Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2001


 1. Αύξηση αποδοχών
 2. Επίδομα Πολυετίας
 3. Επιδόματα Βαθμού
 4. Ομαδικό Συμβόλαιο
 5. Επίδομα Ξένης Γλώσσας
 6. Τεχνικό Επίδομα
 7. Επίδομα Εξομάλυνσης
 8. Επίδομα Τοκετού
 9. Επίδομα Τέκνων με Ειδικές Ανάγκες
 10. Κατασκηνωτικό Επίδομα
 11. Επίδομα Χειριστών - Κοπτικών Μηχανημάτων & Φακελλωτικού
 12. Επίδομα Οδηγών
 13. Επίδομα Οδοιπορικών Κλητήρων - Επιμελητών
 14. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 15. Επιδόματα Ινστιτούτων Ασφαλιστικών Σπουδών
 16. Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής στο βαθμό του Εντεταλμένου
 17. Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής στο βαθμό του Ταμία Α'
 18. Κατάργηση Κλιμακίων Κατηγορίας Προσωπικού Καθαριότητας
 19. Ένταξη Υπαλλήλων στο Τακτικό Προσωπικό
 20. Τελική Διάταξη
 21. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΠΟ 1.1.2001
 22. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΠΟ 1.1.2001
 23. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 1.1.2001

Στην Αθήνα σήμερα την 27 Ιουλίου 2001, οι υπογεγραμμένοι: 1) κ. Κων/νος Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καρ. Σερβίας αρ. 8) αφενός και 2) Οι κ.κ. Κων/νος Αναγνώστου και Πέτρος Τόγιας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής αρ. 7), αφετέρου όλοι νόμιμα εξιουσιοδοτούμενοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω, που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2001, για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 01.01.2001 έως 31.12.2001.'Αρθρο 1
Αύξηση αποδοχών
1.1. Αυξάνονται από 01.01.2001 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 1.
1.2. Αυξάνονται από 01.01.2001 οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 2.
1.3. Αυξάνονται από 01.01.2001 οι βασικοί μισθοί των εμμίσθων πωλητών, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 3.
1.4. Αυξάνονται από 01.01.2001 οι βασικοί μισθοί κατά 4,2% του προσωπικού, που δεν αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.
Εξαιρούνται οι καθαρίστριες μερικής απασχόλησης και οι Ειδικοί Σύμβουλοι.

'Αρθρο 2
Αρχή
Επίδομα Πολυετίας
Χορηγείται σύμφωνα με τη Σ.Σ.Ε της Ο.Α.Σ.Ε. έτους 2001, πρόσθετη πολυετία 6 μηνών (0,88%).
Η παραπάνω πολυετία επεκτείνεται και στους Έμμισθους Πωλητές.

'Αρθρο 3
Αρχή
Επιδόματα Βαθμού
Αυξάνονται τα επιδόματα βαθμού κατά 10%, στα ήδη διαμορφωθέντα ποσά, που προέκυψαν από τη Σ.Σ.Ε. 2001 της Ο.Α.Σ.Ε. και επαναποσοστοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού της 01.01.2001.
Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01.01.2002.

'Αρθρο 4
Αρχή
Ομαδικό Συμβόλαιο
Αυξάνεται η συμμετοχή της Εταιρίας στο Ομαδικό Συμβόλαιο (Κλάδος Σύνταξης) σε ποσοστό 1% επί των συνολικών ετησίων μικτών αποδοχών των μισθωτών. (Εκτός εργοδοτικών εισφορών).
Η αύξηση της παροχής του Κλάδου Σύνταξης θα καθορισθεί βάσει αναλογιστικής μελέτης και θα ρυθμισθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της παρούσας.
Το ποσοστό αύξησης της παραπάνω παροχής, πλέον του ποσοστού αύξησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2000, θα καταβάλλετε συνολικά από 01.01.2002.

'Αρθρο 5
Αρχή
Επίδομα Ξένης Γλώσσας
α) Το χορηγούμενο επίδομα ξένης γλώσσας αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό 8%.
β) Επεκτείνεται η χορήγηση του επιδόματος ξένης γλώσσας και στους κατόχους πτυχίων ή μεταπτυχιακού τίτλου (MASTER - DOCTORAD) Πανεπιστημίου Χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επάρκειας διδασκαλίας της γλώσσας μιάς των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους πτυχιούχους του Τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

'Αρθρο 6
Αρχή
Τεχνικό Επίδομα
Επεκτείνεται το τεχνικό επίδομα και στους Μηχανικούς του Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε. του έτους 2000.

'Αρθρο 7
Αρχή
Επίδομα Εξομάλυνσης
Διατηρείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης μέχρι την 31.12.2002, όπως ορίζεται στο πρακτικό διαβουλεύσεων της 09.09.1997.

'Αρθρο 8
Αρχή
Επίδομα Τοκετού
Αυξάνεται το επίδομα τοκετού στο ποσό των 355.000 δραχμών.

'Αρθρο 9
Αρχή
Επίδομα Τέκνων με Ειδικές Ανάγκες
Αυξάνεται το επίδομα τέκνων με ειδικές ανάγκες στο ποσό των 28.000 δραχμών.

'Αρθρο 10
Αρχή
Κατασκηνωτικό Επίδομα
Αυξάνεται το κατασκηνωτικό επίδομα στο ποσό των 188.000 δραχμών, για κάθε τέκνο.

'Αρθρο 11
Αρχή
Επίδομα Χειριστών - Κοπτικών Μηχανημάτων & Φακελλωτικού
α. Αυξάνεται το επίδομα Χειριστών - Κοπτικών Μηχανημάτων & Φακελλωτικού στο ποσό των δραχμών 20.000 και ποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού της 01.01.2001.
Το νέο ποσοστό θα ισχύσει από 01.01.2002.
β. Στο προσωπικό, που λαμβάνει το παραπάνω επίδομα, χορηγείται και το επίδομα μεταφοράς δεμάτων.

'Αρθρο 12
Αρχή
Επίδομα Οδηγών
Αυξάνεται το επίδομα οδηγών στο ποσό των δραχμών 40.000 και επαναποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του Κυρίου Προσωπικού της 01.01.2001.
Το νέο ποσοστό θα ισχύσει από 01.01.2002.

'Αρθρο 13
Αρχή
Επίδομα Οδοιπορικών Κλητήρων - Επιμελητών
Αυξάνεται το επίδομα οδοιπορικών Κλητήρων - Επιμελητών στο ποσό των δραχμών 12.000 και επαναποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού της 01.01.2001.
Το νέο ποσοστό θα ισχύσει από 01.01.2002.

'Αρθρο 14
Αρχή
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Από 01.07.2001 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας χορηγείται βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της καταβαλλόμενης δαπάνης, για μη συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με ανώτατο ποσό τις 60.000 δραχμές.
Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, το παραπάνω ποσό θα καταβάλετε, εφόσον προσκομισθούν αντίστοιχα παραστατικά παροχής υπηρεσιών.

'Αρθρο 15
Αρχή
Επιδόματα Ινστιτούτων Ασφαλιστικών Σπουδών
α) Τα επιδόματα που χορηγούνται για όλα τα πιστοποιητικά Ινστιτούτων Ασφαλστικών Σπουδών, δεν συμψηφίζονται με τυχόν άλλο επίδομα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή άλλης αντίστοιχης Σχολής του Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
β) Επαναπροσδιορίζονται τα επιδόματα και οι βαθμολογικές προωθήσεις των πτυχίων CII, ΚΥΠΡΟΥ, ΕΙΑΣ, LOMA, ΕΠΙ και καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη ρύθμιση, ως ακολούθως:
ΠΤΥΧΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
C.I.I. COP CIP --- ASSOCIATE SHIP
ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ---
Ε.Ι.Α.Σ. --- α) Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών
β) Ετήσιο προγρ. Ασφαλ. & Χρημ/κών σπουδών
Δ.Α.Σ. ---
LOMA --- LOMA --- ---
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μακεδονίας --- ΕΠΙ --- ---
ΕΠΙΔΟΜΑ --- 6% 10% 12,5%
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 1 ΧΡΟΝΟΣ 1 ΧΡΟΝΟΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ
Η βαθμολογική προώθηση δεν ισχύει για τους έχοντες οργανική θέση. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα επιδόματα και η βαθμολογική προώθηση, χορηγούνται συμψηφιστικά και ο δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που αντιστοιχούν στο ανώτερο πτυχίο που κατέχει.

'Αρθρο 16
Αρχή
Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής στο βαθμό του Εντεταλμένου
α) Στους υπαλλήλους που κατέχουν το βαθμό του Εντεταλμένου και έχουν λάβει επίδομα ευδόκιμης παραμονής στο βαθμό του Τμηματάρχη, χορηγείται το β' προβλεπόμενο επίδομα ευδόκιμης παραμονής του Εντεταλμένου, μετά τη συμπλήρωση 3ετούς παραμονής στο βαθμό.
Η εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης ισχύει από 01.01.2000, που καθιερώθηκε το β' ευδόκιμο στο βαθμό του Εντεταλμένου, με το από 05.05.1998 πρακτικό συμφωνίας μεταξύ Εταιρίας και Συλλόγου Υπαλλήλων.
β) Το α' επίδομα ευδόκιμης παραμονής στο βαθμό του Εντεταλμένου, χορηγείται ανεξαρτήτως κλιμακίου.

'Αρθρο 17
Αρχή
Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής στο βαθμό του Ταμία Α'
Για την κατηγορία Ι/Β του Κύριου Προσωπικού, η οποία διατηρείται σύμφωνα με τον Ε.Κ.Ε. μόνο για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους και μέχρι την έξοδό τους από την υπηρεσία, το επίδομα ευδόκιμης παραμονής στο βαθμό, χορηγείται ή με βάση τα ισχύοντα στο πρακτικό συμφωνίας 1998 ή με βάση τα ισχύοντα στην Ε.Σ.Σ.Ε. 1996.

'Αρθρο 18
Αρχή
Κατάργηση Κλιμακίων Κατηγορίας Προσωπικού Καθαριότητας
Καταργούνται τα κλιμάκια της κατηγορίας του ενιαίου μισθολογίου του προσωπικού καθαριότητας και οι καθαρίστριες που μέχρι σήμερα είχαν ενταχθεί στην παραπάνω κατηγορία θα ακολουθούν αυτή του βοηθητικού προσωπικού.
Τα καθήκοντα τους παραμένουν τα ίδια που είχαν μέχρι σήμερα.

'Αρθρο 19
Αρχή
Ένταξη Υπαλλήλων στο Τακτικό Προσωπικό
Οι υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι υπηρετούσαν στην Εταιρία κατά την 31.12.2000 και δεν έχουν ενταχθεί στο τακτικό προσωπικό της Εταιρίας, λόγω του ότι δεν έχουν το προβλεπόμενο από τον Ε.Κ.Ε όριο ηλικίας, εντάσσονται σ' αυτό (Τακτικό Προσωπικό) κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρακτικό συμφωνίας της 11.01.1996.

'Αρθρο 20
Τα ανωτέρω ισχύουν από 01.01.2001 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επί μέρους άρθρα.

Αρχή
Τελική Διάταξη
Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της "ΕΘΝΙΚΗ" Α.Ε.Ε.Γ.Α., οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με προγενέστερες συμβάσεις από την παρούσα, καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη στην παρούσα, οι οποίες καταβάλλονται δυνάμει νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πράξεων της Εταιρίας ή βάσει εθίμου κα επιχειρησιακής συνήθειας.
Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.

Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ" Για το Σύλλογο Υπαλλήλων

Ο Γενικός Διευθυντής Ο Προέδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Φιλίππου Kων/νος Αναγνώστου Πέτρος Τόγιας
Αρχή
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΠΟ 1.1.2001

  ΚΛΙΜΑΚΙΟ   ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αύξηση (%) λόγω διαφ.Ο.Α.Σ.Ε ΕΘΝ.ΑΣΦ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αύξηση (%) λόγω διαφ.Ο.Α.Σ.Ε ΕΘΝ.ΑΣΦ.

0 215.069 204.128
1 215.486 204.545
2 216.111 204.961
3 216.528 205.378
4 216.944 205.795
5 217.361 206.316
6 217.778 206.837
7 218.195 207.254
8 218.612 207.671
9 219.133 208.087
10 219.549 208.504
11 219.966 208.921
12 220.487 209.442
13 220.904 209.859
14 221.321 210.276
15 223.092 210.692
16 226.010 211.109
17 229.032 213.506
18 231.845 216.215
19 234.971 218.612
20 237.784 221.112
21 240.806 223.717
22 243.828 226.322
23 246.641 228.823
24 249.663 231.428
25 252.685 234.033
26 255.707 236.534
27 258.520 239.243
28 261.542 241.431
29 264.355 244.141
30 267.273 246.850
31 270.295 249.351 0,65 (250.972)
32 273.212 251.956 1,19 (254.954)
33 276.338 254.456 1,86 (259.189)
34 279.256 0,67 (281.127) 257.166 2,47 (263.518)
35 282.382 1,24 (285.884) 259.562 3,17 (267.790)
36 285.300 1,97 (290.920) 262.271 3,66 (271.870)
37 288.321 2,59 (295.789) 264.876 4,19 (275.974)
38 291.135 3,34 (300.859) 267.169 4,80 (279.993)
39 294.157 3,81 (305.364)
40 297.178 4,32 (310.016)
41 299.992 4,86 (314.572)


Αρχή
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΠΟ 1.1.2001


ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1.1.2001 Αύξηση (%) λόγω διαφ.ΟΑΣΕ-ΕΘΝ.ΑΣΦ.

0 (Βάση) 441.460

34 444.818 0,67 (447.798)
35 449.769 1,24 (455.346)
36 454.170 1,97 (463.117)
37 458.984 2,59 (470.872)
38 463.660 3,34 (479.146)
39 468.337 3,81 (486.181)
40 473.151 4,32 (493.591)
41 477.965 4,86 (501.194)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1.1.2001 Αύξηση (%) λόγω διαφ.ΟΑΣΕ-ΕΘΝ.ΑΣΦ.

0 (Βάση) 334.440

34 336.983 0,67 (339.241)
35 340.734 1,24 (344.959)
36 344.068 1,97 (350.846)
37 347.715 2,59 (356.721)
38 351.258 3,34 (362.990)
39 354.801 3,81 (368.319)
40 358.448 4,32 (373.933)
41 362.095 4,86 (379.693)


Αρχή
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 1.1.2001


ΔΡΧ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 261.440
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α' 198.500
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Β' 192.250
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Γ' 149.000
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ' 120.800
Αρχή