Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 1999 - Στεγαστικά δάνεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ Σ.Σ.Ε. 1999
 
 
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2000, οι υπογραμμένοι αφ'ενός Κωνσταντίνος  Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής της ΑΕΕΓΑ  "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καρ.Σερβίας 8) αφ' ετέρου  ο Κόλλιας Γιάννης και Πετσαλάκης Γιάννης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι  συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν Παράρτημα   της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 1999 για το προσωπικό της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που ισχύει από 01/01/2000:

Άρθρο 1ο: Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1976/14/12/1996 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας συμφωνείται  ότι το επιτόκιο των Στεγαστικών Δανείων που χορηγεί η εταιρία στους υπαλλήλους της προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους διαμορφώνεται και θα ακολουθεί, εφεξής, το μέσο σταθμικό τεχνικό επιτόκιο των Ατομικών Συμβολαίων Ζωής (πλην συνταξιοδοτικών) πλέον 0,30%.
Το επιτόκιο αυτό διαμορφώνεται από την Εταιρία, κατ' ακολουθίαν των Υπουργικών Αποφάσεων  του Υπουργού Ανάπτυξης και καθορίζεται την 31,12 του προηγουμένου της δανειοδότησης έτους. Το μέσο σταθμικό τεχνικό επιτόκιο των Ατομικών Συμβολαίων Ζωής κατά την 31-12-1999 καθορίζεται σε 4,25% σύμφωνα με την εφαρμογή των ισχυουσών Υπουργικών Αποφάσεων υπ' αριθμ. Κ4 - 4381/26.10.1979 και Κ3 - 3974/11.10.1999.

Για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί κατά τα προηγούμενα έτη , ισχύει το νέο τεχνικό επιτόκιο των Ατομικών Συμβολαίων Ζωής, όπως αυτό αναφέρεται ως ανώτατο στην υπ' αριθμ΄. Κ3 - 3974/11.10.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (4%).

Τα επιτόκιο αυτό θα ακολουθεί, εφεξής, το μέσο σταθμικό τεχνικό επιτόκιο των Ατομικών Συμβολαίων Ζωής (πλην Συνταξιοδοτικών) όπως αυτό θα διαμορφώνεται από την Εταιρία, κατ' ακολουθίαν της Υπουργικής Απόφασης Κ3 - 3974//11.10.1999 και των Υπουργικών Αποφάσεων που θα έπονται αυτής. Το μέσο σταθμικό τεχνικό επιτόκιο θα καθορίζεται, για την κατηγορία αυτή, από τα Ατομικά Συμβόλαια Ζωής για τα οποία το εγγυημένο επιτόκιο δεν υπερβαίνει  το 4%. Σε κάθε περίπτωση το επιτόκιο χορήγησης δανείων δεν θα υπερβαίνει το καθοριζόμενο από την Κλαδική Σύμβαση.

Άρθρο 2ο: Για τη διετία 2000-2001 διατίθεται από την Α.Ε.Ε.Γ.Α  "Η ΕΘΝΙΚΗ" για στεγαστικά δάνεια των υπαλλήλων της το ποσό των Δρχ. 1.300.000.000

Το 2002 το διατεθειμένο ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των Δρχ 650.000.000 κατά παρέκβαση κάθε άλλης διάταξης Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης που θα ισχύει.
Οι αναφερόμενες στα άρθρα 1 και 2 ρυθμίσεις έχουν εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας που ελήφθη  κατά την υπ'αριθμόν 1976/14.12.1999 συνεδρίαση του.

Άρθρο 3ο: Το χορηγούμενο ποσό για τη διετία 2000 - 2001 διαμορφώνεται ως εξής :
Για τον άγαμο:            δρχ. 11.000.000
Για τον έγγαμο:          δρχ 14.000.000
Και για κάθε παιδί     δρχ 2.500.000

Ισχύει περίοδος χάριτος 2 ετών.
Άρθρο 4ο: Για την διετία 2000 - 2001 διατίθεται από την ΕΤΕ ποσό Δρχ 1.300.000.000 για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, του προσωπικού της Εταιρίας πέραν του οριζόμενου στο άρθρο 2 ποσού, με επιτόκιο χορήγησης το εκάστοτε καθοριζόμενο από την ΕΤΕ για τα πάσης φύσεως στεγαστικά δάνεια, μείον 10% κα με τους όρους χορήγησης των στεγαστικών δανείων της ΕΤΕ.
 Τα δάνεια αυτά χορηγούνται συμπληρωματικά, σε όσους λαμβάνουν δάνειο από την Εταιρία μας και μπορούν να ανέρχονται μέχρι του ποσού του δανείου που ελήφθη από την Εταιρία.
Η χρήση του Δανείου από την ΕΤΕ είναι προαιρετική.

Άρθρο 5ο: Από 1/1/2000 ισχύει ο επισυναπτόμενος κανονισμός στεγαστικών δανείων.

Άρθρο 6ο: Ειδικά για την διετία 2000 - 2002 δικαίωμα λήψης Στεγαστικού Δανείου θα έχουν οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Στεγαστικών Δανείων.

Άρθρο 7ο: Κάθε άλλη σχετική συμφωνία, που απορρέει είτε από Ε.Σ.Σ.Ε., είτε συναφές πρακτικό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ρύθμιση, στο εξής καταργείται.

Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"                                          Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων

Ο Γενικός Διευθυντής                                                Ο Πρόεδρος              Ο Γεν.Γραμματέας

Κων/νος Φιλίππου                                                 Γιάννης Κόλλιας           Γιάννης Πετσαλάκης