Διαδικασία έγκρισης και καταβολής εξόδων για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις στο εσωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 
1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • Η κατάσταση μετακίνησης, αφού υπογραφεί από τον υπάλληλο θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την έγκριση της δαπάνης.
  • Μετά την έγκριση της δαπάνης θα αποστέλλεται ονομαστική κατάσταση από τη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να καταβληθούν τα έξοδα μετακίνησης στους δικαιούχους.
  • Η Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών θα αποστέλλει στον Τομέα Οικονομικών Θεμάτων, αντίγραφο της κατάστασης μετακίνησης, προκειμένου να καταβληθεί η ημερήσια αποζημίωση, μέσω μισθοδοσίας, εφόσον αυτό προκύπτει, στους δικαιούχους.
 
2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
  • Η κατάσταση μετακίνησης μαζί με τα δικαιολογητικά, αφού υπογραφεί από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης , υποβάλλεται στον Τομέα Οικονομικών Θεμάτων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έγκριση της δαπάνης.
  • Μετά την έγκριση της δαπάνης ο Τομεας Οικονομικών Θεμάτων θα αποστέλλει ονομαστική κατάσταση από τον Τομέα Οικονομικών Θεμάτων στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να καταβληθούν τα έξοδα μετακίνησης στους δικαιούχους.