Απουσίες - Άδειες

Α. Γενικά 

Εργαζόμενος που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει εκτάκτως από την υπηρεσία ή καθυστερεί να προσέλθει την κανονισμένη ώρα ενάρξεως εργασίας, οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως την ίδια μέρα. Σε περίπτωση πραγματικής και εξακριβωμένης αδυναμίας ειδοποιήσεως την ίδια μέρα, οφείλει να το κάνει μέχρι το μεσημέρι της επομένης, εκτός εάν λόγοι ανωτέρας βίας εμποδίζουν την έγκαιρη ειδοποίηση.

Ο έλεγχος της αιτίας της απουσίας ή καθυστέρησης γίνεται ανάλογα με την περίσταση και κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας χωρίς επιλεκτικά κριτήρια.

Β. Άδειες

Η ετήσια κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά και μέχρι το τέλος του έτους στο προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο υποχρεούται να τη ζητεί, κατά τα υπό της Εργατικής Νομοθεσίας οριζόμενα. Προκειμένου να καταρτίζεται αποτελεσματικά το ετήσιο πλάνο των αδειών, κάθε εργαζόμενος οφείλει να υποβάλλει προγραμματισμό  χορήγησης άδειας μέχρι το τέλος του μηνός  Μαΐου, κάθε έτους, όπου θα καθορίζεται και ο επιθυμητός χρόνος απουσίας. Το τελικό πρόγραμμα αδειών αποφασίζεται από τους Προϊσταμένους, σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο της Υπηρεσίας, όσο και του προσωπικού, προσέχοντας να μην απουσιάζει ταυτόχρονα περισσότερο από το 50% αυτού.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας, απαιτείται αίτηση για χορήγηση αδείας καθώς και σχετική έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο. Τυχόν έκτακτη άδεια για σπουδαίο λόγο,  για την  οποία  δεν έχει τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, θα εγκρίνεται κατ’ εξαίρεση και εφόσον πιστοποιηθεί, ο έκτακτος  λόγος.

Οι άδειες που παρέχονται στο προσωπικό από την Εταιρία ορίζονται ρητά από την εκάστοτε εργατική νομοθεσία και την  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, όπως αυτές τροποποιούνται, συμπληρώνονται και επιπροσθέτως με όσα ορίζονται παρακάτω: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ

 

Κανονική άδεια

1ο & 2o έτος: αναλογία 20 ημερών

(1 ημέρα προσαύξηση στο τέλος του  2ου έτους)

3ο έτος: 22 ημέρες

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 έτη συμπλ.:   23 ημέρες

10 έτη συμπλ.: 25 ημέρες

25 έτη συμπλ.: 26 ημέρες

Αιμοδοσίας

Με αποδοχές 1 ημέρα, για κάθε αιμοδοσία και αιματοπεταλιοδοσία

Γάμου

Με αποδοχές 5 ημέρες 

Γονική

(σχολική)

Με αποδοχές

4 ημέρες για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου κάθε παιδιού από το νηπιαγωγείο μέχρι και την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ασθένεια εξαρτωμένων μελών κατ΄οίκον

Με αποδοχές 3 ημέρες για 1 παιδί 

5 ημέρες 2 παιδιά

6 ημέρες 3 παιδιά και άνω

(για παιδιά μέχρι 16 ετών)

Ασθένεια εξαρτωμένων μελών στο νοσοκομείο

Με αποδοχές

-      4 ημέρες για νοσηλεία συζύγων ή παιδιών που έχει την επιμέλεια και

-      3 ημέρες για  ανιόντες συγγενείς πρώτου βαθμού εξ’ αίματος (γονέων)

Απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από το Νοσηλευτικό ίδρυμα

Άδεια ανατροφής παιδιού

ή μειωμένο ωράριο

Με αποδοχές

α) 9 μηνο ή

β) μειωμένο ωράριο:

  2 ώρες  τα πρώτα 2 έτη &

  1 ώρα τα 2 επόμενα

γ) 6 μήνες  αντί των 2 ωρών μειωμένου και

δ) 3 μήνες αντί της 1 ώρας μειωμένου

Άδεια πένθους

Με αποδοχές

2 ημέρες για συγγενείς  εξ΄αίματος και εξ΄αγχιστείας έως β΄βαθμού

Άδεια λόγω τοκετού συζύγου

Με αποδοχές 2 ημέρες.

Προσαυξάνεται μέχρι και 2 ημέρες με αποδοχές, σε περίπτωση καισαρικής ή επιπλοκής η οποία απαιτεί νοσηλεία της μητέρας ή του βρέφους, υπό την προϋπόθεση προσκομιδής των σχετικών δικαιολογητικών. Η ανωτέρω άδεια δε συμψηφίζεται με κανονική άδεια, ούτε με την άδεια νοσηλείας τέκνου ή συζύγου.

Προ τοκετού

Με αποδοχές 8 Εβδομάδες                

Μετά τοκετό

Με αποδοχές 11 Εβδομάδες

Αναπήρων ατόμων

Με αποδοχές 10 ημέρες με ποσοστό ≥ 50%

Θα χορηγείται, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και δε θα μεταφέρεται, ολικά ή μερικά στο επόμενο έτος.

Άδεια για εξαρτώμενα

ΑΜΕΑ

Με αποδοχές 10 ημέρες.

Θα χορηγείται, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και δε θα μεταφέρεται, ολικά ή μερικά στο επόμενο έτος

Μείωση κατά 1 ώρα του ημερήσιου ωραρίου εργασίας με ποσοστό αναπηρίας ≥67%

Υιοθεσίας

Με αποδοχές 30 ημέρες για παιδιά έως 6 ετών 

Μεταγγίσεων/

Αιμοκάθαρσης

Με αποδοχές 22 ημέρες.

 

Θα χορηγείται, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, και δε θα μεταφέρεται, ολικά ή μερικά στο επόμενο έτος.

Μονογονεϊκή

Με αποδοχές

1 – 2 παιδιά 6 εργάσιμες ημέρες

από 3 παιδιά και πάνω 8 εργάσιμες ημέρες

( ηλικία παιδιών μέχρι 12 ετών) 

Χορηγείται στους χήρους ή άγαμους γονείς ή τους διαζευγμένους, εφόσον αυτοί έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των παιδιών.

Θα χορηγείται, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και δε θα μεταφέρεται, ολικά ή μερικά στο επόμενο έτος.

Απουσία λόγω κλήσης σε δικαστήριο

Με αποδοχές 

Για ποινικό δικαστήριο

Άδεια

check up

Έως 5 ώρες

Γονείς με παιδιά που πάσχουν  από Μεσογειακή αναιμία/Χ.Ν.Α.

22 ημέρες με αποδοχές

Θα χορηγείται, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και δε θα μεταφέρεται, ολικά ή μερικά στο επόμενο έτος

Φοιτητική

(ανώτερη ανώτατη εκπαίδευση μεταπτυχιακά)

Με αποδοχές 5 μέρες ανά εξεταστική, και  μέχρι 3 εξεταστικές το χρόνο.

Χωρίς αποδοχές 15 ημέρες. 

Σε όσους ολοκληρώνουν τις σπουδές στον προβλεπόμενο χρόνο θα παρέχονται αναδρομικά ως επιβράβευση συνολικά άλλες 5 μέρες αδείας

Χορηγείται  για τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών προσαυξημένο κατά 50%

Απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης συμμετοχής ανά εξεταστική

Άνευ αποδοχών λόγω ανατροφής παιδιού

Για την περίοδο της προσχολικής ηλικίας μέχρι 2 έτη

Άνευ αποδοχών

Μέχρι 2 έτη με απόφαση Διοίκησης

 

Γ. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την ύπαρξη σύμβασης εργασίας και δεν καταργούν, ούτε καθιστούν ανενεργές τυχόν διατάξεις του παρόντος ή του Νόμου, που ορίζουν ως συνέπεια της δικαιολογημένης ή όχι απουσίας του εργαζόμενου τη λύση της σύμβασης εργασίας. Για εξαιρετικές περιπτώσεις αποκλειστικά θεμάτων Δανείων και Αδειών ‘Άνευ Αποδοχών που δεν ρυθμίζονται με τις άνω διατάξεις, συνεδριάζει και αποφασίζει η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών Προσωπικού, αποτελούμενη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Πρόεδρο του Συλλόγου.