Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1995

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1995
 
Στην Αθήνα σήμερα, 30 Μαρτίου 1995, οι υπογεγραμμένοι αφ'ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγιώργη Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Γρηγόρης Νικήτας και Πέτρος Μήτσουρας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα ισχύει από 1/1/1995 μέχρι και 31/12/1995:


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
ΑΡΘΡΟ 1
 
 
1.1  Βασικοί μισθοί.
Συμφωνούνται
Α. αύξηση των βασικών μισθών 4,5% από 1-1-1995
Β. αύξηση των βασικών μισθών 5,0% από 1-7-1995
Ως πίνακας 1.

1.2  Ο βασικός μισθός του βαθμού Υποδιευθυντή Α' συμφωνείται ως εξής
Από 1-1-1995     234,500 δρχ και από 1-7-1995       246,200 δρχ

1.3  Ο βασικός μισθός του βαθμού του Διευθυντή (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1.4 της ΕΣΣΕ 1994) διαμορφώνεται ως εξής
Από 1-1-1995     309,500 δρχ και από 1-7-1995       325,000 δρχ

1.4  Οι βασικοί μισθοί των έμμισθων πωλητών  διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1-1-1995           Από 1-7-1995
Συντονιστής Α'                                                           140.500 δρχ              147.500 δρχ
Συντονιστής Β'                                                           135.800 δρχ              142.500 δρχ
Συντονιστής Γ'                                                            105.200 δρχ              110.400 δρχ
Ανέντακτοι σε κατηγορίες                                            85.300 δρχ                89.500 δρχ

ΑΡΘΡΟ 2
 
Συμφωνούνται:
α) Η χορήγηση από 1-1-1995 επιδόματος βαθμού και στους κατέχοντες τους βαθμούς του Λογιστή Α', Λογιστή Β', Υπολογιστή Α', Ταμία Γ', Υποταμία Α' και Υποταμία Β' του κυρίου προσωπικού.
β Η χορήγηση από 1-1-1995 επιδόματος βαθμού στους κατέχοντες  τους βαθμούς του Κλητήρας Επιμελητή Α', κλητ. Επιμελητή Β', Αρχικλητήρα, Κλητήρας Α', Κλητήρας Β', προϊσταμένης Αρχιτηλεφωνήτριας, Αρχιτηλεφωνήτριας, Τηλεφωνήτριας Α', Τηλεφωνήτριας Β', Εργοδηγού, Αρχιοδηγού, Αρχιτεχνίτη, Τεχνίτη Α', Τεχνίτη Β', Τεχνίτη Γ', Εργοδηγού (Οδηγού), Αρχιοδηγού , Οδηγού Α', Οδηγού Β', Οδηγού Γ', Θυρωρού Επιμελητή Α', Θυρωρού Επιμελητή Β', Αρχιθυρωρού, Θυρωρού Α', Θυρωρού Β', Νυχτοφύλακα Επιμελητή Α', Νυχτοφύλακα Επιμελητή Β', Αρχινυχτοφύλακα, Νυχτοφύλακα Α', Νυχτοφύλακα Β' του βοηθητικού προσωπικού.
γ)Τα ποσά των επιδομάτων βαθμού παραμένουν σταθερά από την 1-1-1995 μέχρι και την 31-12-1995.
ε)Τα επιδόματα βαθμού ποσοστοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του Κύριου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου που θα ισχύει την 1-7-1995, σύμφωνα με τον πίνακα1, και από 1-1-1996 θα υπολογίζονται, πλέον, με τα ίδια ποσοστά στο εκάστοτε ισχύον 16ο κλιμάκιο του Κύριου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου.

ΑΡΘΡΟ 3
 
3.1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Αναγνωρίζεται μισθολογικά ένα επί πλέον έτος προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα.
3.2. Επίδομα Στολής - Οδοιπορικά
Α) Το επίδομα στολής που χορηγείται στο βοηθητικό προσωπικό αυξάνεται στις 86.500 δρχ. και του υπηρετικού προσωπικού στις 20000 δρχ. Η διαδικασία χορήγησης παραμένει η μέχρι σήμερα ισχύουσα.
Β) Καταργείται κάθε συμφωνία που ισχύει μέχρι σήμερα για επίδομα οδοιπορικών και κάρτα απεριορίστων διαδρομών και καθιερώνεται από 1/4/95 μηνιαίο επίδομα οδοιπορικών, μέσω μισθοδοσίας, για τις κατηγορίες εργαζομένων (κλητήρες, θυρωροί, νυχτοφύλακες και εργάτες).
Γ) Το ποσό του επιδόματος ορίζεται στις 7000 δρχ. από την 1/4/95 μέχρι και την 31/12/95. Ο υπολογισμός του από την 1/1/96 θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται για το επίδομα βαθμού στο πιο πάνω εδάφιο 2.1.ε.
3.3. Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών
Συμφωνείται στις 10000 δρχ. από την 1/1/95 μέχρι και την 31/12/95. Ο υπολογισμός του από την 1/1/96 θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται για το επίδομα βαθμού στο πιο πάνω εδάφιο 2.1.ε.
3.4. Ενοίκιο Παραμεθόριων Περιοχών
Συμφωνείται ως εξής, από την 1/4/95 μέχρι και την 31/12/95:
            15000 δρχ. για άγαμο
            18000 δρχ. για έγγαμο χωρίς τέκνο
            επιπλέον 3000 δρχ. για το πρώτο τέκνο και 2000 δρχ. για κάθε επιπλέον τέκνο.
Ο υπολογισμός του από την 1/1/96 θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται για το επίδομα βαθμού στο πιο πάνω εδάφιο 2.1.ε.
3.5. Επίδομα Αναλογιστή
Συμφωνείται στις 40000 δρχ. από την 1/1/95 μέχρι και την 31/12/95. Ο υπολογισμός του από την 1/1/96 θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται για το επίδομα βαθμού στο πιο πάνω εδάφιο 2.1.ε.
3.6. Επίδομα Διαχειριστικών Λαθών.
Συμφωνείται η χορήγηση  του επιδόματος διαχειριστικών λαθών από 1/1/95 ως εξής:
            Κεντρικός Ταμίας                               20.070            δρχ
            Υποκ/μα Α' κατ.                                 20.070            δρχ
                            Β'                                        15.780            δρχ
                            Γ'                                         11.480            δρχ
                            Δ'                                        9.090              δρχ
                            Ε'                                        6.700              δρχ
                            ΣΤ'                                      4.690              δρχ
ποσοστοποιούμενα στο 16ο κλιμάκιο του Κύριου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου της 1/1/95 και υπολογιζόμενα, πλέον, στο εκάστοτε ισχύον 16ο κλιμάκιο του προαναφερθέντος μισθολογίου.
3.7. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στο Ομαδικό Συμβόλαιο.
Συμφωνείται η Εταιρία να καταβάλει στο ομαδικό συμβόλαιο (DAF και συνταξιοδοτικό) το ποσό που απαιτείται για την αναγνώριση της υπηρεσίας στην Εταιρία των υπαλλήλων της που προέρχονται από την "Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεων Πλοίων και Αεροσκαφών" από την ημέρα που άρχισαν να εργάζονται, ως προϊστάμενοι, στην Εθνική Ασφαλιστική μέχρι την τυπική ημερομηνία πρόσληψής του.
3.6. Τα επιδόματα που με βάση την ΕΣΣΕ 1994 είχαν ποσοστοποιηθεί στο 19ο κλιμάκιο του Κύριου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου της 1-7-1994 και τα νέα ποσοστά που ισχύουν από την 1-1-1995, επαναποσοστοποιούνται, χάριν ομοιομορφίας με τις Σ.Σ.Ε.  EAEE- OΑΣΕ, στο 16ο κλιμάκιο της 1-7-1994, χωρίς μεταβολή των ποσών και θα υπολογίζονται, πλέον, με βάση τα νέα ποσοστά που ισχύουν από 1-1-1995 στο εκάστοτε ισχύον 16ο κλιμάκιο του Κύριου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου, εκτός και αναφέρεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 4
4.1. Επίδομα Παιδικής Μέριμνας
Συμφωνείται στις 11.000 δρχ από την 1-1-1995 μέχρι και την 31-12-1995. Ο υπολογισμός του από την 1-1-1995 θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται για το επίδομα βαθμού στο πιο πάνω εδάφιο 2.1.ε.
4.2. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Συμφωνείται ότι η συμμετοχή της Εταιρίας για την κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακών σταθμών, που δεν είναι συμβεβλημένοι, θα είναι τα 2/3 και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 35.000 δρχ μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Η αναπροσαρμογή από τις 30.000 δρχ στις 35000 δρχ ισχύουν από 1-4-1995.
4.3. Επίδομα Τοκετού
Συμφωνείται από 1-1-1995 στις 160.000 δρχ. Στο πόσο αυτό συμψηφίζεται κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά ταμεία.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 5
5.1. Επιτροπή Πρόκρισης
Η Επιτροπή Πρόκρισης και Κατάρτισης Πινάκων Προαγωγών που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν έχει πλέον αντικείμενο εργασίας. Συμφωνείται ως εκ τούτου η κατάργησή της. Τους πίνακες προαγωγών θα ετοιμάζει ο Τομέας Προσωπικού.
5.2.  Συμφωνείται η αύξηση των οργανικών θέσεων του βαθμού του Κλητήρα Επιμελητή Α' από 1 σε 2.
5.3. Άδειες Σπουδών
Συμφωνούνται από 11-1-1995 και σε αντικατάσταση των ισχυουσών ρυθμίσεων από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας:
α)Η χορηγούμενη άδεια σπουδών μετ' αποδοχών για συμμετοχή στις εξετάσεις αυξάνεται στις 20 ημέρες και χορηγείται συνολικά ή τμηματικά:
  • Οι εκπονούντες διδακτορική διατριβή τη δικαιούνται για διάστημα μέχρι 5 χρόνια με προϋπόθεση κάθε έτος της βεβαίωσης προόδου από τη σχετική συμβουλευτική επιτροπή του τμήματος.
  • Οι φοιτητές για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Ν,2083/92) τη δικαιούνται για διάστημα μέχρι 3 χρόνια.
  • Οι φοιτητές ΑΕΙ τμημάτων τεταρτοετούς φοίτησης τη δικαιούνται για διάστημα μέχρι 6 χρόνια και οι πενταετούς φοίτησης μέχρι 7 χρόνια.
  • Οι σπουδαστές ΤΕΙ τμημάτων διετούς φοίτησης τη δικαιούνται για διάστημα μέχρι 3 χρόνια και τριετούς φοίτησης μέχρι 5 χρόνια.
  • Οι σπουδαστές των ΤΕΙ που συνεχίζουν σε ΑΕΙ ή διακόπτουν από ένα τμήμα ΑΕΙ και συνεχίζουν σε ένα άλλο τμήμα ΑΕΙ τη δικαιούνται για συνολικό διάστημα τόσο, όσο θα τη δικαιούνταν αν φοιτούσαν εξαρχής στο τελευταίο τμήμα ΑΕΙ που συνεχίζουν τις σπουδές των.
  • Οι μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου τη δικαιούνται για κάθε τάξη στην οποία εγγράφονται. Για κάθε τάξη που επαναλαμβάνεται δεν χορηγείται άδεια μετ'αποδοχών.
β)Η έναρξη του υπολογισμού των ετών είναι η 1 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής  σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και την έναρξη του σχολικού έτους για τους μαθητές.
γ)Οι πιο πάνω συμφωνίες ισχύουν και για τους ήδη φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές.

5.4. Επαγγελματικά Πιστοποιητικά Σπουδών
Και τα δύο μέρη θεωρούν εξαιρετικά χρήσιμη τη παρότρυνση των εργαζομένων να αποκτήσουν διεθνή  ή μη επαγγελματικά πιστοποιητικά σπουδών (π,χ CII, LOMA, ΕΙΑΣ κλπ). Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αξιολογηθούν τα πιστοποιητικά που έχουν ενδιαφέρον για την Εταιρία και θα συμφωνηθούν κίνητρα και διευκολύνσεις για την απόκτησή τους, όπως χορηγούμενες άδειες μετ'αποδοχών, σχετικά επιδόματα και βαθμολογικές προωθήσεις.
5.5. Άδειες για Επαγγελματικά Πιστοποιητικά Σπουδών
Συμφωνείται χα χορηγούνται άδειες εξετάσεων στους εγγεγραμμένους για την απόκτηση επαγγελματικού πιστοποιητικού σπουδών. Ο αριθμός των ημερών άδειας ως και το για ποια πιστοποιητικά θα χορηγείται άδεια θα καθοριστεί αργότερα σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα της επιτροπής του πιο πάνω εδαφίου 5.4.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 6
6.1. Είναι κοινή διαπίστωση ότι υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθεί ένα σύστημα ή κανονισμός που θα περιγράφει τις προϋποθέσεις τη διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης και της ανάκλησης από αυτές όπως επίσης και τα όργανα που θα εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Συμφωνείται να αρχίσουν το συντομότερο οι συζητήσεις για την υλοποίηση των πιο πάνω.
ΑΡΘΡΟ 7
7.1. Τελική Διάταξη
Δε θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο προσωπικό οι πάσης φύσεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, συλλογικών συμβάσεων, πρακτικών συμφωνίας, υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, αποφάσεων και πράξεων της Εταιρίας ή βάσει εθίμου και πρακτικής.
Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δεν γίνεται ειδική μνεία στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.