Δάνεια


 1. 1. Ασθενείας
 2. 2. Εξαιρετικών Περιπτώσεων
 3. 3. Ευκολίας
 4. 4. Δάνεια Τ.Α.Π.Ε.
 5. 5.Δάνειο για παιδιά που πετυχαίνουν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ σε διαφορετική πόλη
 6. 6. Στεγαστικά

1. Ασθενείας
Χορηγούνται για λόγους υγείας της/ου συναδέλφου ή των συζύγων ή συγγενών πρώτου βαθμού. Πρακτικό Συμφωνίας 1988, άρθρο 5. Το ανώτατο δικαιούμενο ποσό είναι επτά μισθοί. Το δάνειο αυτό εξοφλείται σε 50 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006, άρθρο 2. Το επιτόκιο είναι 3,00% σύμφωνα με το άρθρο 16 των Θεσμικών Θεμάτων της Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΑΣΕ και ΕΑΕΕ του 2004-2005 και το άρθρο 3 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2004 - 2005. Από 1/1/2008 όμως το επιτόκιο καθορίζεται στο 2% Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007- 2008 άρθρο 2.Ενδεικτικά η σημερινή μηνιαία δόση ανά 1.000 Ευρώ δανείου ανέρχεται στα 20,70 Ευρώ. Για την λήψη του απαιτείται αιτιολόγηση, προσκόμιση σχετικών παραστατικών και έγκριση από επιτροπή που απαρτίζεται από τους προϊσταμένους της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Περιουσίας και Επενδύσεων και εκπροσώπου του Συλλόγου.

Αρχή
2. Εξαιρετικών Περιπτώσεων
Προϋπόθεση για την λήψη του είναι η/ο συνάδελφος να έχει ένα χρόνο υπηρεσίας στην Εταιρία. Πρακτικό Συμφωνίας 1985, άρθρο 13. Το ανώτατο δικαιούμενο ποσό είναι επτά μισθοί. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006 άρθρο2 και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007- 2008 άρθρο 2. Το δάνειο εξοφλείται σε 50 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1997, θεσμικά, άρθρο 1β, Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006, άρθρο 2. Το επιτόκιο είναι 3,00% σύμφωνα με το άρθρο 16 των Θεσμικών Θεμάτων της Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΑΣΕ και ΕΑΕΕ του 2004-2005 και το άρθρο 3 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2004 - 2005. . Από 1/1/2008 όμως το επιτόκιο καθορίζεται στο 2% Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007- 2008 άρθρο 2.
Ενδεικτικά η σημερινή μηνιαία δόση ανά 1.000 Ευρώ δανείου ανέρχεται στα 20,70 Ευρώ. Για την λήψη του απαιτείται αιτιολόγηση και προσκόμιση σχετικών παραστατικών καθώς και φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τη διαφορά από προηγούμενη οφειλή ίδιου δανείου. Η χορήγηση του δανείου εγκρίνεται από επιτροπή που απαρτίζεται από τους προϊσταμένους της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Περιουσίας και Επενδύσεων και εκπροσώπου του Συλλόγου. Σημείωση: Για τα πιο πάνω χορηγούμενα δάνεια (ασθενείας και εξαιρετικών περιπτώσεων), η συνολική μηνιαία δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/3 των μικτών μηνιαίων αποδοχών του δανειοδοτούμενου, συμπεριλαμβανομένων των δόσεων στεγαστικού δανείου και δανείου ευκολίας

Αρχή
3. Ευκολίας
Προϋπόθεση για την λήψη του είναι η/ο συνάδελφος να έχει ένα χρόνο υπηρεσίας στην Εταιρία. Πρακτικό Συμφωνίας 1985, άρθρο 13. Το χορηγούμενο ποσό είναι 4 μισθοί με ανώτερο τις 6.000,00 Ευρώ και για την λήψη του απαιτείται να μην οφείλεται ποσό μεγαλύτερο των 12 δόσεων τυχόν παλαιότερου ίδιου δανείου Πρακτικό Συμφωνίας 2003, άρθρο 10, Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006, Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007- 2008 άρθρο 2. Σε περίπτωση προηγούμενης οφειλής το ποσό συμψηφίζεται. Εξοφλείται σε 50 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1997, θεσμικά, άρθρο 1β, Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006, άρθρο 2.
Ως επιτόκιο και για τις τρεις κατηγορίες (ασθενείας, εξαιρετικών και ευκολίας) καθορίζεται το εκάστοτε εγγυημένο από την εταιρία τεχνικό επιτόκιο των παραδοσιακών Ατομικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Ζωής πλέον 1,5%. Το επιτόκιο είναι 3,00% σύμφωνα με το άρθρο 16 των Θεσμικών Θεμάτων της Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΑΣΕ και ΕΑΕΕ του 2004-2005 και το άρθρο 3 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2004 - 2005. Από 1/1/2008 όμως το επιτόκιο καθορίζεται στο 2% Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007- 2008 άρθρο 2. Ενδεικτικά η σημερινή μηνιαία δόση για δάνειο 1.000 Ευρώ ανέρχεται στα 20,70 Ευρώ.

Αρχή
4. Δάνεια Τ.Α.Π.Ε.
Χορηγούνται από το Ταμείο Ασφάλισης του προσωπικού της Εθνικής (Τ.Α.Π.Ε.) για την αντιμετώπιση σοβαρών απρόβλεπτων αναγκών και χορηγούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Χορηγούνται στους ασφαλισμένους του Ταμείου που έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον ασφαλίσιμη υπηρεσία στο Τ.Α.Π.Ε. και το ποσό που μπορεί να χορηγηθεί ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία από τρία μέχρι πέντε χρόνια, σε δυο μηνιαίους μισθούς για όσους έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία από πέντε μέχρι οκτώ χρόνια και σε τρείς μηνιαίους μισθούς για όσους έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία από οκτώ χρόνια και πάνω. Η εξόφληση του δανείου γίνεται σε 36 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και το επιτόκιο ανέρχεται στο 75%  του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας (σήμερα λοιπόν το επιτόκιο είναι 3,64%). Ενδεικτικά η σημερινή μηνιαία δόση για δάνειο 1.000 Ευρώ ανέρχεται στα 29,34 Ευρώ.  


Αρχή
5.Δάνειο για παιδιά που πετυχαίνουν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ σε διαφορετική πόλη

Κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται δάνειο μετά από αίτησή του μέχρι του ποσού των 2.500 € ετησίως και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές σύμφωνα με τον Κανονισμό της οικείας Σχολής, σε περίπτωση που παιδί του φοιτά σε Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. , ευρισκόμενο σε πόλη διαφορετική από τον τόπο διαμονής του εργαζόμενου.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να χορηγηθεί τον πρώτο χρόνο ποσόν που αναλογεί έως το 50% του συνολικού δανείου. Για την έγκριση χορήγησης δανείου μεταγενέστερου έτους φοίτησης απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών της οικείας Σχολής. Το δάνειο αυτό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τα 12.500 € συνολικά ανά παιδί και για όλα τα έτη σπουδών χορηγείται επιπλέον τυχόν άλλου δανείου ευκολίας που έχει λάβει ο ίδιος εργαζόμενος. Το επιτόκιο αυτού είναι ίδιο με το επιτόκιο του δανείου ευκολίας. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο ισχύει ό,τι προβλέπεται για τα δάνεια ευκολίας. (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006, άρθρο 19)Αρχή
6. Στεγαστικά
Χορηγούνται για την απόκτηση πρώτης κατοικίας της/ου συναδέλφου με προϋπόθεση η/ο συνάδελφος να έχει τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία. Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που χορηγεί η Εταιρία έχει καθοριστεί στο 3,00% σύμφωνα με το άρθρο 15 των Θεσμικών Θεμάτων της Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΑΣΕ και ΕΑΕΕ του 2004-2005. Το επιτόκιο για όσους συναδέλφους έχουν πάνω από τρία παιδιά ή γι' αυτούς που οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους έχουν ειδικές ανάγκες με την φορολογική έννοια το επιτόκιο μειώνεται κατά 30% και διαμορφώνεται στο 2,10% Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006 άρθρο 3. Η διάρκεια του δανείου είναι συνήθως 20 χρόνια μπορεί να είναι ακόμα και 25, 30 ή και μέχρι 40 χρόνια (αλλά στην περίπτωση των 40 ετών θα πρέπει η ηλικία του δανειολήπτη να μην υπερβαίνει τα 75 έτη κατά την ημερομηνία λήξης των δόσεων). Εξοφλείται σε μηνιαίες δόσεις και υπάρχει άτοκη περίοδος χάριτος για τα δύο πρώτα έτη του δανείου. Οι διαδικασίες και οι όροι χορήγησης των στεγαστικών δανείων περιγράφονται στον "Κανονισμό στεγαστικών δανείων" που ισχύει σήμερα. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1996, θεσμικά, άρθρο 1 και παραρτ. Ε.Σ.Σ.Ε. 1999 Τα ανώτατα χορηγούμενα ποσά για τα δάνεια χρήσης 2007 διαμορφώνονται ως εξής: Άγαμος 135.000,00 €, Έγγαμος: 200.000,00 €. Για κάθε παιδί:50.000,00 € σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007- 2008 άρθρο 3
Τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από την Εταιρία καλύπτονται με ομαδικό ασφαλιστήριο θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας δανειοληπτών και το κόστος του ασφαλιστηρίου βαρύνει την Εταιρία. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006 άρθρο 4

Αρχή