Παράρτημα Σ.Σ.Ε. 2001 γιά το Ευδόκιμο

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α Σ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001
 
Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου 2002, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο Κωνσταντίνος Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας 8) και αφετέρου οι κ.κ. Ιωάννης Κόλλιας και Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν να κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω:

Παύει από 1.1.2002, ισχύουσα η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, η οποία έχει ως ακολούθως:

"Το επίδομα αυτό δικαιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα όσοι προσλήφθησαν μέχρι 26.8.1982".
Ως εκ τούτου καταργείται και παύει ισχύων ο περιορισμός που καταγράφεται στο άρθρο 14 της ΣΣΕ έτους 1982, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη ΣΣΕ, σύμφωνα με τον οποίο τα επιδόματα ευδοκίμου παραμονής χορηγούνται μόνο στο προσωπικό που υπηρετούσε κατά την υπογραφή της τότε συμφωνίας.
Κατά παρέκβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ΕΚΕ, το επίδομα ευδοκίμου παραμονής, περιοριστικά και μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση, θα χορηγηθεί με απόφαση του Γενικού Διευθυντού.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής, και μόνον για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Εταιρία την 1.1.2002 μπορεί να χορηγήσει, κατ'ανώτατο όριο, μέχρι δύο (Α΄και Β) επιδόματα ευδοκίμου παραμονής εφ'όσον πληρούν τις χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Ε.
Οι κρίσεις θα αφορούν:
Α) την περίοδο από 1.7.2001 - 31.12.2001 για την χορήγηση του Α΄επιδόματος ευδοκίμου παραμονής, με οικονομικές συνέπειες από την 1.1.2002.
Β) την περίοδο από 1.1.2002 - 30.6.2002 για την χορήγηση του Β΄επιδόματος ευδοκίμου παραμονής, με οικονομικές συνέπειες από την 1.7.2002.
Το επίδομα Α΄ευδοκίμου παραμονής θα χορηγηθεί την 31. 12.2001
Το επίδομα Β΄ " " " την 30.6.2002

Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν από κοινού δεκτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό συμφωνίας σε τρία πρωτότυπα τα οποία αναγνώσθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται όπως παρακάτω και έλαβε καθένα από ένα.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ" ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο ΓΕΝΙΚ0Σ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι.ΚΟΛΛΙΑΣ Ι. ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ