Παράρτημα Σ.Σ.Ε. 2002 γιά τον Εσωτ. Κανονισμό Εργασίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2002 μεταξύ:
α) της εδρεύουσας στην Αθήνα (Καρ. Σερβίας 8) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ", νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Γενικό Διευθυντή αυτής κ. Κωνσταντίνο Φιλίππου και β) της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.", που εδρεύει στην Αθήνα, Βουλής 7, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο αυτής κ. Ιωάννη Κάλλια, και τον Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Πετσαλάκη κατοίκων Αθηνών, Καραγεώργη Σερβίας 8, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Η πρώτη από τους συμβαλλόμενους Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ, ενόψει της συγχώνευσης της κατά το 1997 με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία ΑΣΤΗΡ Α. Α. Ε και ευθύς μετά την νομική συγχώνευση των δύο εταιριών κατά την 9η Σεπτεμβρίου 1997 από κοινού με τους Συλλόγους Υπαλλήλων των δύο παραπάνω ασφαλιστικών εταιριών προέβη στην σύνταξη νέου Κανονισμού Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3789/57, όπως ισχύει. Ο νέος αυτός Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 9178/6-11-97 απόφαση του αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής. Ο παραπάνω εγκριθείς Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας ισχύει, έκτοτε, μέχρι σήμερα με μόνη τροποποίηση του άρθρου 13 παρ.1, 3, 5, με προσθήκη παραγράφου 6 στο ίδιο άρθρο, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5363/6-7-2000 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και με το από 27 Μαρτίου 2002 Πρακτικό Συμφωνίας με το οποίο ρυθμίστηκε το θέμα της χορήγησης επιδόματος ευδόκιμου παραμονής στον αυτό βαθμό για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην Εταιρία κατά την 1.1.2002, σύμφωνα με όσα αναγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω πρακτικό συμφωνίας.
2. Κατά την διάρκεια των συζητήσεων και διεργασιών για την σύνταξη του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας μεταξύ των διοικήσεων των δύο παραπάνω ασφαλιστικών εταιριών και των Συλλόγων των Υπαλλήλων τους, μεταξύ διαφόρων άλλων εγγράφων υπεγράφη και το από 3/9/97 πρακτικό, με το οποίο συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
α) Ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας να καταρτισθεί και να εγκριθεί κατά την διαδικασία που προβλέπει το ΝΔ 3789/57, όπως ισχύει, με την οποία διαδικασία είχαν εγκριθεί οι ισχύοντες μέχρι τότε Κανονισμοί συμβατικής ισχύος των δύο συγχωνευθεισών παραπάνω εταιριών.
β) Συμφωνήθηκε επίσης με το παραπάνω πρακτικό ότι μετά την έγκριση και κύρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας με την διαδικασία του ΝΔ 3789/57 ο Κανονισμός αυτός θα περιβληθεί τον τύπο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προκειμένου να αποκτήσει κανονιστική ισχύ και να υπάρχει δυνατότητα για την τροποποίηση του στο μέλλον με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έτσι ώστε για κάθε μελλοντική τροποποίηση, συμπλήρωση ή αλλαγή του κειμένου του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας να μην απαιτείται, πλέον, η προβλεπόμενη από το ΝΔ 3789/57 διαδικασία, αλλά οι συμβαλλόμενοι να προχωρούν στην μεταξύ τους υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
3.              Κατά της παραπάνω υπ' αριθμ. 9178/97 απόφασης του Αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας την από 9/1/98 αίτηση ακύρωσης, με την οποία ζήτησε να ακυρωθεί η παραπάνω απόφαση, που ενέκρινε τον από 9/9/97 Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας.
4.              Ήδη, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ δηλώνει και με το παρόν ότι αναγνωρίζει πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας καταρτίσθηκε, εγκρίθηκε και κυρώθηκε κατά τρόπο ακριβώς σύμφωνο με όσα αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στο από 3/9/97 πρακτικό συμφωνίας κατά την διαδικασία του ΝΔ 3789/57.
Δηλώνει επίσης και αναγνωρίζει ο Σύλλογος, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι όλες ανεξαιρέτως οι ενέργειες, πράξεις και αποφάσεις, που έχουν γίνει από την ημερομηνία έγκρισης και κύρωσης του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας μέχρι και σήμερα είναι απολύτως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.5.            Κατόπιν, των ανωτέρω η πρώτη των συμβαλλομένων Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο υφιστάμενος Εσωτερικός Κανονισμός
Εργασίας με τις παραπάνω δύο τροποποιήσεις αυτού της παραγράφου 1 του παρόντος περιβάλλεται, ήδη και τον τύπο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προκειμένου να
αποκτήσει κανονιστική ισχύ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2224/1994, και ότι για κάθε μελλοντική τροποποίηση, συμπλήρωση ή αλλαγή αυτού δεν θα
τηρείται από τώρα και στο εξής η προβλεπόμενη από το ΝΔ 3789/57 διαδικασία αλλά ότι οι τυχόν τροποποιήσεις συμπληρώσεις ή αλλαγές αυτές θα γίνονται με υπογραφή
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ και του Συλλόγου των υπαλλήλων της Εταιρίας.
6.            Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους Σύλλογος Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ , δηλώνει ότι παραιτείται με το παρόν και ότι θα παραιτηθεί και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από την παραπάνω αίτηση ακύρωσης κατά της υπ' αριθμ. 9178/6-11-97 απόφασης του Αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής, ως δικογράφου και ως δικαιώματος.
Αυτά συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και υπέγραψαν το παρόν σε δύο πρωτότυπα.

Οι συμβαλλόμενοι

ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ

Κων. Φιλίππου Γενικός Διευθυντής

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ιωάννης. Κόλλιας

Ιωάννης. Πετσαλάκης