν προαιρετικά την επικουρική τους ασφάλιση με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση στον Ο.Γ.Α., καταβάλλοντες οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου και οι οποίες υπολογίζονται με βάση την ασφαλιστική κλάση στην οποία εντάσσονται οι αποδοχές την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., όπως αυτή αναπροσαρμόζεται.

4. Οι αγρεργάτες που είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. και που απασχολούνται παραλλήλως σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ι.ΚΑ -Ε.Τ.Α.Μ. για την απασχόληση τους αυτή.

5. Κάθε επιχείρηση ή εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου αυτού που απασχολεί άτομα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. με βάση τη διάταξη της παραγράφου αυτής υποχρεούται να υποβάλλει στον Ο.Γ.Α. κάθε έτος Βεβαίωση Απασχόλησης, στην οποία αναφέρεται το προσωπικό που απασχολεί με το αντικείμενο της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Για κάθε νέα απασχόληση εντός του τρέχοντος έτους υποβάλλεται στον Ο.Γ.Α. Βεβαίωση Απασχόλησης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έναρξη αυτής. Αν δεν υποβληθεί η ανωτέρω Βεβαίωση επιβάλλεται πρόστιμο για καθέναν απασχολούμενο ποσό τριακόσια ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν προσωπικό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για όσο χρονικό διάστημα απασχολείται στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση αυτή το εν λόγω προσωπικό.
Οι ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνουν τις εν λόγω επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1.
Αν οι ανωτέρω δεν απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 και ασκούν αυτοτελές επάγγελμα αγρότη, υπόχρεοι για την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών είναι οι ίδιοι.
Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 78/1998 (ΦΕΚ 72 Α') εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη καταβολής των εισφορών από τους ανωτέρω υπόχρεους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., ορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα, ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της Βεβαίωσης Απασχόλησης, τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα απαραίτητο για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.

6. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι που προσκαλούνται να ασχοληθούν στη αγροτική οικονομία ή σε επιχειρήσεις ή σε εκμεταλλεύσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. με την είσοδο τους στη χώρα. Ο προσκαλών με την αποστολή της πρόσκλησης υποχρεούται να ενημερώσει συγχρόνως τον Ο.Γ.Α. για τον αριθμό των μετακαλούμενων αλλοδαπών, τα ατομικά στοιχεία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους, καθώς και το είδος της απασχόλησης στην αγροτική οικονομία. Με την είσοδο τους στη χώρα ο προσκαλών υποχρεούται σε υποβολή Βεβαίωσης Απασχόλησης στον Ο.Γ.Α. εντός δέκα (10) ημερών από την είσοδο και στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του χρόνου μετάκλησης. Ως κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία όσων απασχολούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, ορίζεται η 5η. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η Βεβαίωση Απασχόλησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ91 Α').
Με τη σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. του Ειδικού Δελτίου Απογραφής του άρθρου 7του Π.Δ. 78/1998 και την προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών δύναται να εκδίδεται και να χορηγείται στους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής Κάρτα Υγείας αντί του βιβλιαρίου υγείας που προβλέπεται από το άρθρο 8 του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α., η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη της άδειας παραμονής.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των παροχών υγείας στους ανωτέρω.

7. Στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων χορηγείται η συνταξιοδοτική παροχή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ81 Α') και του άρθρου 12 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'). Η παροχή αυτή χορηγείται και σε όσους έκαναν χρήση της επιλογής με κοινή δήλωση, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α') μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2458/1997.
Τα πρόσωπα της παρ. 7 του άρθρου αυτού δικαιούνται και τη συνταξιοδοτική παροχή του Ν.Δ. 4575/1966 (ΦΕΚ 227 Α'), καθώς και του Ν. 1745/1987 (ΦΕΚ234 Α'), εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Το δικαίωμα της επιλογής καταργείται και η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καθίσταται υποχρεωτική και για τους δύο συζύγους.

8.α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εντός των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής, όπως καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των οικονομικών δυνατοτήτων του Ο.Γ.Α., αναπροσαρμόζονται τα ποσά των συντάξεων Ο.Γ.Α. (Ν. 4169/1961), τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης (Ν. 1745/1987) και τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (Ν. 2458/1997).
β) Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 και του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 2458/1997 καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
γ) Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6του άρθρου 12του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ15 Α') αύξηση των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον Ο.Γ.Α. (Ν. 4169/1961) ορίζεται από της 1ης Ιανουαρίου 2003 σε 14,67 ευρώ.

9. Οι διατάξεις του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ64Α'), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ν. 2458/1997, ΦΕΚ64 Α').

α) Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ίση με το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά υπολογιζόμενο επί του ποσού της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
β) Οι συνταξιούχοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ίση με το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί του ποσού της 5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν. 2458/1997 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

"Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί για κάθε έτος ασφάλισης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό της σύνταξης χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των έξι μηνών θεωρείται πλήρες έτος."

11. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α., που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο του Καν. Ε.Ε. 950/1997 (L 142/2.6.1997) και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση τους και συνεχίζουν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. κατατασσόμενοι τουλάχιστον στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ214 Α'), όπως ισχύει.
Μετά τη λήξη της ως άνω επιδότησης, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

12. Το άρθρο 3 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Πόροι του Κλάδου είναι:
1.α) Η μηνιαία ατομική εισφορά των αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών που ορίζεται σε ποσοστό 7% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997.
β) Η μηνιαία ατομική εισφορά των ανειδίκευτων εργατών που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 6 του άρθρου αυτού και υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ορίζεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατώτατη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997.
2. Για όσους ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 6 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται μηνιαία εργοδοτική εισφορά, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατώτατη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 4του Ν. 2458/1997.

3. Οι ανωτέρω κατηγορίες καταβάλλουν εισφορές ασθένειας και ΛΑΕ.
4.α) Η κρατική μηνιαία εισφορά για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ορίζεται σε ποσοστό 14% και υπολογίζεται επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισμένοι.
β) Η κρατική μηνιαία εισφορά για τους απασχολούμενους ανειδίκευτους εργάτες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.ΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται σε ποσοστό 7% και υπολογίζεται επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατώτατη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997.
Τα ποσά της ανωτέρω α' και β' κρατικής εισφοράς αποδίδονται στον Κλάδο απολογιστικά εντός του τριμήνου από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόπος απόδοσης της εισφοράς του κράτους.
5. Η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών του Κλάδου, καθώς και κάθε πρόσοδος από οποιαδήποτε αιτία."

13. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2004.

14. Η εφαρμογή της παρ. 12 αρχίζει από 1.7.2004.

Άρθρο 8

Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

1. Οι καθυστερούμενες, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ασφαλιστικές εισφορές προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, το Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων και για όλους τους κλάδους ασφάλισης τους, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις εξοφλούνται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του οικείου φορέα:
α) εφάπαξ με έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ή
β) σε ογδόντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και με την προϋπόθεση προκαταβολής ίσης με το 10% της οφειλής.
Τα ποσά έκπτωσης που προκύπτουν αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.
Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα ευρώ.
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Αν το οφειλόμενο ποσό, εξοφληθεί εφάπαξ, η καταβολή γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.
Αν το οφειλόμενο ποσό ρυθμιστεί σε δόσεις, η πρώτη δόση και η προκαταβολή καταβάλλονται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.
Αν καταβληθεί εκπρόθεσμα μία από τις οφειλόμενες δόσεις, το ποσό αυτής προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.
Αν δεν καταβληθεί εφάπαξ η οφειλή μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία ή δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα έξι δόσεις συνολικά, καθώς και αν δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι τρέχουσες εισφορές, απόλλυται το δικαίωμα της ρύθμισης σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και η εξόφληση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), εφόσον το προβλεπόμενο από αυτές δικαίωμα εξακολουθεί να υφίσταται.
Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στα προαναφερόμενα ταμεία, με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2676/1999.
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως και 12 του άρθρου 61 του Ν. 2676/1999 έχουν εφαρμογή και στην παρούσα ρύθμιση.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς Επικουρικής Ασφάλισης που δεν έχουν καταβληθεί από τις επιχειρήσεις των Ναυπηγοεπισκευαστικών Ζωνών και αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι και το τέλος του προηγούμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και να υποβληθεί σχετική αίτηση, καθώς και να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και όσες επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

3. Οι εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πλημμύρες Ιουλίου και Αυγούστου 2002 και έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές Καλλιθέας, Μοσχάτου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη και στο 3ο δημοτικό διαμέρισμα Πειραιά, εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και να υποβληθεί αίτηση μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και όσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις ανωτέρω περιοχές και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τις οφειλές της αυτής ως άνω χρονικής περιόδου των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 24ης - 26ης Ιανουαρίου 2003 και έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους Δήμους Μαραθώνας, Ν. Μάκρης και στις Κοινότητες Αγ. Κωνσταντίνου, Καλάμου, Κουβαρά, Μαλακάσης, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Ν. Παλατιών, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές του Νομού Λευκάδας, στα διοικητικά όρια των Δήμων Κεκροπίας και Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στα διοικητικά όρια του Δήμου Πρεβέζης του Νομού Πρεβέζης, αναστέλλεται για έξι μήνες, λόγω των σεισμών της 14ης Αυγούστου 2003, με αφετηρία την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης ισχύος του νόμου αυτού. Για το διάστημα αυτό δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και άλλες προσαυξήσεις.
Οι εισφορές που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τους ανωτέρω οργανισμούς, μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα της έναρξης ισχύος του παρόντος, που οφείλονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους προς τους προαναφερόμενους ασφαλιστικούς φορείς, εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με αφετηρία την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και όσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις ανωτέρω περιοχές και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

5. Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της Εταιρείας "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." προς το Ι.ΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.ΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αναστέλλεται για τέσσερις μήνες με αφετηρία την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για το διάστημα αυτό δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.
Οι εισφορές που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και όσες οφείλονται από την ίδια ως άνω Εταιρεία προς τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης και τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου και αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι και το τέλος του προηγούμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές, καθώς και τα ποσά των αυτοτελών προστίμων λόγω παράβασης των υποχρεώσεων των σχετικών με την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και με την τήρηση του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, όπως και τα ποσά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ. διαγράφονται.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της τετράμηνης αναστολής του πρώτου εδαφίου.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η ορθή υποβολή όλων των Α.Π.Δ. των χρονικών περιόδων απασχόλησης, οι εισφορές των οποίων ρυθμίζονται με την παράγραφο αυτή, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα λήξης της τετράμηνης αναστολής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 9
Βελτίωση συστήματος Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

1. Το άρθρο 2 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α') καταργούνται από τη δημοσίευση της τροποποίησης του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 2972/2001 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

"4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μέχρι 31.12.2003."

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ214 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"α. Να απογράφονται στο Μητρώο εργοδοτών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με την έναρξη της απασχόλησης των ατόμων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωριστεί σε αυτό.
Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για την αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, των κατά νόμο υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, καθώς και για λοιπές περιπτώσεις που καθορίζονται με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. Με τον ίδιο Κανονισμό ορίζονται ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και η διαδικασία τροποποίησης και γνωστοποίησης των μεταβολών, καθώς και ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του εντύπου της απογραφής.
Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσό τριακοσίων ευρω, αν δεν γνωστοποιήσουν εμπρόθεσμα την αλλαγή στην επωνυμία της επιχείρησης και την αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων και σε ποσό εκατόν πενήντα ευρώ, αν δεν γνωστοποιήσουν τις λοιπές μεταβολές που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και όσες καθορίζονται με τον Κανονισμό.
Αν διαπιστωθεί ότι έχουν συντελεστεί περισσότερες της μιας παραβάσεις, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης μέσα στην ίδια προθεσμία, επιβάλλεται ένα πρόστιμο και αν αυτά είναι διαφορετικά επιβάλλεται το μεγαλύτερο."

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αρχίζουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 7 του Ν. 2972/ 2001 αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Στους εργοδότες που:
α. Δεν απογράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ή δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ. που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν.
β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, εκτός αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ., που το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης ανέρχεται σε 10%.
γ. Υποβάλλουν την Α.Π.Δ. με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία.
Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για περισσότερες της μιας παραβάσεις που αφορούν Α.Π.Δ. ίδιας χρονικής περιόδου, επιβάλλεται ένα ποσοστό επιβάρυνσης και αν αυτά είναι διαφορετικά επιβάλλεται το μεγαλύτερο.
2. Εκπρόθεσμη θεωρείται η Α.Π.Δ. που υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας που κατά περίπτωση ορίζεται με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.
3. Ανακριβής θεωρείται η Α.Π.Δ., στην οποία προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη και των εισφορών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, από διαφορά ημερών εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και λοιπών στοιχείων που προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση. Ως ανακριβής θεωρείται η Α.Π.Δ. που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζομένους, καθώς και η Α.Π.Δ. των εργοδοτών που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα, σε βάρος των οποίων καταλογίζονται εισφορές με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α., εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώθηκε εμπρόθεσμα η αποπεράτωση του έργου.
Τα ποσοστά των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό επιβάλλονται και για παραβάσεις Α.Π.Δ. που καταλογίζονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και αφορούν προγενέστερες μισθολογικές περιόδους.
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για κάθε τύπο Α. Π.Δ."

5. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Α. Ν. 1846/1951 καταργείται.

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Α. Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2972/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

"Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους. Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.), καθώς και οι εισφορές που συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογεί στο καταβαλλόμενο ποσό.
Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να καθορίζονται τα ποσοστά πρόσθετων τελών, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών."

Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.

Άρθρο 10

Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Η περίπτωση στ' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α'), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ270 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"στ. αα. Να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τους μισθωτούς που απασχολούνται σε αυτούς και υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.
Δεν απαιτείται καταχώριση στο παραπάνω βιβλίο των απασχολούμενων που είχαν καταχωρισθεί στα μισθολόγια μέχρι 31.3.1998 και εξακολούθησαν να απασχολούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία.
ββ. Οι καταχωρίσεις στο Ειδικό Βιβλίο γίνονται χειρογράφως χωρίς κενά διαστήματα, παραπομπές ή ξέσματα. Λανθασμένη εγγραφή διαγράφεται χωρίς να χρησιμοποιείται χημικό διορθωτικό ή άλλο υλικό διαγραφής. Η εκ νέου εγγραφή με τα πλήρη και ορθά στοιχεία γίνεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή.
γγ. Αν δεν επιδεικνύεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και του Σ.Ε.Π.Ε. το Ειδικό Βιβλίο, ως μη καταχωρισμένα θεωρούνται όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται απασχολούμενα κατά τον έλεγχο.
δδ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι που περιλαμβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβλήθηκε. Σε περίπτωση απώλειας φύλλου του ειδικού βιβλίου ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούμενοι κατά τη στιγμή της διαπίστωσης, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε επόμενο ή προηγούμενο φύλλο.
εε. Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του εργοδότη:
Σε όσους δεν τηρούν το Ειδικό Βιβλίο, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ'.
Για κάθε απασχολούμενο που βρίσκεται από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα να απασχολείται και δεν είναι καταχωρισμένος, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα'.
Αν δεν επιδειχθεί το Ειδικό Βιβλίο στα ελεγκτικά όργανα, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση γγ'.
Αν απωλεσθεί το Ειδικό Βιβλίο ή φύλλο αυτού, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση δδ'.
στστ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., προσδιορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο, καθώς και για κάθε εργαζόμενο που δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση ββ', το είδος του εντύπου καταχώρισης, η υπηρεσία, το όργανο και η διαδικασία εκτύπωσης, θεώρησης, χορήγησης, ελέγχου, τήρησης, ανάληψης της δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Το πρόστιμο δεν μπορεί να ξεπερνά κατ' άτομο το εικοσιπενταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της επιβολής του.
Τα κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Με Κανονισμό ορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, αμφισβήτησης, διοικητικής επίλυσης ασφαλιστικής διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ζζ. Με όμοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζεται και ο τύπος του εντύπου αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού που προβλέπεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α'), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ηη. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν ισχύουν για τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, καθώς και για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης στο I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ. των προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειας τους."

Άρθρο 11
Βελτίωση πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 2972/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είναι:
α. Ο Διευθυντής του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή ο Διευθυντής του οικείου ταμείου, προκειμένου για περιφερειακά και τοπικά υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.
β. Η Επιτροπή Αναστολών του άρθρου 113 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.ΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ., όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ."

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Αίτημα χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, με κύριο κριτήριο τη συμπεριφορά του οφειλέτη και την αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση.
Με απόφαση του Διευθυντή του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή του Διευθυντή του οικείου Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τριάντα έξι, με την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής.
Με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, αφού ληφθούν υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων και η διασφάλιση της οφειλής, παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης σε ισόποσες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τριάντα έξι και περισσότερες από σαράντα οκτώ, με την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής.
Το ποσό της προκαταβολής των δύο προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται κλιμακωτά και αθροιστικά επί της συνολικής οφειλής ως ακολούθως:
α. για ποσό οφειλής μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ ποσοστό 10%,
β. για συνολική οφειλή από εκατό χιλιάδες ένα έως και τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ποσοστό 8%,
γ. για συνολική οφειλή από τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ και άνω ποσοστό 6%.
Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό πενήντα ευρώ."

3. Η περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά ή άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν, επιτρέπεται η ρύθμιση σε εξήντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση προκαταβολής 2% της συνολικής οφειλής."

4. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Αν ο οφειλέτης δεν τήρησε προηγούμενη απόφαση ρύθμισης, μπορεί, μετά εξάμηνο από την έκδοση της, και σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού και πριν την παρέλευση εξαμήνου, να ζητήσει από το αρμόδιο όργανο για δεύτερη φορά ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται νέα απόφαση σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 του άρθρου αυτού, το δε ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει με βάση το διπλάσιο του ισχύοντος ποσοστού.
Αν δεν τηρηθούν οι όροι της νέας ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου, επισπεύδεται η διαδικασία για κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης, αν προηγουμένως δεν εξοφληθεί η οφειλή από τη λήψη αναγκαστικών ή άλλων μέτρων ρύθμισης.
Η παραπάνω διαδικασία αναστέλλεται με την καταβολή του 30% της συνολικής οφειλής και τη ρύθμιση του υπολοίπου σε δόσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Οφειλέτης που δεν τήρησε τους όρους του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε νέα ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται νέα απόφαση σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1, εκτός από το ποσό της προκαταβολής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της συνολικής οφειλής."

5. Η παρ. 4 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2747/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο."

6. Η παρ. 6 (πρώην 5) του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2747/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Στους οφειλέτες που κάνουν χρήση της παρεχόμενης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών τους εισφορών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, παρέχεται μερική έκπτωση των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στις εισφορές αυτές, ως ακολούθως:
α) Αν υπαχθούν στη ρύθμιση για τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και εξόφληση του ποσού μέχρι τριάντα έξι δόσεις κατ' ανώτατο όριο, παρέχεται έκπτωση επί των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στην οφειλή κατά ποσοστό 10%.
Τα ποσά μείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση αυτή αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.
β) Αν εξοφληθεί η συνολική οφειλή εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό 20% επί των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στην οφειλή."

7. Η παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε Τ.Α.Μ., εφόσον οι εργοδότες είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο όργανο και καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, μόνο ως προς τα εξής σημεία:
α) Μετά τρεις μήνες από την έκδοση της απόφασης, το όργανο που εξέδωσε αυτήν μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του ποσοστού παρακράτησης κατά τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι του 2% της συνολικής οφειλής, εφόσον τα μηνιαία ποσά από παρακρατήσεις είναι μεγαλύτερα του 50% της μηνιαίας δόσης.
β) Μετά έξι μήνες από την έκδοση της απόφασης για παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής μέχρι τριάντα έξι δόσεις, ο Διευθυντής του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή ο Διευθυντής του οικείου Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μπορεί να αποφασίζει ανακαθορισμό του αριθμού των δόσεων κατά δώδεκα επιπλέον, με ανώτατο όριο αύξησης των δόσεων τις σαράντα οκτώ.

Για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων δεν απαιτείται προκαταβολή.
Αν διαγραφεί μέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από το αρμόδιο όργανο."

8. Το άρθρο 53 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 2972/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

"Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και έχει επισυναφθεί γραμμάτιο είσπραξης του.
Το ποσό του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί είναι:
α. Είκοσι ευρώ, για οφειλή μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ.
β. Πενήντα ευρώ, για οφειλή από πενήντα χιλιάδες και ένα ευρώ έως και εκατό χιλιάδες ευρώ.
γ. Εκατό ευρώ, για οφειλές μεγαλύτερες των εκατό χιλιάδων και ένα ευρώ και μέχρι του ποσού που ρυθμίζει ο διευθυντής του υποκαταστήματος ή ταμείου είσπραξης εσόδων I.K.A.
δ. Διακόσια ευρώ, για οφειλές αρμοδιότητας της Επιτροπής Αναστολών.
Το ύψος του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ."

9.α) Στους οφειλέτες καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης αυτών με χρηματοδότηση από πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, κατόπιν ειδικής δανειακής σύμβασης, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά για την κάλυψη της ανωτέρω υποχρέωσης.
Η κατά τα ανωτέρω χρηματοδότηση συμφωνείται είτε για την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου ή μέρους είτε για την τμηματική εξόφληση της οφειλής.
Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου ή μέρους της οφειλής προσκομίζεται στο πιστωτικό Ίδρυμα βεβαίωση οφειλής εκδοθείσα από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., από την οποία προκύπτει το τελικά καταβαλλόμενο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Το αναγραφόμενο στη βεβαίωση οφειλής ποσό ισχύει μέχρι την οριζόμενη σε αυτήν προθεσμία, εκταμιεύεται δε και αποδίδεται απευθείας στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Αν η χρηματοδότηση συμφωνηθεί για εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται από τον οφειλέτη και επιτρέπεται να ρυθμίζεται τμηματικά σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 55 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύουν.

Στην περίπτωση τμηματικής εξόφλησης της οφειλής προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μέσω δανείου προσκομίζεται στο πιστωτικό Ίδρυμα απόφαση ρύθμισης της οφειλής που εκδίδεται από το I.K.A.- E.T.Α.Μ., από την οποία προκύπτει ρητά το ύψος της προκαταβολής, ο αριθμός και το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης. Η καταβολή της προκαταβολής και των δόσεων ενεργείται από το πιστωτικό Ίδρυμα στους χρόνους που ορίζονται από την απόφαση ρύθμισης που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
Κατά την τελική εκκαθάριση του λογαριασμού του οφειλέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.:
αα. εφόσον προκύψει καταβολή ποσού από το πιστωτικό Ίδρυμα επιπλέον του πράγματι οφειλόμενου, αυτό επιστρέφεται στον οφειλέτη ή συμψηφίζεται με τυχόν άλλη οφειλή του προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.,
αβ. Εφόσον προκύψει καταβολή ποσού που υπολείπεται του πράγματι οφειλόμενου ποσού, το υπολειπόμενο ποσό βαρύνει τον οφειλέτη-εργοδότη.
Για την απόδοση από το πιστωτικό Ίδρυμα στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. των χρηματικών ποσών της χρηματοδότησης αυτής δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο οφειλέτης εξακολουθεί και μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης να είναι υπεύθυνος για την καταβολή των οφειλών του προς το I.K.A.- E.T.A.M. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 51 -55 του Ν. 2676/1999, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 51 και της παρ. 1 του άρθρου 52, όπως ισχύουν.
β) Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για οφειλές που ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις νόμων.

Άρθρο 12

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

1. Ασφαλισμένοι του κλάδου συντάξεων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, που δεν λαμβάνουν σύνταξη ή δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. χρόνου απασχόλησης τους μέχρι 26.8.1992 σε εργασίες υπαγόμενες στην ασφάλιση του συγχωνευθέντος Κλάδου Συντάξεων του Ταμείου αυτού, εφόσον για το χρόνο αυτόν δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Το χρονικό διάστημα απασχόλησης αποδεικνύεται αποκλειστικά βάσει της ασφάλισης στον Κλάδο Ασθενείας του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και για όσες ημέρες έχει λάβει αυτή χώρα.
Οι ημέρες εργασίας που αναγνωρίζονται υπολογίζονται μόνο για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, μετά το συνυπολογισμό και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλων φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Οι αναγνωριζόμενες ημέρες δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ούτε και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η αναγνώριση γίνεται ύστερα από την υποβολή αίτησης στο I.K.A.- E.T.A.Μ. και η εξαγορά με την καταβολή για κάθε αναγνωριζόμενη ημέρα της εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου κύριας σύνταξης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που υπολογίζεται στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το ποσό που προκύπτει από τον κατά τα ανωτέρω υπολογισμό βαρύνει τον ασφαλισμένο και καταβάλλεται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 10% είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τους μήνες που αναγνωρίζονται. Τόσο η εφάπαξ αποπληρωμή όσο και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται από τα δικαιοδόχα, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του κάθε φορέα, πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη.
Αν ο ασφαλισμένος αποβιώσει πριν την υποβολή της αίτησης, το δικαίωμα της αναγνώρισης δύναται να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, το δε καθοριζόμενο ποσό για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου καταβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται ή μεταβιβάζεται μετά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2. Ο περιορισμός του αριθμού των κατ' έτος συνυπολογιζομένων ημερών ασφάλισης που προβλέπεται, από την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ189Α') για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας, δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤΜΓΤ και για το χρόνο απασχόλησης τους στη χαρτοβιομηχανία Αθηναϊκή Χαρτοποΐα Α.Ε. "ΣΟΦΤΕΞ", στη Θεσσαλική Βιομηχανία Χάρτου Α.Ε. και στη Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε. (ΜΕΧ) μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2079/1992.

3. Χρονικές περίοδοι απασχόλησης μόνιμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και συνδέσμων που εποπτεύονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, για τις οποίες εκ παραδρομής χώρησε ασφάλιση στο Δημόσιο αντί του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αναγνωρίζονται ως χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται.

Για την ανωτέρω αναδρομική ασφάλιση για την οποία δεν επιβάλλονται πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται αίτηση μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για κάθε μήνα καταβάλλεται η εισφορά εργοδότη και εργαζόμενου για τον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. επί των αποδοχών του ασφαλισμένου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το ποσό που προκύπτει με βάση τον ανωτέρω υπολογισμό καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη κατά τα ισχύοντα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης, είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. Στην τελευταία περίπτωση η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Αν ο πιο πάνω χρόνος χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, τόσο ο εργοδότης όσο και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να εξοφλήσουν το ποσό των υπολειπόμενων δόσεων εφάπαξ εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης από τον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης δόσεων, το ποσό επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.
Αν καταργηθεί Ν.Π.Δ.Δ. ή σύνδεσμος, ως εργοδότης θεωρείται ο εποπτεύων το Ν.Π.Δ.Δ. ή το σύνδεσμο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Το ποσό της εξαγοράς του χρόνου που αναγνωρίζεται καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο είτε εφάπαξ είτε σε διμηνιαίες δόσεις που ορίζονται από τον οργανισμό, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το μισό του αριθμού των μηνών, των οποίων ζητείται η αναγνώριση. Αν το ποσό της εξαγοράς καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 15%. Η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιείται μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα καταβάλλεται και η πρώτη δόση σε περίπτωση εξόφλησης των εισφορών σε δόσεις. Κάθε επόμενη δόση καταβάλλεται μέχρι τη ν τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μεθεπόμενου μήνα.
Αν κάποια δόση δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα, το ποσό της επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές."

Άρθρο 13

Ειδικές ρυθμίσεις φορέων μισθωτών

1. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων."

2. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Σ.Π.-Τ.Ε.), του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης (Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε.), του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού της Αγροτικής Τραπέζης (Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α.), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού - Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.) και του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Ο.Α.Π. Δ.Ε.Η.) που εξήλθαν από την υπηρεσία πριν την ενσωμάτωση του συνόλου ή μέρους του ποσού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) στο βασικό τους μισθό, ανακαθορίζονται, με την ενσωμάτωση στο βασικό μισθό ή μισθολογικό κλιμάκιο, που έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών τους, του ποσού της ΑΤΑ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη ενός εκάστου.
Οι αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί από τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω και μετά με βάση την εισοδηματική πολιτική υπολογίζονται εκ νέου, επί του ποσού που θα προκύψει από τον παραπάνω ανακαθορισμό.
Για τους συνταξιούχους του Ο.Α.Π. -Δ.Ε.Η. το ποσό της Α.Τ.Α. που ενσωματώνεται με βάση τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό της Α.Τ.Α. που ενσωματώνεται στο μισθολογικό κλιμάκιο του βασικού μισθού των εν ενεργεία υπαλλήλων της Δ.Ε.Η.
Η διαφορά μεταξύ του μηνιαίου ποσού της σύνταξης που θα προκύψει με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι καταβάλλεται σταδιακά σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις με έναρξη καταβολής την 1.1.2004.
Εάν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο ή ίσο της διαφοράς των πενήντα ευ ρω καταβάλλεται εφάπαξ την 1.1.2004, εάν είναι μεταξύ πενήντα ευρώ και ένα λεπτό και εκατό ευρώ καταβάλλεται σε δύο ετήσιες δόσεις.
Στην περίπτωση των συνταξιούχων του Ο.Α.Π.- Δ.Ε.Η. και για το μέρος της Α.Τ.Α. που ενσωματώνεται μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου αυτού, τυχόν διαφορές καταβάλλονται σταδιακά σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, με έναρξη καταβολής την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου από το χρόνο ενσωμάτωσης στους βασικούς μισθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων.
Εφόσον κατά τον ανακαθορισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το συνολικό ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης, δεν επέρχεται καμία μείωση.
Τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την παράγραφο αυτή αρχίζουν από 1.1.2004.

3. α. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3572/1956 (ΦΕΚ233 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3του Ν. 1186/1981 (ΦΕΚ202 Α') και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1436/1984 (ΦΕΚ 54 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"α. Εργοδοτική εισφορά ύψους 0,0058 ευρώ για κάθε πωλούμενο φύλλο ημερήσιας εφημερίδας που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί μέσω των πρακτορείων πώλησης εφημερίδων".

β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' των παραγράφων 1Α και 1Β του άρθρου 3 του Ν. 1872/1951(ΦΕΚ 202 Α'), όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 της 56036/1953 απόφασης του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 214 Β'), του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1186/1981 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1436/1984, αντικαθίστανται ως εξής:

"Εργοδοτική εισφορά ύψους 0,0058 ευρώ για κάθε πωλούμενο φύλλο ημερήσιας εφημερίδας που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί μέσω των πρακτορείων πώλησης εφημερίδων".

γ. Στις εισφορές που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής υπάγονται και οι ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δεν κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων πώλησης εφημερίδων. Ο αριθμός των πωλούμενων φύλλων προσδιορίζεται με βάση δήλωση του εργοδότη που υποβάλλεται στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Τ.Α.Τ.Τ.Α.) μέχρι το τέλος του επόμενου της κυκλοφορίας μήνα. Μέσα στην ίδια προθεσμία καταβάλλονται στο οικείο Ταμείο και οι αναλογούσες εισφορές. Οριστική εκκαθάριση γίνεται κάθε εξάμηνο με βάση έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος μετά από διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στον οποίο προβαίνει με εφαρμογή των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, πιστοποιεί αιτιολογημένα τον αριθμό των πωλούμενων φύλλων εφημερίδων που δεν κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων πώλησης. Στην έκθεση ελέγχου αναφέρονται με σαφήνεια οι εφαρμοσθείσες ελεγκτικές διαδικασίες. Η δαπάνη για τον έλεγχο αυτόν βαρύνει αποκλειστικά την εφημερίδα. Η σχετική έκθεση αποστέλλεται στο Τ.Α.Τ.Τ.Α.

δ. Αν καταβληθούν εκπροθέσμως τα αναλογούντα ποσά εργοδοτικής εισφοράς, αυτά επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.

ε. Ποσά εργοδοτικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί στο Τ.Α.Τ.Τ.Α. κατά τα χρονικά διαστήματα ισχύος των διατάξεων των εδαφίων α' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 1186/1981 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1436/1984 δεν επιστρέφονται, εκτός των περιπτώσεων εκείνων υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Το Τ.Α.Τ.Τ.Α., για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, δεν μπορεί να βεβαιώνει, εισπράττει και διεκδικεί ποσά που υπερβαίνουν τα προκύπτοντα βάσει του ύψους που καθορίζεται από την παράγραφο αυτή και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις ασφαλισμένων ταμείων τύπου

1. Ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και σε όλους τους κλάδους ασφάλισης τους, που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας τους.
Καταστατικές διατάξεις των φορέων αυτών ή γενικές διατάξεις, που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας ή με όριο ηλικίας ευνοϊκότερο του θεσπιζόμενου ή με ειδικούς περιορισμούς ως προς το χρόνο ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Όπου από τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις, προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων στους φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το ποσοστό μείωσης για τις χορηγούμενες από 1.1.2003 και εφεξής συντάξεις διαμορφώνεται σε 1 /267 για κάθε μήνα που λείπει από το κατά περίπτωση απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατά περίπτωση.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, περί καταβολής μειωμένης σύνταξης, δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων των φορέων αυτών, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 47 του Ν. 2084/1992.

3.α. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3α, 5 και δ του άρθρου 3 του Ν. 3029/2002 εφαρμόζονται ανάλογα στους μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους των φορέων της παραγράφου 1.
β. Το κατώτατο ποσό της χορηγούμενης από τους φορείς αυτούς μηνιαίας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και εργατικού ατυχήματος στους από 1.1.1993 ασφαλισμένους τους, ορίζεται ίσο με το 70% του κατώτατου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση, όπως ο μισθός αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002.
Το παραπάνω ποσό από την 1.1.2003 και εφεξής αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε καθοριζόμενη γενική εισοδηματική πολιτική.
γ. Το κατώτατο όριο που προβλέπεται από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη μειωμένη.

4. Συντάξεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 3029/2002. Η αναπροσαρμογή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2084/1992 προστίθεται διάταξη ως εξής:

"Για τον υπολογισμό της σύνταξης των αυτοαπασχολουμένων που υπάγονται στην ασφάλιση των φορέων κύ

ριας ασφάλισης του εδαφίου α' της παρ. 5 του άρθρου 48 του παρόντος και σε όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης τους, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη οι καθοριζόμενες από τις καταστατικές διατάξεις του κάθε Ταμείου ή κλάδου, όπως ισχύουν κάθε φορά, για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους τους."

6.α. Οι δημοσιογράφοι-συντάκτες, που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων και Μακεδονίας-Θράκης, (εκτός νομού Θεσσαλονίκης), ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), ανεξάρτητα αν είναι μέλη των οικείων Ενώσεων.

β. Οι δημοσιογράφοι - μέλη των Ενώσεων Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων οι οποίοι απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας με μισθό στο ΊΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΤΣΗ" ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

γ. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης δύναται να υπάγονται οι απασχολούμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα ως συντάκτες και υπάλληλοι διοίκησης και διαχείρισης, σε εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται μία τουλάχιστον φορά την εβδομάδα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον για την προηγούμενη απασχόληση τους υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου και έχουν πραγματοποιήσει τρία (3) έτη ασφάλισης σε αυτό και εφόσον υποβάλουν αίτηση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Ο χρόνος ασφάλισης, των αναφερόμενων στην περίπτωση αυτή προσώπων, που διανύθηκε με την ίδια ιδιότητα και για τη συγκεκριμένη απασχόληση, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. τόσο για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης όσο και για τον υπολογισμό των παροχών που χορηγεί το Ταμείο.
Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών οργανισμών για το χρόνο αυτόν διακανονίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί απόδοσης των οφειλόμενων ποσών.
Για την ασφάλιση των εργαζομένων της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. εργοδοτική εισφορά 7,5% για τον κλάδο σύνταξης και 2% για τον κλάδο ανεργίας και εισφορά ασφαλισμένου 8,5% για τον κλάδο σύνταξης.
Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τη συγκεκριμένη απασχόληση τους και σε καμιά περίπτωση σε αποδοχές κατώτερες αυτών που προβλέπονται κάθε φορά, για τους αναφερόμενους στην περίπτωση α', από τις Σ.Σ.Ε. που υπογράφονται μεταξύ των οικείων Ενώσεων Συντακτών και των Ενώσεων Ιδιοκτητών των οποίων είναι μέλη οι ημερήσιες εφημερίδες στις οποίες απασχολούνται ούτε από το 30πλάσιο του 1/25 του κατώτατου μισθού εγγάμου υπαλλήλου, όπως ο μισθός αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.Ε., για τους αναφερόμενους στην περίπτωση β' από την Σ.Σ.Ε. που υπογράφεται μεταξύ Ε.Ι.Η.Ε.Α. και Ε.Σ.Η.Ε.Α. και για τους αναφερόμενους στην περίπτωση γ', από τις αντίστοιχες Σ.Σ.Ε. του συντακτικού και υπαλληλικού προσωπικού των ημερήσιων εφημερίδων των Αθηνών.

7. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 3050/2002 παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Το δικαίωμα της αναγνώρισης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, παρέχεται και σε όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μετά την 1.1.1993, εφόσον έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 και έχουν απασχοληθεί σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό της ειδικότητας τους ασφαλιζόταν στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης που αναγνωρίζεται.

8. Δικηγόροι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο αυτό το χρόνο κατά τον οποίο παρείχαν τις καθαρά νομικές υπηρεσίες τους σε εργοδότες των περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 284/1974 (ΦΕΚ101 Α') εφόσον, για την απασχόληση αυτή δεν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση άλλου, πλην του Ταμείου Νομικών, φορέα κύριας ασφάλισης και υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με την καταβολή εισφοράς 8,5% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα που υπολογίζεται επί των κατωτάτων ορίων πάγιας περιοδικής αμοιβής, τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 92Α του Κώδικα περί Δικηγόρων, αναλόγως του δικαστηρίου στο οποίο είναι διορισμένος ο αιτών και ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Το ποσό που προκύπτει βάσει του ανωτέρου υπολογισμού καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο είτε εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης, είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 60. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της κοινοποίησης της απόφασης, κάθε δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρεται. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης δόσης, το ποσό της επιβαρύνεται με τα κάθε φορά προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.
Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται στον ασφαλισμένο μετά την εξόφληση των οφειλόμενων από τον ασφαλισμένο εισφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Α.Ν. 248/1967 (ΦΕΚ 243 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Ως μη ημερήσια εφημερίδα ή περιοδικό, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται κάθε έντυπο που εκδίδεται με οποιαδήποτε μορφή ή εμφάνιση μέχρι και τρεις φορές τουλάχιστον ετησίως. Η προϋπόθεση της εν λόγω περιοδικότητας έκδοσης θεωρείται ότι υφίσταται και στην περίπτωση έκδοσης εντύπου από την ίδια επιχείρηση, με ταυτόσημο περιεχόμενο αλλά με διαφορετικό ή διαφοροποιημένο τίτλο."

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ ποσού στις συντάξεις των μέχρι 31.12.2001 συνταξιοδοτηθέντων από τα ανωτέρω Ταμεία, εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων πρακτορείων.

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8α του άρθρου 12 του καταστατικού του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 15

Λοιπές διατάξεις μισθωτών

1. Στο τέλος του εδαφίου α' της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η ανωτέρω προϋπόθεση των 100 τουλάχιστον ημερών εργασίας κατ' έτος την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον συνεχών μηνών πριν το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και εφόσον κατέχουν για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα. Η διάταξη αυτή ισχύει δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού."

2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 172/1974 (ΦΕΚ 345 Α') προθεσμία, που παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189Α'), την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ 100 Α'), την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α'), το άρθρο 27 του Ν. 1654/1986 (ΦΕΚ 177 Α'), την παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α'), το άρθρο 14 του Ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α') και την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), καταργείται.

3. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α') προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή, που παρατάθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 16 του άρθρου 38 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α') και της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α') και της παρ. 1 του άρθρου 8του Ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α') και της παρ. 4του άρθρου 73 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), παρατείνεται για έναν (1) χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η προβλεπόμενη από την Φ21 /30/οικ 1942/1987 (ΦΕΚ 370 Β') απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή καταργείται.

5. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') προθεσμία υποβολής αίτησης για αναπροσαρμογή των συντάξεων εγγάμων γυναικών συνταξιούχων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ214 Α') καταργείται.

6. Χορηγείται εξάμηνη προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης του χρόνου απασχόλησης της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α'), η οποία αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Το δικαίωμα αναγνώρισης μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο και με τους ειδικούς περιορισμούς που θέτουν οι διατάξεις που αναφέρονται σε αυτό, παρέχεται και στους ασφαλισμένους που υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ταμείου μετά την 1.1.1993, εφόσον έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 και έχουν απασχοληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή σε εργασίες ασφαλιστέες, κατά το χρόνο παροχής τους, στο Ταμείο σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις.

7. Ο κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.) καθίσταται καθολικός διάδοχος των απαιτήσεων των κλάδων σύνταξης και υγείας του ταμείου αυτού κατά της Άλφα Τραπέζης Α.Ε. για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται πράξεις επιβολής εισφορών και για όσες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια. Ο ίδιος κλάδος καθίσταται και υπόχρεος έναντι της Τραπέζης για τις απαιτήσεις της που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων.

8. Διαφορές συντάξεων που έχουν καταβληθεί καθ' υπέρβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 1276/1982 στους συνταξιούχους του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, καθώς και στους συνταξιοδοτηθέντες από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., με τις διατάξεις του ανωτέρω συγχωνευθέντος Ταμείου, δεν αναζητούνται από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
Ποσά που έχουν καταβληθεί από τους ανωτέρω συνταξιούχους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται.

9. Ο προβλεπόμενος από τον πίνακα 1 του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. συντελεστής για αντικατάσταση στέγης, καθώς και οι συντελεστές του πίνακα 3 του ως άνω άρθρου για επισκευές και μεταρρυθμίσεις παλαιών οικιών που βρίσκονται σε περιοχές δημοτικών, κοινοτικών διαμερισμάτων και κοινοτήτων μέχρι δύο χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, μειώνονται κατά 50%. Μειώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις δεν ισχύουν σωρευτικά. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για εργασίες που εκτελέσθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δεν έχει γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού εισφορών.

10. Φοιτητές και σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), εφόσον κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι' αυτόν τον κίνδυνο στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτή ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και το φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία.

11. Η αληθής έννοια της παραγράφου 4 της ΠΥΣ 19 της 8ης Φεβρουαρίου 1990, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1878/1990, είναι ότι ο χρόνος της διάθεσης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και πραγματικής απασχόλησης, προσμετρούμενος και συνυπολογιζόμενος για κάθε περίπτωση μισθολογικής ή ασφαλιστικής κατάστασης, καθώς και λήψεως συντάξεως. Για τους ασφαλισμένους κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, που αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ. 351/1991, ο χρόνος της απόσπασης τους λογίζεται ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ.
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του οικείου φορέα πρόσθετη εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για όλο το χρόνο απόσπασης καταβάλλεται από τον κατά νόμο υπόχρεο και βαρύνει τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται.

12. Όπου στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις και η πραγματοποίηση 1.000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, το χρονικό αυτό διάστημα επιμηκύνεται σε δεκατρία (13) έτη.

13. Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο φυλάκισης τους για τα κοινωνικά τους φρονήματα, με αποφάσεις στρατοδικείων που εκδόθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 1965-1967, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται στον οργανισμό στον οποίο ασφαλίζεται ή από τον οποίο συνταξιοδοτείται ο αιτών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Η εξαγορά του χρόνου που αναγνωρίζεται γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά.
Το ποσό της εξαγοράς που αναλογεί στον αναγνωριζόμενο χρόνο βαρύνει τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

14. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την περίπτωση γ' προστίθεται περίπτωση γα' που έχει ως εξής:

"γα) Ναυτικοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει κατά το τελευταίο 48μηνο της ναυτικής τους υπηρεσίας σε πορθμεία εσωτερικού, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και ηλεκτρολόγοι Εμπορικού Ναυτικού που δεν είναι κάτοχοι διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, δύνανται για την εφαρμογή της περίπτωσης α' να συνταξιοδοτούνται με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας των επιβατηγών - ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να καταβάλουν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ναυτικού υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) της ειδικότητας ναυτολόγησης τους κατά το τελευταίο 48μηνο και των ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων ειδικοτήτων των επιβατηγών - ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Δεν καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Κ.Ε.Α.Ν., εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από αυτό. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα το πολύ ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις. Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξοφλήσεως του ποσού της εξαγοράς."

β. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του Κ.Ν. 792/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα με γνώσεις και πείρα σε θέματα ασφάλισης ή δημόσιας διοίκησης.
Η σχέση εργασίας του Προέδρου του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, αποζημίωση και έξοδα κινήσεως του προέδρου του Δ.Σ.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α'). Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας η σχέση εργασίας του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται ως σχέση μερικής απασχόλησης."

γ. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Κ.Ν. 792/1978 μετά τις λέξεις "... του Προέδρου" προστίθεται η φράση "αν είναι μερικής απασχόλησης".

στ. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 24 Σεπτεμβρίου 2002.

15. Σκηνοθέτες θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης κ.λπ. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 και ασφαλίζονται στο I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ. με την ιδιότητά τους αυτή μπορούν με αίτηση τους που θα υποβάλουν μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να αναγνωρίσουν με εξαγορά στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. χρόνο αποδεδειγμένης απασχόλησης τους στο επάγγελμα και μέχρι 3.000 ημέρες κατ' ανώτατο όριο, για τον οποίο ασφαλίστηκαν είτε στο τέως ΤΣΗΣ -Τ.Θ. είτε στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Ως προς τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς, τον τρόπο καταβολής του και την αξιοποίηση του ανωτέρω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α'), με εξαίρεση την περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης όπου επιβάλλονται τα ποσοστά προσθέτων τελών που κάθε φορά ισχύουν για τις καθυστερούμενες εισφορές.

16. Οι με πλήρη απασχόληση Πρόεδροι και Διοικητές των ασφαλιστικών οργανισμών εξακολουθούν να διέπονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, της θέσης που κατείχαν πριν το διορισμό τους στη θέση αυτή και στην οποία επανέρχονται μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των ανωτέρω φορέων βαρύνουν, του μεν εργοδότη τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο υπηρετούν, του δε ασφαλισμένου τους ίδιους και παρακρατούνται από το μισθό ή την πάγια αντιμισθία που λαμβάνουν.
Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών, λαμβάνεται υπόψη ο ασφαλιστέος μισθός της οργανικής τους θέσης, όπως αυτός θα διαμορφωνόταν αν συνέχιζαν να υπηρετούν σε αυτή.

17. Η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 1654/1986 (ΦΕΚ 177 Α') παρατείνεται για ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.


Άρθρο 16

Γενικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

1. Ασφαλισμένοι στους φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη:
Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ο οποίος συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α'), όπως ισχύει.
Κάθε άλλος χρόνος πραγματικός ή πλασματικός δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης.

2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 4 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους οργανισμούς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων.

3.α. Ασφαλισμένοι φορέων κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον έντεκα και μισό έτη υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 31.12.2007 και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δικαιούνται σύνταξη γήρατος, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας των φορέων αυτών. Οι διατάξεις της νομοθεσίας τους περί κατωτάτων ορίων δεν εφαρμόζονται. Το ως άνω ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 ούτε να υπολείπεται του 1/2 του εκάστοτε καταβαλλόμενου κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
β. Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από ανεξάρτητη δραστηριότητα σε φορείς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ο οποίος συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α'), όπως ισχύει.
γ. Στους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 24του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ270 Α'), όπως ισχύουν.
δ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι 31.12.2007.

4. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ291 Α'), έχει εφαρμογή και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων.

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

"ε) Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των φορέων κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων να λαμβάνουν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες από τους φακέλους που τηρούνται στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για τα εισοδήματα φορολογουμένων, ασφαλισμένων ή ασφαλιστέων στους εν λόγω φορείς, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των οργανισμών αυτών στην είσπραξη των νομοθετημένων πόρων τους, καθώς και στον έλεγχο της νομιμότητας της χορήγησης των παροχών τους."

6. Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων), που ορίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α') και δεν είναι επιβάτες, υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.).

Άρθρο 17

Διατάξεις φορέων ελευθέρων επαγγελματιών

1. Με σύμβαση, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ο.Α.Ε.Ε., θα καθοριστούν οι όροι και ο τρόπος εξόφλησης από το Δημόσιο του ποσού των 235.195.890,00 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται το σύνολο των οφειλών αυτού προς τον Ο.Α.Ε.Ε. και αντιστοιχεί σε 207.096.110,00 ευρώ για τον Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Ε.Β.Ε. και σε 28.099.780,00 ευρώ για τον Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Α.Ε. χρονικής περιόδου από 1.1.1993 μέχρι 31.12.2001 και προέρχεται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 35 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α').

2. Η περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α'), όπως έχει αντικατασταθεί με την περ. δ' παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 11 Α'), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

"1.δ) Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα μέλη των ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμων εταιρειών (Ε.Ε.) των ανωτέρω περιοχών, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, όπως τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), υπολογιζόμενα στο διπλάσιο, υπερβαίνουν το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο. Γ. Α. και κατατάσσονται από 1.1.2005 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4του Ν. 2458/1997, όπως ισχύει.
Επίσης τα μέλη των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των ανωτέρω περιοχών, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. -Τ.Ε.Β.Ε. ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου."

3. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.) περιοχής Σητείας Κρήτης, οι οποίοι έχουν υποβάλει μήνυση μέχρι 30.11.1998 ή και μεταγενέστερα βάσει δήλωσης τους, κατά οργάνων του Ταμείου για παρακράτηση και υπεξαίρεση ασφαλιστικών τους εισφορών, περιόδου μέχρι Νοεμβρίου 1995, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής των εισφορών στις οποίες αναφέρεται η απόφαση αυτή.
Καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, βάσει των διατάξεων της παρ. 2του άρθρου 71 του Ν. 2676/1999, θεωρούνται, μετά την έκδοση των αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου οργάνου του Ταμείου. Όσοι από τους παραπάνω ασφαλισμένους έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι να καταστούν αμετάκλητες οι δικαστικές αποφάσεις, δικαιούνται αναπροσαρμογή του ποσού της σύνταξης τους βάσει του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται από την έναρξη της συνταξιοδότησης τους.
Αν δεν εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, ως προς την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του Ν. 2676/ 1999.
Ο Ο.Α.Ε.Ε. -Τ.Ε.Β.Ε. αποκτά αξίωση κατά των καταδικασθέντων οργάνων του για το ποσό των παραπάνω εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων για την ικανοποίηση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των εισφορών του Ταμείου.

Άρθρο 18

Διατάξεις φορέων ανεξάρτητα απασχολουμένων

1. Στο τέλος του εδαφίου α' της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 982/1979 (ΦΕΚ 239 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ64Α'), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α') και ισχύει, προστίθεται περίπτωση δδ' ως ακολούθως:

"δδ) Οι ήδη συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δικαιούνται την ανωτέρω προσαύξηση, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και καταβάλουν τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, από την έναρξη ισχύος του Ν. 982/1979 και μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους. Οι εισφορές υπολογίζονται ύστερα από αναλογιστική μελέτη. Η προσαύξηση αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης της οφειλής."

2. Η διάταξη της περίπτωσης δ' του εδαφίου 6 της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165Α') καταργείται. Τα ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) από το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών δεν αναζητούνται, καθώς επίσης και τα ποσά που δεν έχουν αποδοθεί σε εφαρμογή της καταργούμενης περίπτωσης.

3. Ιατροί εργασίας, που απασχολούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α'), ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Α.Υ. και καταβάλλουν την εισφορά του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 982/1979, όπως ισχύουν.

4. Στο άρθρο 2 του Ν. 982/1979 η παράγραφος 2 αριθμείται ως 3 και προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

"2. Στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ. υπάγονται υποχρεωτικά και οι πτυχιούχοι υγειονομικοί, που είναι εταίροι ομόρρυθμης εταιρείας, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών με αντικείμενο ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και χημικές εργασίες, καθώς επίσης και υγειονομικοί που είναι εταίροι ή μέτοχοι εταιρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π .Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α'), εφόσον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προσφέρουν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, χωρίς αμοιβή. Η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών τους αποδεικνύεται με βεβαίωση του νομικού προσώπου της εταιρείας.
Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:
α) Οι απασχολούμενοι σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων, νοσοκομείων ή άλλων ιδρυμάτων.
β) Οι συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι είτε χωρίς αμοιβή.
γ) Όσοι υγειονομικοί κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς αμοιβή.
δ) Οι απασχολούμενοι ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισμών σε θέματα ειδικότητας τους, εφόσον η σχέση τους δεν είναι εξαρτημένη.
ε) Όσοι έχουν επιχειρήσεις εμπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα.
στ) Οι απασχολούμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή εκτός Ελλάδας άνευ αμοιβής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού και για όλους τους κλάδους ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 2676/1999. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 982/1979, όπως ισχύουν.
Σε περίπτωση που οι κατά τα άνω υγειονομικοί μετέχουν σε περισσότερες από μια εταιρείες ή συντρέχει και άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, καταβάλλουν στο Τ.Σ.Α.Υ. μια φορά την ανωτέρω εισφορά.
Οι υγειονομικοί, που εμπίπτουν στην παρούσα ρύθμιση και έχουν καταβάλλει μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα, συνεχίζουν κανονικά την ασφάλιση τους. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ασφαλισθεί ως έμμισθοι, θεωρείται ότι καλώς εχώρησε η ασφάλιση τους, οι δε ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται.
Όσοι από τους ανωτέρω υγειονομικούς δεν έχουν ασφαλιστεί στο Ταμείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να ζητήσουν την ασφάλιση τους αναδρομικά, με αίτηση, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταβάλλοντος τις εισφορές που ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής τους, χωρίς την επιβολή πρόσθετων τελών".

5. Στο τέλος του άρθρου 14 του Ν. 1090/1980 (ΦΕΚ 263 Α') προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Με τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, δικαστικοί επιμελητές από την εγγραφή τους στα βιβλία ασκουμένων του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών μπορούν να ασφαλίζονται στο Ταμείο Νομικών, στο Ταμείο Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών και στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών."

6. Έμμισθοι ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), μετά τη συνταξιοδότηση τους από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α'), μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και από το ανωτέρω Ταμείο με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στις περιπτώσεις όσων συνταξιοδοτούνται μόνο από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3) για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους έμμισθους ασφαλισμένους του Τ.Σ.Α.Υ., καθώς και για τους δικαστικούς υπαλλήλους, έμμισθους ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών, οι οποίοι, μετά τη συνταξιοδότηση τους από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΕΚΟ, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση τους στα εν λόγω Ταμεία μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τους και από τα Ταμεία αυτά.

7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α') προστίθεται υπεδάφιο ως εξής:

"Για τους δικηγόρους, που είναι ασφαλισμένοι από 1.1.1993 και μετά στο Ταμείο Νομικών και στους οικείους κλάδους ή φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας, σε περίπτωση επιλογής ανώτερης της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, αφαιρούνται από την ετήσια ασφαλιστική τους εισφορά τα ποσά που καταβάλλονται με ένσημα."

8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2145/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν και για τους από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένους δικηγόρους στους ανωτέρω φορείς."


Άρθρο 19

Ρυθμίσεις φορέων ασθένειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. Ο κλάδος ασθένειας του Τ.Σ.Α.Υ. καλύπτει δαπάνες στέγης και περίθαλψης των δικαιούχων της Στέγης Υγειονομικών, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν. 3796/1957 (ΦΕΚ 251 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 138 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), σε: α) ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τ.Σ.Α.Υ., ή σε μίσθιες εγκαταστάσεις με προσωπικό αυτού ή με μισθούμενες υπηρεσίες τρίτων και β) δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον αριθμό των δικαιούχων, τη διαδικασία εισαγωγής τους σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, το ποσό που καταβάλλει το Ταμείο, το ποσό ή ποσοστό συμμετοχής των περιθαλπομένων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την υλοποίηση της παροχής αυτής.

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α') προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους των ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τη χρήση, θεώρηση και έλεγχο του ατομικού τους συνταγολογίου και βιβλιαρίου υγείας κατά την παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης τους."

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α'), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Ως οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας νοούνται και το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας, το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, η Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.ΥΔ.Α.Π. και ο Λογαριασμός Υγείας των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.)."

4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ως εξής:

"Στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογενείας που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρέχεται ιατρική περίθαλψη, από πρώτης Μαρτίου κάθε έτους και επί ένα δωδεκάμηνο, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει πενήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, πριν από την αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής ημέρας του τοκετού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου."

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ασφαλισμένες που υπάγονται από ίδιο δικαίωμα σε φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να ασφαλίζουν τα τέκνα τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άνδρες ασφαλισμένους.
Σε περίπτωση που τα τέκνα έχουν ασφαλισθεί στο φορέα του πατέρα, μπορούν να ασφαλισθούν από την μητέρα ασφαλισμένη, εφόσον διαγραφούν από το φορέα ασθένειας του πατέρα."

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 982/1979 (ΦΕΚ 239 Α') προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Από 1.7.2004 με την ίδια διαδικασία παρακρατούνται από το Ι.Κ.Α. και αποδίδονται στο Τ.Σ.Α.Υ. και οι εισφορές του κλάδου πρόνοιας, ασθένειας και στέγης υγειονομικών των εν λόγω φαρμακοποιών."

7. Κατ' εξαίρεση για την περίοδο μέχρι 28.2.2005, οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος και τα μέλη οικογένειας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α'), καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο.

8. Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντες τακτικοί υπάλληλοι του Τ.Σ.Α.. οι συνταξιούχοι και τα μέλη οικογένειας τους υπάγονται στην υγειονομική περίθαλψη του Ο.Π.Α.Δ., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχεται αυτή στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, τους συνταξιούχους και τα μέλη οικογενείας τους, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
Οι μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στο καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε.Άρθρο 20

Επικουρικά ταμεία - Ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Ασφαλισμένοι επικουρικών ταμείων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνταξιοδοτούμενοι από το φορέα κύριας ασφάλισης λόγω συμπληρώσεως των προϋποθέσεων του πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/ 1978 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως τροποποιημένα ισχύουν, ή των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α') ή των προϋποθέσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε. - Τ.Α.Ε. - Τ.Σ.Α.) με τον αυτό συνολικό χρόνο ασφάλισης, συνταξιοδοτούνται και από το φορέα επικουρικής ασφάλισης τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ημέρες ασφάλισης.
Στην περίπτωση συμπλήρωσης στο φορέα κύριας ασφάλισης των προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 32 του Ν. 2874/ 2000 (ΦΕΚ 286 Α') και ισχύει, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο φορέα επικουρικής ασφάλισης με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους μηνιαία εισφορά δύο τοις εκατό (2%) για τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης ή για όσες ημέρες εξ αυτών δεν έχει καταβληθεί.
Η εξαγορά γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο ποσοστού εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού γίνεται εφάπαξ με έκπτωση 15% ή σε εξήντα (60) μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τη σύνταξη. Δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ανωτέρω εισφοράς οι ασφαλισμένοι φορέων επικουρικής ασφάλισης που από καταστατικές τους διατάξεις προβλεπόταν η συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Εάν ο εξαγοραζόμενος χρόνος έχει διανυθεί σε διαδοχικούς ασφαλιστικούς φορείς και εφόσον δεν έχει καταβληθεί η ανωτέρω εισφορά, η εξαγορά του γίνεται στους αντίστοιχους φορείς.
Το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο ασφαλισμένος από το φορέα επικουρικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έτος μέχρι και το έτος στο οποίο συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την απονομή πλήρους σύνταξης, όπως αυτό ορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης του.
Δικαίωμα συνταξιοδότησης από το φορέα επικουρικής ασφάλισης με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής έχουν και τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το φορέα κύριας ασφάλισης με τις ανωτέρω διατάξεις.

2. Ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, συνταξιοδοτούνται και από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η συνταξιοδότηση πραγματοποιείται μετά από εξαγορά του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που απαιτούνται κάθε φορά για τη συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις αυτές. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα επικουρικής ασφάλισης δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ημέρες ασφάλισης, η συνταξιοδότηση πραγματοποιείται με εξαγορά τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ασφάλισης.
Η εξαγορά γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο ποσοστού εισφοράς 2% επί των αποδοχών του κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερες του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού γίνεται εφάπαξ με έκπτωση 15% ή σε εξήντα (60) μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τη σύνταξη. Δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ανωτέρω εισφοράς οι ασφαλισμένοι φορέων επικουρικής ασφάλισης που από καταστατικές τους διατάξεις προβλεπόταν η συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Εάν ο εξαγοραζόμενος χρόνος έχει διανυθεί σε διαδοχικούς ασφαλιστικούς φορείς και εφόσον δεν έχει καταβληθεί η ανωτέρω εισφορά, η εξαγορά του γίνεται στους αντίστοιχους φορείς. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (Τ.Ε.Α.Η.Ε), οι οποίοι δικαιούνται σύνταξης από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α'), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 1654/1986 (ΦΕΚ 177 Α'), και του άρθρου 90 του Ν. 2676/1999, δικαιούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις σύνταξης και από το ταμείο. Για τη συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών καταβάλλεται εισφορά 3% επί των αποδοχών τους κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερες του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η εξαγορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των πέμπτου και έκτου εδαφίων της παραγράφου αυτής.

3. Ασφαλισμένοι επικουρικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή συνταξιοδοτούνται με καθεστώς κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για το χρόνο αυτόν ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Ταμείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας καταβάλλεται στον επικουρικό φορέα ποσοστό εισφοράς 6% επί των αποδοχών που υπόκεινται σε τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Η εξόφληση του παραπάνω ποσού εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10% ή με δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση του προκύπτοντος ποσού, το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, άλλως ο χρόνος που αντιστοιχεί σε αυτό δεν υπολογίζεται.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. που ασφαλίζονται επικουρικά στον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Λ.Ε.Α) και το κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Διατάξεις φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν μικρότερα ποσοστά εξαγοράς εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τους ήδη εξελθόντες από την υπηρεσία, εφόσον αυτοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης, καθώς και για τους δικαιοδόχους αυτών. Ως αποδοχές για την εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία, όπως θα ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 21

Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

1. Στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων συνιστάται κλάδος με την ονομασία "Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.", στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικά το μόνιμο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., που δεν υπάγεται σε άλλο φορέα πρόνοιας ούτε στον Α. Ν. 513/1968 (ΦΕ Κ186 Α') για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος. Ο κλάδος έχει πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.
Στο συνιστώμενο κλάδο υπάγονται υποχρεωτικά και όσοι υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') μέχρι την 31.12.2004.
Σκοπός του κλάδου αυτού είναι η καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους που αποχωρούν από την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.
Πόροι του κλάδου είναι η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ίση με 4% υπολογιζόμενη επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος.
Χρόνος ασφάλισης είναι ο διανυόμενος από το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κλάδου χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων στα οικεία Ν.Π.Δ.Δ. ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπηρετούν για την οποία είναι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.2004 στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α').
Οι προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογενείας τους σε περίπτωση θανάτου, οι υποκείμενες σε εισφορά αποδοχές, ο καθορισμός του βοηθήματος, η άσκηση του δικαιώματος για λήψη εφάπαξ βοηθήματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επαναδιοριζομένων, η παραγραφή, το ανεκχώρητο και ακατάσχετο των βοηθημάτων και εισφορών, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Τη διοίκηση και διαχείριση του κλάδου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που το διέπει.
Οι εργασίες του κλάδου εκτελούνται από το προσωπικό του Ταμείου και η συμμετοχή του κλάδου στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου καθορίζεται σε ποσοστό 25%του συνόλου.
Τα της λογιστικής οργανώσεως, διαχειρίσεως, καταρτίσεως ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του κλάδου πρόνοιας διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Τ.Π.Δ.Υ. και της γενικότερης νομοθεσίας.
Το εφάπαξ βοήθημα το οποίο δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1.10.1975 και εφεξής και καταβάλλεται κατ' αναλογία από το Τ.Π.Δ.Υ. για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ποσό από το νομικό πρόσωπο στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι την 31.12.2004. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός και σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το ταμείο. Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ. η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από το διάδοχο φορέα.

2. Ασφαλισμένοι του κλάδου δύνανται μετά από αίτηση τους να αναγνωρίσουν χρόνο προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο νομικό πρόσωπο που υπηρετούν ή στο Δημόσιο ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα προνοίας και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε μετά την 1.1.2005. Η αναγνώριση του χρόνου γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Π.Δ.Υ.
Αιτήσεις υπαλλήλων για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στα Ν. Π.Δ.Δ. που υπηρετούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τους λογαριασμούς του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') μέχρι το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κλάδου, εξετάζονται από τα νομικά πρόσωπα αυτά και διακανονίζεται το ποσό της οφειλής και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο καθεστώς του Ν. 103/1975.
Η λειτουργία του κλάδου αρχίζει την 1.1.2005.
Οι διατάξεις που αφορούν τον κλάδο δύναται να τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο συνιστώμενο με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου "κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." υπάγεται υποχρεωτικά και το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.ΓΑ).
Στους αποχωρούντες από την υπηρεσία ασφαλισμένους του κλάδου, υπαλλήλους του Ο.Γ.Α., καταβάλλεται από τον κλάδο αναλογία ποσού εφάπαξ βοηθήματος για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν υπολογιζόμενο κατά τις διατάξεις του κλάδου αυτού και για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.
Για το χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στον Ο.Γ.Α. μέχρι 31.12.2004 καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς αποζημίωση από τον Ο.Γ.Α. κατά τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 42 του κανονισμού κατάστασης προσωπικού Ο.Γ.Α. και στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 799/1978 (ΦΕΚ117 Α'). Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α') δεν έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Οι διατάξεις των τριών παραπάνω εδαφίων έχουν εφαρμογή και για τους πρώην υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. που έχουν μεταταγεί και υπηρετούν στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Για τις ανάγκες του κλάδου συνιστώνται στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
α) Στον κλάδο Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού της κατηγορίας ΠΕ, θέσεις οκτώ (8) στους βαθμούς Δ'-Α'.
β) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ'-Α'.
γ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της κατηγορίας ΔΕ, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ'-Α'.
δ) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΤΕ, θέσεις δύο (2) στους βαθμούς Δ'-Α'.
ε) Στον κλάδο ΔΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΔΕ, θέσεις δύο (2) στους βαθμούς Δ'-Α'.

4. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 του άρθρου 9 του Ν. 2512/1997 (ΦΕΚ 138 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Η προβλεπόμενη από τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Π.Δ.Υ. εισφορά υπολογίζεται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών και μέχρι του ποσού των 2.055 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.Υ.
Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, της τυχόν υπάρχουσας Α.Τ.Α., των επιδομάτων εορτών και αδείας και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών.

2.α. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992, το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων υπολογίζεται ως εξής:
Για τα πρώτα 73 ευρώ των αποδοχών αντιστοιχεί εφάπαξ βοήθημα 2.025,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12.
Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται με συντελεστή 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται δια 420.
Το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσού επί τους μήνες ασφάλισης του αποχωρούντος υπαλλήλου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας, Α.Τ.Α. και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου του έτους εξόδου από την υπηρεσία, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ., με τον περιορισμό της παρ. 1 του παρόντος, δια του αριθμού 70.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί λιγότερο από πέντε (5) έτη, για τον υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της πενταετίας ομοιοβάθμου του.
Το εφάπαξ βοήθημα των αποχωρούντων ασφαλισμένων με είκοσι οκτώ (28) χρόνια ασφάλισης και άνω δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που έλαβαν οι εξελθόντες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλισμένοι της αυτής κατηγορίας και με τα ίδια χρόνια ασφάλισης, υπολογιζόμενου επί αποδοχών μέχρι του ορίου των 2.055,00 ευρώ.
Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους οι οποίοι αποχωρούν είτε πρόωρα από την υπηρεσία λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας είτε λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τους δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.
β. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1.1.1993, η εισφορά και το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

3. Ο προβλεπόμενος από το εδάφιο α' της παρ. 2 του παρόντος συντελεστής υπολογισμού 216,63% μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, σε ποσοστό που καθορίζεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου αυτού.

4. Οφειλές του Τ.Π.Δ.Υ. στους ασφαλισμένους του, λόγω άσκησης δικαιώματος για λήψη εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής ατομικών εισφορών, παραγράφονται μετά την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία κοινοποίησης στους ασφαλισμένους του σχετικού εντάλματος προς είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.
Απαιτήσεις κατά του Τ.Π.Δ.Υ. για επιστροφή ποσών τα οποία κατεβλήθησαν αχρεωστήτως ή παρά το νόμο παραγράφονται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και μπορεί να επιδιωχθεί δικαστικώς.
Απαιτήσεις για αποζημίωση από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Τ.Π.Δ.Υ. παραγράφονται μετά την πάροδο πενταετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη.
Οι παραγραφές της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια."

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 1Α του άρθρου 17 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') αντικαθίσταται από 1.7.2004, ως εξής:

"δ. Κράτηση 2% στις πάσης φύσεως αμοιβές των ασφαλισμένων στο Ταμείο πέραν των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της περίπτωσης α' περιλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης και οδοιπορικών, με εξαίρεση τις καταβαλλόμενες για εκτός έδρας μετακινήσεις και όσων εξαιρούνται με ρητή διάταξη νόμου.
Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και στους συνταξιούχους του Ταμείου που λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση πάσης φύσεως και μορφής από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση ποσά που λαμβάνουν από συντάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από αναλογιστική μελέτη του Ταμείου και γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., το ποσοστό της κράτησης μπορεί να μεταβάλλεται."

6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18του Ν. 2676/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

"Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στα μέλη οικογενείας των θανόντων ασφαλισμένων ανακαθορίζονται στο ποσοστό του 70% αντί του καταβαλλόμενου 50 %."

7. Το τρίτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"Το ποσό σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο, αυξάνεται κατά 1/50 για κάθε έτος ασφάλισης πέραν των τριάντα πέντε (35) και μέχρι των σαράντα (40) ετών."

8. Στο άρθρο 19 του Ν. 2676/1999 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

"5. Οι εφημέριοι - εκπαιδευτικοί ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για τους οποίους συντρέχουν προϋποθέσεις διπλής ασφάλισης στο Ταμείο αυτό, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο για την ιδιότητα τους εκείνη από την οποία λαμβάνουν τις μεγαλύτερες αποδοχές."

Πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ασφαλισθεί στο Ταμείο και με τις δύο ιδιότητες, κατά τη συνταξιοδότηση λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης τους ίση με ποσοστό 2% για κάθε χρόνο παράλληλης ασφάλισης.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους ήδη συνταξιούχους του Ταμείου, οι συντάξεις των οποίων επανακαθορίζονται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων.

9. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') προστίθεται περίπτωση ζ', που έχει ως εξής:

"ζ) Στους πρώην υπαλλήλους των καταργούμενων Εθνικού Οργανισμού Καπνού και Οργανισμού Βάμβακος, οι οποίοι είχαν ήδη μεταταγεί σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα προ της κατάργησης των Οργανισμών αυτών και είχαν επιλέξει το καθεστώς πρόνοιας των υπηρεσιών στις οποίες μετατάχθηκαν, καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση για το χρόνο και μόνο της υπηρεσίας τους στους καταργούμενους Οργανισμούς. Η εφάπαξ αποζημίωση καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας). Στους υπαλλήλους της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των περιπτώσεων ε' και στ' της παρούσας παραγράφου."

Άρθρο 22
Ειδικές ρυθμίσεις φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

1. Κληρικοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος έχουν δικαίωμα κατά το χρόνο άσκησης του λειτουργήματος τους να ζητήσουν εφάπαξ βοήθημα από το εν λόγω Ταμείο για τα έτη ασφάλισης τους, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και 15ετή ασφάλιση στο Ταμείο αυτό.
Όσοι από τους ασφαλισμένους κληρικούς κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού δεν δικαιούνται ετέρου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο παρά μόνο επιστροφή των εισφορών τους ατόκως για τον υπόλοιπο χρόνο άσκησης του λειτουργήματος και μέχρι τη συνταξιοδότηση τους.

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

"Το όριο των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050) ημερών εργασίας αυξάνεται προοδευτικά σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες εργασίας, προστιθεμένων στις τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050) ημέρες εργασίας εκατόν πενήντα (150) ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από της 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος στο οποίο συμπληρώνονται οι τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050) ημέρες εργασίας για κάθε ομάδα ασφαλισμένων.
Από την κατά το προηγούμενο εδάφιο προοδευτική αύξηση των ημερών ασφάλισης εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δικαιούνται σύνταξης από το φορέα κύριας ασφάλισης σε ειδικά όρια ηλικίας με την πραγματοποίηση τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050) ημερών ασφάλισης, καθώς και οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') για τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050) ημερών ασφάλισης."

Οι οριζόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 997/ 1979 (ΦΕΚ 287 Α') για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης εντός των πέντε (5) ημερολογιακών ετών των αμέσως προηγουμένων του έτους κατά το οποίο ο ασφαλισμένος κατέστη ανάπηρος αυξάνονται σε εξακόσιες (600), προστιθεμένων ανά εκατό (100) κατά μέσο όρο για κάθε ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2005.
Για τη συνταξιοδότηση των μελών οικογένειας θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων εξακολουθούν να ισχύουν οι τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης.

3. Η περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"γ. Ποσά τα οποία κατά την προηγούμενη της συγχώνευσης ημέρα είναι μεγαλύτερα του ποσού του κατώτατου ορίου συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αυξημένου κατά 50%, συνεχίζουν να καταβάλλονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., διατηρούμενης και καταβαλλομένης της επιπλέον διαφοράς αμετάβλητης μη συμψηφιζομένης με τις αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., οι οποίες χορηγούνται επί του ποσού του κατώτατου ορίου αυξημένου κατά 50%."

Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και επί ποσών συντάξεων συνταξιούχων ήδη συγχωνευθέντων φορέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης που ευρίσκονται στη διαδικασία συμψηφισμού τους.

4. Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως, οι οποίοι κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α') υπήχθησαν υποχρεωτικά στο καθεστώς του Ν. 103/1975 για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος και δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας τους εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 30 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α') ανατρεπτικής προθεσμίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης αυτής εντός ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
Όσοι κάνουν χρήση του παραπάνω δικαιώματος και έχουν ήδη αποχωρήσει, η εξαγορά του χρόνου αυτού θα γίνει με τις αποδοχές του χρόνου αποχώρησης τους και το οφειλόμενο ποσό θα συμψηφισθεί με το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται.

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του Ν. 2676/1999 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Τα ποσά των εφάπαξ βοηθημάτων, που χορήγησε το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ στους ασφαλισμένους του κατ' εφαρμογή της Υ.Α. Φ269/1100/10.7.1991 (ΦΕΚ580 Β'), ορθώς κατεβλήθησαν."

6. Ασφαλισμένες φορέων επικουρικής ασφάλισης και προνοίας δύνανται να αναγνωρίσουν στους φορείς αυτούς με αίτηση τους το χρόνο κυοφορίας και λοχείας, για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο φορέα κύριας ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον αντίστοιχο χρόνο του φορέα κύριας ασφάλισης.
Η αναγνώριση πραγματοποιείται στο φορέα επικουρικής ασφάλισης, στον οποίο υπήγετο η ασφαλισμένη πριν από το χρόνο κυοφορίας και λοχείας της και για την εξαγορά του χρόνου καταβάλλεται από την ασφαλισμένη το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, υπολογιζόμενων επί των αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπολείπονται του εικοσιπενταπλάσιου του ισχύοντος κατά την αίτηση αυτή ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Το προκύπτον ποσό εξοφλείται εφάπαξ ή σε μηνιαίες άτοκες δόσεις όσοι οι αναγνωριζόμενοι μήνες.
Σε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλισμένη υπαγόταν νόμιμα σε περισσοτέρους του ενός φορείς επικουρικής ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε ένα φορέα, τον οποίο επιλέγει.

7. Στο τέλος της παρ. 20 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α') προστίθενται εδάφια ως εξής:

"Για τη μετατροπή των Ταμείων, πλην των αναφερόμενων στα ανωτέρω εδάφια προϋποθέσεων, απαιτείται και γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων τους.

Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των μετατρεπόμενων φορέων περιέρχεται στα νέα Ταμεία τα οποία θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι. Τυχόν εκκρεμείς δίκες με διάδικο τους μετατρεπόμενους ασφαλιστικούς φορείς συνεχίζονται στο όνομα των νέων Ταμείων χωρίς διακοπή.
Το εφάπαξ βοήθημα των Ταμείων αυτών, καθώς και οι όροι χρηματοδότησης δύνανται να ανακαθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση των οργάνων διοίκησης των νέων Ταμείων και σύνταξη αναλογιστικής μελέτης, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκρίνεται με την ίδια απόφαση. Αναλογιστικές μελέτες εκπονούνται υποχρεωτικά από τα νέα Ταμεία κάθε δύο (2) χρόνια για τη διαπίστωση της οικονομικής τους πορείας και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Εφόσον τα μετατρεπόμενα Ταμεία λειτουργήσουν με τη μορφή επαγγελματικών Ταμείων, θα ισχύουν γι' αυτά τα άρθρα 7 και 8 του ίδιου νόμου."

8. Τυχόν καταβληθείσες από τον εργοδότη ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α') δεν αναζητούνται.

9. Στην παρ. 16 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη των Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δύναται να παραμείνει η διεκπεραίωση και εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ."

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να χορηγούνται στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή από 1.7.2003.

11. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α') εφαρμόζονται και για τις μη καταβληθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου εισφορές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. Προϊσχύουσες ευνοϊκότερες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσδιορίζεται η συνολική οφειλή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προς το Τ.Α.Π.Ε.Μ., για την επίλυση των οικονομικών διαφορών που ανέκυψαν μεταξύ των φορέων αυτών μετά τη συγχώνευση του Κλάδου Σύνταξης του Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.

13. Οφειλές του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Α.Ε.Ι.Γ.Ε.) προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) μέχρι 31.12.2000, από συμμετοχή του στη δαπάνη συνταξιοδότησης ασφαλισμένων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.164/1990 (ΦΕΚ60Α'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α'), όπως αυτές ισχύουν, αποδίδονται στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. προσαυξημένες κατά 50% εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

14. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς, που έχουν υπαχθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992, υπάγονται υποχρεωτικά από 1.1.2004 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2084/ 1992, για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του κλάδου πρόνοιας του Ταμείου. Η εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 4%.
Ο μέχρι την 31.12.2003 χρόνος ασφάλισης, πραγματικός ή από αναγνώριση των παραπάνω ασφαλισμένων του Τ.Π.Δ.Π., θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
Το ποσό της εφάπαξ παροχής λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι της παραγράφου αυτής, υπολογίζεται με βάση την 1η ασφαλιστική κατηγορία του έτους της αποχώρησης από το επάγγελμα επί τα έτη ασφάλισης. Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε έτος ασφάλισης μετά τη συμπλήρωση του 25ου και μέχρι το 35ο.
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και σε όσους έχει χορηγηθεί εφάπαξ παροχή από 1.1.1998 και εφεξής.

Οι παροχές των προσώπων αυτών επανυπολογίζονται κατά τον ως άνω τρόπο και με βάση την 1η ασφαλιστική κατηγορία του προηγούμενου της υποβληθείσας αίτησης συνταξιοδότησης έτους. Οι διατάξεις των πέντε πρώτων εδαφίων της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

15. Ο Κλάδος Προνοίας του καταρνηθέντος Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, που μεταφέρθηκε με την παράγραφο 3 του δέκατου πέμπτου άρθρου του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας και Ασθένειας Εργαζομένων στα Λιμάνια (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ.), διατηρεί την αυτοτέλεια του και μετά την πάροδο της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής πενταετίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ. και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του κανονισμού του κλάδου τούτου.

16. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του πρώην Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. καταργούνται.

17. Οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 266 Α') συνολικές οφειλές της Ε.Ρ.Τ. Α. Ε. στα ασφαλιστικά ταμεία πλην του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης και Τουρισμού (Τ.Ε.Α.Π.Π. Ε.Ρ.Τ.Τ.), όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κατ' έτος αναλογιστικές μελέτες της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλονται σε δεκαπέντε (15) ισόποσες ετήσιες δόσεις με ημερομηνία καταβολής μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, της πρώτης εξ αυτών καταβαλλομένης μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2005 και της τελευταίας μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2019.
Ειδικά για το Τ.Ε.Α.Π.Π. Ε.Ρ.Τ.Τ. έναντι των παραπάνω οφειλών καταβάλλεται στο Ταμείο από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το ποσό των 7.000.000,00 ευρώ μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2004 και το υπόλοιπο ποσό σε πέντε ετήσιες δόσεις, της πρώτης εξ αυτών καταβαλλομένης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005. Το ποσό των δόσεων καταβάλλεται κατά 50% από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο 50% από το Λ.Α.Φ.Κ.Α. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποδίδει στο Λ.Α.Φ.Κ.Α. τα ποσά που κατεβλήθηκαν αντ' αυτής στο Τ.Ε.Α.Π.Π. Ε.Ρ.Τ.Τ. σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2010.
Κάθε δόση μετά την καταβολή της πρώτης επιβαρύνεται με σταθερό επιτόκιο 3,5% που ανατοκίζεται ετησίως.
Για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εκχωρεί τα έσοδα της από το ανταποδοτικό τέλος που καθορίζεται με βάση το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 1730/1987, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 26του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ229Α') και μέχρι το ύψος της απαίτησης καθενός από τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία, όταν και εφόσον οποιαδήποτε δόση καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο τρόπος απόδοσης των οφειλόμενων ποσών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το Λ.Α.Φ.Κ.Α., ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης του ανταποδοτικού τέλους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

18. Η καθοριζόμενη από τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 4του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ287 Α') μηνιαία συνολική εισφορά του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προσαυξάνεται για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων ως εξής:
α. Ιπτάμενοι Συνοδοί - Φροντιστές ασφαλισμένοι Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας κατά 4 %
β. Λοιπό Ιπτάμενο προσωπικό και Διοικητικό, Τεχνικό και λοιπό προσωπικό εδάφους 1,8%
Τα παραπάνω ποσοστά εισφορών επιμερίζονται ισόποσα μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη.

19. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 995/1980 (ΦΕΚ 251 Α'), όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του Π.Δ. 323/1996 (ΦΕΚ 220 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Εξαιρούνται επίσης οι συντάξεις των ασφαλισμένων που προέρχονται από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Τα πρόσωπα αυτά κατά τη συνταξιοδότηση τους με πλήρη κύρια σύνταξη σε ηλικία μικρότερη του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους δικαιούνται πλήρους σύνταξης από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 997/1979 πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις."

Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) από 1.1.2003 κρίνονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

20. Η παράγραφος 9 του άρθρου 14 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"9. Στους παθόντες και συνταξιοδοτούμενους από βίαιο συμβάν βάσει των διατάξεων του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α') παρέχεται από τους οικείους φορείς πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διπλάσιο εφάπαξ βοήθημα με τις ίδιες προϋποθέσεις απονομής, που ισχύουν για την απονομή της κύριας σύνταξης τους. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα είναι ασφαλισμένα σε δύο ή περισσότερους φορείς πρόνοιας, καταβολή του διπλάσιου εφάπαξ βοηθήματος παρέχεται μόνο από το κλαδικό ταμείο πρόνοιας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν."

Η ως άνω ρύθμιση ισχύει και για τους ήδη συνταξιοδοτηθέντες με το Ν. 1977/1991 και για την αυτή αιτία.

21. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α') έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό της OLYMPIC CATERING που έχει αποχωρήσει ή αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία.

Άρθρο 23
Προσόντα και υποχρεώσεις προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

1. Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Κοινωνικής Πολιτικής.
Ειδικότερα για τα Ταμεία Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.), Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), Νομικών, Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (ΟΑΠ-ΔΕΗ), Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΎΔΚΥ), Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑ-ΠΟΚΑ), Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής Τράπεζας και Αμέρικαν Εξπρές, Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) και Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταρτίζει κατάλογο τριών υποψηφίων από τους οποίους ο Υπουργός επιλέγει τον πρόεδρο ύστερα από διαβούλευση του με τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων και των εργοδοτών που έχουν σχέση με τον ασφαλιστικό φορέα.
Ο πρόεδρος και τα μέλη των Δ.Σ. διορίζονται με τριετή θητεία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οι πρόεδροι έχουν πλήρη απασχόληση.
Με όμοια απόφαση μπορεί η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαδικασία επιλογής προέδρου να εφαρμόζεται και σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Οι πρόεδροι έχουν την υποχρέωση εντός τριών (3) μηνών από το διορισμό τους να υποβάλουν στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του φορέα τους, καθώς επίσης και στο πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους απολογιστικό υπόμνημα με τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των προαναφερομένων συνιστά λόγο παύσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα πλαίσια του σχεδίου δράσης, το περιεχόμενο του, καθώς και οι διαδικασίες αναθεώρησης του σχεδίου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Οι πρόεδροι και τα μέλη των Δ.Σ. των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα είναι υποχρεωτική. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων αυτών γίνεται με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.

5. Ο πρόεδρος κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης επιμελείται την έκδοση ανά διετία ενημερωτικού ασφαλιστικού φυλλαδίου, προσαρμοζόμενου στις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις.

6. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει μετά τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί σε δύο (2) κλιμάκια το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) που απαρτίζεται:
Α. Το πρώτο κλιμάκιο από τους εξής:
α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας, ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
β) Έναν Νομικό Σύμβουλο Ν.Σ.Κ. ή έναν συνταξιούχο ανώτερο δικαστικό λειτουργό ή ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά προτίμηση ειδικό στα ασφαλιστικά θέματα, ως Αντιπρόεδρο.
γ) 'Ενα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
δ) Έναν Ειδικό Σύμβουλο ή Επιστημονικό Συνεργάτη του Υπουργείου με τον αναπληρωτή του.
ε) Τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης που αναπληρώνεται από Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας.
στ) Έναν Αναλογιστή με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του.
η) Δύο εκπροσώπους των ασφαλισμένων με τους αναπληρωτές τους.
Τα θέματα που εισάγονται στο κλιμάκιο εισηγούνται κατά σειρά οι αρμόδιοι καθ' ύλην προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή και υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει και μέλος του κλιμακίου για ειδικότερη μελέτη και εισήγηση σε θέματα που είναι για συζήτηση.
Αρμοδιότητες του κλιμακίου είναι οι οριζόμενες στην παρ. 5 του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102 Α').
Β. Το δεύτερο κλιμάκιο από τους εξής:
α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας, ως Πρόεδρο.
β) Τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης, που αναπληρώνεται από Διευθυντή της Γ.Γ.Κ.Α., ως μέλος.
γ) Τους Διοικητές Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., τους Προέδρους Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και Τ.Ε.Α.Δ.Υ., με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
στ) Έναν (1) ειδικό επιστήμονα σε οικονομικά θέματα με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
ζ) Έναν (1) ειδικό επιστήμονα σε οργανωτικά θέματα με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
Στο κλιμάκιο αυτό καλούνται και συμμετέχουν, εφόσον συζητούνται θέματα του Οργανισμού τους, οι πρόεδροι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή και υπηρεσιακοί παράγοντες, ως εισηγητές.
Το κλιμάκιο αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επί θεμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού, οικονομικής οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο τρόπος λειτουργίας του κλιμακίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των κλιμακίων διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

3. Χρέη γραμματέων ασκούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζονται με την απόφαση διορισμού των λοιπών μελών.

4. Στον Πρόεδρο και τα μέλη των κλιμακίων καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων."

Άρθρο 24

Οργάνωση τομέα υγείας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

1. Στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) μπορούν να προσλαμβάνονται ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σχέση δημοσίου δικαίου.
Εκτός από τους παραπάνω ιατρούς και οδοντιάτρους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην περιοχή αρμοδιότητας των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παρέχουν υπηρεσίες προσωπικοί ιατροί.
Η αληθής έννοια του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1204/1972 (ΦΕΚ 123 Α'), που προβλέπει ειδικές συμβάσεις ιατρών και οδοντιάτρων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., είναι ότι οι συμβάσεις αυτές είναι εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

2. Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μόνιμων ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, οι θέσεις που κενούνται μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

3. Οι 1.300 θέσεις ιατρών και οι 200 θέσεις οδοντιάτρων, που συστάθηκαν με το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α'), μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

4. Η μετατροπή των λοιπών κενών οργανικών θέσεων μόνιμων ιατρών και οδοντιάτρων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. που κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη των Υπηρεσιών Υγείας σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γίνεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του I.K.A.- Ε.Τ.Α.Μ.

5. Οι θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου διαβαθμίζονται σε θέσεις: α) Διευθυντών, β) Επιμελητών Α' και γ) Επιμελητών Β' και κατανέμονται ανά υπηρεσία και ειδικότητα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ.

6. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον ασφαλιστικό πληθυσμό και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και ειδικότερα: α) κατηγορία Α' με δικαιούχους 80.000 και άνω, β) κατηγορία Β' με δικαιούχους 30.000 μέχρι 80.000 και γ) κατηγορία Γ με δικαιούχους μέχρι 30.000. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και ο αναγκαίος αριθμός ιατρών και οδοντιάτρων κάθε κατηγορίας.

Άρθρο 25
Ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

1. Οι ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με βάση προγραμματισμένες επισκέψεις ή έκτακτα περιστατικά, β) η συμμετοχή στις υγειονομικές επιτροπές των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., γ) η διαχείριση του ιατρικού φακέλου του δικαιούχου περίθαλψης, δ) η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατ' οίκον νοσηλείας της μονάδας, ε) η χρήση κατά την παροχή των ως άνω υπηρεσιών πληροφοριακού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως ηλεκτρονικό αρχείο ιατρικού φακέλου, σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, μηχανογραφημένες συνταγές, παραπεμπτικά και κάθε άλλης μορφής μηχανογραφημένα έντυπα που περιλαμβάνονται στο σύστημα λειτουργίας της μονάδας, στ) η προαγωγή της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των ιατρικών υπηρεσιών της μονάδας, ζ) η άσκηση ελεγκτικού έργου και η) κάθε άλλη αναγκαία υπηρεσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους δικαιούχους περίθαλψης.

2. Οι ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης παρέχουν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. υπηρεσίες πέντε ημέρες την εβδομάδα επί επτά και ήμισυ (71/2) ώρες ημερησίως. Οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τα επιδόματα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες αμοιβές των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του παρόντος νόμου.
Η παράβαση του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο α' του άρθρου 77 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής άσκησης καθηκόντων κατά τις διατάξεις του άρθρου 104του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α').

4. Οι θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης πληρούνται μετά από προκήρυξη. Στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων μπορούν να συμμετάσχουν ιατροί και οδοντίατροι του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι. Οι ιατροί και οδοντίατροι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που καταλαμβάνουν θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ανεξάρτητα από τη βαθμίδα για την οποία επιλέγονται τοποθετούνται με πενταετή θητεία. Στο τέλος της θητείας τους επανακρίνονται και, εφόσον επανεπιλεγούν, μονιμοποιούνται.
Μόνιμοι ιατροί και οδοντίατροι, εφόσον δεν επανεπιλεγούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή δεν αποδεχθούν τη βαθμίδα στην οποία επιλέγονται από τα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ.), καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων ιατρών ή οδοντιάτρων μετά από αίτηση τους που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερομένους. Μη υποβολή της αίτησης επιφέρει αυτοδίκαια τη λύση της σχέσης με το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.
Ιατροί και οδοντίατροι που παρείχαν στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. τις υπηρεσίες τους πριν από την επιλογή τους σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν επανεπιλεγούν ή δεν αποδεχθούν τη βαθμίδα στην οποία επιλέγονται από τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ., επανέρχονται με την αυτή σχέση εργασίας που είχαν πριν την επιλογή τους ως ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εφόσον ζητήσουν τούτο με σχετική αίτηση τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερομένους. Μη υποβολή της αίτησης επιφέρει αυτοδίκαια τη λύση της σχέσης με το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.

5. Η επιλογή των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γίνεται ύστερα από κρίση Συμβουλίων Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.), που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Παθολογικού Τομέα, β) ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Χειρουργικού Τομέα, γ) ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Εργαστηριακού Τομέα και δ) ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Οδοντιατρικού Τομέα. Για τους παραπάνω τομείς μπορούν να συγκροτούνται περισσότερα του ενός ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α. Μ. ανάλογα με τον όγκο των εργασιών. Κάθε ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. είναι αρμόδιο για την κρίση των υποψηφίων όλων των βαθμίδων.
Τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. μπορούν κατά την κρίση τους να καθορίσουν τη βαθμίδα ένταξης σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς να δεσμεύονται από το σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου.
Τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κάθε φορά που γίνεται προκήρυξη για πλήρωση θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Κάθε ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α) έναν (1) ιατρό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και προκειμένου για το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Οδοντιατρικού Τομέα έναν (1) οδοντίατρο,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.,
δ) δύο (2) ιατρούς αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με τους κρινόμενους οι οποίοι ασκούν και χρέη εισηγητή.
Τα υπό στοιχεία β' και γ' μέλη υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς.
Όταν στα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. κρίνονται οδοντίατροι για κάλυψη θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μετέχει ως μέλος εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αντικαθιστώντας τον εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Στα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. μπορούν κατά την κρίση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. να ορίζονται ως μέλη καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ιατρικών και οδοντιατρικών σχολών και διευθυντές τμημάτων ή μονάδων του Ε.Σ.Υ.
Με την απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. για τη συγκρότηση των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ. ορίζεται και ο πρόεδρος αυτών.
Ο πρόεδρος και τα μέλη των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
Χρέη γραμματέα σε κάθε ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ. ασκεί υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη γενική γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου, την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και τη φάση προετοιμασίας των αιτήσεων. Ο γραμματέας τηρεί πρωτόκολλο και ηλεκτρονικό αρχείο.

6. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στους γραμματείς των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Η επιλογή των ιατρών και οδοντιάτρων για κατάληψη θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια.
Τα κριτήρια, η ειδική βαθμολογία κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Διοικητή του Ι.ΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ.

8. Για την κατάληψη θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από ήδη υπηρετούντες ιατρούς και οδοντιάτρους του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. δεν ισχύει περιορισμός ορίου ηλικίας.

9. Ο διορισμός των επιλεγέντων ιατρών και οδοντιάτρων γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

10. Ειδικά για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Για τα λοιπά θέματα των ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ. διατάξεις.

Άρθρο 26

Προσωπικός ιατρός Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

1. Στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καθιερώνεται ο θεσμός του προσωπικού ιατρού.
Ο προσωπικός ιατρός παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους δικαιούχους περίθαλψης από το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. Ειδικότερα, ο προσωπικός ιατρός παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας, διάγνωσης και θεραπείας, παροχής ιατρικών συμβουλών και οδηγιών, φαρμακευτικής περίθαλψης, δημιουργίας και ενημέρωσης του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και κάθε άλλης αναγκαίας φροντίδας υγείας.

2. Οι δικαιούχοι περίθαλψης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη υποχρεωτική παραπομπή από τον προσωπικό τους ιατρό, για απευθείας πρόσβαση στους: α) ιατρούς των Μονάδων Υγείας των ακόλουθων ειδικοτήτων: Δερματολόγου, Οφθαλμίατρου, Νευρολόγου, Ψυχίατρου, Γυναικολόγου, Χειρουργού, Παιδίατρου και β) Οδοντιάτρους.

3. Ο προσωπικός ιατρός παρέχει υπηρεσίες στο ιατρείο του στους δικαιούχους περίθαλψης που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο που του παρέχει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ .για πέντε ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των προσωπικών ιατρών και τη σχετική σύμβαση που υπογράφει με το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
Τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα το ωράριο του προσωπικού ιατρού περιλαμβάνει πρωινή και απογευματινή απασχόληση.
Με απόφαση του Διευθυντή της Μονάδας Υγείας του I.K.A.- E.T.A.M. μπορεί να μεταβάλλεται ο αριθμός των ημερών, το συνεχόμενο και διακοπτόμενο ωράριο και να διαφοροποιείται κατά περιοχές ή περιόδους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

4. Ο προσωπικός ιατρός κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας του δέχεται αποκλειστικά και μόνο δικαιούχους περίθαλψης του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. Επίσης, με βάση τον προγραμματισμό της Μονάδας Υγείας που υπάγεται, υποχρεούται να πραγματοποιεί κατ' οίκον επισκέψεις για τους κλινήρεις ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του. Οι επισκέψεις θα γίνονται σε προκαθορισμένες ώρες του ωραρίου απασχόλησης στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. του προσωπικού ιατρού.

5. Όταν προσωπικός ιατρός βρίσκεται σε άδεια ή κωλύεται να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο Διευθυντής της Μονάδας Υγείας του Ι.ΚΑ -Ε.Τ.Α.Μ. ορίζει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος δικαιούται πρόσθετη αμοιβή για το χρονικό διάστημα αντικατάστασης.

6. Ο προσωπικός ιατρός είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος συμβάλλεται με το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με σύμβαση μίσθωσης έργου. Το περιεχόμενο της σύμβασης του προσωπικού ιατρού με το I.K.A.-E.T.A.Μ. ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του, η οποία περιλαμβάνει και όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού ιατρού.
Περισσότεροι προσωπικοί ιατροί έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν από κοινού σύμβαση με το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον αυτό χώρο. Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

7. Οι μόνιμοι ιατροί του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. που ήδη υπηρετούν ως οικογενειακοί ιατροί, εφόσον δεν καταλάβουν θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διατηρούν την εργασιακή σχέση και το ωράριο τους, έχουν όμως κατά τα λοιπά τις υποχρεώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, των δεύτερου και τρίτου εδαφίων της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
Όσοι υπηρετούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ως οικογενειακοί ιατροί με συμβάσεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1204/1972 (ΦΕΚ 123 Α'), εφόσον δεν καταλάβουν θέση ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συνεχίζουν να απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως οικογενειακοί ιατροί.

8. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων περίθαλψης στο μητρώο του προσωπικού ιατρού. Κάθε προσωπικός ιατρός μπορεί να εγγράψει στο μητρώο του μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) δικαιούχους περίθαλψης.

9. Ως προσωπικοί ιατροί μπορούν να απασχοληθούν ιατροί με ειδικότητα: (α) Παθολογίας, (β) Γενικής Ιατρικής, (γ) άλλης ιατρικής ειδικότητας, η οποία ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνωμοδότηση του Κ.Ε.Σ.Υ. και σχετική επανεκπαίδευση, (δ) ιατρών χωρίς ειδικότητα, εφόσον ασκούν ήδη για επτά (7) τουλάχιστον έτη καθήκοντα ιατρού στις Μονάδες Υγείας του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

10. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζονται τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προσωπικών ιατρών, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων να συμβληθούν ως προσωπικοί ιατροί, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

11. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. εκδίδεται ο Κανονισμός λειτουργίας του θεσμού του προσωπικού ιατρού. Ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του προσωπικού ιατρού καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., και δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη αμοιβή του Επιμελητή Β' του Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 27
Ασφαλιστικά θέματα ιατρών και οδοντιάτρων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ειδικές διατάξεις

1. Οι ιατροί και οδοντίατροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχουν προσληφθεί σε αυτό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992, μπορούν παράλληλα με την ασφάλιση τους στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) να υπαχθούν και στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλοντος οι ίδιοι το σύνολο των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για τον παραπάνω κλάδο. Η υπαγωγή στην ασφάλιση γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Η προϋπηρεσία των προσώπων της παρ. 1 με την αυτή ιδιότητα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και μέχρι δέκα έτη κατ' ανώτατο όριο αναγνωρίζεται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ως συντάξιμη με καταβολή από τους ίδιους του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου κλάδου κύριας σύνταξης. Το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές και το ποσοστό του κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε καμία περίπτωση ως βάση υπολογισμού των εισφορών δεν λαμβάνονται υπόψη αποδοχές που υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 120. Εφόσον το ανωτέρω ποσό καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%). Η εφάπαξ καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Μέσα στο ίδιο τρίμηνο πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση, σε περίπτωση εξόφλησης των εισφορών σε δόσεις. Κάθε επόμενη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε επόμενου μήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης δόσης, το ποσό επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.
Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη.

3. Αν ο ασφαλισμένος αποβιώσει πριν την υποβολή της αίτησης, το δικαίωμα της αναγνώρισης δύναται να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή, ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για τον αναγνωριζόμενο χρόνο ορίζονται οι αποδοχές τις οποίες ελάμβανε ο ασφαλισμένος κατά τον τελευταίο μήνα εξόδου του από την υπηρεσία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και μέχρι το εικοσιπενταπλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, η δε σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών.

4. Όσοι από τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπαχθούν στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. παράλληλα με την ασφάλιση τους στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) εξαιρούνται από την εφαρμογή του α' εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 982/1979 (ΦΕΚ 239 Α').

5. To I.K.A.- E.T.A.M. δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την κάλυψη αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε όποια γεωγραφική περιοχή διαπιστώνεται έλλειψη, αλλά και για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ασθενών να συνεργάζεται με ιατρούς με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των ιατρών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ανάλογα με την περιοχή ή την κατηγορία των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων ασθενών, στους οποίους οι ιατροί αυτοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Οι ιατροί αυτοί δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 2% του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων των ιατρών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

6. Στις Διευθύνσεις του Τομέα Υγείας του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. των Κεντρικών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Οδοντιάτρων με εξαίρεση: α) τη Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών β) τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας, γ) τα Νοσοκομεία, δ) τα Διαγνωστικά Κέντρα και Ιατρικής της Εργασίας, ε) τις Υπηρεσίες Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, στ) τα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής και ζ) τα Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής, που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών.

7. Σε όσα Τμήματα των διευθύνσεων του Τομέα Υγείας των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Νομαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγείας, με εξαίρεση τους Σταθμούς Άμεσης Βοήθειας, προβλέπεται σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ι.Κ.Α. (Π.Δ. 266/1989, ΦΕΚ 127 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 363/1992 (ΦΕΚ 184 Α'), να προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών, προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Οδοντιάτρων.

8. Σε υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με οδοντιατρικό αποκλειστικά αντικείμενο προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Π Ε Οδοντιάτρων.

9. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζονται οι τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές των εντύπων που χορηγεί το προσωπικό όλων των κατηγοριών των υπηρεσιών υγείας του Ι.ΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ., έτσι ώστε αυτά να εναρμονίζονται και να είναι συμβατά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του I.K.A.-E.T.A.M.

10. Στις υπηρεσίες του Τομέα Υγείας του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α') για δυσπρόσιτες, απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών από Ειδικά Κέντρα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σε ασθενείς ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Σε αυτούς καταβάλλεται ειδική αποζημίωση για κάθε οριστική γνωμάτευση του ενός εκ των δύο πινακίων των υγειονομικών επιτροπών που συμμετέχουν, ποσού ίσου με την αμοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο."

12. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"9. Οι ιατροί του ειδικού σώματος των υγειονομικών επιτροπών μετακινούνται κάθε μήνα εκτός έδρας, ύστερα από δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου ή του μέλους των υγειονομικών επιτροπών των επαρχιακών υποκαταστημάτων και καταβάλλονται σε αυτούς έξοδα κινήσεως και ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως εξής:
Δύνανται να ταξιδεύουν με πλοίο και τρένο στη β' θέση και στην οικονομική θέση σε αεροπλάνο, όπως ορίζει για την κατηγορία III των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α').
Επίσης καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης της κατηγορίας III της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α').
Τέλος καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ35 Α')."

13. Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"10. Στους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και στους εισηγητές των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, ποσού ίσου με την αμοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο και, προκειμένου για κατ' οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, ποσού ίσου με την αμοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την κατ' οίκον εξέταση."

14. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Στους ιατρούς - μέλη της παραπάνω επιτροπής δειγματοληπτικού ελέγχου καταβάλλεται ειδική αποζημίωση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου για κάθε γνωμάτευση που ελέγχουν."

15. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού για την πρόσληψη του προσωπικού ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου του άρθρου 26 του νόμου αυτού και των ιατρών με σύμβαση μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1204/1972 (ΦΕΚ 123 Α'), εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α'), όπως ισχύει.

Άρθρο 28
Θέματα Προσωπικού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης - Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και αναδιάρθρωση θέσεων προσωπικού

1. Συνιστώνται στο γραφείο του προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) τέσσερις (4) θέσεις και στο γραφείο των προέδρων των Ταμείων Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, πτυχιούχων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του προέδρου.
Οι ειδικοί συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αμοιβή των ειδικών συνεργατών.

2. Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) συνιστώνται Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία, ως εξής:
α) Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
Τμήμα Διοίκησης - Εκπαίδευσης - Οργάνωσης
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Ακινήτων
β) Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων - Μητρώου
Τμήμα Συγχωνευόμενων Ταμείων
γ) Διεύθυνση Παροχών η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
Τμήμα Συντάξεων
Τμήμα Συγχωνευόμενων Ταμείων
δ) Τμήμα Πληροφορικής
ε) Τμήμα Γραμματείας
στ) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.

3. Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις:
α) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για την επιστημονική υποστήριξη του έργου αυτού.
Η πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με σύμβαση διάρκειας πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης αυτής πρέπει να έχουν τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25παρ. 2του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ50 Α').
Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό της παραγράφου αυτής καταβάλλονται αποδοχές, οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία ΠΕ, θέσεις δεκαπέντε (15)
Κατηγορία ΤΕ, θέσεις πέντε (5)
Κατηγορία ΔΕ, θέσεις τρεις (3)
Κατηγορία ΥΕ, θέσεις τρεις (3)
γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Δύο (2) θέσεις δικηγόρων έκτων οποίων μία (1) θέση με
άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο και μία (1) θέση με άδεια δικηγορίας στο Εφετείο.
Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Τμημάτων και του Γραφείου, οι ειδικότητες των κλάδων του προσωπικού, η κατανομή των θέσεων προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και μέχρις ότου συσταθεί και συγκροτηθεί το υπηρεσιακό του συμβούλιο, εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5. Συνιστώνται στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.) οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
α) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της κατηγορίας Π Ε, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ' - Α'.
β) Στον κλάδο ΠΕ Ιατρών (Ειδικότητας Παθολόγων) της κατηγορίας Π Ε, θέσεις τρεις (3) στους βαθμούς Δ'-Α'.
γ) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ, θέσεις επτά (7) στους βαθμούς Δ' - Α'.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις Περιφερειακές Μονάδες του Ταμείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Ξ.Υ.

6. Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων 'Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες των αντίστοιχων κλάδων:
α. Δέκα (10) θέσεις Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της κατηγορίας ΠΕ στους βαθμούς Δ' - Α'.
β. Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ στους βαθμούς Δ' - Α'.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις Περιφερειακές Μονάδες του Ταμείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

7. Στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού της κατηγορίας Π Ε στους βαθμούς Δ' - Α'.
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών (ειδικότητας Παθολόγου) της κατηγορίας Π Ε στους βαθμούς Δ' - Α'.
Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ στους βαθμούς Δ' - Α'.

8. Στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
α) Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της κατηγορίας Π Ε, θέσεις δύο (2) στους βαθμούς Δ' - Α'.
β) Στον Κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ, θέση μία (1) στους βαθμούς Δ' - Α'.

9. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Τ.Ε.Β.Ε. και Τ.Α.Ε., εφόσον με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) κριθεί ότι πλεονάζει, μεταφέρεται χωρίς αίτηση του, με την ίδια εργασιακή σχέση και τη θέση που κατέχει με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μία φορά, σε υπηρεσίες Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες εδρεύουν στον ίδιο νομό. Μεταφορά σε άλλο νομό επιτρέπεται μόνο με αίτηση του υπαλλήλου και με την ίδια διαδικασία.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

10. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, καταργούμενης της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ιδρύματος.
Με απόφαση του Διοικητή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της προαναφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και ταυτόχρονης κατάργησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

11. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:
α) Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα:
Τμήμα Διαχείρισης Μικροϋπολογιστών και Περιφερειακών.
Τμήμα Διαχείρισης Δικτύου.
Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων.
Τμήμα Άμεσης Βοήθειας (Help Desk).
β) Διεύθυνση Εκμετάλλευσης αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα:
Τμήμα Εισαγωγής, Επεξεργασίας και Ελέγχου Στοιχείων.
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών.
Τμήμα Ροής Εφαρμογών και Αξιοποίησης Δεδομένων.
Τμήμα Ανταλλαγής και Συνεκμετάλλευσης Δεδομένων.
γ) Διεύθυνση Εφαρμογών αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα:
Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης.
Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Ασφάλισης.
Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογών Υγείας.
Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Υγείας.
Τμήμα Διαδικτυακών Εφαρμογών (Internet - Intranet).
δ) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
ε) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Εφαρμογών και Συστημάτων.
στ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης.

12. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

13. Στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και στις Διευθύνσεις Τεχνικής Υποστήριξης, Εκμετάλλευσης και Εφαρμογών προΐστανται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Στα Τμήματα προΐστανται οι υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής εκτός από το Τμήμα Άμεσης Βοήθειας στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και το αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

14. Συνιστάται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή του κλάδου Π Ε Πληροφορικής, για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής, με μείωση αντίστοιχα της υφιστάμενης θέσης με βαθμό Διευθυντή του ίδιου κλάδου.
Συνιστώνται στο Ι.ΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ. τρεις (3) θέσεις με βαθμό Διευθυντή, για την πλήρωση των θέσεων των Διευθύνσεων Τεχνικής Υποστήριξης, Εκμετάλλευσης και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής, με μείωση αντίστοιχα των θέσεων των ενιαίων βαθμών Δ'-Α' του ίδιου κλάδου.

15. Μεταφέρονται εκατόν τριάντα πέντε (135) κενές θέσεις του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και συγκεκριμένα είκοσι τέσσερις (24) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, σαράντα επτά (47) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, εξήντα τέσσερις (64) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και προσαυξάνουν τις θέσεις των κλάδων Π Ε Διοικητικού-Οικονομικού κατά εβδομήντα μία (71) και ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά εξήντα τέσσερις (64).

16. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ανακατανέμονται μεταξύ των Κεντρικών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ως εξής:
α) Κεντρικές Υπηρεσίες:
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός θέσεις διακόσιες σαράντα δύο (242), κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις πενήντα τέσσερις (54), κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις σαράντα (40), κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις εξήντα επτά (67), κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέσεις εκατόν είκοσι τέσσερις (124).
β) Περιφερειακές Υπηρεσίες:
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός θέσεις δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά (2.187), κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις πέντε (5), κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (479), κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις δέκα (10), κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέσεις πενήντα τρεις (53).

17. Η Φ.21/391/3.3.1998 (ΦΕΚ 247 Β') απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Κατανομή οργανικών θέσεων κλάδων Πληροφορικής στις περιφερειακές μονάδες του Ι.Κ.Α." καταργείται.

Άρθρο 29

Διατάξεις Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.ΓΑ.)

1. Η περίπτωση 1 του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού "Διαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Ο.ΓΑ." (ΥΑΕ4/Φ.34 οικ.4279/ 1971, ΦΕΚ 678 Β'), αντικαθίστανται ως εξής:

α. "Ως προϊστάμενοι των Κλάδων Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Ι και Κύριας Ασφάλισης τοποθετούνται υπάλληλοι του Οργανισμού με βαθμό Α1 ή Α2 που προέρχονται από τον Κλάδο Διοίκησης. Ως προϊστάμενος του Κλάδου Φαρμακευτικής Περίθαλψης τοποθετείται υπάλληλος του Κλάδου Φαρμακοποιών με βαθμό Α1 ή Α2."
β. "Ως προϊστάμενοι των Τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Διοίκησης με βαθμούς Α2 ή A3 και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλοι του ίδιου κλάδου με βαθμό Α4, εκτός από τα τμήματα ΙΑ-1 και ΙΑ-2 που τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Φαρμακοποιών με βαθμό Α2 ή A3 και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλοι του ίδιου κλάδου με βαθμό Α4 και το Τμήμα ΙΔ-1 που τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου Ιατρών με βαθμό Α2 ή A3 και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλος του ίδιου κλάδου με βαθμό Α4."

2. α) Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του δύναται, κατ' εξαίρεση από κάθε αντίθετη διάταξη, να συνάπτει δανειοληπτικές συμβάσεις με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) για την κάλυψη ταμιακών αναγκών των Κλάδων Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και Υγείας με ενέχυρο ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία ανήκουν στα χαρτοφυλάκια ομολόγων των ανωτέρω κλάδων, αντίστοιχα.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Γ.Α. με απόφαση του αναθέτει στην Α.Τ.Ε. παράλληλα με τη συνεργασία του εδαφίου α' και την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει:
- Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων.
- Πληρωμή συντάξεων.
- Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών.
- Εκκαθάριση νοσηλίων νοσοκομείων και ατομικών δαπανών υγείας ασφαλισμένων.
- Εκκαθάριση φαρμακευτικών συνταγών.
- Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 1 του Ν. 3050/2002 "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις"
- Παροχή συμβουλών και εν γένει συνδρομή του Ο.Γ.Α. στις διαπραγματεύσεις του με τρίτους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιό του.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Γ.Α. καταρτίζει τις ανωτέρω συμβάσεις των εδαφίων α' και β' με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 346/ 1998 (ΦΕΚ230 Β'),του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ247Α'),της Υ.Α. Γ/34/4237/1979 (ΦΕΚ 198 Β') ("Κανονισμός Προμηθειών Ο.Γ.Α."), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.
δ) Η διάρκεια της συμβάσεως που προβλέπεται στο εδάφιο α', καθώς και των προσαρτημάτων της που προβλέπονται στο εδάφιο β' δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη, με δυνατότητα των συμβαλλόμενων μερών να την παρατείνουν μία μόνο φορά, το πολύ για πέντε επιπλέον έτη.
ε) Οι επί μέρους όροι των συμβάσεων καθορίζονται με διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α.
στ) Για την εκπλήρωση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων της η Α.Τ.Ε. δικαιούται να χρησιμοποιήσει τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3. Το Δ.Σ. του Ο.Γ.Α. για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, με αιτιολογημένη απόφαση του, δύναται να αναθέτει ύστερα από διαγωνισμό σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την καταχώρηση στοιχείων στα μηχανογραφικά του προγράμματα ή γενικά την επεξεργασία αυτών, όταν το προσωπικό του Κλάδου Μηχανογράφησης δεν επαρκεί. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίνεται η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.

4. Η έννοια της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4169/1961 είναι ότι ο Ο.ΓΑ. απολαύει ανεξαιρέτως όλων των ατελειών και ουσιαστικών προνομίων, ως εάν να είναι το ίδιο το Δημόσιο.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α') "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις" αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Σκοπός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου, δωρεάν παροχή βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού, γενικότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, η παροχή χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, η ανάληψη δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών ή για την παρακολούθηση αγροτικών συνεδρίων, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης συναφή προς τους σκοπούς του Λογαριασμού."

6. α. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Οι προγραμματικές συμβάσεις προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης, το περιεχόμενο αυτής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της προκαταβολής το οποίο μπορεί να ορίζεται μέχρι το 95% του προϋπολογισθέντος ποσού της σύμβασης, τη διαδικασία εκκαθάρισης, τις ρήτρες σε βάρος των συμβαλλομένων που παραβαίνουν τους όρους και υποβάλλονται πριν την υπογραφή τους για έγκριση στο Δ.Σ. του Ο.Γ.Α."

β. Η τελευταία περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Κανονισμού "Διαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α.", που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δικαιολογητικών στον Κλάδο Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α. για την πληρωμή των παροχών του Λ.Α.Ε., τη λογιστική παρακολούθηση αυτού και για την εισήγηση στη Διαχειριστική Επιτροπή του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού του Λογαριασμού."

γ. Η τελευταία περίπτωση του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Κανονισμού "Διαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α.", που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Την ευθύνη για την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη όλων των εγγράφων και των δικαιολογητικών δαπανών του Λογαριασμού, τα οποία αποδεικνύουν το νόμιμο των πληρωμών του Λογαριασμού, επιφυλασσομένων των διατάξεων της τελευταίας περίπτωσης του εδαφίου β' του παρόντος."

7. Καθήκοντα ελεγκτή ιατρού δύναται να ανατίθενται και σε ιδιώτες ιατρούς, οι οποίοι συμβάλλονται με τον Ο.Γ.Α. με σύμβαση μίσθωσης έργου.

8. Συνιστάται στον Ο.Γ.Α. Επιτροπή Διαχείρισης Παροχών Υγείας, η οποία αποτελείται:
α) από τον Διοικητή του Ο.Γ.Α., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Υποδιοικητή,
β) από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
γ) από δύο (2) υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. με βαθμό Α1 και
δ) από έναν (1) επιστήμονα με γνώση σε θέματα οικονομικών υγείας.
Τα υπό στοιχεία γ' και δ' μέλη υποδεικνύονται από τον Διοικητή του Ο.ΓΑ.
Τα μέλη διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τριετή θητεία.
Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται υπάλληλος του Ο. ΓΑ. με απόφαση του Διοικητή.
Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία πολιτικών του Ο. ΓΑ. για τον έλεγχο των δαπανών υγείας, την ορθολογική διαχείριση τους, την αγορά υπηρεσιών υγείας, τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασφαλισμένους του, τη σύναψη συμβάσεων με συνεργαζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και την εξέταση των προσφυγών των ασφαλισμένων κατά απορριπτικών αποφάσεων παροχών υγείας των αρμόδιων οργάνων του Οργανισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου μόνου του Β.Δ. 984/1966 (ΦΕΚ267 Α') καταργείται.

9. Επιτρέπεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αγορά από τον Ο. ΓΑ. χωρίς διαγωνισμό, ακινήτου που ανήκει σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α. ή άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου, μετά από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

10. Τα εδάφια α', β', δ', στ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού "Κατάστασης Προσωπικού του Ο.ΓΑ." (Υ.Α. 177647/8720/1961, ΦΕΚ 320 Β'), όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίστανται ως προς τη διαβάθμιση των θέσεων, ως εξής:
α) Κλάδος Γενικών θέσεων
Με βαθμό Α1, θέσεις 17.
Οι θέσεις αυτές καλύπτονται με προαγωγή, που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, υπαλλήλων με βαθμό Α2, ως εξής:
1) Έντεκα (11) θέσεις από τον κλάδο Διοίκησης
2) Μία (1) θέση από τον κλάδο Αναλογιστών
3) Μία (1) θέση από τον κλάδο Πληροφορικής
4) Μία (1) θέση από τον κλάδο Ιατρών
5) Τρεις (3) θέσεις από τον κλάδο Φαρμακοποιών,
β) Κλάδος Διοίκησης
Με βαθμούς Α3-Α2 θέσεις 70
Με βαθμούς Α7-Α4 θέσεις 175
Σύνολο 245
δ) Κλάδος Αναλογιστών
Με βαθμούς Α3-Α2 θέσεις 2
Με βαθμούς Α7-Α4 θέσεις 1
Σύνολο 3
στ) Κλάδος Φαρμακοποιών
Με βαθμούς Α3-Α2 θέσεις 32
Με βαθμούς Α6-Α4 θέσεις 43
Σύνολο 75
η) Κλάδος Πληροφορικής
Με βαθμούς Α3-Α2 θέσεις 9
Με βαθμούς Α7-Α4 θέσεις 19
Σύνολο 28

11. Το εδάφιο θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4169/1961, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 1140/1981 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 2972/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

"θ. Αποφασίζει για τη διενέργεια δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα, επιβαλλομένων εκ της αποστολής του Οργανισμού μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ ετησίως. Η σκοπιμότητα των δαπανών αυτών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων."

Άρθρο 30
Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.)

1. Το Ν.Π.Ι.Δ. υπό την επωνυμία Κ.Η.Υ.Κ.Υ., το οποίο ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 390/1969 (ΦΕΚ 383 Α'), μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού και ως αυτοτελές Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με τριετή θητεία. Το ένα έκτων μελών υποδεικνύεται από το σύλλογο εργαζομένων στο Κ.Η.Υ.Κ.Υ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Η.Υ.Κ.Υ.
Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. αυτό διοικείται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. συνεχίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με την καταβολή του ανάλογου τιμήματος. To I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει από τους φορείς αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 390/1969 (ΦΕΚ 383 Α'). Τα έσοδα θα είναι έσοδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., η μισθοδοσία και η ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2.α. Το προσωπικό του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό και μισθολογικό καθεστώς που είχε πριν την υπαγωγή του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. στην εποπτεία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
β. Αυξήσεις που χορηγούνται στους μισθούς του προσωπικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χορηγούνται σε ποσοστό 100% και στο προσωπικό του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., για το οποίο εξακολουθεί να ισχύει το μισθολόγιο του.
γ. Οι παραπάνω δικαιούνται σύνταξης και από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εφόσον με το χρόνο πραγματικής ασφάλισης τους στο Ταμείο αυτό συμπληρώνουν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία του χρονικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.
δ. Στους κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Κανονισμού του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. απολυόμενους ή αποχωρούντες υπαλλήλους του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης καταβάλλεται αποζημίωση κατά τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, όπως ισχύει σήμερα για τους συνταξιοδοτούμενους. Οι διατάξεις του Α.Ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α') δεν έχουν εφαρμογή.
ε. Υπάλληλοι του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. με τις θέσεις που κατέχουν και με την ίδια εργασιακή σχέση μπορούν να μεταφέρονται ή να αποσπώνται στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του οικείου Υπουργού, μόνο μετά από αίτηση τους.

3. To I.K.A.-E.T.A.M. καθίσταται καθολικός διάδοχος όλης της κινητής (υλικής και αυλής) και ακίνητης περιουσίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., καθώς και κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακίνητης περιουσίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδει διαπιστωτική πράξη, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά βιβλία.
Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. συνεχίζονται από το Ι.ΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ.

4. Το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων της χώρας, καθώς και το Εθνικό Γενικό Μητρώο Εργοδοτών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α') όπως ισχύει σήμερα, τηρείται εφεξής μηχανογραφικά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).
Όλη η σχετική τεχνική υποδομή (εξοπλισμός, υλικό, λογισμικό και δίκτυο) των προαναφερόμενων Εθνικών Μητρώων που έχει αναπτυχθεί, κάθε οικονομική υποχρέωση ή απαίτηση από το έργο του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, καθώς και κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων έναντι της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., που αφορούν έργα σχετικά με το ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, περιέρχονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο αποτελεί καθολικό διάδοχο της Γ. Γ. Κ.Α. σε σχέση με το έργο του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και εφεξής είναι αρμόδιο για την τήρηση των προαναφερόμενων Εθνικών Γενικών Μητρώων.
Η διοίκηση του έργου, ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών, η χορήγηση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και ο καθορισμός διαδικασιών, προτεραιοτήτων και τρόπου επεξεργασίας, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ περιέρχονται στην αρμοδιότητα του I.K.A.-E.T.A.Μ.
Φορέας επεξεργασίας των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 2676/1999 ορίζεται το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.), στο οποίο ανατίθεται και η ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος των Εθνικών Γενικών Μητρώων Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών. Κάθε αντίθετη σχετική διάταξη καταργείται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος και ειδικότερα ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους αναλαμβάνει το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 390/1969.

Άρθρο 31
Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) -Λογαριασμός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.)

1. Διαχειριστής για την παρακολούθηση της κίνησης του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού ο βοηθός - Διαχειριστής του Λογαριασμού.
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διαχειριστή και του βοηθού αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Λογαριασμού καθορίζονται από τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

2. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια του Λ.Α.Φ.Κ.Α που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτού μπορεί να επενδύονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε:
α) Τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
β) Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και μετοχές που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Οι διαδικασίες των επενδύσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τον Κανονισμό που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

3. Η διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 2084/1992 προστίθεται και με τις αποδόσεις από επενδύσεις των κεφαλαίων.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδεται Κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 591/1937, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 1759/ 1988, αντικαθίσταται ως εξής:

"Πόροι του Λογαριασμού είναι:
1. α) Η εισφορά 1 %ο στο σύνολο των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών (εισφορές εργοδοτών και καταβολές ασφαλισμένων) της προηγούμενης οικονομικής χρήσης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β) Η συνολική ετήσια εισφορά κάθε κλάδου ασφάλισης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 '. Η ανωτέρω εισφορά κατατίθεται σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός ταμιακής διαχείρισης εντός του πρώτου διμήνου του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους της χρήσεως που αφορά.
2. Οι τόκοι από καταθέσεις των κεφαλαίων.
3. Οι αποδόσεις από επενδύσεις των κεφαλαίων.
4. Τα έσοδα από πώληση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή αχρήστων κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην κυριότητα του Λογαριασμού και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
5. Τα έσοδα από την επιβολή προστίμων σε υπολόγους λόγω εκπρόθεσμης τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής που προβλέπονται από τον Κανονισμό.
6. Τα έσοδα από την επιβολή προστίμων σε εργολάβους ή προμηθευτές και από τις καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παράβασης όρων συμβάσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό.
7. Τα έσοδα από την επιβολή χρηματικών προστίμων και διοικητικών ποινών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999.

8. Τα ποσά που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης στην αλλοδαπή εκπροσώπων του Υπουργείου για τη συμμετοχή τους σε όργανα - επιτροπές και διαδικασίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

6. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να διατίθενται σε βάρος του Λ.Β.ΚΑ ποσά για:
- Κάλυψη των εξόδων που αφορούν τη μηχανογραφική εξυπηρέτηση του Λ.Α.Φ.Κ.Α.
- Επιχορήγηση νομικών προσώπων (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και συνδικαλιστικών οργανώσεων για την οργάνωση και συνδιοργάνωση στη χώρα μας συνεδρίων, ημερίδων, καθώς και λοιπών εκδηλώσεων με αντικείμενο θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
- Προμήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών δημοσίων σχέσεων των Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- Έκδοση και εκτύπωση των βιβλίων του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και κάθε άλλη έκδοση βιβλίου με αντικείμενο θέματα της κοινωνικής ασφάλισης.
- Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της μεταφοράς χρημάτων.
β. Επιτρέπεται στη Γ.Γ.Κ.Α. να αναθέτει με σύμβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της και της μεταφοράς χρημάτων σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και προστασίας κτιρίων και σε ειδικές εταιρείες χρηματοαποστολών. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρικές επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση με σύμβαση έργου σε ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργού ν νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α').
γ) Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') δεν ισχύουν για τις αρ. 2/51596/0022/22.12.2003 και 2/73216/0022/31.12.2003 (ΦΕΚ 66 Β') υπουργικές αποφάσεις.

7. Διαχειριστής για την παρακολούθηση της κίνησης του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ. Β. Κ.Α.) και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού ο βοηθός - Διαχειριστής του Λογαριασμού.
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διαχειριστή και του βοηθού αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Λογαριασμού καθορίζονται από τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ214 Α').

8.α) Τα πλεονάζοντα κεφάλαια του Λ. Β. Κ. Α. που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτού μπορεί να επενδύονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε:
αα) Τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
αβ) Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού και ειδικότερα σε Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Μετοχικά, Ομολογιακά, Διαθεσίμων και Μικτά.
αγ) Ακίνητα για στέγαση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Κ.Α. ή για την εκμίσθωση σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
β) Οι διαδικασίες των επενδύσεων, αγοράς και εκμίσθωσης ακινήτων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τον Κανονισμό οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος.

Άρθρο 32

Οργανωτικές και διοικητικές διατάξεις

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν υποθέσεις του το Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. και στις οποίες φέρεται ως διάδικος το I.K.A.-E.T.A.Μ., συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή στο όνομα του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εκπροσωπουμένου ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων από το αντίστοιχο προσωπικό εκ μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικηγόρων του Ι. ΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ. κατά τη νομοθεσία που το διέπει.
Τα ανωτέρω ισχύουν και στις δίκες με διάδικο το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., μέχρι την πλήρωση των θέσεων δικηγόρων με το προβλεπόμενο από την παρ. 15 του άρθρου αυτού οργανισμό του Ε.Τ.Ε.Α.Μ."

2. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

"Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτού."

3. Ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής, διοικητικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους, η αμοιβή των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις οικείες διατάξεις.

4. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

"Ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αποφασίζει για την έγκριση κάθε είδους προβλεπόμενης στον ετήσιο προϋπολογισμό του δαπάνης, μέχρι ποσού έξι χιλιάδων ευρώ."

5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α') προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

"Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., καθορίζεται κατά περίπτωση το ύψος της αποζημίωσης που θα καταβάλλει το Ταμείο Νομικών στον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.)."

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ270 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Στις έδρες όλων των περιφερειών της χώρας συνιστάται περιφερειακή υπηρεσία ασφάλισης με τον τίτλο: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.ΥΠ.Ε.Α.)-Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ."

7. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Μέχρι την έναρξη λειτουργίας όλων των περιφερειακών τμημάτων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. της Γ.Γ.Κ.Α., δύναται με εντολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διενεργείται έλεγχος Υπηρεσιών Υγείας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών τμημάτων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
Η εντολή εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης."

8. Αν υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου κατά νόμο διοικητικού οργάνου, κατά καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με την οποία προσδιορίζεται απαίτηση αυτού από αναγνώριση ημερών εργασίας μετά από δήλωση απασχόλησης - καταγγελία εργαζομένου , αναστέλλεται η είσπραξη της απαίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου, αν ασκηθεί προσφυγή.
Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή:
α. η απαίτηση δεν απαλλάσσεται από τις κυρώσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
β. στις χορηγούμενες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας δεν περιλαμβάνεται ως οφειλόμενο το ποσό της απαίτησης της οποίας έχει ανασταλεί η είσπραξη και
γ. η παραγραφή της απαίτησης αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της αναστολής.

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 3050/2002 "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 214 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Η διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2150/ 1993 (ΦΕΚ 98 Α') και ισχύει με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14του Ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α'), επεκτείνεται και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται για το λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων."

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999 εφαρμόζονται και προκειμένου για συνταξιούχους και επιδοματούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Ο. Γ.Α.

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4469/1965 αντικαθίσταται ως εξής:

"Το ποσό που καταβάλλεται για τις δαπάνες διοίκησης ορίζεται στο 1/13 των πραγματοποιούμενων εσόδων από εισφορές του Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.)."

Στο προσωπικό του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που απασχολείται με τη διαδικασία του ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαίωσης, εκκαθάρισης και πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο του δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και άδεια δω-ροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, καταβάλλεται ειδική αμοιβή, η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί το 80% των δαπανών διοίκησης και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εορτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.)."

Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 2592/1998 καταργείται.

12. To I.K.A. - Ε.Τ.Α.Μ., ο Ο.Γ.Α., ο Ο.Α.Ε.Ε. και λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να συνάπτουν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμβάσεις με τον Ο.Α.Ε.Δ. ή θυγατρικές εταιρείες αυτού, για τη διάθεση, για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, ατόμων από τα Προγράμματα (Κατάρτιση) Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., για τη διεκπεραίωση εργασιών χορήγησης ασφαλιστικών παροχών όταν το τακτικό προσωπικό των Φορέων Ασφάλισης δεν επαρκεί για την έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών αυτών.
Η δαπάνη για την απασχόληση αυτή βαρύνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο.

13. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να προβάλλουν τους σκοπούς και το έργο της Κοινωνικής Ασφάλισης με κάθε πρόσφορο μέσο, να διοργανώνουν ή να συνδιοργανώνουν συνέδρια, ημερίδες και γενικά εκδηλώσεις για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να εκδίδουν βιβλία και ενημερωτικά έντυπα κοινωνικοασφαλιστικού περιεχομένου μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι δαπάνες για τα ανωτέρω βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

14. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., σε περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου από τον Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η., μπορεί να αποσπώνται στον Οργανισμό υπάλληλοι της Δ.Ε.Η. της ίδιας κατηγορίας ή ειδικότητας."

15. Η παράγραφος 16 του άρθρου 10 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.) εκδίδεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται:
- Η εσωτερική λειτουργία της Ε.Α.Α.
- Ο τρόπος σύστασης της επιτροπής πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της.
- Οι ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού της Γραμματείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της, οι όροι εργασίας του προσωπικού της.
- Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Α.Α. και της Γραμματείας της.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.) εκδίδεται Κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."

16. Στο τέλος της παραγράφου 13α του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Οι αποδοχές του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων."

17. Στο τέλος του άρθρου 16 του Ν. 3505/2003 (ΦΕΚ297 Α') προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

"8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 1 για τους ιατρούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των Νοσοκομείων, Σταθμών Άμεσης Βοήθειας (Σ.Α.Β.) και λοιπών υγειονομικών σχηματισμών του I.K.A. που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση."

18. Σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ.) που ο αριθμός των οργανικών τους θέσεων δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25), και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 87του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α') όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α') συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα προακτέων υπαλλήλων στο βαθμό του Διευθυντή και υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν επιλεγεί από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης τουλάχιστον για δύο τριετίες.

19.α. Η περίπτωση γ' του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"γ. Ποσό της εντολής προς διάθεση κεφαλαίων για επένδυση σε ακίνητα και κινητές αξίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Ομοίως οι Ασφαλιστικοί Φορείς υποβάλλουν τα ανωτέρω στοιχεία στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 42 του παρόντος."

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών ελέγχει τη νομιμότητα των επενδύσεων και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων που ρυθμίζουν τις επενδύσεις σε κινητές αξίες σύμφωνα με τους κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 και σε ακίνητα σύμφωνα με τους κανόνες, προδιαγραφές και προτάσεις της Κ.Ε.Δ. που προβλέπονται από τις παραγράφους 1γ και 2ε του άρθρου 43, αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα σχετικό πόρισμα στο επόπτευαν Υπουργείο."

γ. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Στον έλεγχο των πάσης φύσεως επενδύσεων που πραγματοποιούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου,
ομόλογα τραπεζών και μετοχές εταιρειών που ιδιωτικοποιούνται."

δ. Στο τέλος της παραγράφου 2α του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής δύο ειδικοί επί θεμάτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν όταν συζητούνται θέματα ακίνητης περιουσίας."

ε. Η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής μπορεί να ζητείται η συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων."

Άρθρο 33
1. Οι συνταξιούχοι του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. που ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη στην Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε., εξαιρούνται της ασφάλισης του κλάδου ασθένειας του Οργανισμού αυτού.

2. Ασφαλισμένοι του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) που έχουν αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησης τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ή στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.), μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν ως χρόνο ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Με την αίτηση συνυποβάλλεται η απόφαση του Διευθυντή του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. με την οποία αποδεικνύεται η αναγνώριση του χρόνου αυτού. Η εξαγορά γίνεται με την καταβολή, για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, εισφοράς σε ποσοστό 3% επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Το ποσό της οφειλής καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

3. Δημοτικές επιχειρήσεις, των οποίων μοναδικός μέτοχος είναι ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες κύριες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.2002 προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Οι ανωτέρω καθυστερούμενες κύριες εισφορές μαζί με τα αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, έξοδα και δικαιώματα διοικητικής εκτέλεσης κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση και εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής και με έκπτωση 70% επί των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300,00) ευρώ.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής διαγράφεται το σύνολο των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η προηγούμενη καταβολή όλων των απαιτητών τρεχουσών εισφορών από 1.1.2003 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και όσες δημοτικές επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3146/2003 για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί.
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της ρύθμισης, το υπόλοιπο της οφειλής παρακρατείται μηνιαίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και αποδίδεται στο Ι.Κ.Α. και τους οικείους επικουρικούς φορείς.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 13 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α'), μετά τη φράση "και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας" προστίθεται η φράση "καθώς και την εταιρεία με την επωνυμία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε."."

5. Ασφαλισμένοι των ειδικών ταμείων του άρθρου 10 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α') οι οποίοι υπέστησαν μερική ανικανότητα από τρομοκρατική πράξη που έγινε σε βάρος τους, εφόσον έχουν 25ετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, δικαιούνται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατείχαν, ποσό κύριας σύνταξης, επικουρικής, μερίσματος ή βοηθήματος, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενο και εφάπαξ βοήθημα από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία πού αντιστοιχεί στο βαθμό του Διευθυντή με τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ασφαλισμένους των ταμείων αυτών που έχουν δικαιωθεί συντάξεως με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 2του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α').

6. α. Όσοι καθίστανται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, υπάγονται ως προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού (Τ.Ε.Α.Π.Π.ΕΡΤ.Τ.). Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο Τ.Ε.Α.Π.Π.ΕΡΤ.Τ. με αίτηση τους, που θα υποβάλουν μέσα σε τριάντα ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην υπηρεσία τους.
β. Οι με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και της εταιρείας "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α. Ε.", που μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α., δύνανται σε προθεσμία τριών μηνών από τη μεταφορά τους με δήλωση τους που υποβάλλεται στις υπηρεσίες που έχουν μεταφερθεί, να επιλέξουν την παραμονή τους ως προς την κύρια και την επικουρική ασφάλιση τους στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μεταφορά τους. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και σε όσους έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22,28 και 29 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α') για τους οποίους η τρίμηνη προθεσμία υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για όσους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εφαρμόζεται, ως προς την επικουρική ασφάλιση τους, η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής.
γ) Ο χρόνος υπηρεσίας όσων από τους ανωτέρω υπαλλήλους παραμείνουν στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό -ασφαλιστικό καθεστώς στη νέα τους θέση, θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται.
δ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού, καταβάλλονται του μεν εργοδότη από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους. Οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2 του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α'), όπως αυτές ισχύουν ως προς το σχηματισμό κεφαλαίων για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, εξακολουθούν να ισχύουν για το τακτικό προσωπικό που μετατάσσεται, η δε συμπλήρωση των παραπάνω κεφαλαίων γίνεται από το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος, χωρίς να θίγονται και όλα τα δικαιώματα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος.
ε) Η ασφαλιστική και συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού που διέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής, για το χρονικό διάστημα από τη μεταφορά τους και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του κάθε ασφαλιστικού φορέα.
στ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. που έχουν ήδη μεταταχθεί στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 23 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α').

7. Οι ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και λαμβάνουν, στα πλαίσια του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης τους, δάνειο κατά τα άρθρα 4 παρ. 7 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α) και 3 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α'), νομιμοποιούνται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου καταβάλλεται η κάθε δόση του δανείου να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις μέχρι τότε εκτελεσθείσες οικοδομικές εργασίες χωρίς πρόσθετα τέλη.
Τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις που καταβλήθηκαν από τα παραπάνω πρόσωπα, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επιστρέφονται άτοκα και εφάπαξ, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

8. Ασφαλισμένες του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992, οι οποίες είναι μητέρες με ανήλικα παιδιά ή με παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος αν αποχωρήσουν από την εργασία τους μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει 5.500 ημέρες εργασίας.
Αν οι ασφαλισμένες του προηγούμενου εδαφίου έχουν συμπληρώσει τις παραπάνω απαιτούμενες ημέρες εργασίας, δικαιούνται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά το 1/267 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο ηλικίας και μέχρι εξήντα (60) το πολύ μήνες.
Το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκάστοτε κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος του Ι.ΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ.
Το δικαίωμα αυτό θεμελιώνεται εφόσον η μητέρα δεν είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης από ίδιο δικαίωμα.

Άρθρο 34
Συμπλήρωση του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ311 Α), προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως ακολούθως:

"Η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λ.Σ. παρέχεται επίσης από γενικά η ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ. ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα με το Δημόσιο και από ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους με το Δημόσιο, καθώς και με αποστολή στην αλλοδαπή σε ειδικές περιπτώσεις. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου."

Άρθρο 35

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.