'Αδειες, Απουσίες, Ασθένειες


 1. ΕΤΗΣΙΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) ΑΔΕΙΑ
 2. ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ - ΛΟΧΕΙΑΣ - ΘΗΛΑΣΜΟΥ
 3. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
 4. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
 5. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 6. ΑΔΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 7. ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 8. ΑΔΕΙΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 9. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
 10. ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
 11. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
 12. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΚΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ
 13. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
 14. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 15. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 16. ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
 17. ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 18. ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 19. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
 20. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
 21. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ


ΕΤΗΣΙΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) ΑΔΕΙΑ
(Α..Ν. 539/45 & Ν. 1346/83, ΕΓΣΣΕ 2002-2003, Ν. 3302/2004)
το δικαίωμα λήψης αναλογικής άδειας ισχύει από το πρώτο μήνα απασχόλησης του εργαζόμενου.
  • Το "ημερολογιακό έτος" είναι η βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων.
Ειδικότερα, με την νέα παράγραφο 1α του Α.Ν. 539/1945, η οποία προσετέθη με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό.
Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.
Η εν λόγω διάταξη της παρ. 1α , όπως και η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 6 του Ν. 3144/2003, καταργεί το βασικό χρόνο εργασίας - αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας.

  • Σε ό, τι αφορά τη ρύθμιση της ετήσιας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι 31η Δεκεμβρίου αναλογία - ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός ,βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό.
Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 (επί πενθημέρου) και 24 (επί εξαημέρου) ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.3 του Ν.Δ. 3755/1957, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από το εργοδότη, λόγω της υπαιτιότητας του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ' αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

  • Σε ό, τι αφορά τη ρύθμιση άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδεια του, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησης του στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη.
Η αναλογία της άδειας υπολογίζεται εκ νέου, όπως και κατά τα πρώτο ημερολογιακό έτος με βάση τις 20ημέρες (επί πενθημέρου) και τις 24 ημέρες ( επί εξαημέρου) απασχόλησης.
Κατά την διάρκεια του έτους αυτού και κατά το χρονικό σημείο συμπληρώσεως 12μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα. Ως εκ τούτου, η άδεια κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί από το εργοδότη αναλογικώς ή ολόκληρη στο τέλος, 31η  Δεκεμβρίου του έτους αυτού, φθάνει στο ύψος των 21 επί πενθημέρου και 25 επί εξαημέρου, εργάσιμων ημερών.
Συνεπώς, η μη χορήγηση της συνεπάγεται την υποχρέωση της καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών αδείας προσαυξημένων κατά 100% εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν για το πρώτο ημερολογιακό έτος (υπαιτιότητα εργοδότη λόγω πταίσματος , αμέλειας, άρνησης κ.λ.π. ).

  • Σε ό, τι αφορά τη ρύθμιση άδειας κατά το τρίτο και τα επόμενα ημερολογιακά έτη ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες (επί πενθημέρου) και τις 26 (επί εξαημέρου), εάν έχουν συμπληρωθεί 2  έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
 Ο εργοδότης και σ' αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένος να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος , αμέλειας , άρνησης κ.λ.π.).

  • Η διάταξη του αρ. 1 του Ν. 3302/2004, όπως αυτή του αρ.6 του Ν. 3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

  • Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30εργάσιμων ημερών , αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας .

Όποιος εργαζόμενος με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, συμπληρώνει 25 χρόνια εργασίας (συνολικά σε οποιονδήποτε εργοδότη) δικαιούται μία επιπλέον μέρα άδειας (δηλαδή δικαιούται συνολικά κάθε χρόνο 26 μέρες άδειας) ΕΓΣΣΕ 2008.
 

Για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλεται εγκαίρως η σχετική αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο προς έγκριση.

Προγραμματισμός:
Η Εταιρία προγραμματίζει τις άδειες του προσωπικού για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο, συνήθως σε ποσοστά 25% - 50% - 25% αντίστοιχα, με σχετική εγκύκλιο.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να θέτει σε υποχρεωτική άδεια στο τέλος του ημερολογιακού έτους, όσους δεν έκαναν χρήση της άδειας τους.
'Αδεια και ασθένεια κατά την άδεια.
Εάν, κατά τη διάρκεια της άδειας, συμπέσει ο χρήστης να ασθενήσει, η άδεια διακόπτεται και συνεχίζεται μετά τη λήξη της ασθένειας, με την υποχρέωση της έγκαιρης ενημέρωσης της υπηρεσίας και της αποστολής της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
Συμψηφισμός άδειας:
Όταν η ασθένεια υπερβεί τα όρια μικρής διάρκειας, τότε η ετήσια άδεια συμψηφίζεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ανάλογα με τις ημέρες υπέρβασης. Ως χρόνος ασθένειας μικρής διάρκειας, θεωρείται, κατά το άρθρο 3 του Ν. 4558/1930, που συμπλήρωσε την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2112/1920, αυτός δεν ξεπερνά τα παρακάτω όρια:
Χρόνος απασχόλησης
Χρόνος αποχής λόγω ασθένειας
Μέχρι 4 έτη
1 μήνας
4 έτη συμπληρωμένα μέχρι 10 έτη
3 μήνες
10 έτη συμπληρωμένα μέχρι 15 έτη
4 μήνες
15 έτη συμπληρωμένα και άνω
6 μήνες
Μεταφορά της υπέρβασης από έτος σε έτος δεν γίνεται.
Οι αποδοχές και το επίδομα άδειας καταβάλλονται κανονικά.

1.1 ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ
(άρθρο 5 Σ.Σ.Ε. 1989)
Όταν η Εταιρία για τις ανάγκες της, υποχρεώνει αποδεδειγμένα τον εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή του συνόλου της ετήσιας άδειας ενός ημερολογιακού έτους μέσα στα χρονικά διαστήματα 1/1 - 30/4 και 1/10 - 31/12, τότε για κάθε 5 ημέρες κανονικής άδειας χορηγείται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα 1 ημέρα άδειας. Κλάσμα ημέρας δεν χορηγείται.

1.2. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΓΑΜΟΥΣ Ή ΧΗΡΟΥΣ
Στους εργαζόμενους που έχουν χηρέψει καθώς και στον(ην) άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια παιδιών μέχρι 12 ετών, χορηγείται επιπλέον άδεια με αποδοχές έξι εργασίμων ημερών (έως δυο παιδιά), ή οκτώ ημερών (από τρία παιδιά και άνω).

Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ - ΛΟΧΕΙΑΣ - ΘΗΛΑΣΜΟΥ
(άρθρο 4 πρακτ. συμφ. 1984, άρθρο 3 Σ.Σ.Ε. 1984)
Είναι διάρκειας 2 μηνών προ της πιθανολογούμενης ημερομηνία τοκετού βάσει ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο προσκομίζεται εγκαίρως στην υπηρεσία (Τομέα Προσωπικού), για τον προσδιορισμό της άδειας.

2.2. ΛΟΧΕΙΑΣ ή ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
(άρθρο 4 πρακ. Συμφ. 1984, άρθρο 3 Σ.Σ.Ε. 1984)
Είναι διάρκειας 2 μηνών μετά τον τοκετό, βάσει της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού, η οποία προσκομίζεται εγκαίρως στην υπηρεσία (Τομέα Προσωπικού) για τον προσδιορισμό της άδειας.
Στην περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο προγενέστερο απ΄ αυτόν που πιθανολογήθηκε αρχικά, το υπόλοιπο της άδειας κυοφορίας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε ο συνολικός χρόνος άδειας να μην υπολείπεται των 4 μηνών. Αν αντίθετα ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο απ΄ αυτόν, που πιθανολογήθηκε, η άδεια κυοφορίας παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς να έχει ως συνέπεια την αντίστοιχη μείωση του χρόνου άδειας των 2 μηνών που χορηγείται μετά τον τοκετό.
Επίσης χορηγούνται δύο επιπλέον εβδομάδες άδειας πριν ή μετά τον τοκετό σύμφωνα με τις ανάγκες της συναδέλφου. (Ε.Σ.Σ.Ε. 1997 άρθρο 6)

2.3 ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
(εγκύκλιος Εταιρίας 5/27.11.74 & Ε.Σ.Σ.Ε. 1993 άρθρο 9 & παραρτ, Ε.Σ.Σ.Ε.2000 )
1. Οι μητέρες υπάλληλοι της Εταιρίας μετά την άδεια τοκετού μπορούν να επιλέγουν είτε τη δυνατότητα χρήσεως του μειωμένου ωραρίου μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του (2,20 για τα δύο πρώτα χρόνια και 1,10 για τα δύο επόμενα) είτα τη δυνατότητα χρήσεως της συνεχόμενης εννεάμηνης αδείας. Η επιλογή θα δηλώνεται εγκαίρως και μετά την έναρξή της δε θα είναι δυνατή η ανάκλησή της. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης συνεπάγεται επιλογή του μειωμένου ωραρίου. Η επιλογή του εννεαμήνου θα συνδυάζεται με προηγούμενη λήψη της κανονικής άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Ε. και τις σχετικές εγκυκλίους της Εταιρίας.
2. Στις γυναίκες υπαλλήλους που αποκτούν δίδυμα παιδιά θα ισχύει μειωμένο ωράριο 2,20 για 4 χρόνια, δηλ. μέχρι τα παιδιά να συμπληρώσουν το 4ο έτος της ηλικίας τους, έκτος εάν με σχετική δήλωσή τους επιλέξουν την ανωτέρω δυνατότητα της συνεχόμενης εννεάμηνης άδειας, η οποία θα ισχύει και για τα δύο παιδιά.
3. Το μειωμένο αυτό ωράριο μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και να λάβει ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα.

Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
(άρθρα 1,2,3 & 7 Ν. 1483/84 - άρθρο 3 Σ.Σ.Ε. 1996)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σ.Σ.Ε. 1996 "οι μισές από τις ημέρες άδειας που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν. 1483/84 χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, με πλήρης αποδοχές, εφόσον υπάρχει σοβαρή ασθένεια και οι υπόλοιπες εφόσον υπάρχει εισαγωγή στο νοσοκομείο". Για τους εργαζόμενους με τρία παιδιά η άδεια καθορίζεται σε 14 ημέρες το χρόνο (δηλ. αυξάνονται κατά δυο μέρες το χρόνο γι' αυτή την κατηγορία εργαζομένων) ΕΓΣΣΕ 2008

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
(εγκύκλιος Εταιρίας Δ.Δ.Υ. 60/16.12.1996)
Η Εταιρία προκειμένου να δώσει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα χρήσης της άδειας απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών, ορίζει τα παρακάτω:
Οι υπάλληλοι χωρίς παιδιά ή με ένα παιδί δικαιούνται χρήση έξι εργασίμων ημερών, οι υπάλληλοι με 2 παιδιά, οκτώ εργάσιμων ημερών και οι υπάλληλοι με 3 παιδιά και άνω, δέκα εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων, οι μισές 3 ή 4 ή 5, εφόσον υπάρχει σοβαρή ασθένεια και οι άλλες μισές, εφόσον υπάρχει εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικώς (ημέρα και η χρήση αφορά ημερολογιακό έτος (1/1 - 31/12).
Για να χαρακτηριστεί η απουσία, ως άδεια εξαρτωμένων μελών, πρέπει:
α) να εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις
β) να αποδεικνύεται σχετικά
γ) να εγκριθεί

Περιπτώσεις:
Παιδιά μέχρι 16 ετών για σοβαρή ασθένεια ή εισαγωγή και νοσηλεία σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Παιδιά πάνω από 16 ετών που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή νοσηλείας σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Γονείς την φροντίδα των οποίων έχει ο εργαζόμενος και ο/η σύζυγος, για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή νοσηλείας σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
'Αγαμοι αδελφοί & αδελφές που για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν εφόσον ο εργαζόμενος έχει την φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο με 25 ημερομίσθια το μήνα.
Αποδεικτικά στοιχεία
Στο εξής δεν απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού της περίπτωσης "σοβαρή ασθένεια" και για παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως δεν απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης παρά μόνον η δήλωση του λόγου απουσίας στον αρμόδιο Προϊστάμενο.(απόφαση Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, 29/4/1998).
Για την εισαγωγή και νοσηλεία σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα απαιτείται σχετική γνωμάτευση. (περιπτ. 1,2 & 3)
Για την βαριά ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία (περιπτ. 2,3, & 4) απαιτείται πρόσφατη Ιατρική γνωμάτευση από νοσηλευτικό ίδρυμα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ειδική θεώρηση από τον Διευθυντή γιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύματος, η οποία πλην του είδους της ασθένειας ή το ποσοστό αναπηρίας θα προσδιορίζει και την ανάγκη της ειδικής φροντίδας.
Για τους διαζευγμένους όταν πρόκειται για ασθένεια παιδιού της περίπτωσης "εισαγωγή στο νοσοκομείο" δεν απαιτείται η επιμέλεια των παιδιών. (απόφαση Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, 29/4/1998)
Για άγαμους αδελφούς και αδελφές απαιτούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.
Διαδικασία χορήγησης
Ο λόγος της απουσίας δηλώνεται στον αρμόδιο προϊστάμενο και αναγράφεται στο ημερήσιο δελτίο απόντων.
Στη συνέχεια υποβάλλεται η αίτηση (υπόδειγμα 1) με τα σχετικά δικαιολογητικά στον Τομέα Προσωπικού, την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επιστροφής του υπαλλήλου στην Εταιρία.
Ο Τομέας Προσωπικού αποφασίζει για την έγκριση ή μη, του συνόλου ή μέρους της συγκεκριμένης άδειας απουσίας και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με αντίστοιχη κοινοποίηση στον Προϊστάμενο υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις που η απάντηση του Τομέα Προσωπικού δεν έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως για τη σύνταξη της μηνιαίας κατάστασης κίνησης προσωπικού (περιφερειακές μονάδες) αναγράφονται στην προαναφερόμενη κατάσταση ο λόγος και οι ημέρες απουσίας.
Όσον αφορά έκτακτη ανάγκη για άδεια απουσίας σε ώρα εργασίας που εμπίπτει στις περιπτώσεις 1 έως 4, ισχύουν τα προαναφερόμενα που εφαρμόζονται για την άδεια απουσίας εξαρτωμένων μελών. Οι ώρες απουσίας θα συνυπολογίζονται στο συνολικό δικαιούμενο όριο ημερών.

Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
(άρθρο 9 Ν. 1483/84)
Οι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση και έχουν την επιμέλεια παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάσουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι την συμπλήρωση έξι (6) εργάσιμων ημερών ή 31 ωρών κάθε ημερολογιακό έτος (1/1-31/12) με άδεια του εργοδότη για να επισκεφθούν το σχολείο το παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η άδεια χορηγείται και κατά τις σχολικές εορτές - εκδηλώσεις.
Σημείωση: Εθιμικά η Εταιρία δικαιολογεί την απουσία για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης μέχρι το παιδί να τελειώσει την τρίτη τάξη του λυκείου.
Επισημαίνουμε ότι την άδεια σχολικής παρακολούθησης δικαιούνται και οι γονείς των οποίων τα παιδιά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο (όχι σε παιδικό σταθμό) καθόσον σύμφωνα με τα αρθρ.2 παρ.1 του Ν. 1566/85 το νηπιαγωγείο θεωρείται πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η άδεια απουσίας χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς και είναι αμειβόμενη. Εάν και οι δυο γονείς απασχολούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ή σχέση έμμισθης εντολής ή στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ αποφασίζουν και δηλώνουν από κοινού ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσες ημέρες, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δυο γονείς να υπερβαίνει τις 4 εργάσιμες ημέρες το χρόνο.
Διαδικασία χορήγησης
Όταν πρόκειται για απουσία μίας ημέρας απαιτείται η έγκαιρη υποβολή αίτησης (ως υπόδειγμα 2) και έγκριση του αρμόδιου προϊστάμενου.
Με την πρώτη υποβολή του αιτήματος λήψης σχολικής άδειας, υποχρεωτικά συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων (ως υπόδειγμα 3) στην οποία δηλώνεται ο γονέας που θα κάνει χρήση της άδειας μέσα στο χρόνο ή η κατανομή των ημερών μεταξύ τους. Όταν ο ένας γονέα παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο εργοδότη, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται κατ΄αρχήν στον άλλο εργοδότη για να λάβει ενυπόγραφα γνώση και στη συνέχεια αποστέλλεται στον Τομέα Προσωπικού. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης κοινής δήλωσης ισχύει για κάθε χρόνο.
Όσο αφορά τους διαζευγμένους δεν απαιτείται βεβαίως η "υπεύθυνη κοινή δήλωση" αλλά η προσκόμιση της απόφασης του δικαστηρίου ως προς την επιμέλεια των παιδιών. Αλλιώς δεν χορηγείται.
Το ελάχιστο όριο της χορηγούμενης σχολικής άδειας είναι οι 2 ώρες και απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης (υπόδειγμα 2).
Υπάρχουν κατηγορίες υπαλλήλων στους οποίους η σχολική άδεια χορηγείται κατ΄αναλογία των 4 ημερών.
Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:
Νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι
Υπάλληλοι που τα παιδιά τους πηγαίνουν πρώτη φορά σχολείο και
Η αναλογία υπολογίζεται ως ακολούθως: Για κάθε μήνα λειτουργίας του σχολείου αναλογούν 3 ώρες. Κατά συνέπεια για όσους εμπίπτουν σε μια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η άδεια υπολογίζεται αθροίζοντας τις ώρες που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που οι υπάλληλοι δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας.
Παράδειγμα:
Παιδί που τελειώνει την τρίτη λυκείου για την ημερολογιακή χρονιά που τελειώνει θα χορηγηθούν 5 μήνες επί 3 ώρες, δηλαδή συνολικά 15 ώρες ή δυο πλήρεις ημέρες απουσίας.
Χορηγείται κατά το σχολικό έτος, εξαιρουμένων των διακοπών, Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού.
Στο εξής η άδεια χορηγείται και για τις σχολικές εορτές - εκδηλώσεις.
Σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας με σχολική άδεια, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο σχολείο, η οποία για με τις υπηρεσίες της έδρας κατατίθεται την επόμενη στον Τομέα Προσωπικού για δε τις Περιφερειακές Μονάδες αποστέλλεται με τη μηνιαία κατάσταση κίνησης προσωπικού για να χρεωθεί η άδεια ως σχολική. Είναι αυτονόητο, ότι η μη προσκόμιση της βεβαίωσης συνεπάγεται τη μη χρέωση της άδειας ως σχολικής.
Σύμφωνα με το νόμο δεν αρκεί απλώς η δήλωση στον αρμόδιο προϊστάμενο, για την απουσία, αλλά απαιτείται οπωσδήποτε και η έγκριση του. Αρμόδιος προϊστάμενος είναι: προϊστάμενος Διεύθυνσης, προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης, προϊστάμενος Τομέα, προϊστάμενος Ανεξαρτήτου Τμήματος και Προϊστάμενος Υποκαταστήματος.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
(πρακτικά συμφωνίας 1980 & 1981 - Α.Δ.Σ. 1881/2.9.1993)
Παρέχεται η δυνατότητα λήψης άδειας χωρίς αποδοχές στις μητέρες παιδιών προσχολικής ηλικίας μέχρι συμπλήρωσης των 5 ½ ετών. Η άδεια είναι για κάθε παιδί και χορηγείται μετά από αίτησή τους, η οποία δεν υποβάλλεται πάνω από 3 φορές και ποτέ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών.
Η ανωτέρω αδειούχος κατά το διάστημα αυτό :
Καλύπτεται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
Καταβάλλει σε τριμηνιαίες δόσεις την αναλογούσα για το διάστημα αυτό εισφορά προς το Τ.Ε.Α. η οποία προκαταβάλλεται από την Εταιρία. Η μη έγκαιρη καταβολή δύο τριμηνιαίων δόσεων συνεπάγεται την αυτόματη διακοπή της άδειας και
Για όσο διαρκεί η άδεια δεν δικαιούται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού.
Επίσης με βάση το άρθρο 5 Ν. 1483/84 δικαιούται και ο πατέρας άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές για διάστημα έως 3 ½ μηνών και μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 2 ½ ετών, εφόσον η μητέρα εργάζεται σε διαφορετικό εργοδότη.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
(άρθρο 5.3 Ε.Σ.Σ.Ε. 1995 - άρθρο 11β. Ε.Σ.Σ.Ε.1996)
6.1
Χορηγείται άδεια σπουδών για συμμετοχή στις εξετάσεις, 24 εργάσιμων ημερών κατ΄έτος, συνολικά ή τμηματικά, ως εξής:
Στους εκπονούντες διδακτορική διατριβή για διάστημα μέχρι 5 χρόνια με προϋπόθεση την προσκόμιση κάθε έτος της βεβαίωσης προόδου από τη σχετική συμβουλευτική επιτροπή του τμήματος.
Στους φοιτητές για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Ν. 2083/92) για διάστημα μέχρι 3 χρόνια.
Στους φοιτητές ΑΕΙ τμημάτων 5ετούς φοίτησης για διάστημα μέχρι 7 χρόνια.
Στους φοιτητές ΑΕΙ τμημάτων 4ετούς φοίτησης για διάστημα μέχρι 6 χρόνια.
Στους σπουδαστές ΤΕΙ τμημάτων 3ετούς φοίτησης για διάστημα μέχρι 5 χρόνια.
Στους σπουδαστές ΤΕΙ τμημάτων 2ετούς φοίτησης για διάστημα μέχρι 3 χρόνια.
Στους σπουδαστές και πτυχιούχους των ΤΕΙ που συνεχίζουν σε ΑΕΙ ή διακόπτουν από ένα τμήμα ΑΕΙ και συνεχίζουν σε άλλο τμήμα ΑΕΙ για διάστημα τόσο, όσο αν φοιτούσαν εξ αρχής στο τελευταίο τμήμα ΑΕΙ που συνεχίζουν τις σπουδές τους.
Στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για κάθε τάξη στην οποία εγγράφονται. Για τάξη που επαναλαμβάνεται δεν χορηγείται άδεια με αποδοχές.
6.2.
Η έναρξη υπολογισμού των ετών είναι η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και την έναρξη του σχολικού έτους για τους μαθητές.
6.3.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού σπουδών και η υποβολή σχετικής αίτησης (υπόδειγμα 4) στον προϊστάμενο της υπηρεσίας του αιτούντος, εγκαίρως, η οποία διαβιβάζεται στον Τομέα Προσωπικού. Σημειώνουμε ότι εάν οι χρήστες δεν προσκομίζουν στην υπηρεσία με τη λήξη της άδειας, τη βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις εκτός του ότι το γεγονός αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, για τις ημέρες απουσίας παρακρατούνται οι αντίστοιχες αποδοχές ή συμψηφίζονται με τις ημέρες κανονικής άδειας, αν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν.
6.4.
Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας σπουδών στο εξωτερικό για θέματα αμέσου ενδιαφέροντος για την εταιρία με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις (Α.Δ.Σ. 1869/30-3-1993).
Αρχή
ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Σε περίπτωση απουσίας για λόγους ασθένειας, με απλή δήλωση ισχύουν τα εξής:
Μέχρι 6 ημέρες το χρόνο που όμως δεν θα υπερβαίνει το διήμερο κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης ακόμη και για απουσία λόγω ασθένειας μίας ημέρας.
Η Εταιρία διατηρεί πάντα το δικαίωμα του ελέγχου με γιατρό της επιλογής της.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει διάσταση του αριθμού των ημερών αποχής από την εργασία, λόγω ασθένειας, μεταξύ ελεγκτή ιατρού και θεράποντος ιατρού, η υπηρεσία θα λαμβάνει υπόψη της τη γνωμάτευση του ιατρού της Εταιρίας.
Οι υπάλληλοι μπορούν να παρατείνουν την απουσία τους από την εργασία για λόγους ασθένειας, πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων (ένας μήνας), χωρίς περικοπή των αποδοχών ή με μερική περικοπή, εφόσον ο συνολικός χρόνος δε θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια. Η παράταση αυτή θα γίνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Για χρονικό διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες, με απόφαση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
2. Για το διάστημα από 5-7 μήνες με απόφαση της Γενικής Δ/νσης
3. Για το διάστημα από 7 μήνες μέχρι και 1 χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ασθένειας η μισθοδοσία γίνεται κατά ένα μέρος από το ΤΑΠΕ και κατά ένα μέρος από την Εταιρία.
Στις περιπτώσεις που συνεχίζεται η αποχή από την εργασία είτε λόγω υποτροπής της αρχικής ασθένειας είτε λόγω διαφορετικής ασθένειας, τότε ο υπάλληλος υποχρεούται να ενημερώσει την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για εκ νέου, έλεγχο.
Διαδικασία
Κατ΄αρχήν ενημερώνεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος. Όταν η ασθένεια απαιτεί απουσία μέχρι 7 ημέρες, η ιατρική βεβαίωση για μεν τους υπαλλήλους της έδρας υποβάλλεται στον τομέα Προσωπικού, για δε τους υπαλλήλους των περιφερειακών μονάδων στον προϊστάμενο της μονάδας και αποστέλλεται στον τομέα Προσωπικού με τη μηνιαία κατάσταση.
Για απουσία μεγαλύτερη των 7 ημερών το ιατρικό πιστοποιητικό διαβιβάζεται, εντός 2 ημερών, από την ημερομηνία έκδοσής του, στον τομέα προσωπικού προκειμένου το ιατρικό Συμβούλιο της εταιρίας να αποφανθεί σχετικά.
Υπενθυμίζουμε, ότι η προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης μετά την λήξη της χορηγούμενης από τον θεράποντα γιατρό άδειας, εγκυμονεί τον κίνδυνο της απόρριψης της από το Ιατρικό Συμβούλιο.
Σημείωση: Όσο αφορά τις αποδοχές κατά τη διάρκεια της ασθένειας, αυτές ρυθμίζονται από την Εργατική Νομοθεσία και τον Ο.Ε.Υ.
7.1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η απουσία των εργαζόμενων, από την υπηρεσία, για ιατρικές εξετάσεις των ιδίων, σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά εργαστήρια κ.λ.π., χαρακτηρίζεται ως "ασθένεια" όταν από την ιατρική βεβαίωση προκύπτουν σωρευτικά οι παρακάτω λόγοι:
Η αναγκαιότητα και το επείγον των εξετάσεων.
Η απαραίτητη πραγματοποίηση των εξετάσεων σε ώρες εργασίας.
Η απουσία από την υπηρεσία για ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, να επιβάλλεται λόγω του ανακύψαντος προβλήματος της υγείας και όχι μόνο λόγω της πραγματοποίησης των εξετάσεων.
Οι ιατρικές εξετάσεις που έχουν προληπτικό χαρακτήρα, δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της απουσίας λόγω ιατρικών εξετάσεων.
7.2. ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ CHECK - UP
(Ανακοίνωση Δ.Δ.Υ. 57/22.11.1996)
Παρέχεται η δυνατότητα άδειας απουσίας ωρών για το ετήσιο check-up των εργαζομένων, κατά την ημέρα πραγματοποίησης του, μέχρι 3 ώρες για τις γυναίκες και μέχρι 2 ώρες για τους άνδρες, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης από το διαγνωστικό κέντρο.
Διαδικασία άρθρων 7.1 και 7.2.
Τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά, για μεν τους υπαλλήλους της έδρας, κατατίθενται εντός την επόμενης ημέρας στον Τομέα Προσωπικού, για δε τους υπαλλήλους των περιφερειακών μονάδων αποστέλλονται με τη μηνιαία κατάσταση κίνησης προσωπικού.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Α.Γ.Δ. 110/8.6.1993, πρακτ. Συμφ. 1984: άρθρο 10, παρ. γ, 1986: άρθρο 11, 1989: άρθρο ΙΙ παρ. 2)
Χορηγείται άδεια 7 εργάσιμων ημερών, για κάθε ημερολογιακό έτος. Δικαιούχοι της άδειας ανθυγιεινής εργασίας είναι οι τηλεφωνήτριες-τηλεφωνητές, οι χειριστές Η/Υ, διατρήτριες και γενικότερα όλοι οι εργαζόμενοι στην Δ/νση Πληροφορικής, καθώς και στα υποκαταστήματα Πτολεμαϊδας, Κοζάνης, Φλώρινας και Ελευσίνας.
Σε περίπτωση που η απασχόληση δεν αφορά ολόκληρο έτος, τότε χορηγείται κλάσμα της άδειας. Απαιτείται αίτηση και έγκριση από τον αρμόδιο προϊστάμενο.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(άρθρο 5.3. Ν. 1648/86)
Τα ανάπηρα εργαζόμενα άτομα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1648/86 και εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ., δικαιούνται για κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια 6 εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής.
Απαιτείται αίτηση και έγκριση του αρμόδιου προϊσταμένου.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
(άρθρο 11.α Ε.Σ.Σ.Ε. 1996 - Δ.Δ.Υ. 60/16.12.1996)
Χορηγείται άδεια 2 εργάσιμων ημερών για κάθε αιμοδοσία στους εθελοντές αιμοδότες.
Υπάλληλος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει, από την υπηρεσία του, πέραν της ημέρας της αιμοδοσίας, δύο ημέρες. (απόφαση Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης 214/18897,20784/10.11.1994)
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
(άρθρο 18.4 Ο.Ε.Υ.)
Στους εργαζόμενους (άνδρες - γυναίκες) εφόσον πρόκειται να τελέσουν γάμο, χορηγείται άδεια 6 εργάσιμων ημερών, σε σχετικό με το γάμο χρονικό διάστημα, έπειτα από αίτηση τους προς τον Τομέα Προσωπικού.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΚΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ
(άρθρο 6 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.1993)
Σε περίπτωση γεννήσεως παιδιού, ο σύζυγος δικαιούται δύο ημέρες άδεια.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια της είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση. Συνήθως από 200 - 400 χλμ. μια εργάσιμη ημέρα, από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες και για νησιά μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες.
Αρχή
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
(άρθρο 13γ. πρακτ. Συμφ. 1982)
Απαλλάσσονται από την υπηρεσία της Εταιρίας με την υπόδειξη του συλλόγου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου των Υπαλλήλων καθώς και ένα συνδικαλιστικό στέλεχος ανά 500 μέλη. Υπόλοιπο μελών από 251 και πάνω, αντιστοιχεί στην απαλλαγή ενός ακόμα συνδικαλιστικού στελέχους.
Επίσης απαλλάσσονται και ο Πρόεδρος και ο Γενικό Γραμματέας της ΟΑΣΕ και επιπλέον ένα συνδικαλιστικό στέλεχος (μέλος του Εκτελεστικού ή του Γενικού Συμβουλίου) ανά 500 μέλη της Ομοσπονδίας. Υπόλοιπο μελών από 251 και πάνω, αντιστοιχεί στην απαλλαγή ενός ακόμα συνδικαλιστικού στελέχους.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
(άρθρο 18.4. Ε.Κ.Ε.)
Χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και έγκρισης του Γενικού Διευθυντή όταν πρόκειται για διάστημα μέχρι και 3 μήνες. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου Διευθύνσεως ή Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρχή
ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, χορηγείται η άδεια απουσίας αφού εξετασθεί ο σπουδαίος λόγος ή το ανυπαίτιο κώλυμα.
Αρχή
ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(άρθρο 4 Σ.Σ.Ε. 1996 - εγκύκλιος Δ.Δ.Υ. 60/16.12.1996)
Χορηγείται άδεια απουσίας 2 ημερών, ως άδεια πένθους, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς μέχρι δεύτερου βαθμού. (αστικός κώδικας).
Με ευθύνη του προϊσταμένου, δηλώνεται στο ημερήσιο δελτίο απόντων ή μηνιαία κατάσταση, η ακριβής συγγένεια του υπαλλήλου μετά του θανόντος.
Αρχή
ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Χορηγείται η απαιτούμενη άδεια μόνο σε περίπτωση εκδίκασης υπόθεσης σε Ποινικό Δικαστήριο και υπάρχει κλήση για μαρτυρία. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η προσκόμιση της κλήσης και της βεβαίωσης της γραμματείας του δικαστηρίου.

Αρχή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
(εγκύκλιος εταιρίας 1023/6.6.86)
Η χορήγηση αυτής της άδειας αποτελεί δυνατότητα εκ μέρους της εταιρίας και δεν ξεπερνά τις 18 ώρες το χρόνο.
Ο αρμόδιος προϊστάμενος εκτιμά το λόγο για τον οποίο αιτείται και δε δίνεται για την πρωινή ολιγόλεπτη καθυστερημένη προσέλευση. Στην περίπτωση της χορήγησης πρωινής προσωπικής άδειας, αυτή δεν μπορεί να είναι λιγότερη των 15΄. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 18 ωρών, παρακρατούνται για το σύνολο των ωρών οι αντίστοιχες αποδοχές.
Για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους η ανωτέρω άδεια υπολογίζεται με κλάσμα των 18 ωρών.
Επίσης ως προσωπική άδεια χρεώνονται:
Ο υπολειπόμενος χρόνος, στη μη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου των 38,20 ωρών και
Η πρωινή καθυστερημένη προσέλευση, από 1' μέχρι 15΄ χρεώνεται σε όλες τις περιπτώσεις 15΄λεπτά.
 
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
(κατ΄ έθιμο)
Παρέχεται η δυνατότητα αποχώρησης κατά 2 ώρες πριν από τη λήξη του ωραρίου, την ημέρα της ονομαστικής εορτής.
Αρχή
ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται ως 22 εργάσιμες ημέρες επιπλέον, με αποδοχές.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ, ΟΤΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ "ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ" ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.
Αρχή