Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1993

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993


Στην Αθήνα σήμερα 6 Δεκεμβρίου 1993 οι υπογεγραμμένοι αφ'ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ " Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγιώργη Σερβίας 8) και αφ'ετέρου οι Βαγγέλης Τριανταφύλλου και Γιάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "H ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

1) Χορηγείται αύξηση στο αρχικό κλιμάκιο (μηδενικό) του ισχύοντος ενιαίου μισθολογικού, 3% από 1/1/1993 και 12% από 1/7/1993, επί του ίδιου κλιμακίου όπως θα έχει ήδη διαμορφωθεί στις 30/6/1993. Συμφωνείται επίσης ότι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ του αρχικού και 33ου κλιμακίου για το κύριο προσωπικό παραμένει 1 προς 2,114, η σχέση μεταξύ του αρχικού και του 30ου κλιμακίου για το βοηθητικό προσωπικό παραμένει 1 προς 2 και η σχέση αρχικού και 27ου κλιμακίου για το υπηρετικό προσωπικό παραμένει 1 προς 1,6. (όπως οι συνημμένοι δύο πίνακες)
2) Τα κλιμάκια 34ο και 35ο καθώς και ο βασικός μισθός των Διευθυντών, αυξάνονται όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, διατηρούμενης σε κάθε περίπτωση της σχέσης με το 33ο κλιμάκιο, που ισχύει μέχρι σήμερα.
3) Τα επιδόματα των χειριστών - ελεγκτών εξομοιώνονται από 1/7/1993 με αυτά των προγραμματιστών, προστιθεμένης της κλίμακας ΣΤ.
4) Το επίδομα των οδηγών, τηλεφωνητών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, θυρωρών και νυχτοφυλάκων από 1/9/1993 διαμορφώνονται σε 20.000, 9133,16.439, 16.439, 9.500, 9500 δραχμές αντίστοιχα και ποσοστικοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο.
5) Τα τροφεία σε όσους εργάζονται νύχτα (χειριστές Η/Υ) αυξάνονται από 500 σε 15000 δραχμές.
6) Το επίδομα παραμεθορίων περιοχών που καθορίζεται από την ΣΣΕ του 1985 αυξάνεται από 1/7/1993 και θα ανέρχεται σε 8% επί του 16 κλιμακίου και το δραχμικό επίδομα ενοικίου τους άγαμους, 15.000 Δρχ για τους έγγαμους που δεν έχουν παιδιά και 18.000 Δρχ για τους έγγαμους με παιδία.

 
ΑΡΘΡΟ 2

Συμφωνείται η σύσταση 2 επιτροπών αποτελουμένων η κάθε μια από 3 εκπροσώπους της Εταιρίας και 3 του Συλλόγου υπαλλήλων συνεπικουρούμενες από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίες μέχρι 31/3/1994 θα μελετήσουν και θα καταθέσουν προτάσεις σχετικά με α)τον τρόπο προσδιορισμού συστήματος προσθέτων αμοιβών β)την αναμόρφωση του Ο.Ε.Υ.

ΑΡΘΡΟ 3

Συμφωνείται ότι η Εταιρία χορηγεί από 1/8/1993 ποσό ίσο με το 0,50% της ετήσιας συνολικής μισθοδοσίας, στο ομαδικό συμβόλαιο του προσωπικού και ειδικά για την κάλυψη των νοσοκομειακών δαπανών του τμήματος υγείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Δεν θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο προσωπικό οι πάσης φύσεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, συλλογικών συμβάσεων, πρακτικών συμφωνίας, υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, αποφάσεων ή εγκυκλίων της Εταιρίας ή βάσει εθίμου και πρακτικής.
Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δεν γίνεται ειδική μνεία στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση.


Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. για τον Σύλλογο Υπαλλήλων
"Η ΕΘΝΙΚΗ" Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μιλτιάδης Νεκτάριος Βαγγέλης Τριανταφύλλου Γιάννης Πετσαλάκης
Γενικός ΔιευθυντήςΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ (ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ) ΑΠΟ 1/1/1993

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
0
52,900
47,600
47,600
1
54,686
49,187
48,658
2
56,472
50,774
49,716
3
58,258
52,361
50,774
4
60,044
53,948
51,832
5
61,830
55,535
52,890
6
63,616
57,122
53,948
7
65,402
58,709
55,006
8
67,188
60,296
56,064
9
68,974
61,883
57,122
10
70,760
63,470
58,180
11
72,546
65,057
59,238
12
74,332
66,644
60,296
13
76,118
68,231
61,354
14
77,904
69,818
62,412
15
79,690
71,405
63,470
16
81,476
72,992
64,528
17
83,262
74,579
65,586
18
85,048
76,166
66,644
19
86,834
77,753
67,702
20
88,620
79,340
68,760
21
90,406
80,927
69,818
22
92,192
82,514
70,876
23
93,978
84,101
71,934
24
95,764
85,688
72,992
25
97,550
87,275
74,050
26
99,336
88,862
75,108
27
101,122
90,449
76,160
28
102,908
92,036
78,274
29
104,694
93,623
80,388
30
106,480
95,200

31
108,266
97,314

32
110,052
99,428

33
11,831


34
113,945


35
116,059ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ (ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ) ΑΠΟ 1/7/1993

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
0
59,300
53,400
53,400
1
61,302
55,180
54,587
2
63,304
56,960
55,774
3
65,306
58,740
56,961
4
67,308
60,520
58,148
5
69,310
62,300
59,335
6
71,312
64,080
60,522
7
73,314
65,860
61,709
8
75,316
67,640
62,896
9
77,318
69,420
64,083
10
79,320
71,200
65,270
11
81,322
72,980
66,457
12
83,324
74,760
67,644
13
85,326
76,540
68,831
14
87,328
78,320
70,018
15
89,330
80,100
71,205
16
91,332
81,880
72,392
17
93,334
83,660
74,766
18
95,336
85,440
75,953
19
97,338
87,220
77,140
20
99,340
89,000
78,327
21
101,342
90,780
79,514
22
103,344
92,560
80,701
23
105,346
94,340
81,888
24
107,348
96,120
83,075
25
109,350
97,120
84,262
26
111,352
97,900
85,440
27
113,354
99,680
87,809
28
115,356
101,460
90,178
29
117,358
103,240

30
119,360
105,020

31
121,362
106,800

32
123,364
109,169

33
125,360
111,538

34
127,729


35
130,098