Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1997 - Μισθός ισολογισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 
Στην Αθήνα σήμερα 2 Ιουνίου 1997 στα Κεντρικά Γραφεία της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ" οδός Καραγιώργη Σερβίας αρ.8 οι υπογράφοντες το παρόν πρακτικό:
1.      Μιλτιάδης Νεκτάριος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής αυτής και
2.      Σπύρος Λευθεριώτης και Γιάννης Πετσαλάκης πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της ανωτέρω Εταιρίας ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" νόμιμα εξουσιοδοτημένοι ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:
Η Εταιρία προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική υποχρέωση της προς τα μέλη της Διεύθυνσης και τους εργαζομένους για την χρήση αυτή, η καταβολή του μισθού ισολογισμού χρήσης 1996 προτίθεται, ειδικά και μόνο για την χρήση αυτή, η καταβολή του μισθού ισολογισμού να γίνει με τη διανομή μετοχών από τα καθαρά κέρδη της κατά τη χρήση 1996.
Η ρύθμιση αυτή γίνεται αποδεκτή με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:
1.       Τιμή διάθεσης της μετοχής ορίζεται το ποσόν των Δρχ. 3.300.
2.       Ο αριθμός των μετοχών που θα δικαιούνται κάθε μέλος της Διεύθυνση και εργαζόμενος θα προκύψει από την σχέση του καθαρού μισθού του προς της τιμή διάθεσης της μετοχής ( 3.300 δρχ). Τυχόν κλάσμα μετοχής στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.
3.       Οι μετοχές ή αντίστοιχα αποθετήρια θα παραδοθούν στους ανωτέρω τον μήνα Οκτώβριο ή Νοέμβριο 1997.
Αν η τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία της παράδοσης και σε διάστημα ένα μήνα από τότε είναι μικρότερη από 3.300 δρχ πλέον 10% την προκύπτουσα διαφορά υποχρεούνται να καλύψει η εταιρία.
4.    Η με αυτό τον τρόπο καταβολή του μισθού ισολογισμού χρήσης 1996, είναι προαιρετική για τους ανωτέρω. Όσοι δεν το επιθυμούν θα δικαιούνται το μισθό ισολογισμού σε μετρητά.
Όσοι δεχτούν την καταβολή του μισθού ισολογισμού χρήσης 1996, με μετοχές θα πρέπει να το δηλώσουν στον Τομέα Προσωπικού και να συμπληρώσουν τη σχετική μ'αυτό πανομοιότυπη δήλωση γι'όλους, μέχρι 30/6/1997.
5.       Η κατά τα ανωτέρω καταβολή του μισθού ισολογισμού προϋποθέτει δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των μετοχών.
Εάν η παραπάνω δυνατότητα δεν δοθεί από την τακτική Γενική συνέλευση των Μετοχών που πρόκειται να γίνει, τότε θα ισχύει η ανωτέρω ρύθμιση και ο μισθός ισολογισμού θα έχει καταβληθεί σε μετρητά.
6.   Η προκαταβολή του μισθού ισολογισμού , για όσους προτιμήσουν τη λήψη μετοχών θα παρακρατηθεί άμεσα από τις αποδοχές τους σε δύο μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
7.   Ρητά συμφωνείται ότι η ανωτέρω, με μετοχές καταβολή του μισθού ισολογισμού χρήσης 1996 γίνεται ειδικά μόνο για τη χρήση αυτή. Η κατ'αυτόν τον τρόπο μεταβολή του μισθού ισολογισμού δεν τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο το σχετικό πρακτικό συμφωνίας της 11 Ιανουαρίου 1996, μεταξύ της Εταιρίας και του ως Συλλογικού Οργάνου, σε εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης της προς του ανωτέρω, που απορρέει από την πάγια, αδιάλειπτη και επί σειρά ετών πρακτική και εντάσσεται στα πλαίσια του άρθρου 36 παραγ. Γ' περίπτωση ΙΙ του Καταστατικού που είναι αντίστοιχο άρθρο 55 παραγ. Γ' του προϊσχύσαντος καταστατικού.
8.   Σε καμία περίπτωση ο τρόπος αυτός καταβολής του μισθού ισολογισμού συνιστά διαφορετική, πλην της ανωτέρω, υποχρεωτικής, πρόσθετης ή άλλης οποιασδήποτε μορφής οικειοθελή παροχή της Εταιρίας προς τους ανωτέρω εργαζομένους ούτε δημιουργεί ενδεχόμενα ως τέτοια, πρόσθετη υποχρέωση την προς εκείνους για το παρόν ή το μέλλον από την παραπάνω αιτία.
9.   Ρητά επίσης συμφωνείται ότι η Εταιρία δεν δεσμεύεται για την καταβολή του μισθού ισολογισμού με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον, εκτός από τη σε μετρητά εξόφληση του, όπως αυτή αποτυπώθηκε και συμφωνήθηκε στο παραπάνω από 11 Ιανουαρίου 1996 πρακτικό συμφωνίας, την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη μόνο ως τέτοια συνομολογούν και αναγνωρίζουν ότι εξακολουθεί να ισχύει και για το μέλλον.

Αφού αυτά συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη, συντάχτηκε το παρόν πρακτικό συμφωνίας και σε δύο πρωτότυπα και αφού διαβάστηκαν υπογράφονται όπως παρακάτω, και έλαβαν καθένα από αυτά από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ"

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Πρόεδρος
 
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ

Γενικός Γραμματέας