Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2003


 1. ΑΡΘΡΟ 1: Αύξηση αποδοχών
 2. ΑΡΘΡΟ 2: Επίδομα ευδόκιμης παραμονής
 3. ΑΡΘΡΟ 3: Επίδομα πολυετίας
 4. ΑΡΘΡΟ 4: Επίδομα Βαθμού
 5. ΑΡΘΡΟ 5: Μισθολογικό Κλιμάκιο
 6. ΑΡΘΡΟ 6: Πρόσθετη πολυετία
 7. ΑΡΘΡΟ 7: Επίδομα Διαχειριστικών Λαθών
 8. ΑΡΘΡΟ 8: Επίδομα Τοκετού
 9. ΑΡΘΡΟ 9: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 10. ΑΡΘΡΟ 10: Δάνεια Ευκολίας
 11. ΑΡΘΡΟ 11: Επίδομα τέκνων και παιδικής μέριμνας
 12. ΑΡΘΡΟ 12: Βαθμολογική προώθηση
 13. ΑΡΘΡΟ 13: Επίδομα εξομάλυνσης
 14. ΑΡΘΡΟ 14: Τελική Διάταξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2003
 
Στην Αθήνα σήμερα την 14η Απριλίου 2003, οι υπογεγραμμένοι : 1) κ.Κωνσταντίνος Φιλίππου - Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα, (Καραγ.Σερβίας αρ.8.) και 2) οι κ.κ. Ιωάννης Κόλλιας και Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος & Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α " Η ΕΘΝΙΚΗ ", που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής αρ. 7) , αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω, που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2003, για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α."Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 01/01/2003 έως 31/12/2003.ΑΡΘΡΟ 1: Αύξηση αποδοχών

1.1.     Αυξάνονται από 01/01/2003 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α."Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον πίνακα Νο1
1.2.     Αυξάνονται από 01/01/2003 οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών & Yποδιευθυντών, σύμφωνα με τον πίνακα Νο2
1.3.     Αυξάνονται από 01/01/2003 οι βασικοί μισθοί των Εμμίσθων Πωλητών, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο3
1.4.     Αυξάνονται από 01/01/2003 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού, που δεν αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο κατά 5%. Εξαιρούνται οι καθαρίστριες μερικής απασχόλησης και οι ειδικοί σύμβουλοι
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 2: Επίδομα ευδόκιμης παραμονής

2.1. Το επίδομα ευδόκιμης παραμονής στους βαθμούς του Τμηματάρχη & του Ταμία Α΄ χορηγείται με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό και διαζευκτικά 30ο μισθολογικό κλιμάκιο ή 24 χρόνια υπηρεσίας (λαμβανομένης υπόψη και της προϋπηρεσίας), ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου.

2.2. Το επίδομα ευδόκιμης παραμονής στους βαθμούς του Κλητήρα Επιμελητή Β΄, Θυρωρού Επιμελητή Β΄, Νυχτοφύλακα Επιμελητή Β΄, Οδηγού Β΄, Τεχνίτη Β΄ & Tηλεφωνητή Β΄, χορηγείται με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό και διαζευκτικά 25ο μισθολογικό κλιμάκιο ή 24 χρόνια υπηρεσίας (λαμβανομένης υπόψη και της προϋπηρεσίας), ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου.
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 3: Επίδομα πολυετίας

α) Στους υπαλλήλους που κατέχουν το βαθμό του Εντεταλμένου, χορηγείται μία (1) επιπλέον πρόσθετη πολυετία μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την χορήγηση του δεύτερου ευδοκίμου
β) Στους υπαλλήλους που κατέχουν το βαθμό του Τμηματάρχη & του Ταμία Α΄, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη χορήγηση του ευδοκίμου, χορηγούνται τρεις (3) επιπλέον αθροιστικά πρόσθετες πολυετίες.
Με τη συμπλήρωση ενός (1) ακόμη έτους, από την χορήγηση των παραπάνω τριών (3) πολυετιών, χορηγείται μία επιπλέον πολυετία.
γ) Στους υπαλλήλους που κατέχουν τους βαθμούς του Κλητήρα Επιμελητή Β΄, Θυρωρού Επιμελητή Β΄, Νυχτοφύλακα Επιμελητή Β΄, Οδηγού Β΄, Τεχνίτη Β΄ & Tηλεφωνητή Β΄, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη χορήγηση του ευδοκίμου, χορηγούνται τρεις (3) επιπλέον αθροιστικά πρόσθετες πολυετίες.
Με τη συμπλήρωση ενός (1) ακόμη έτους, από την χορήγηση των παραπάνω τριών (3) πολυετιών, χορηγείται μία επιπλέον πολυετία.
δ) Σε περίπτωση προαγωγής των υπαλλήλων της παραγράφου β. , όσον αφορά το βαθμό του Εντεταλμένου, οι πολυετίες συμψηφίζονται με τη χορήγηση του Β΄ευδοκίμου, όσον αφορά δε το βαθμό του Κεντρικού Ταμία (καταληκτικό) με τη χορήγηση του Γ΄ευδοκίμου.
ε) Σε περίπτωση προαγωγής των υπαλλήλων της παραγράφου γ., στον επόμενο βαθμό (καταληκτικό), οι πολυετίες συμψηφίζονται με τη χορήγηση του Γ΄ευδοκίμου.
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 4: Επίδομα Βαθμού
 
Αυξάνονται τα επιδόματα βαθμού κατά 10% & επαναποσοστοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κυρίου προσωπικού της 01/01/2003. Το νέο ποσοστό θα ισχύσει από 01/01/2004.
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 5: Μισθολογικό Κλιμάκιο
 
Σε όλο το προσωπικό της Εταιρίας, που είναι ενταγμένο στο ενιαίο μισθολόγιο, χορηγείται προώθηση ενός επιπλέον μισθολογικού κλιμακίου. Για τους ευρισκόμενους στα καταληκτικά κλιμάκια, χορηγείται μία επιπλέον πολυετία. . Οι οικονομικές συνέπειες της μισθολογικής διαφοράς του κλιμακίου και μόνο ισχύουν από 01/07/2003.
Διευκρινίζεται ότι οι συνολικές πολυετίες μετά το 41ο μισθολογικό κλιμάκιο είναι συνολικά τρεις (3).
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 6: Πρόσθετη πολυετία

Χορηγείται σύμφωνα με τη Σ.Σ.Ε. της Ο.Α.Σ.Ε. έτους 2002-2003 πρόσθετη πολυετία έξι (6) μηνών 0,88%
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 7: Επίδομα Διαχειριστικών Λαθών

Αναπροσαρμόζεται το επίδομα Διαχειριστικών Λαθών του Κεντρικού Ταμία σε 180 EURO. Το παραπάνω επίδομα επαναποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κυρίου προσωπικού της 01/01/2003. Το νέο ποσοστό θα ισχύει από 0/01/2004. Το επίδομα αυτό είναι ανακλητέο και χορηγείται για όσο διάστημα ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του Κεντρικού Ταμεία.
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 8: Επίδομα Τοκετού

Αυξάνεται το επίδομα τοκετού σε 1.200 EURO
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 9: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Από 01/07/2003 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας χορηγείται βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της καταβαλλόμενης δαπάνης, για μη συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με ανώτατο ποσό τα 220 EURO μηνιαίως. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται, εφόσον προσκομισθούν αντίστοιχα παραστατικά παροχής υπηρεσιών.
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 10: Δάνεια Ευκολίας

Το ανώτερο χορηγούμενο ποσό ανά υπάλληλο διαμορφώνεται στα 4.000 EURO. Για την λήψη νέου δανείου ευκολίας απαιτείται να μην οφείλεται ποσό μεγαλύτερο των δώδεκα (12) δόσεων τυχόν παλαιότερου ίδιου δανείου.
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 11: Επίδομα τέκνων και παιδικής μέριμνας

Το επίδομα τέκνων και παιδικής μέριμνας χορηγείται και στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές, γενικής & επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Σ.Ε 1999.
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 12: Βαθμολογική προώθηση

Αναγνωρίζεται βαθμολογική προώθηση σε όσους υπαλλήλους έχουν προϋπηρεσία σε Ασφαλιστική Εταιρία, Τράπεζα, Δημόσιο & την Ε.Ε.Α.Ε. ως εξής:

α) Αναγνωρίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη και
β) Το 50% της προϋπηρεσίας πέραν των δέκα (10) ετών

Κατά τον υπολογισμό της προώθησης το τυχόν κλάσμα που μπορεί να προκύψει μεταφέρεται στο πλησιέστερο εξάμηνο.
Συμψηφίζεται η ήδη αναγνωρισθείσα βαθμολογική προώθηση λόγω προϋπηρεσίας, που έχει δοθεί με προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε. ή σχετικά Πρακτικά Συμφωνίας. Επίσης συμψηφίζεται και η βαθμολογική προώθηση όσων υπαλλήλων εντάχθηκαν σε βαθμό ανώτερο των τυπικών τους προσόντων ή προσλήφθηκαν με το άρθρο 6, παρ.11.α του Ε.Κ.Ε.
Από τη παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι κατέχοντες οργανική θέση.
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 13: Επίδομα εξομάλυνσης

Διατηρείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης, μέχρι 31/12/2004, με τους όρους που αυτό χορηγείται με βάση τα οριζόμενα στο Πρακτικό Διαβουλεύσεων της 09/09/97 (άρθρο 2β).
Αρχή
ΑΡΘΡΟ 14: Τελική Διάταξη

Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται υπό της παρούσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α." Η ΕΘΝΙΚΗ", οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με προγενέστερες συμβάσεις από την παρούσα, καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη στην παρούσα, οι οποίες καταβάλλονται δυνάμει Νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Πράξεων της Εταιρίας ή βάση εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν αναδρομικά από 01/01/2003 οι θεσμικοί όροι (διατάξεις) που έχουν θεσπισθεί από συλλογικές ρυθμίσεις, αποφάσεις της Διοίκησης ή επιχειρησιακή πρακτική, κ.ο.κ, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.


ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ
 
Αρχή