Πρακτικό Συμφωνίας 30/5/1997 - Συγχώνευση ΕΤΕΒΑ Ασφαλιστικής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα, 30 Μαΐου 1997, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. μεταξύ:
1) Της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών με την επωνυμία "Η ΕΘΝΙΚΗ", νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή αυτής κ. Μιλτιάδη Νεκτάριο.
2) Της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α., νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Μιχάλη Τζανετή.
3) Του Σύλλογο Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ", νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτού Σπύρο Λευθεριώτη και Ιωάννη Πετσαλάκη.
4) Των μελών της Τριμελούς Επιτροπής των υπαλλήλων της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. κ.κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου, Αναστασίου Ζέρβα και Αιμιλίας Πολίτη, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα:
Ενόψει της συγχώνευσης της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. με απορρόφηση της από την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", για την οποία όλοι οι Υπάλληλοι της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. έχουν ενημερωθεί επανειλημμένα από τον Οκτώβριο του 1996 και σύμφωνα με την διαδικασία, που προβλέπει το Π.Δ. 572/88, συντάσσεται το παρόν πρακτικό συμφωνίας για ό,τι έχει σχέση με τα θέματα των εργαζομένων στην "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Προς τούτο:
1)        Σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο των Υπαλλήλων της απορροφώμενης Εταιρίας "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α., ρητά συνομολογείται ότι ισχύει η Συλλογική Σύμβαση για το ενιαίο μισθολόγιο της "ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ" και όλοι οι Υπάλληλοι της απορροφώμενης Εταιρίας θα λαμβάνουν το μισθό, που προκύπτει από το μισθολόγιο αυτό και τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, στο κλιμάκιο το οποίο κατέχουν από την ημερομηνία κτήσεώς του.
2)   Αναγνωρίζονται βαθμολογικά όλα τα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας των Υπαλλήλων της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. στην απορροφώσα Εταιρία "Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ", με ειδική στο θέμα αυτό ρύθμιση για τους Υπαλλήλους της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ Α.Ε.Γ.Α. Η ένταξη στο βαθμολόγιο της "ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ" θα γίνει με βάση τα όσα προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της απορροφώσας Εταιρίας Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ". Η ένταξη στο βαθμολόγιο της "ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ" θα ολοκληρωθεί μέσα πέντε (5) μήνες μετά την περάτωση των διαδικασιών της συγχώνευσης.
3)   Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α., ό,τι έχει σχέση με την διαδικασία της υπηρεσιακής καταστάσεως των Υπαλλήλων της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. θα ρυθμίζεται με βάση όσα προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της απορροφώσας Εταιρίας "Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ", του οποίου έχουν λάβει πλήρη γνώση όλοι οι εργαζόμενοι της απορροφώμενης Εταιρίας "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α., τον οποίο αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολο του.
4) Οι θέσεις ευθύνης και τα αντίστοιχα επιδόματα, καθώς και τυχόν άλλα επιδόματα, που υπάρχουν στην απορροφώμενη Εταιρία "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α., θα επανεξετασθούν από τα αρμόδια όργανα της απορροφώσας Εταιρίας "Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ", η οποία βάσει του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής, θα κρίνει τους Υπαλλήλους της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. και θα τους τοποθετήσει σε θέση ευθύνης

ανάλογα με τα αποτελέσματα της κρίσεως, τις υπηρεσιακές ανάγκες της και
τα καθήκοντα, που θα τους ανατεθούν.
Αυτά αφού συνομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν το παρόν πρακτικό εις
τετραπλούν και έλαβε κάθε ένας από ένα πρωτότυπο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΠΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ"


ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΤΕΒΑ
Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σ.ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ-Ι.ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣΑΙΜΙΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ

Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή αποδέχεται το Πρακτικό Συμφωνίας με τη ρητή επιφύλαξη όσον αφορά ειδικά και μόνο τα επιδόματα θέσεως για όσους υπαλλήλους της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. τα λαμβάνουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής θεωρεί ότι η αναφερόμενη παραπάνω επιφύλαξη της Τριμελούς Επιτροπής των υπαλλήλων της "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΕΒΑ" Α.Ε.Γ.Α. πρέπει να αντιμετωπισθεί με ενιαίους κανόνες για τους εργαζόμενους της Νέας Εταιρίας.