Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2002


 1. Aρθρο 1 Αύξηση αποδοχών
 2. Aρθρο 2
 3. Aρθρο 3 Επίδομα εξομάλυνσης
 4. Aρθρο 4 Βαθμολογικές προωθήσεις
 5. Aρθρο 5 Στεγαστικά Δάνεια
 6. Aρθρο 6 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 7. Aρθρο 7 Επίδομα Τοκετού
 8. Aρθρο 8
 9. Aρθρο 9
 10. Aρθρο 10
 11. Aρθρο 11
 12. Aρθρο 12
 13. Aρθρο 13
 14. Aρθρο 14
 15. Aρθρο 15
 16. Aρθρο 16
 17. Aρθρο 17
 18. Aρθρο 18 Τελική Διάταξη
 19. Κλιμάκια από 01/01/2002
 20. Βασικοί μισθοί Διευθυντών από 1.1.2002
 21. Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών από 1.1.2002
 22. Βασικοί μισθοί Εμμίσθων Πωλητών από 1.1.2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002


Στην Αθήνα σήμερα την 8η Ιουλίου 2002, οι υπογεγραμμένοι: 1) κ.Κωνσταντίνος Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας αρ. 8) αφενός και 2) οι κ.κ. Ιωάννης Κόλλιας και Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής αρ.7), αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2002 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 01/01/2002 έως 31/12/2002.
Aρθρο 1
Αύξηση αποδοχών

1.1        Αυξάνονται από 01/01/2002 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 1.
1.2        Αυξάνονται από 01/01/2002 οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 2.
Συμφωνείται ότι: α) ο βασικός μισθός του Υποδιευθυντή είναι ίσος με το βασικό μισθό του 33ου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού, προσαυξημένος κατά 22% β) ο βασικός μισθός του Διευθυντή είναι ίσος με το βασικό μισθό του βαθμού του Υποδιευθυντή προσαυξημένος κατά 32%.
Τα παραπάνω ποσοστά θα ισχύουν και για τα κλιμάκια μετά το 33ο.
1.3        Αυξάνονται από 01/01/2002 κατά 4,50% οι βασικοί μισθοί του προσωπικού που δεν αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο. Εξαιρούνται οι καθαρίστριες μερικής απασχόλησης και οι Ειδικοί Σύμβουλοι.
1.4        Συμφωνείται ότι, στους υπαλλήλους που εξαντλούν τα καταληκτικά κλιμάκια, θα χορηγείται μία επιπλέον πολυετία για κάθε διανυόμενο έτος και μέχρι το ανώτερο δύο πολυετίες.


Αρχή
Aρθρο 2

Σε όλο το προσωπικό της Εταιρίας που υπηρετεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, χορηγείται ένα έτος βαθμολογική προώθηση, η οποία δεν επηρεάζει τις προαγωγές της προαγωγικής περιόδου 01/01/2002.


Αρχή
Aρθρο 3
Επίδομα εξομάλυνσης

Διατηρείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης, μέχρι 31/12/2003, με τους όρους που αυτό χορηγείται με βάση τα οριζόμενα στο Πρακτικό Διαβουλεύσεων της 09/09/97 (άρθρο 2β).


Αρχή
Aρθρο 4
Βαθμολογικές προωθήσεις
 
Α) Η βαθμολογική προώθηση που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΣΕ 1997 (θεσμικά θέματα) και το άρθρο 1 του παραρτήματος της ΕΣΣΕ1996, διαμορφώνεται σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία άνω των 10 ετών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται τα παραπάνω άρθρα.

Β) Χορηγείται ένα επιπλέον έτος βαθμολογικής και μισθολογικής προώθησης στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης.Αρχή
Aρθρο 5
Στεγαστικά Δάνεια

Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, διαμορφώνεται στο 3,50% ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 8 των Θεσμικών Θεμάτων της Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΑΣΕ και ΕΑΕΕ του 2002 και το άρθρο 1 παρ. 3 του Πρακτικού Συμφωνίας - παραρτήματος ΕΣΣΕ 1999. Η παρούσα συμφωνία ισχύει και για τα παλαιά δάνεια.Αρχή
Aρθρο 6
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Από 01/07/2002 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας χορηγείται βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της καταβαλλόμενης δαπάνης, για μη συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με ανώτατο ποσό τα 185 Ευρώ μηνιαίως. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται, εφόσον προσκομισθούν αντίστοιχα παραστατικά παροχής υπηρεσιών.Αρχή
Aρθρο 7
Επίδομα Τοκετού

Αυξάνεται το επίδομα τοκετού στο ποσό των 1.089 Ευρώ.Αρχή
Aρθρο 8

Ποσοστοποιούνται τα επιδόματα ευθύνης και παράστασης θέσεως, στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002.
Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01/01/2003.
Αρχή
Aρθρο 9

Η έκπτωση που χορηγεί η Εταιρία στους υπαλλήλους της επί των τιμολογίων της, για την ασφάλιση της κύριας κατοικίας τους, για τους κινδύνους Πυρός & Κλοπής και λοιπών συμπληρωματικών κινδύνων διαμορφώνεται στο 37,5% και για τον κίνδυνο του Σεισμού στο 20% .Αρχή
Aρθρο 10

Αυξάνεται το επίδομα τροφής για τους εργαζόμενους στην νυχτερινή βάρδια και διαμορφώνεται στο ποσό των 10,00 Ευρώ.


Αρχή
Aρθρο 11
 
Δίδεται πρόσθετο επίδομα Αναλογιστού 236,00 Ευρώ σε όσους αναλογιστές υπηρετούν στην αναλογιστική υπηρεσία και μετά από εισήγηση του αρμοδίου Διευθυντή και έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης. Το παραπάνω επίδομα ποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01/01/2003.
Αρχή
Aρθρο 12

Αναπροσαρμόζεται το επίδομα Οδηγών και διαμορφώνεται στο ποσό των 145,00 Ευρώ και επαναποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01/01/2003.


 
Αρχή
Aρθρο 13
 
Αναπροσαρμόζονται τα επιδόματα Διαχειριστικών Λαθών σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ευρώ


Κεντρικός Ταμίας
145
Υποκατάστημα Α' (Περιφ. Υποδιεύθυνση)
·        Α΄Ταμίας
·        Β΄Ταμίας-Βοηθός


145
95

Υποκατάστημα Β'
95
Υποκατάστημα Γ'
60
Υποκατάστημα Δ'
50

Τα παραπάνω επιδόματα επαναποσοστοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 01/01/2003.
Τα επιδόματα αυτά είναι ανακλητέα και θα χορηγούνται για όσο διάστημα ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του Ταμία.

Αρχή
Aρθρο 14

Αναπροσαρμόζεται το επίδομα "δικαιώματος υπογραφής" και διαμορφώνεται στο ποσό των 50,00 Ευρώ και επαναποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 01/01/2003.
Το παραπάνω επίδομα είναι ανακλητέο και θα χορηγείται για όσο διάστημα ο υπάλληλος έχει το "δικαίωμα υπογραφής"


Αρχή
Aρθρο 15

Χορηγείται το ποσό των 50,00 Ευρώ ως επίδομα υπευθύνου εγκατάστασης τοπικού δικτύου (LAN) στους υπαλλήλους που έχουν οριστεί για τις Κεντρικές Υπηρεσίες, Περιφ.Υποδ/νσεις- Υποκαταστήματα Α΄, Υποκαταστήματα Β΄ & Υποκαταστήματα Γ΄ κατηγορίας.
Το επίδομα ποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002 και θα ισχύει από 01/01/2003.
Το επίδομα αυτό είναι ανακλητέο και θα χορηγείται για όσο διάστημα ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του υπευθύνου LAN ή κριθεί ότι δεν είναι αναγκαία η παραπάνω θέση.


 
Αρχή
Aρθρο 16

Αναπροσαρμόζονται τα επιδόματα των Θυρωρών-Νυχτοφυλάκων, Τηλεφωνητών/τριών & Δεμάτων και διαμορφώνονται στο ποσό των 50,00 Ευρώ και επαναποσοστοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου προσωπικού της 01/01/2002. Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 01/01/2003.Αρχή
Aρθρο 17
 
Συμφωνείται η σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από δύο εκπροσώπους του Συλλόγου και δύο της Εταιρίας, συνεπικουρούμενη από τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου και της Εταιρίας, η οποία μέχρι τις 30/12/2002 θα έχει ολοκληρώσει την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των ΣΣΕ., των αποφάσεων της Διοίκησης, των εγκυκλίων της Εταιρίας που αφορούν θέματα προσωπικού και των Πρακτικών Συμφωνίας, που είναι σε ισχύ σήμερα στην Εταιρία. Επίσης, η επιτροπή θα προτείνει στα δύο μέρη τροποποιήσεις που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν (π.χ. μετατροπή σε ευρώ).


Αρχή
Aρθρο 18
Τελική Διάταξη

Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται υπό της παρούσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της Εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με προγενέστερες συμβάσεις από την παρούσα, καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη στην παρούσα, οι οποίες καταβάλλονται δυνάμει Νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Πράξεων της Εταιρίας ή βάση εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν αναδρομικά από 01/01/2002 οι θεσμικοί όροι (διατάξεις) που έχουν θεσπισθεί από συλλογικές ρυθμίσεις, αποφάσεις της Διοίκησης ή επιχειρησιακή πρακτική, κ.ο.κ., όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ",
 
Για το Σύλλογο Υπαλλήλων,
 
 
 
 
Ο Γενικός Διευθυντής
 
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Φιλίππου
 
Ιωάννης Κόλλιας
Ιωάννης Πετσαλάκης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αρχή
Κλιμάκια από 01/01/2002

Κλιμάκιο
Κύριο Προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς Ο.Α.Σ.Ε.-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛ.
Βοηθητικό Προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς Ο.Α.Σ.Ε.-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛ.
0
660

626

1
661

627

2
663

629

3
664

630

4
665

631

5
667

633

6
668

634

7
669

636

8
670

637

9
672

638

10
673

639

11
675

641

12
676

642

13
677

644

14
679

645

15
684

646

16
693

647

17
702

655

18
711

663

19
721

670

20
729

678

21
739

686

22
748

694

23
756

702

24
766

710

25
775

718

26
784

725

27
793

734

28
802

740

29
811

749

30
820

757

31
829

765
0,65 (770)
32
838

773
1,19 (782)
33
847

780
1,86 (795)
34
856
0,67 (862)
789
2,47 (808)
35
866
1,24 (877)
796
3,17 (821)
36
875
1,97 (892)
804
3,66 (833)
37
884
2,59 (907)
812
4,19 (846)
38
893
3,34 (923)
819
4,80 (858)
39
902
3,81 (936)


40
911
4,32 (950)


41
920
4,86 (965)


 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βασικοί Μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών από 01/01/2002
 
 
Αρχή
Βασικοί μισθοί Διευθυντών από 1.1.2002


ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
0 (Βάση)
1364
 

34
1389
35
1412
36
1436
37
1461
38
1486
39
1507
40
1530
41
1554
 
 
Αρχή
Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών από 1.1.2002

ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
0 (Βάση)
1033
 

34
1052
35
1070
36
1088
37
1107
38
1126
39
1142
40
1159
41
1177

Αρχή
Βασικοί μισθοί Εμμίσθων Πωλητών από 1.1.2002

 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
802
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α'
609
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Β'
590
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Γ'
457
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ'
370
Αρχή