Καθορισμός ποσοστού απολύσεων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2008
Υ.Α. 32326/ΦΕΚ20/Β/15-1-2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: κ.λπ.
Αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το Α' εξάμηνο έτους 2008 σε δυο τοις εκατό (2%) και μέχρι (30) άτομα κατ' ανώτατο όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού, που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου του ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.
Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.