Πρόσθετη Πράξη Νο.19175 του Συμβολαίου Υγείας 2155/0

Δ/ΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόσθετη Πράξη αριθ. 19175

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αριθ. 2155/0

Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, συμφωνείται μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών σε υλοποίηση της από 19ης Ιουνίου 2018 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της εκ τρίτου Συμβαλλομένης Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η  ΕΘΝΙΚΗ", κατόπιν σχετικής νομικής γνωμοδότησης, να ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2018 τα κατωτέρω :

 Ι.  Τροποποιούνται :

  1. i) ο υπ’ αριθμ. 4 ειδικός όρος της Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του Άρθρου 4 «Πίνακας Καλύψεων» του Μέρους Πρώτου «Στοιχεία Ασφάλισης» και
  2. ii)ο υπ’ αριθμ. ΙΙΙ ειδικός όρος της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΠΟΒΟΛΗ του Μέρους Τρίτου «Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι» του Συμβολαίου, ώστε να ισχύουν ως εξής :

Τα εξαρτώμενα μέλη των άμεσα ασφαλιζομένων μισθωτών και συνταξιούχων, καλύπτονται για δαπάνες  εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ανεξαρτήτως του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένα για τον κλάδο ασθένειας.

ΙΙ.  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 6.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Παράγραφος Α. Συμμετοχή στο Κόστος της Ασφάλισης  

Ενόψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 επανακαθορίζονται από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» τα ασφάλιστρα, πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο και  η παράγραφος Α ως εξής :

Α.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η συμμετοχή στο κόστος της ασφάλισης ορίζεται ως εξής :

1)  Η εκ Τρίτου Συμβαλλομένη  Α.Ε.Ε.Γ.Α.  «Η ΕΘΝΙΚΗ» θα καταβάλλει ως ετήσια μικτά ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων φόρων και εισφοράς υπέρ Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, ποσό ίσο με :

Ποσοστό 4,369% (τέσσερα κόμμα τριακόσια εξήντα εννέα τοις εκατό) επί του συνόλου των πάσης φύσεως ετησίων μικτών αποδοχών των ασφαλισμένων μισθωτών της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».

2) ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ  ΜΙΣΘΩΤΟΙ -  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  "ΠΡΩΤΗ" θα καταβάλλουν ως μικτά ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων φόρων και εισφοράς υπέρ Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, ποσό ίσο με  :

 α.  Ποσοστό 2,913% (δύο κόμμα εννιακόσια δεκατρία τοις εκατό) επί του συνόλου των τακτικών μικτών ετησίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών.

 β. Επιπλέον

  1. i) Ποσοστό 0,583% (μηδέν κόμμα πεντακόσια ογδόντα τρία τοις εκατό) για ένα εξαρτώμενο μέλος, ή
  2. ii) Ποσοστό 1,165% (ένα κόμμα εκατόν εξήντα πέντε τοις εκατό) για δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη.

Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών μικτών μηνιαίων αποδοχών των μισθωτών, με ανώτατο όριο για τις τακτικές μικτές μηνιαίες αποδοχές το ποσό των € 1.800,00 και ειδικά για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση το ποσό των € 900,00.

 3) ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΔΕΥΤΕΡΗ" θα καταβάλλουν, ως μικτά ασφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένων φόρων ποσό ίσο με  :

  α. Ποσοστό 5,446% (πέντε κόμμα τετρακόσια σαράντα έξι τοις εκατό) επί του συνόλου των ετησίων μικτών ποσών των κυρίων συντάξεων των ασφαλισμένων συνταξιούχων.

  β.   Επιπλέον,

  1. i) Ποσοστό 0,676% (μηδέν κόμμα εξακόσια εβδομήντα έξι τοις εκατό) για ένα εξαρτώμενο μέλος, ή
  2. ii) Ποσοστό 1,363% (ένα κόμμα τριακόσια εξήντα τρία τοις εκατό) για δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη.

Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των ετησίων μικτών ποσών των κυρίων συντάξεων με ανώτατο ετήσιο όριο το ποσό των € 21.600,00 (1.800,00 x 12).

4)  ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ  ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΤΡΙΤΗ" θα καταβάλλουν ως μικτά ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων φόρων, ποσό ίσο με  :

α. Ποσοστό 1,98% (ένα κόμμα ενενήντα οκτώ τοις εκατό) επί του συνόλου των τακτικών μικτών ετησίων αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών.

β. Επιπλέον,

  1. i) Ποσοστό 0,583% (μηδέν κόμμα πεντακόσια ογδόντα τρία τοις εκατό) για ένα εξαρτώμενο μέλος, ή
  2. ii) Ποσοστό 1,165% (ένα κόμμα εκατόν εξήντα πέντε τοις εκατό) για δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη.

 Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών μικτών μηνιαίων αποδοχών των μισθωτών, με ανώτατο όριο για τις τακτικές μικτές μηνιαίες αποδοχές το ποσό των € 1.800,00 και για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση το ποσό των € 900,00.

 Όλοι οι λοιποί όροι του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου παραμένουν αμετάβλητοι.

 Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα υπογεγραμμένο.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Οι Συμβαλλόμενοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η  ΕΘΝΙΚΗ"

 

Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ"

 

Πρόεδρος Συλλόγου

Ι. ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ

Γεν. Γραμματέας

Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής

Ε. ΣΟΥΚΟΥ

Η ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η  ΕΘΝΙΚΗ"

ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ

Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ