Παράρτημα Πρακτικού Συμφωνίας 1996 - Μισθός Ισολογισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 
            Σήμερα 11Ιανουαρίου 1996 στο Κεντρικό κατάστημα της Εταιρίας, Καραγεώργη Σερβίας 8, οι υπογράφοντες το παρόν πρακτικό:
  1. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" και
  2. Πέτρος Μήτσουρας και Κων/νος Μαρτινόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ", ως εκπρόσωποι αυτού, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:
Η Εταιρία, με βάση σχετική και ρητή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία ελήφθη στην με αριθμό 1908/9.5.1995 συνεδρίασή του με σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου  των Υπαλλήλων της, θα καταβάλει στα μέλη της διεύθυνσης και του Προσωπικού αυτής τον "Μισθό Ισολογισμού", όπως χαρακτηρίζεται στην Εταιρία επί σειράν ετών, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν κέρδη ή όχι ή εάν τα κέρδη επαρκούν για την κάλυψη μιας μισθοδοσίας.
Ο "μισθός ισολογισμού θα καταβάλλεται σε κάθε χρήστη, έστω  και αν το απομένον προς διάθεση υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, του τακτικού αποθεματικού, του μερίσματος και των αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επαρκεί για την κάλυψη μίας μισθοδοσίας, χωρίς με τον τρόπο αυτό να αμφισβητούνται ή να απεμπολούνται με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της Διευθύνσεως και του λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από το άρθρο 36 παραγ. γ' περίπτωση ΙΙ του ισχύοντος, ήδη, Καταστατικού (που είναι αντίστοιχο με το άρθρο 55 παραγρ. γ' του προϊσχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας).
Αυτονόητο είναι και συνομολογείται ρητά ότι το προσωπικό δεσμεύεται ότι θα διεκδικήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του παραπάνω "μισθού ισολογισμού", για την παραπάνω αιτία.
Η συμφωνία αυτή θα έχει πάγιο χαρακτήρα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕΓΑ  "H EΘΝΙΚΗ"                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

                                                                        ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                            Π. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ       Κ ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ