Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 1995 - Εκπτώσεις στην Ασφάλιση οχημάτων και κατοικιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1995
 

Στην Αθήνα σήμερα, 6 Απριλίου 1995, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Γρηγόρης Νικήτας και Πέτρος Μήτσουρας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1995:

ΑΡΘΡΟ1
 
1.1.           Εκπτώσεις στην Ασφάλιση Οχημάτων
α) Η εταιρία θα χορηγεί έκπτωση 30%, επί του τιμολογίου της λαμβανόμενου υπόψη του bonus/malus, στις υποχρεωτικές καλύψεις του Κλάδου Αυτοκινήτων στα ασφαλισμένα ΕΙΧ των υπαλλήλων και των συζύγων τους και μέχρι δύο ΕΙΧ κατ' ανώτατο όριο.
β) Η συμφωνηθείσα με την ΕΣΣΕ 1994 έκπτωση για τα ΕΙΧ καθώς και η αναφερόμενη στο πιο πάνω εδάφιο 4.4.α ισχύει και για τα δίκυκλα.
γ) Η έναρξη ισχύος των πιο πάνω εκπτώσεων θα οριστεί από τον Κλάδο Αυτοκινήτων με την ολοκλήρωση της σχετικής προετοιμασίας.
 
1.2.           Εκπτώσεις στην Ασφάλιση Κατοικιών
α) Η Εταιρία θα χορηγεί στους υπαλλήλους της εκπτώσεις 30% επί του τιμολογίου της για την ασφάλιση της κύριας κατοικίας τους, από κινδύνους πυρός και κλοπής.
β) Η έναρξη ισχύος της πιο πάνω έκπτωσης θα οριστεί από τον Κλάδο Πυρός με την ολοκλήρωση της σχετικής προετοιμασίας.