Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002 - 2003


 1. Άρθρο 1 Κατώτατα όρια αποδοχών 2002
 2. Άρθρο 2 Kατώτατα όρια αποδοχών 2003
 3. Άρθρο 3 Υπολογισμός Επιδομάτων
 4. Άρθρο 4 Αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών(-τριων)
 5. Άρθρο 5 Ετήσια κανονική άδεια
 6. Άρθρο 6 'Αδεια φροντίδας παιδιού
 7. Άρθρο 7 Μονογονεϊκές οικογένειες
 8. Άρθρο 8 Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
 9. Άρθρο 9 Αδεια λόγω θανάτου συγγενούς
 10. Άρθρο 10 Προστασία της απασχόλησης των "εξαρτημένων" ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης
 11. Άρθρο 11 Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων-ανέργων
 12. Άρθρο 12 Λογαριασμός για την Απασχόληση και τη Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
 13. Άρθρο 13 Εισφορά στον Οργανισμό της Εργατικής Εστίας
 14. Άρθρο 14 Υποστήριξη του Εθελοντισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004
 15. Άρθρο 15 Κοινές προτάσεις
 16. Άρθρο 16 Διατηρούμενες διατάξεις
 17. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2002-2003

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003
-Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργ. 19/29.4.2002.
Στην Ελευσίνα σήμερα την 15η Απριλίου 2002, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:
α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και εκπρόσωπος αυτού,
β) Γεώργιος Μότσος, Πρόεδρος και Γεώργιος Δρίκος, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής,
γ) Χρήστος Φωλιάς, Πρόεδρος και Διονύσιος Λοτσάρης, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και εκπρόσωποι αυτής
και αφετέρου Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος και Γιάννης Μανώλης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
 
Κατά τις διαπραγματεύσεις όλοι οι συμβαλλόμενοι με αίσθημα ευθύνης για τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας διατύπωσαν την αναγκαιότητα να επιδιώξουν τη συνέχιση του μεταξύ τους διαλόγου και να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, ώστε να επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των μεταξύ τους συμφωνιών στην εσωτερική νομοθεσία. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης να επιδιώξουν από κοινού τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, που θα επιβεβαιώνουν και θα αναβαθμίζουν το ρόλο τους στην κοινωνία και την οικονομία, με ουσιαστική συμμετοχή στα όργανα που σχεδιάζουν και υλοποιούν την (εκάστοτε) κυβερνητική πολιτική, στα θέματα που τους αφορούν.Όσον αφορά στο αίτημα της Γ.Σ.Ε.Ε. για μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν την άμεση ανάθεση του θέματος σε ειδική, κοινή, ομάδα εργασίας η οποία, με βάση όσα τέθηκαν στην παρούσα διαπραγμάτευση, θα επιδιώξει την προσέγγιση των δύο πλευρών με στόχο την κοινή συμφωνία μέχρι τέλους Μαϊου 2002.
Με βάση τα ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν τα ακόλουθα:
 

Άρθρο 1 Κατώτατα όρια αποδοχών 2002
Α) Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2001 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000-2001, αυξάνονται ως εξής:
1. Την 1.1.2002 αυξάνονται κατά ποσοστό 1,1% με βάση τη ρήτρα διόρθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 της ως άνω Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
2. Όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη περίπτωση 1 αυτής της παραγράφου οι μισθοί και τα ημερομίσθια αυξάνονται από 1.1.2002 κατά ποσοστό 2,5% και,
3.Οπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2002 με βάση την προηγούμενη περίπτωση 2 αυξάνονται από 1.7.2002 κατά ποσοστό 1,8%.
Β) Μετά τις αυξήσεις της προηγουμένης παραγράφου τα νέα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται ως εξής:
α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συμπληρωμένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαμοι: Βασικό ημερομίσθιο από 1η Ιανουαρίου 2002 Ευρώ 21,96 και από 1η Ιουλίου 2002 Ευρώ 22,35,
β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συμπληρωμένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαμοι: Βασικός μισθός από 1η Ιανουαρίου 2002 Ευρώ 490,04 και από 1η Ιουλίου 2002 Ευρώ 498,86.
Γ) Εφόσον την 1.1.2003 οι μισθοί και τα ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2002 δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά 1% τον επίσημο μέσο Δ.Τ.Κ. του έτους 2002 προς 2001, θα αναπροσαρμοσθούν από 1.1.2003 έτσι ώστε να υπερβαίνουν κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα το μέσο Δ.Τ.Κ. του έτους αυτού.
Δ).Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων εφαρμόζονται αντιστοίχως και για τους μαθητευόμενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησής τους.
 
Αρχή
Άρθρο 2 Kατώτατα όρια αποδοχών 2003
1. Οι μισθοί και ημερομίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2003 κατά ποσοστό 3,9%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί την 1.1.2003 εφάπαξ στα ημερομίσθια και τους μισθούς, όπως θα έχουν τυχόν διαμορφωθεί την 31.12.2002 με βάση την εφαρμογή των παραγράφων Α και Γ του προηγούμενου άρθρου 1.
 
Αρχή
Άρθρο 3 Υπολογισμός Επιδομάτων
Τα επιδόματα, που προβλέπονται από εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.
 
Αρχή
Άρθρο 4 Αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών(-τριων)
Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη(τριας):
Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 95 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 115 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα και άνω: 135 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 150 ημερομίσθια.
 
Αρχή
Άρθρο 5 Ετήσια κανονική άδεια
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.
539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές, μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες
συμπληρωμένους.
 
Αρχή
Άρθρο 6 'Αδεια φροντίδας παιδιού
1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις.
 
Αρχή
Άρθρο 7 Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους(-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο(η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
 
Αρχή
Άρθρο 8 Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μεχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον
άδεια, με αποδοχές.
 
Αρχή
Άρθρο 9 Αδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
 
Αρχή
Άρθρο 10 Προστασία της απασχόλησης των "εξαρτημένων" ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης
Δεν επιτρέπεται η απόλυση "εξαρτημένου" ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
 
Αρχή
Άρθρο 11 Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων-ανέργων
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωμένους:
α) Την συμμετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης-επανειδίκευσης.
β) Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράμματα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας.
 
Αρχή
Άρθρο 12 Λογαριασμός για την Απασχόληση και τη Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
1. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας των μερών του Ιουλίου 2001 για την ανάγκη αναδιοργάνωσης του Λ.Α.Ε.Κ., ώστε να αποκτήσει περισσότερη αυτονομία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, τα συμβαλλόμενα μέρη κατάρτισαν πρόταση Σχεδίου Νόμου, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Σ' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη μετατροπή του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό ανεξάρτητο, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου, που προτείνεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων, που αφορούν στο δημόσιο τομέα, θα έχει σκοπούς και πόρους αυτούς του Λ.Α.Ε.Κ. και θα διοικείται από τέσσερις εκπροσώπους, που θα προτείνει η Γ.Σ.Ε.Ε. και τέσσερις που θα προτείνουν ανά ένα ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ και τον τέταρτο από κοινού οι εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και από ένα (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Εργασίας.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν το προσαρτώμενο στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Σχέδιο Νόμου προς την Κυβέρνηση, με αίτημα να το εισαγάγει προς ψήφιση στη Βουλή, χωρίς να αλλοιωθούν σε ουσιαστικά ζητήματα οι διατάξεις του, πέραν των απαραίτητων μεταβολών που τυχόν θα χρειασθούν κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία του.
2. Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής των ανέργων, τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα κάλυψης από τον Λ.Α.Ε.Κ. ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων άνω των 65 ετών, στους οποίους υπολείπονται ένσημα, για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης, δεδομένου ότι λόγω ηλικίας είναι πολύ δυσχερής η επανεξέτασή τους σε θέσεις απασχόλησης.
Η έκταση εφαρμογής του μέτρου θα εξαρτηθεί από τη μελέτη του κόστους του, με βάση τα στοιχεία, που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.3. Τα μέρη συμφωνούν στην ανάγκη διαμόρφωσης προγράμματος δράσης για το άμεσο μέλλον. Για το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ειδική ομάδα επεξεργασίας από εκπροσώπους των μερών, η οποία θα το εκπονήσει, οι δε διοικήσεις όλων των οργανώσεων δεσμεύονται να συναντώνται ανά τρίμηνο προκειμένου να συζητούν και να αποφασίζουν για την πορεία του.
4. Συμφωνείται ο καθορισμός του ποσοστού επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της Γ.Σ.Ε.Ε. σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.5. Τα μέρη, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
 
Αρχή
Άρθρο 13 Εισφορά στον Οργανισμό της Εργατικής Εστίας
Τα μέρη συμφωνούν στην καταβολή επιπλέον εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά 0,05 για το κάθε μέρος χωριστά. Η υποχρέωση καταβολής ισχύει από την ημέρα της υπογραφής αυτής της ΕΓΣΣΕ, με την προϋπόθεση και τους όρους που θα ορίσει νομοθετική του ρύθμιση. Την 1/1/2003 η υποχρέωση καταβολής αυξάνεται περαιτέρω κατά 0,05 και ανέρχεται σε 0,10% για το κάθε μέρος (εργοδοτική και εργατική εισφορά), έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Οργανισμού να ανέρχεται σε 0,35% συνολικά για κάθε μέρος.
 
Αρχή
Άρθρο 14 Υποστήριξη του Εθελοντισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004
Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων ως εθελοντών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια με αποδοχές επιπλέον αυτών που δικαιούνται με τις κείμενες διατάξεις.
Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσημο εθελοντικό πρόγραμμα και είναι ίση με το ήμισυ των ημερών της εθελοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσής τους για τους Αγώνες, με ανώτατο όριο ημερών αυτής της άδειας τις δέκα (10) ημέρες.
Ο χρόνος απουσίας συναρτάται με τις ανάγκες του επίσημου εθελοντικού προγράμματος, που συμμετέχει ο εργαζόμενος και χορηγείται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη μετά την 1η Οκτωβρίου του 2004.
Οι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ημέρες αυτής της άδειας είναι αυτές, που θα κατέβαλε στον εργαζόμενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον επίδομα
αδείας.
 
Αρχή
Άρθρο 15 Κοινές προτάσεις
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν από κοινού:
1. Την απαλλαγή από το φόρο, της αποζημίωσης των μισθωτών λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους μέχρι ποσού αποζημίωσης 29.500 ευρώ (10.000.000 δρχ. περίπου). Για ποσό ανώτερο αυτού, ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
2. Εφαρμογή κατάλληλων φορολογικών ρυθμίσεων, ώστε να ενθαρρύνονται τα συστήματα συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, με τη μορφή παροχής μετοχών ή διανομής μέρους των κερδών (συμμετοχής στα κέρδη).
3. Αύξηση κατά 20% των αποδοχών, που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ στους μισθωτούς του Ιδιωτικού Τομέα, που κάνουν χρήση της άδειας για συμμετοχή στις εξετάσεις, όπως αυτή προβλέπεται με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1996, με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1998-1999 και το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001.
4. Καταβολή επιδόματος από τον ΟΑΕΔ στους γονείς που κάνουν χρήση της γονικής άδειας ανατροφής (άρθρο 25 Ν. 2639/1998, μέχρι 3 ½ μήνες). Ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να καταβάλλει επίσης το ποσό, που απαιτείται για την εξαγορά του ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη για το χρόνο της γονικής άδειας.
 
Αρχή
Άρθρο 16 Διατηρούμενες διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Όσες διατάξεις προηγούμενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2002.
 
Αρχή
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2002-2003
Το παρόν προσαρτάται στην ΕΓΣΣΕ 2002-2003 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΟΔΕΑΕΚ)
 
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Διαχείρισης Εισφορών για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΟΔΕΑΕΚ), με έδρα την Αθήνα.
Ο Οργανισμός είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν το δημόσιο τομέα.
2. Σκοποί του είναι η ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλη πρωτοβουλία και ενέργεια που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων, των νέων και των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό σκοπούς, όπου απέβλεπαν οι ΕΓΣΣΕ σχετικά με τις εισφορές 0,45% και 0,36% υπέρ του ΕΛΚΕΠΕ και ΕΚΛΑ αντιστοίχως.
Στους σκοπούς του ΟΔΕΑΕΚ συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών, συμβάσεων ή και επιχορηγήσεων φορέων με συναφείς σκοπούς και ιδιαίτερα φορέων των κοινωνικών εταίρων ή Οργανισμών, τους οποίους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς. Στους συναφείς σκοπούς συμπεριλαμβάνονται θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και υποχρεώσεων κατάρτισης, που απορρέουν από νόμους ή Π.Δ..
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΟΔΕΑΕΚ και σε εφαρμογή όρων ΕΓΣΣΕ είναι δυνατό να τροποποιούνται οι σκοποί του ΟΔΕΑΕΚ και τα ποσοστά των εισφορών που αποτελούν τους πόρους του.
3. Ο Οργανισμός διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία που αποτελείται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,
β) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων, που προτείνει, με ισάριθμους αναπληρωτές, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),
γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών, με ισάριθμους αναπληρωτές, που προτείνουν ανά έναν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και τον τέταρτο από κοινού.
Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Ακολούθως το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον
αντιπρόεδρο, προερχόμενους από τους κοινωνικούς φορείς, είτε για πλήρη θητεία είτε για δύο δεκαοκτάμηνες θητείες με εναλλασσόμενη εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων στις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται 6 από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και αποφασίζει σε κάθε περίπτωση με πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) μελών του.
4. Πόροι του ΟΔΕΑΕΚ είναι:
Η εισφορά 0,45% που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) και η εισφορά 0,36% που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 122 Α) όπως ισχύουν.
Επιχορηγήσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής.
Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.
Ειδικές εισφορές, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
Έσοδα από δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, κλπ.
5. Κανονισμοί
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κανονισμούς, που δημοσιεύονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικά για την (γ) περίπτωση και του Υπουργού Οικονομικών, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και είναι
οι εξής:
α. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού,
β. Κανονισμός για προσλήψεις, κρίσεις και πειθαρχικές ποινές, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού,
γ. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης προμηθειών και λοιπών θεμάτων διοικητικής μέριμνας,
δ. Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης προγραμμάτων, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών σχετικά με την πραγματοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία του.
6. α. Από το μεθεπόμενο από την ισχύ του νόμου αυτού μήνα, οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του ΕΚΠΕΚΕ και του ΕΚΛΑ, προορίζονται αποκλειστικά υπέρ του ΟΔΕΑΕΚ και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός από την είσπραξή τους από το ΙΚΑ, το οποίο τις συνεισπράττει με τις υπέρ αυτού εργοδοτικές και εργατικές εισφορές.
β. Ποσά που έχουν κατατεθεί υπέρ του λογαριασμού για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του άρθρου 1 του νόμου 2434/1006 (ΦΕΚ 188Α), όπως ισχύει και μένουν αδιάθετα στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά την ημέρα
δημοσίευσης του νόμου αυτού, μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΔΕΑΕΚ, την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα από την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΟΔΕΑΕΚ.
γ. Το Δ.Σ. του ΟΔΕΑΕΚ δύναται να συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις με τον ΟΑΕΔ για την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας σύμφωνα με τους σκοπούς του, να προβαίνει σε ελέγχους διαχείρισης των προγραμμάτων, να συνεργάζεται, να αναλαμβάνει ή να συγχρηματοδοτεί προγράμματα και δράσεις που έχει ήδη αποφασίσει ή πρόκειται να αποφασίσει στο μέλλον η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και εγκρίνονται από τον ΟΑΕΔ, να αναθέτει στον ΟΑΕΔ ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις τη διαχείριση προγραμμάτων και κάθε άλλη ενέργεια για την
υλοποίηση των σκοπών του.
δ. Το Δ.Σ. του ΟΔΕΑΕΚ καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του, σύμφωνα με τους σκοπούς των ΕΓΣΣΕ των ετών 1988, 1991-1992 και του έτους 1993 ή μεταγενεστέρων ΕΓΣΣΕ. Πριν την οριστική έγκριση αυτού του προγράμματος ο ΟΔΕΑΕΚ γνωστοποιεί το πρόγραμμα στις οργανώσεις που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ και ζητεί τις παρατηρήσεις τους. Οι οργανώσεις οφείλουν να απαντούν εντός μηνός.
 
 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΑΠΟ 15.4.2002 Πράξη Κατάθεσης 19/29.4.2002
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΑΠΟ 1.1.2002 - 30-6-2002)
 
ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠ. ΗΜ/ΣΘΙΟ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΓΑΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ
 
0 - 3 490,04 0,00 49,00 490,04 539,04
3 - 6 490,04 49,00 49,00 539,04 588,04
6 - 9 490,04 98,01 49,00 588,05 637,05
9- 35 490,04 147,01 49,00 637,05 686,05
 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΑΠΟ 1-7-2002 - 31-12-2002)
 
ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠ. ΗΜ/ΣΘΙΟ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΓΑΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ
 
0 - 3 498,86 0,00 49,89 498,86 548,75
3 - 6 498,86 49,89 49,89 548,75 598,64
6 - 9 498,86 99,77 49,89 598,63 648,52
9- 35 498,86 149,66 49,89 648,52 698,41
 
1. Αύξηση 1.1.2002 3,6% (περιλαμβάνεται το διορθωτικό ποσό 1,1%)
2. Αύξηση 1.7.2002 1,8%
 
3. Επίδομα Γάμου
Εργατοτεχνίτες: 10%
Υπάλληλοι: 10%
 
4. Επίδομα Τριετιών Μέχρι
Εργατοτεχνίτες 5% 5 τριετίες
Υπάλληλοι 10% 3 τριετίεςΑρχή

Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από εκείνα που μας χωρίζουν... τότε...
Σύλλογος