Παράρτημα Σ.Σ.Ε. 2000 γιά τις Συνδ. ρυθμίσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2000
Στην Αθήνα σήμερα 6 Μαρτίου 2001, οι υπογεγραμμένοι αφενός, ο Κωνσταντίνος Φιλίππου Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη της Σερβίας 8) και αφετέρου, οι Άγγελος Νικολάου και Κώστας Αναγνώστου, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. " Η ΕΘΝΙΚΗ " που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν παράρτημα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 2000.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Κεφάλαιο Α.
Οι υπάλληλοι, οι οποίοι βρίσκονται σε συνδικαλιστική απόσπαση-απαλλαγή, (δηλαδή απαλλάσσονται από την εργασία τους στην Εταιρία για συνδικαλιστικούς λόγους), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι εκλεγμένα μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια ή Διοικήσεις πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων καθώς και εκλεγμένα μέλη στο Γενικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε., διατηρούν κατά τη διάρκεια αυτής ακέραια όλα τα δικαιώματα τους, τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στην Εταιρία. Για την εφαρμογή της παρούσας ως "εκλογή" υπαλλήλου στα παραπάνω συνδικαλιστικά όργανα, θεωρείται ότι η συμμετοχή του σε καθένα από αυτά θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2 ) χρόνια.
Οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν το σύνολο των αποδοχών ( βασικός μισθός, επιδόματα, συμβατικές παροχές ή παροχές από πράξεις διοίκησης), που ελάμβαναν πρίν από τη συνδικαλιστική απόσπαση. Εξαιρούνται τα έξοδα περιποίησης πελατείας ή δημοσίων σχέσεων και λοιπά έξοδα παρουσίας ανεξάρτητα από την ονομασία με την οποία δίδονται και οι παροχές που χορηγούνται σε ειδικές, κατά περίπτωση, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας ή εποπτείας εκτός εάν αυτές χορηγούνται στους αποσπασμένους συνδικαλιστές από την Εταιρία.

Κεφάλαιο Β.
Οι υπάλληλοι, οι οποίοι βρίσκονται σε συνδικαλιστική απόσπαση-απαλλαγή, εξελίσσονται βαθμολογικά σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Β-1) Προαγωγή κατ' αρχαιότητα : Για τους βαθμούς που προβλέπεται προαγωγή μόνο κατ' αρχαιότητα, γίνεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας (Ε.Κ.Ε.) της Εταιρίας.
Β-2) Προαγωγή κατ' αρχαιότητα ή κατ' εκλογή : Για τους βαθμούς που προβλέπεται προαγωγή κατ' αρχαιότητα ή κατ' εκλογή, με δεδομένο ότι ο χρόνος της απόσπασης-απαλλαγής λογίζεται ως ευδόκιμη υπηρεσία, γίνεται μόνο κατ' αρχαιότητα.
Β-3) Προαγωγή κατ' απόλυτο εκλογή : Για τους βαθμούς που προβλέπεται προαγωγή μόνο :ατ' απόλυτο εκλογή , με δεδομένο ότι ο χρόνος της απόσπασης-απαλλαγής λογίζεται ως ευδόκιμη υπηρεσία, γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:


Β-2.0-1) : Εκλογή του υπαλλήλου στη Διοίκηση οποιουδήποτε από τα συνδικαλιστικά όργανα, που αναφέρονται στο παραπάνω κεφάλαιο Α, σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη τακτικές αρχαιρεσίες, το δικαίωμα του υπαλλήλου για κατ' απόλυτο εκλογή προαγωγή αρχίζει αμέσως μετά την τρίτη συνδικαλιστική του εκλογή και
Β-2.α-2) : Απόσπαση-απαλλαγή τουλάχιστον επί εικοσιτέσσερις (24) συνεχόμενους ή μη μήνες του υπαλλήλου, στα παραπάνω όργανα του κεφαλαίου Α, στο βαθμό που κάθε φορά κρίνεται.

Β-2.β) : Το δικαίωμα κρίσης για κατ' απόλυτο εκλογή στον επόμενο βαθμό του Τμηματάρχη (κύριο προσωπικό κατηγ. Ι/Α) και Τηλεφωνητή Β', Τεχνίτη Β', Οδηγού Β', Κλητήρα - Θυρωρού-Νυχτοφύλακα Επιμελητή Β,' (βοηθητικό προσωπικό κατηγ. ΙΙ/Α & Π/Β), θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών παραμονής στο βαθμό και επέρχεται μετά την πάροδο έξι (6) ετών παραμονής στο κατεχόμενο βαθμό και μετά από την διαδικασία της παραγράφου Β-2.δ
Το δικαίωμα κρίσης για κατ' απόλυτο εκλογή στον επόμενο βαθμό του Εντεταλμένου (κύριο προσωπικό κατηγ. Ι/Α), θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών παραμονής στο βαθμό και επέρχεται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών παραμονής στο κατεχόμενο βαθμό και μετά από την διαδικασία της παραγράφου Β-2.δ

Β-2.γ) : Οι προαγόμενοι υπάλληλοι συνδικαλιστές καλύπτουν μη οργανικές θέσεις, οι οποίες ιδρύονται με την παρούσα και είναι προσωποπαγείς, μέχρι και του βαθμού του Υποδιευθυντού της κατηγορίας Ι/Α (κύριο προσωπικό) και των καταληκτικών βαθμών των κατηγοριών Π/Α και ΙΙ/Β (βοηθητικό προσωπικό) , σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας (Ε.Κ.Ε) της Εταιρίας. Για την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντού οι συνδικαλιστές κρίνονται μαζί με τα λοιπά στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας (Ε.Κ.Ε.)
Β-2.6) : Για τη παραπάνω βαθμολογική εξέλιξη μέχρι και του βαθμού του Υποδιευθυντού της κατηγορίας Ι/Α (κύριο προσωπικό) και των καταληκτικών βαθμών των κατηγοριών Π/Α και ΙΙ/Β (βοηθητικό προσωπικό), γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρία (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού) είτε από τον δικαιούχο είτε από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ", η οποία εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τον εντάσσει στον αντίστοιχο βαθμό με χρόνο προαγωγής αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή των οριζομένων στις παραγράφους Β-2.β & Β-2.γ.

Β-2.ε) : Οι υπάλληλοι τους οποίους αφορούν οι παρούσες ρυθμίσεις προάγονται βαθμολογικά, κατά τα ανωτέρω, μέχρι και του βαθμού του Υποδιευθυντού της κατηγορίας Ι/Α (κύριο προσωπικό) και των καταληκτικών βαθμών των κατηγοριών Π/Α και Π/Β (βοηθητικό προσωπικό) . Πέραν του βαθμού του Υποδιευθυντού της κατηγορίας Ι/Α (κύριο προσωπικό), γίνεται με τις πιο κάτω προϋποθέσεις, μόνον μισθολογική προώθηση αντίστοιχη προς το βαθμό του Διευθυντού. Ειδικά για την απονομή της παραπάνω, κατ' εξαίρεση, μισθολογικής προώθησης αντίστοιχης προς το βαθμό του Διευθυντού ισχύουν τα εξής:


Η μισθολογική προώθηση αντίστοιχης προς το βαθμό του Διευθυντού γίνεται με την προβλεπόμενη από την παράγραφο (Β-2.δ) παραπάνω διαδικασία και επέρχεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά:
α) Ο υπάλληλος έχει εκλεγεί επί έξι (6) τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη φορές στη Διοίκηση των προαναφερθέντων συνδικαλιστικών οργάνων του παραπάνω κεφαλαίου Α και αρχίζει αμέσως μετά την έκτη συνδικαλιστική του εκλογή
β) έχει παραμείνει αποσπασμένος-απαλλαγμένος επί τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους ή μη μήνες στον προηγούμενο βαθμό και
γ) έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια παραμονής στον προηγούμενο βαθμό
Β-4) : Οι υπάλληλοι οι οποίοι βρίσκονται σε συνδικαλιστική απόσπαση-απαλλαγή τίθενται στη διάθεση του προσωπικού, οι οποίοι μετά τη λήξη της συνδικαλιστικής απόσπασης-απαλλαγής επανερχόμενοι στην εργασία τους, τους ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με τον κατεχόμενο κατά την επάνοδο τους βαθμό και πάντως όχι υποδεέστερη θέση αυτής που κατείχαν πριν την απόσπαση-απαλλαγή.
Β-5): Η παρούσα ρύθμιση περιλαμβάνει τους κατά την υπογραφή της παρούσας εν ενεργεία υπαλλήλους και παράλληλα εκλεγμένους συνδικαλιστές καθώς και όσους εκλεγούν από τούδε και στο εξής στις Διοικήσεις των προαναφερθέντων συνδικαλιστικών οργάνων του παραπάνω κεφαλαίου Α και συγκεντρώνουν τις παραπάνω (Β-2.α έως και Β-2ε) προϋποθέσεις .
Κεφάλαιο Γ
Γ-1) : Όσο διαρκεί η συνδικαλιστική απόσπαση-απαλλαγή, στα όργανα που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α της παρούσας, ο αποσπασμένος-απαλλαγμένος υπάλληλος, εφόσον εκλεγεί δύο (2) φορές αμέσως μετά τη δεύτερη εκλογή του, λαμβάνει το παρακάτω (Γ-2) αντίστοιχο επίδομα.
Γ-2): Το καταβαλλόμενο παραπάνω επίδομα έχει ως εξής:
α)Για το βαθμό του Τμηματάρχη και του καταληκτικού βαθμού ή και του προηγούμενου αυτού του βοηθητικού προσωπικού το αντίστοιχο επίδομα ευθύνης Προϊστάμενου Τμήματος
β)Για το βαθμό του Εντεταλμένου το αντίστοιχο επίδομα ευθύνης και παράστασης Προϊστάμενου Τομέα
γ)Για το βαθμό του Υποδιευθυντού το αντίστοιχο επίδομα ευθύνης και παράστασης Προϊστάμενου Περιφερειακής Υποδιεύθυνσης
δ)Για την μισθολογική προώθηση αντίστοιχη προς το βαθμό του Διευθυντού το αντίστοιχο επίδομα ευθύνης και παράστασης Προϊστάμενου Διεύθυνσης
Γ-3) : Το επίδομα αυτό αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών και παύει με τη λήξη της συνδικαλιστικής απόσπασης-απαλλαγής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β-4 του παρόντος.
Κεφάλαιο Δ.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνουν συνδικαλιστική απόσπαση-απαλλαγή, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και ισχύουν παράλληλα.

Κεφάλαιο Ε.
Η ισχύς της παρούσας καθώς και τα οικονομικά της αποτελέσματα ως προς τις προβλεπόμενες βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προωθήσεις αρχίζει από 1 1 2001 με την προϋπόθεση της έγγραφης γνωστοποίησης στην Εταιρία (Β-2.5). Το προβλεπόμενο με την παρούσα αντίστοιχο επίδομα ευθύνης καταβάλλεται από 1.3.2001.
Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα σε δύο πρωτότυπα το οποίο αφού αναγνώστηκε απ' τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφεται όπως παρακάτω και έλαβε καθένα από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ