Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 2361/4

 
 1. Συμβόλαιο 2361/4, Εφ' άπαξ παροχή
 2. Ασφαλισμένα πρόσωπα
 3. Παροχή
 4. Χρόνος ασφαλίσιμης υπηρεσίας
 5. Συμβόλαιο 2361/4, Συνταξιοδοτική παροχή
 6. Χρόνος ασφαλίσιμης υπηρεσίας
 7. Κόστος Ομαδικού Συμβολαίου 2361/4
 8. Συμβόλαιο 2155/0 Ζωής, ανικανότητας, υγείας και ατυχήματος
 9. Ποιοι δικαιούνται να ασφαλιστούν
 10. Καλύψεις: ασφάλιση ζωής
 11. Καλύψεις: Ασφάλιση διαρκούς ολικής ανικανότητας από ασθένεια
 12. Καλύψεις: Ασφάλιση θανάτου, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα
 13. Καλύψεις: Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής – εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
 14. Ταξιδιωτική ασφάλιση
 15. Περιορισμοί κατά κάλυψη: Για την Ασφάλιση Ζωής
 16. Περιορισμοί κατά κάλυψη: Για την ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια
 17. Περιορισμοί κατά κάλυψη: Για την ασφάλιση Θανάτου, Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα.
 18. Περιορισμοί κατά κάλυψη: Για την Ασφάλιση Δαπανών Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης.
 19. Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών νοσοκομειακής – εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
 20. Κόστος Ομαδικού Συμβολαίου  2155/0


 Συμβόλαιο 2361/4, Εφ' άπαξ παροχή
 

 

Αρχή
 Ασφαλισμένα πρόσωπα

 

Ολοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" μέχρι τις 14/4/2005. Από την πιο πάνω ημερομηνία, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 2361/4 του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" μετατρέπεται σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κλειστής ομάδας (δηλαδή των μισθωτών που ήσαν ασφαλισμένοι στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 2361/4 κατά την 14/4/2005) και δεν θα μπορεί να ασφαλισθεί σε αυτό πλέον κανένας εργαζόμενος στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα προσληφθεί μετά την πιο πάνω ημερομηνία σε αυτήν ή θα ενταχθεί στο προσωπικό της με οποιονδήποτε τρόπο ακόμα και αν η ένταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ.
 
 
Αρχή
 Παροχή
Ο μέσος όρος του μικτού μισθού του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την αποχώρηση του υπαλλήλου επί τα χρόνια ασφαλίσιμης υπηρεσίας που είναι ασφαλισμένος στο Ομαδικό Συμβόλαιο 2361/4. Ο χρόνος ασφαλίσιμης υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 37 χρόνια
 
Αρχή
 Χρόνος ασφαλίσιμης υπηρεσίας
 
Υπάλληλοι ΕΘΝΙΚΗΣ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Εταιρία
Υπάλληλοι από ΑΣΤΕΡΑ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στον Αστέρα και την Εθνική.
Υπάλληλοι από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Πανελλήνιο και την Εθνική.  Ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου η 1/7/1994. Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται ισόποσος χρόνος προϋπηρεσίας στην Πανελλήνιο μέχρις εξαντλήσεως της προς τα πίσω προϋπηρεσίας
Υπάλληλοι από ΕΤΕΒΑ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην ΕΤΕΒΑ και την Εθνική.  Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης το 1997. Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται ισόποσος χρόνος προϋπηρεσίας στην ΕΤΕΒΑ μέχρις εξαντλήσεως της προς τα πίσω προϋπηρεσίας
Υπάλληλοι από ΛΑΪΚΗ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην ΛΑΪΚΗ και την Εθνική.
Υπάλληλοι από ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Πλοίων και Αεροσκαφών και την Εθνική. Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης η ημερομηνία εισόδου του κάθε συναδέλφου στο συμβόλαιο της Εθνικής. Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται ισόποσος χρόνος προϋπηρεσίας στην Πλοίων και Αεροσκαφών, μέχρις εξαντλήσεως της προς τα πίσω προϋπηρεσίας.
Υπάλληλοι από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αντασφάλεια, Αστέρα και Εθνική. Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης η ημερομηνία εισόδου τους στην Εθνική ή τον Αστέρα. Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται ισόποσος χρόνος προϋπηρεσίας στην Ελληνική Αντασφάλεια.
Υπάλληλοι με σύμβαση έργου περιόδου 1990 -1993
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική, καθώς και όλος ο χρόνος που υπηρετούσαν με σύμβαση έργου
Υπάλληλοι που απόλύθηκαν το 1989
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική, καθώς και όλος ο χρόνος από την ημερομηνία απόλυσης μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψης στην Εταιρία
Υπάλληλοι με στρατιωτική Υπηρεσία
Όλος ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και μέχρι 36 μήνες
 
Η εφ' άπαξ παροχή καταβάλλεται κατά την αποχώρηση του συναδέλφου από την Εταιρία, εκτός εάν οφείλεται σε Διαρκή ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια και έχει εισπράξει ή θα εισπράξει σχετική παροχή για την ανικανότητα του αυτή από το ομαδικό συμβόλαιο 2155/0.
 
Η Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" εγγυάται πλήρως την παροχή του Συμβολαίου 2361/4 για όλα τα πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα στις 14/4/2005 στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (κλειστή ομάδα), και για όλη την ασφαλίσιμη υπηρεσία που προβλέπεται σε αυτό και με λήξη της ασφάλισης όπως αναφέρεται στην παράγραφο α του άρθρου 6 του πρώτου μέρους της ασφαλιστικής σύμβασης 2361/4.
Επίσης η Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπληρώνει ετησίως τα αποθεματικά που απαιτούνται για την κάλυψη των παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται και περιγράφονται στο με αριθμό 2361/4 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σύμφωνα και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου δεν προβλέπεται παροχή από αυτό το συμβόλαιο.
 
Αρχή
Αρχή
 Συμβόλαιο 2361/4, Συνταξιοδοτική παροχή
 
Ισόβια μηνιαία σύνταξη καταβαλλόμενη 14 φορές τον χρόνο, ίση με το 0,5% του μέσου όρου του μικτού μισθού του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την αποχώρηση του υπαλλήλου επί τα χρόνια ασφαλίσιμης υπηρεσίας που είναι ασφαλισμένος στο Ομαδικό Συμβόλαιο 2361/4. Ο χρόνος ασφαλίσιμης υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 37 χρόνια.
Παράδειγμα:
Μικτός μισθός: 2500 Ευρώ
Χρόνια Ασφαλίσιμης Υπηρεσίας: 30
Μηνιαία σύνταξη: 375 Ευρώ
 
Αρχή
 Χρόνος ασφαλίσιμης υπηρεσίας
 
Υπάλληλοι ΕΘΝΙΚΗΣ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Εταιρία
Υπάλληλοι από ΑΣΤΕΡΑ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στον Αστέρα και Εθνική. Ημερομηνία έναρξης υπολογισμού του χρόνου ασφαλίσιμης υπηρεσίας, η ημερομηνία εισόδου του συναδέλφου στο ομαδικό συμβόλαιο της Εθνικής 2361/4. Από την ημερομηνία αυτή υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται στο συμβόλαιο διπλάσιος χρόνος προϋπηρεσίας στον Αστέρα και Εθνική μέχρις εξαντλήσεως της προς τα πίσω προϋπηρεσίας και επιπλέον τον  χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας
Υπάλληλοι από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Πανελλήνιο και Εθνική. Ημερομηνία έναρξης του χρόνου ασφαλίσιμης υπηρεσίας, η ημερομηνία εισόδου του συναδέλφου στο ομαδικό συμβόλαιο της Εθνικής 2361/4. Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται στο συμβόλαιο διπλάσιος χρόνος προϋπηρεσίας στην Πανελλήνιο μέχρις εξαντλήσεως της προς τα πίσω προϋπηρεσίας (με ανώτατο όριο τον αριθμό ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας για την εφάπαξ παροχή) και επιπλέον τον  χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας
Υπάλληλοι από ΕΤΕΒΑ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην ΕΤΕΒΑ και Εθνική. Ημερομηνία έναρξης του χρόνου ασφαλίσιμης υπηρεσίας, η ημερομηνία εισόδου του συναδέλφου στο ομαδικό συμβόλαιο της Εθνικής 2361/4. Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται στο συμβόλαιο διπλάσιος χρόνος προϋπηρεσίας στην ΕΤΕΒΑ μέχρις εξαντλήσεως της προς τα πίσω προϋπηρεσίας , (με ανώτατο όριο τον αριθμό ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας για την εφάπαξ παροχή) και επιπλέον τον  χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας
Υπάλληλοι από ΛΑΪΚΗ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην ΛΑΪΚΗ και Εθνική. Ημερομηνία έναρξης του χρόνου ασφαλίσιμης υπηρεσίας, η ημερομηνία εισόδου του συναδέλφου στο ομαδικό συμβόλαιο της Εθνικής 2361/4. Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται στο συμβόλαιο διπλάσιος χρόνος προϋπηρεσίας στην ΛΑΪΚΗ μέχρις εξαντλήσεως της προς τα πίσω προϋπηρεσίας , (με ανώτατο όριο τον αριθμό ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας για την εφάπαξ παροχή) και επιπλέον τον  χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας.
Υπάλληλοι από ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Πλοίων και Αεροσκαφών και Εθνική. Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης η ημερομηνία εισόδου του κάθε συναδέλφου στο συμβόλαιο της Εθνικής 2361/4. Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται στο συμβόλαιο διπλάσιος χρόνος προϋπηρεσίας στην Πλοίων και Αεροσκαφών, μέχρις εξαντλήσεως της προς τα πίσω προϋπηρεσίας , (με ανώτατο όριο τον αριθμό ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας για την εφάπαξ παροχή) και επιπλέον τον  χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας.
Υπάλληλοι από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αντασφάλεια και Εθνική. Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης η ημερομηνία εισόδου του συναδέλφου στο ομαδικό συμβόλαιο της Εθνικής 2361/4.  Από εκείνη την ημερομηνία υπολογίζεται για κάθε ένα χρόνο που διανύεται στο συμβόλαιο διπλάσιος χρόνος προϋπηρεσίας στην Ελληνική Αντασφάλεια, (με ανώτατο όριο τον αριθμό ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας για την εφάπαξ παροχή) και επιπλέον τον  χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας.
Υπάλληλοι με σύμβαση έργου περιόδου 1990 -1993
Όλος ο χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική, καθώς και όλος ο χρόνος που υπηρετούσαν με σύμβαση έργου
Υπάλληλοι που απολύθηκαν το 1989
Όλος χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική, καθώς και όλος ο χρόνος από την ημερομηνία απόλυσης μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψης στην Εταιρία
Υπάλληλοι με στρατιωτική Υπηρεσία
Όλος ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και μέχρι 36 μήνες

 

Ο συνολικός χρόνος ασφαλίσιμης υπηρεσίας όπως υπολογίζεται πιο πάνω, δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο των χρόνων ασφάλισης στο συμβόλαιο 2361/4, προσαυξημένη κατά τον χρόνο στρατιωτικής θητείας.
Η παροχή της ισόβιας εγγυημένης μηνιαίας σύνταξης αρχίζει να καταβάλλεται από την ημερομηνία αποχώρησης του συναδέλφου από την υπηρεσία, εφόσον ο ασφαλιζόμενος κατά την ημερομηνία αυτή έχει συμπληρώσει:
α) το 55ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από τα χρόνια ασφαλίσιμης υπηρεσίας του, ή
β) τουλάχιστον 30 χρόνια ασφαλίσιμης υπηρεσίας όπως αυτή ορίζεται στο συμβόλαιο 2361/4 ανεξάρτητα από την ηλικία του και με την προϋπόθεση ότι θα συνταξιοδοτείται από το κύριο ασφαλιστικό του Ταμείο (Τ.Α.Π.Ε.) (θα έχει αποκτήσει το δικαίωμα είσπραξης σύνταξης).
Αν ο ασφαλιζόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του όταν αποχωρεί (εκτός αν η αποχώρηση έγινε μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ή σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευθείσες εταιρίες), η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης θα αναστέλλεται μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας αυτής.
Στο διάστημα που μεσολαβεί, με βάση τις αποδόσεις του μαθηματικού αποθέματος που αντιστοιχεί στην σύνταξη του ασφαλιζόμενου, θα του καταβάλλεται η υπεραπόδοση του αποθέματος, εφ' άπαξ ή θα προσαυξάνει το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης.
Επίσης κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης το ποσό της υπεραπόδοσης του εκάστοτε υπολοίπου του αποθέματος, θα καταβάλλεται εφ' άπαξ ή θα προσαυξάνει το ποσό της σύνταξης.
Διευκρινίζεται ότι η σύνταξη καταβάλλεται και όταν η αποχώρηση οφείλεται σε συνταξιοδότηση λόγω Διαρκούς ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.
Αν το ποσό της μηνιαίας σύνταξης, που προκύπτει με βάση τα παραπάνω την στιγμή της αποχώρησης, είναι μικρότερο από το 10% του μέσου τελικού μισθού, ο ασφαλιζόμενος έχει δικαίωμα να το εξαγοράσει, εισπράττοντας εφάπαξ το ποσό που προκύπτει σαν προεξόφληση με βάση σχετικούς αναλογιστικούς πίνακες. Το ύψος του ποσού αυτού εξαρτάται από το ποσό της σύνταξης που θα προεξοφληθεί, την ηλικία που έχει ο ασφαλιζόμενος την ημερομηνία που γίνεται η προεξόφληση και το φύλο του.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να επιλέξουν τη μεταβίβαση ποσοστού 60% της καταβαλλόμενης σύνταξης σε περίπτωση θανάτου στο σύζυγο ή στη σύζυγο αντίστοιχα. Η επιλογή μεταβίβασης της σύνταξης μειώνει ισοδύναμα το αρχικό δικαιούμενο ποσό σύνταξης του ασφαλισμένου, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του/της συζύγου.

 
Αρχή
 Κόστος Ομαδικού Συμβολαίου 2361/4

 

Συμμετοχή Εργαζομένου: 2,5% επί του συνόλου των ετησίων τακτικών μικτών αποδοχών ή 2,6% για όσους προσλήφθηκαν στην Εθνική μετά την 1/11/2002 και μέχρι τις 14/4/2005.
      Τα ανωτέρω ποσοστά θα διαμορφωθούν για όλους τους ασφαλιζόμενους από την 1η Ιανουαρίου 2006 σε τρία εκατοστά (3%) και από την 1η Ιανουαρίου 2007 σε τριάντα πέντε χιλιοστά (3,5%)
Κόστος για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, 2% επί του μισθού πληρωτέο για χρονικό διάστημα ίσο με μιάμιση φορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.
Παράδειγμα: Για αναγνώριση 24 μηνών στρατιωτικής υπηρεσίας θα καταβάλλεται 2% για 36 μήνες
 
Αρχή
 Συμβόλαιο 2155/0 Ζωής, ανικανότητας, υγείας και ατυχήματος

Αρχή
 Ποιοι δικαιούνται να ασφαλιστούν
Δικαιούνται να ασφαλιστούν για το σύνολο των καλύψεων του Προγράμματος,
 
ΑΜΕΣΑ
 • όλοι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Ασφαλιστική με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής (πάγια αντιμισθία) κατά πλήρη απασχόληση στην Εταιρία, που δεν υπερβαίνουν το 70ο έτος της ηλικίας τους και
 • όσοι εργαζόμενοι στην Εθνική Ασφαλιστική έγιναν συνταξιούχοι του Τ.Α.Π.Ε. ανεξάρτητα από την ηλικία τους και μόνο για τις καλύψεις υγείας
 
 

 

ΕΜΜΕΣΑ
Δικαιούνται να ασφαλιστούν για τις καλύψεις Υγείας ( Νοσοκομειακή κάλυψη) και τα εξαρτώμενα μέλη των εργαζομένων.
Σαν εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
 • Ο σύζυγος ή η σύζυγος και
 • Τα ανύπαντρα παιδιά που δεν εργάζονται και η ηλικία τους είναι μικρότερη των 24 ετών ή των 26 ετών εφόσον σπουδάζουν.

Αρχή
 Καλύψεις: ασφάλιση ζωής
 
Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχος ποσό ίσο με 35 μηνιαίους μισθούς. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά το ποσό που υπολείπεται (εάν υπολείπεται) από το ποσό της Εφ' άπαξ παροχής που εδικαιούτο να λάβει ο ασφαλιζόμενος σύμφωνα με το Συμβόλαιο DAF 2361/4 εάν κατά την ημερομηνία θανάτου αποχωρούσε εν ζωή από την υπηρεσία.
Προσοχή: Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στο συμβόλαιο 2155/0 και έχουν παραμείνει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 800076 της πρώην Αστήρ (2740/9 Εθνικής) καλύπτονται μόνο για παροχές υγείας γιατί η ασφάλιση Ζωής καλύπτεται από το παραπάνω συμβόλαιο (2740/9 Εθνικής).

Αρχή
 Καλύψεις: Ασφάλιση διαρκούς ολικής ανικανότητας από ασθένεια

 

Σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια σε ποσοστό 67% και πάνω, και εφ' όσον παραιτηθεί από την υπηρεσία λόγω της ανικανότητας του θα καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο, σε τρεις ετήσιες ισόποσες δόσεις ποσό ίσο με 35 μηνιαίους μισθούς. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά το ποσό που υπολείπεται (εάν υπολείπεται) από το ποσό της Εφ' άπαξ παροχής που εδικαιούτο να λάβει ο ασφαλιζόμενος σύμφωνα με το Συμβόλαιο DAF 2361/4 εάν κατά την έναρξη της Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας είχε αποχωρήσει κανονικά.
Προϋπόθεση για την κάλυψη αυτή είναι, το να αρχίσει η Ολική Ανικανότητα πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του ασφαλιζόμενου.
Προσοχή: Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στο συμβόλαιο 2155/0 και έχουν παραμείνει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 800076 της πρώην Αστήρ (2740/9 Εθνικής) καλύπτονται μόνο για παροχές υγείας γιατί η ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας καλύπτεται από το παραπάνω συμβόλαιο (2740/9 Εθνικής).
Η πρώτη δόση ίση με το ένα τρίτο (1/3) του ασφαλιζόμενου ποσού και με ελάχιστο όριο το ποσό της ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ που εδικαιούτο σύμφωνα με τους Όρους της με αριθ. 2361/4 Σύμβασης Ομαδικής Ασφάλισης κατά την ημερομηνία έναρξης της Διαρκούς Ολικής Ανικανότητάς του, εάν είχε αποχωρήσει αυτός από την υπηρεσία της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" λόγω "Κανονικής Αποχώρησης", θα καταβάλλεται κατά την ημερομηνία αποχώρησής του από την υπηρεσία της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ".
Σε περίπτωση που το ένα τρίτο (1/3) του ασφαλιζομένου ποσού είναι μεγαλύτερο του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω, η πρώτη δόση θα ισούται με το ένα τρίτο (1/3) του ασφαλιζομένου ποσού.
Η δεύτερη δόση ίση με το ένα δεύτερο (1/2) του υπολοίπου του ασφαλιζομένου ποσού καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης και εφόσον η Διαρκής Ολική Ανικανότητα συνεχίζεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Η τρίτη και τελευταία δόση ίση με το υπόλοιπο του ασφαλιζομένου ποσού, καταβάλλεται μετά την συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης και εφόσον η Διαρκής Ολική Ανικανότητα συνεχίζεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Ειδικά σε περίπτωση που προσκομιστούν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η Διαρκής Ολική Ανικανότητα του ασφαλιζομένου θα συνεχιστεί για είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον μήνες, από την ημερομηνία αποχώρησής του από την υπηρεσία της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", το ασφαλιζόμενο ποσό της Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας θα καταβάλλεται ολόκληρο σε μία δόση.

Αρχή
 Καλύψεις: Ασφάλιση θανάτου, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα

 

Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με 35 μηνιαίους μισθούς.
Σε συνδυασμό με την Ασφάλιση Ζωής, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με 70 μηνιαίους μισθούς.
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους ασφαλιζόμενους ποσό ίσο με 70 μηνιαίους μισθούς.
Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο ποσοστό % των 70 μηνιαίων μισθών.
Ειδικά σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα, το ποσοστό του ασφαλιζομένου ποσού που θα καταβάλλει η Εθνική στον ασφαλιζόμενο θα είναι αυτό που καθορίζεται από τον πιο κάτω πίνακα, εφ' όσον η ανικανότητά του, σύμφωνα με τον πίνακα ανικανοτήτων, είναι μικρότερη ποσοστού είκοσι εκατοστών (20%).
 
Ποσοστό Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας που καθορίστηκε σύμφωνα με τον πίνακα Ανικανοτήτων
Καταβαλλόμενο ποσοστό επί του Ασφαλιζομένου ποσού
Από 0% μέχρι και 5%
0%
Μεγαλύτερο από 5% μέχρι και 6%
1%
Μεγαλύτερο από 6% μέχρι και 7%
2%
Μεγαλύτερο από 7% μέχρι και 8%
3%
Μεγαλύτερο από 8% μέχρι και 9%
4%
Μεγαλύτερο από 9% μέχρι και 10%
5%
Μεγαλύτερο από 10% μέχρι και 11%
6%
Μεγαλύτερο από 11% μέχρι και 12%
7%
Μεγαλύτερο από 12% μέχρι και 13%
8%
Μεγαλύτερο από 13% μέχρι και 14%
9%
Μεγαλύτερο από 14% μέχρι και 15%
10%
Μεγαλύτερο από 15% μέχρι και 16%
12%
Μεγαλύτερο από 16% μέχρι και 17%
14%
Μεγαλύτερο από 17% μέχρι και 18%
16%
Μεγαλύτερο από 18% μέχρι και 19%
18%
Μεγαλύτερο από 19% μέχρι και 20%
20%
Προσοχή: Δεν καλύπτονται οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στο συμβόλαιο υγείας 2155/0 και έχουν παραμείνει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 800076 της πρώην Αστήρ γιατί οι καλύψεις ατυχήματος καλύπτονται από το παραπάνω συμβόλαιο.

Αρχή
 Καλύψεις: Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής – εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

 

Αφορά τους συναδέλφους, τους συνταξιούχους και τα εξαρτώμενα μέλη.
α) Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης:
Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο (εργαζόμενος, συνταξιούχος ή εξαρτώμενο μέλος) υποβληθεί σε δαπάνες που οφείλονται σε Νοσοκομειακή νοσηλεία εξαιτίας ατυχήματος, ή ασθένειας, ή τοκετού ή εγκυμοσύνης, το ομαδικό συμβόλαιο μαζί με το Τ.Α.Π.Ε. θα του καλύπτει το 90% του συνόλου των δαπανών. Σε περίπτωση συμμετοχής στις δαπάνες από άλλο ασφαλιστικό φορέα (για τα εξαρτώμενα μέλη) το ομαδικό συμβόλαιο θα του καταβάλλει την διαφορά που προκύπτει από το ποσό που θα του καταβάλλει ο κύριος φορέας ασφάλισής του μέχρι το 90% της συνολικής νοσοκομειακής δαπάνης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νοσηλεία να καλύπτεται από το Τ.Α.Π.Ε.
Η προηγούμενη υποβολή των δικαιολογητικών δαπανών από τον ασφαλιζόμενο στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα (Τ.Α.Π.Ε., Ι.Κ.Α. κλπ) είναι υποχρεωτική.
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για , δαπάνες φυσιολογικού τοκετού, δυόμισι φορές το καλυπτόμενο ποσό από το ΤΑΠΕ. για τις δαπάνες αυτές (σήμερα το ποσό που καταβάλει το Τ.Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 1.000,00 Ευρώ για φυσιολογικό τοκετό ).
Ο Τοκετός με καισαρική θεωρείται χειρουργική επέμβαση και καλύπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Νοσοκομειακή Περίθαλψη χωρίς τον παραπάνω περιορισμό για τις δαπάνες τοκετού.
 
β) Δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης.
Αν το ασφαλιζόμενο πρόσωπο (εργαζόμενος ή συνταξιούχος ή εξαρτώμενο μέλος ασφαλισμένος στο ΤΑΠΕ) υποβληθεί σε δαπάνες που οφείλονται σε Εξωνοσοκομειακή νοσηλεία εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας ή τοκετού ή εγκυμοσύνης, θα του καταβάλλεται η διαφορά που προκύπτει αν από τα εβδομήντα πέντε εκατοστά (75%) των δαπανών που υποβλήθηκαν και καλύπτονται από το Τ.Α.Π.Ε., αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε για τις ίδιες δαπάνες το ΤΑΠΕ.
Η προηγούμενη υποβολή των δικαιολογητικών δαπανών από τον ασφαλιζόμενο στο ΤΑΠΕ είναι υποχρεωτική. Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό κατ' άτομο τον χρόνο 30.000,00 Ευρώ
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε  Οδοντιατρική Πράξη συμπεριλαμβανομένου  και του καλυπτόμενου από το  Τ.Α.Π.Ε. ποσού  το εξαπλάσιο του καλυπτόμενου από το ΤΑΠΕ ποσού για την αυτή αιτία.-  


Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για δαπάνες αγοράς γυαλιών όρασης και φακών επαφής  το 20% της διαφοράς  των καλυπτομένων από το Τ.ΑΠ.Ε .δαπανών, αφαιρουμένων των  ποσών που καταβλήθηκαν από το Τ.Α.Π.Ε.        
Για τις περιπτώσεις Οδοντιατρικών Δαπανών που δεν απαιτείται έλεγχος από ελεγκτές οδοντιάτρους του Τ.Α.Π.Ε., (ανά τρίμηνο),  ορίζεται ως ανώτατο όριο καλυπτομένων από την παρούσα ασφάλιση δαπανών το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της δαπάνης που προβλέπεται από το ΤΑΠΕ
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για , δαπάνες ορθοδοντικής θεραπείας, τρεισήμισι  φορές το καλυπτόμενο ποσό από το ΤΑΠΕ (σήμερα το ποσό που καταβάλει το Τ.Α.Π.Ε. ανέρχεται σε  293,47 Ευρώ για ορθοδοντική θεραπεία).

 

Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω, τα εξαρτώμενα μέλη των άμεσα ασφαλιζομένων προσώπων που είναι ασφαλισμένα σε κύριο Ασφαλιστικό Φορέα εκτός του Τ.Α.Π.Ε. δεν καλύπτονται για δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης.
Αν το ασφαλιζόμενο πρόσωπο δεν είναι ασφαλισμένο σε κανένα Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα (Τ.Α.Π.Ε., Ι.Κ.Α. κ.τ.λ.) και υποβληθεί σε δαπάνες Νοσοκομειακής ή Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, θα του καταβάλλεται η διαφορά που προκύπτει αν από τα ενενήντα εκατοστά για Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή από τα 75 εκατοστά για Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη των καλυπτόμενων δαπανών αφαιρεθεί το ποσό που θα κατέβαλε για τις ίδιες δαπάνες το Τ.Α.Π.Ε. όπως αν το πρόσωπο αυτό ήταν ασφαλισμένο σ' αυτό.
Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλιζόμενου προσώπου (εργαζόμενου), η Ασφάλιση Δαπανών Νοσοκομειακής - Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης των εξαρτωμένων μελών θα συνεχίζεται, εφ' όσον ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης τους είναι το Τ.Α.Π.Ε..
 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ   : Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω:
1. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ “ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ”H ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)
α. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε “συμβεβλημένο Νοσοκομείο”  θα του καταβάλλεται το 100% των πέραν των € 10.000 δαπανών νοσηλείας μαζί με την συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα.
Εξαιρετικά  για τις περιπτώσεις
 1. Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 2. Εγχείρηση BY PASS συνεπεία Στεφανιαίας νόσου
 3. Εγκεφαλικό επεισόδιο
 4. Καρκίνος
 5. Νεφρική ανεπάρκεια
 
θα καταβάλλεται το 100% του συνόλου των δαπανών νοσηλείας μαζί με την συμμετοχή του Κύριου ασφαλιστικού του Φορέα .
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του Κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα στην αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
 
 
β.  Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε Εξωνοσοκομειακή "νοσηλεία" (Διαγνωστικές εξετάσεις, Ιατρικές επισκέψεις)  σε “συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ή Διαγνωστικά κέντρα” ή Ιατρικό Δίκτυο με την ΕΘΝΙΚΗ  , θα καταβάλλονται  οι δαπάνες από την ΕΘΝΙΚΗ και σε ποσοστό 100% μαζί με την συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα χωρίς τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου των ιατρικών επισκέψεων  .

Αρχή
 Ταξιδιωτική ασφάλιση
 
Αφορά την οποιαδήποτε κάλυψη χρειαστεί ο ασφαλιζόμενος ή το προστατευόμενο μέλος, σε οποιοδήποτε ταξίδι απόστασης πέραν των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας.
 
Οι παρεχόμενες καλύψεις είναι:
 1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας πέρα από την ιατρική κάλυψη, αναλαμβάνεται και η οργάνωση καθώς και τα έξοδα μεταφοράς προς την νοσηλευτική μονάδα.
 2. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ. Από το εξωτερικό στην Ελλάδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας αμέσως ή μετά τη θεραπεία.
 3. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Καλύπτει τα έξοδα παραμονής συγγενούς αν κριθεί αναγκαίο μέχρι και 7 ημέρες. (έξοδα διανυκτέρευσης 88 Ευρώ).
 4. ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Σε περίπτωση απρόβλεπτου θανάτου συγγενούς προσώπου.
 5. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ.
 6. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Σε περίπτωση απώλειας αποσκευών κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό και για αεροπορικά ταξίδια στο εσωτερικό.  Για κάθε περίπτωση 500Ευρώ
 
 Οι καλύψεις αυτές παρέχονται για ταξίδια διάρκειας μέχρι 90 συνεχών ημερών.
 
Για τις παραπάνω παροχές οι συνάδελφοι θα εξυπηρετούνται από την INTERPARTNER ASSISTANCE Λ. Συγγρού 379, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, στο τηλέφωνο 210-9403643.(για να καλέσετε από το εξωτερικό 0030210-9403643).
 
Για κάθε περίπτωση, εκτός από την περίπτωση απώλειας αποσκευών που θα απευθύνεστε στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, θα πρέπει ο ασφαλιζόμενος να ενημερώνει την παραπάνω εταιρία, αναφέροντας τον αριθμό συμβολαίου (2155/0), την τοποθεσία καθώς και το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται.

Αρχή
 Περιορισμοί κατά κάλυψη: Για την Ασφάλιση Ζωής
Καλύπτεται η περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, χωρίς κανένα περιορισμό.
Κάθε ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να ορίζει τους δικαιούχους του συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο που υπάρχει στην διάθεση του στέλνοντας επιστολή στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και να τους αλλάζει οποτεδήποτε με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν έχει ορίσει δικαιούχους, τέτοιοι θα θεωρούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του.

Αρχή
 Περιορισμοί κατά κάλυψη: Για την ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια
Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενος παρουσίαζε, κατά την ημερομηνία πρόσληψής του στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ποσοστό Διαρκούς Ανικανότητας από ασθένεια πάνω από τριάντα εκατοστά΄(30%), το ασφαλιζόμενο ποσό Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας που προκύπτει σαν αποζημίωση, θα μειώνεται κατά το ποσοστό της προϋπάρχουσας Διαρκούς Ανικανότητας του, χωρίς όμως το ποσό που τελικά θα καταβληθεί να υπολείπεται του "Εφάπαξ ποσού" που θα εδικαιούτο ο ασφαλιζόμενος από το αποταμιευτικό συμβόλαιο 2361/4, αν θεωρηθεί ότι η αποχώρησή του οφείλεται σε παραίτηση.
Διευκρινίζεται ότι ποσοστό Διαρκούς Ανικανότητας μεγαλύτερο ή ίσο με εξήντα επτά εκατοστά (67%) θεωρείται σαν εκατό εκατοστά (100%)

Αρχή
 Περιορισμοί κατά κάλυψη: Για την ασφάλιση Θανάτου, Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα.
Δεν καλύπτονται τα ατυχήματα και οι συνέπειες τους που οφείλονται ολικά ή μερικά άμεσα ή έμμεσα:
α) Σε ασθένεια ή σε προϋπάρχουσα σωματική ή πνευματική αναπηρία.
β) Σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, εκτός αν αυτή οφείλεται σε καλυπτόμενο ατύχημα,
γ) Σε μέθη ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.
δ) Σε χρησιμοποίηση αεροπλάνων που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες εταιρίες και δεν εκτελούν κανονικά δρομολόγια ή Charters, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αερόστατων ή σε συμμετοχή του ασφαλισμένου σε επίσημους ή όχι αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας με οποιοδήποτε μέσο.
ε) Σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του ασφαλισμένου.
στ) Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εμφύλιο, με οποιαδήποτε όπλα. Σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, επαναστάσεις ή λαϊκές ταραχές.
ζ) Σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών οι οποίες οφείλονται σε ακτίνες "Χ" ή ραδίου ή παραγώγων του, εκρήξεις θερμότητας ή ακτινοβολιών που προέρχονται από μεταστοιχείωση του ατομικού πυρήνα (διάσπαση, συγχώνευση, τήξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών μορίων, αυτόματη ανάφλεξη ή έκρηξη των ραδιενεργών υλών.
 
Επίσης δεν καλύπτονται τα ατυχήματα:
α) τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια διάπραξης από τον ασφαλισμένο εγκλήματος σε βαθμό κακουργήματος.
β) που δεν προκάλεσαν ορατούς μώλωπες ή τραύματα στο εξωτερικό του σώματος, εκτός από την περίπτωση του πνιγμού ή εσωτερικών τραυμάτων που διαπιστώνονται αντικειμενικά.

Αρχή
 Περιορισμοί κατά κάλυψη: Για την Ασφάλιση Δαπανών Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης.
Με βάση τους όρους του συμβολαίου που αφορούν την κάλυψη αυτή, καλύπτονται οι δαπάνες Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, που καλύπτει το Τ.Α.Π.Ε., σύμφωνα με το καταστατικό του.
Ειδικά διευκρινίζεται ότι, δεν καλύπτονται δαπάνες για πρόσθετα και βοηθητικά θεραπευτικά μέσα, δαπάνες λουτροθεραπείας ή μετακίνησης, διαμονής ή διατροφής στο Εξωτερικό, κηδείας κτλ.
Οι δαπάνες για Μαγνητική Τομογραφία και οδοντοθεραπεία καλύπτονται εφόσον τηρηθεί και η διαδικασία έγκρισης για την πραγματοποίηση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Τ.Α.Π.Ε..

Αρχή
 Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών νοσοκομειακής – εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

 

Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν δαπάνες Νοσοκομειακής ή Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, υποβάλλονται στο Τ.Α.Π.Ε..
Το Τ.Α.Π.Ε. μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών καταβάλει την αποζημίωση που προβλέπεται τόσο για ότι αφορά την δική του υποχρέωση, όσο και για ότι αφορά το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης που περιγράφεται στο βιβλιαράκι αυτό.
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται ακόμη και στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά αφορούν πρόσωπο που δεν είναι ασφαλισμένο στο Τ.Α.Π.Ε. (εξαρτώμενα μέλη εκτός Τ.Α.Π.Ε.).
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί η υποβολή των δικαιολογητικών στο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Αρχή
 Κόστος Ομαδικού Συμβολαίου  2155/0

 

Το κόστος του Προγράμματος καλύπτεται κατά ένα μέρος του από την Εταιρία. Υπάρχει όμως και συμμετοχή του ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών του, η οποία εκφράζεται σε ποσοστό % πάνω στο ετήσιο μισθολόγιό του και εμφανίζεται σαν κράτηση στην σχετική στήλη της Κοινοποίησης Αποδοχών του ή στο ποσό σύνταξης για τους συνταξιούχους.
 
Συμμετοχή Εταιρίας: 3,6% επί του συνόλου των ετησίων μικτών αποδοχών.
Συμμετοχή Εργαζόμενου: 2,4% επί του συνόλου των ετησίων τακτικών αποδοχών.
Συμμετοχή Εργαζομένου που προέρχεται από τον Αστέρα και ασφαλίζονται μόνο για υγεία: 1,6% επί του συνόλου των ετησίων τακτικών αποδοχών.
Συμμετοχή Εργαζομένου ή συνταξιούχου για ένα εξαρτώμενο μέλος που είναι ασφαλισμένο στο Τ.Α.Π.Ε.: 0,5% επί του συνόλου των ετησίων τακτικών αποδοχών.
Συμμετοχή Εργαζομένου ή συνταξιούχου για ένα εξαρτώμενο μέλος που δεν είναι ασφαλισμένο στο Τ.Α.Π.Ε.: 0,3% επί του συνόλου των ετησίων τακτικών αποδοχών.
Συμμετοχή Εργαζομένου ή συνταξιούχου για δυο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη που είναι ασφαλισμένα στο Τ.Α.Π.Ε.: 1,0% επί του συνόλου των ετησίων τακτικών αποδοχών.
Συμμετοχή Εργαζομένου ή συνταξιούχου για δυο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι ασφαλισμένα στο Τ.Α.Π.Ε.: 0,6% επί του συνόλου των ετησίων τακτικών αποδοχών.
Συμμετοχή Εργαζομένου ή συνταξιούχου για δυο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη που το ένα τουλάχιστο είναι ασφαλισμένο στο ΤΑΠΕ και ένα εκτός Τ.Α.Π.Ε.: 0,8% επί του συνόλου των ετησίων τακτικών αποδοχών.

 

Συμμετοχή Συνταξιούχου: 2,8% επί του συνόλου της ετησίας μικτής σύνταξης.
 
Τα ανωτέρω ασφάλιστρα θα αναπροσαρμόζονται την 1η Απριλίου , την 1η Ιουλίου , την 1η Οκτωβρίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους ανάλογα με τα αποτελέσματα  του συμβολαίου ( σχέση ζημιών προς ασφάλιστρα)

 

                                                       Αθήνα , Αύγουστος 2005

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Οι πιο πάνω πληροφορίες θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμες για όλους τους συναδέλφους. Η επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον Άγγελο Νικολάου και τον Γιάννη Πετσαλάκη με την βοήθεια  του Παναγιώτη Παπαμιχαήλ και του Γιώργου Πιστοφίδη.
Το Δ.Σ του Συλλόγου θέλει να ευχαριστήσει και δημόσια όλους τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Ομαδικών ασφαλίσεων και Αναλογισμού για την πολύτιμη βοήθεια τους.
 

Αρχή