Πρόσθετη πράξη 3458 του συμβολαίου υγείας 2155/0


Δ/ΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 3458
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΡΙΘ.2155/0

Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πιο πάνω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, συμφωνούνται μεταξύ της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" και του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" όπως από 1ης Σεπτεμβρίου 1998 να ισχύουν τα εξής :

1.   Τα ΕΜΜΕΣΑ ασφαλιζόμενα πρόσωπα "εξαρτώμενα μέλη" των άμεσα ασφαλιζομένων προσώπων, θα συμμετέχουν στο κόστος της Ασφάλισης. Έτσι τα συνολικά ετήσια μικτά ασφάλιστρα της συμμετοχής τους (συμπεριλαμβανομένων Φ.Κ.Ε. και Χαρτοσήμου), όπως αναφέρονται κατωτέρω, ορίζονται ως ποσοστό επί του συνόλου των τακτικών ετησίων αποδοχών των ΑΜΕΣΑ ασφαλιζομένων μισθωτών που καταβάλλονται κατά την διάρκεια ολόκληρου του ασφαλιστικού έτους με ανώτατο όριο αποδοχών το ποσό των ΔΡΧ. 9.300.000 (600.000 Χ 15,5) ή επί του συνόλου των ετησίων καταβαλλόμενων μικτών ποσών συντάξεων από το Τ.Α.Π.Ε. στους ασφαλισμένους συνταξιούχους με ανώτατο ετήσιο όριο το ποσό των ΔΡΧ.8.400.000 (600.000 Χ 14) :

-       Για ένα εξαρτώμενο μέλος που είναι ασφαλισμένο στο Τ.Α.Π.Ε. ποσοστό τρία χιλιοστά (0,3%).
-       Για ένα εξαρτώμενο μέλος που δεν είναι ασφαλισμένο στο Τ.Α.Π.Ε., ποσοστό δύο χιλιοστά (0,2%).
-       Για δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη που είναι ασφαλισμένα στο Τ.Α.Π.Ε., ποσοστό έξι χιλιοστά (0,6%).
-       Για δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι ασφαλισμένα στο Τ.Α.Π.Ε., ποσοστό τέσσερα χιλιοστά (0,4%).

Τα ανωτέρω ασφάλιστρα βαρύνουν αντίστοιχα τους ασφαλιζόμενους μισθωτούς της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" ή τους ασφαλιζόμενους συνταξιούχους του Τ.Α.Π.Ε. και αφορούν ασφάλιστρα της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟ Ή ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ.

2.   Προστίθεται το Άρθρο 5 στο ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ του Συμβολαίου στην ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΑΤΥΧΗΜΑ, ΤΟΚΕΤΟ Ή ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, έτσι ώστε να ισχύει σαν "ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ" όπως ορίζεται κατωτέρω :

Άρθρο 5.
ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Άμεσα ασφαλιζόμενος του οποίου η παρούσα ασφάλιση διακόπτεται επειδή έχασε την ιδιότητα του μέλους της Ομάδας που δικαιούται ν' ασφαλιστεί, δικαιούται ασφάλισης δαπανών Νοσοκομειακής Περίθαλψης, ανάλογης της νοσοκομειακής Περίθαλψης που προβλέπει η παρούσα ασφάλιση, την στιγμή της διακοπής, ως συμπληρωματική κάλυψη Ατομικού ασφαλιστηρίου Ζωής.

Προνόμιο μετατροπής έχουν μόνο τα πρόσωπα τα οποία την στιγμή της διακοπής της παρούσας ασφάλισης δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας του και είναι συνέχεια ασφαλισμένα με την ασφάλιση αυτή για δύο (2) τουλάχιστον έτη. Πρόσωπο που ασφαλίστηκε με Ατομικό Ασφαλιστήριο με βάση το παρόν προνόμιο μετατροπής, δεν δικαιούται ν' ασφαλιστεί πάλι με την παρούσα ασφάλιση, εφόσον παραμένει σε ισχύ το Ατομικό Ασφαλιστήριο, εκτός εάν "Η ΕΘΝΙΚΗ" μετά από έγγραφη αίτησή του το αποδεχθεί.

Η ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης σαν συμπληρωματική κάλυψη ατομικού Ασφαλιστηρίου Ζωής, γίνεται σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους :

α. Δεν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ασφαλισιμότητας του ασφαλιζόμενου μισθωτού.

β. Ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να συ-μπεριλάβει την Νοσοκομειακής Περίθαλψη σαν συμπληρωματική κάλυψη σε Ατομικό Ασφαλιστήριο Ζωής, του οποίου το ασφαλιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ανώτατου ασφαλιζόμενου ποσού που δικαιούται να ασφαλιστεί, σύμφωνα με το Δικαίωμα Μετατροπής της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 2, του ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του παρόντος Συμβολαίου και μικρότερο εκείνου που ορίζεται κάθε φορά με βάση τα ισχύοντα στον Κλάδο Ατομικών Ασφαλειών Ζωής.

γ. Το ασφάλιστρο και οι όροι ασφάλισης θα καθορίζονται από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" με βάση τα ισχύοντα στον Κλάδο Ατομικών Ασφαλειών Ζωής κατά την στιγμή της μετατροπής.

δ. Αν το ασφαλιζόμενο πρόσωπο την στιγμή της διακοπής της παρούσας ασφάλισης ήταν "ολικά ανίκανο", τότε τα ασφαλιζόμενα ποσά της συμπληρωματικής κάλυψης Νοσοκομειακής περίθαλψης του Ατομικού ασφαλιστηρίου Ζωής, δεν θα ξεπερνούν τα ασφαλιζόμενα ποσά της παρούσας ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟ-ΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, την στιγμή της έναρξης της ολικής του ανικανότητας.

ε. Η συμπληρωματική κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης, θα αρχίζει να ισχύει μαζί με το Ατομικό Ασφαλιστήριο Ζωής, μετά την παρέλευση της στην παρ. (β) αναφερόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
Ως εκ τούτου δεν θα ισχύει η στο άρθρο 3 της παρούσας κάλυψης "ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ".

στ. Στιγμή της μετατροπής θεωρείται η στιγμή που αρχίζει να ισχύει η συμπληρωματική κάλυψη της Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο Ατομικό Ασφαλιστήριο Ζωής.

Α σ φ ά λ ι σ η Ε υ ρ ε ί α ς Ν ο σ ο κ ο μ ε ι α κ ή ς Π ε ρ ί θ α λ ψ η ς κατά την δ ι ά ρ κ ε ι α της Π ε ρ ι ό δ ο υ Μ ε τ α τ ρ ο π ή ς.
Αν κάποιο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες νοσοκομειακής νοσηλείας κατά την διάρκεια της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, μέσα στην οποία είχε το δικαίωμα να ασφαλιστεί με συμπληρωματική κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Ατομικό Ασφαλιστήριο Ζωής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, "Η ΕΘΝΙΚΗ" θα καταβάλλει στον ασφαλιζόμενο τα προβλεπόμενα από την ΑΣΦΑ-ΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, σύμφωνα με αυτά που ίσχυαν την στιγμή της διακοπής της ομαδικής Ασφάλισης.


3.   Από την ανωτέρω ημερομηνία (01.09.1998) θα ισχύουν τα κατωτέρω στην ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕ-ΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΤΟΚΕΤΟ Ή ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ.

α. Δεν θα καλύπτονται και ως εκ τούτου δεν θα καταβάλλονται δαπάνες για χρεωθέντα έξοδα Δωματίου και Τροφή που υπερβαίνουν τα έξοδα Δωματίου και Τροφή της Κατηγορίας - Θέσης "Α" του αντίστοιχου Νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται ο ασφαλιζόμενος.

β. Θα καλύπτονται δαπάνες οδοντοθεραπείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Συμβόλαιο, μέχρι ποσού ΔΡΧ. 1.000.000 για κάθε ασφαλιστικό έτος.
Για τυχόν υπερβαίνοντα ποσά θα απαιτείται ειδική έγκριση επιτροπής η οποία θα συστήνεται με φροντίδα του Συλλόγου υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘ-ΝΙΚΗ" και της Διεύθυνσης Ομαδικών ασφαλίσεων Ζωής της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ".

γ. Δεν θα καλύπτονται δαπάνες οδοντοθεραπείας που υπερβαίνουν δύο φορές επιπλέον το ανώτατο ποσό δαπάνης ανά τρίμηνο, όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά από το Τ.Α.Π.Ε., για τις οποίες δαπάνες σύμφωνα με τον Κανονισμό του Τ.Α.Π.Ε., δεν απαιτείται έλεγχος από τους ελεγκτές οδοντιάτρους του Ταμείου.

δ. Από 1ης Σεπτεμβρίου 1998 θα καλύπτεται ποσό μέχρι τα είκοσι εκατοστά (20%) της συμμετοχής κάθε ασφαλισμένου του Τ.Α.Π.Ε., πάνω στα ανώτατα όρια της δαπάνης που προβλέπεται για αγορά γυαλιών και φακών επαφής σύμφωνα με τον Κανονισμό του Τ.Α.Π.Ε.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι του Συμβολαίου παραμένουν αμετάβλητοι.

Η παρούσα πρόσθετη Πράξη εκδόθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα αφού συνυπέγραψαν αυτά.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
 
 
 
 
 

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 1998.
ΑΝΩΝ. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ΕΘΝΙΚΗ"
(ΑΦΜ : 94003849)
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
 
 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ