Πρακτικό Συμφωνίας 11.7.1991 - Ενσωμάτωση ΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Σήμερα την 11 Ιουλίου 1991 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Καρ. Σερβίας αριθμ. 8, εμείς που υπογράφουμε το παρόν:1) Λάμπρος Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής και εκπρόσωπος της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ" και 2) Ευάγγελος Τριαντάφυλλου και Αθηνά Καραμήτρου, Πρόεδρος 7και Γενική Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου των Υπαλλήλων της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ", νόμιμα εξουσιοδοτηθέντες, με το παρόν συμφωνητικό, που αποτελεί συμπλήρωμα του από 8 Μαΐου 1991 υπογραφέντος προηγουμένου (συμφωνά με την παράγραφο 2 του προαναφερθέντος πρακτικού), συμφωνήσαμε και κάναμε αποδεκτά τα παρακάτω:
1) Γίνεται  ενσωμάτωση από Οκτωβρίου 1991 της χορηγηθείσης το έτος 1985 Α.Τ.Α., καθώς και  του διορθωτικού ποσού,  που εχορηγείτο στο Προσωπικό (ποσοστό 1,2% επί  του βασικού μισθού).
Κατόπιν τούτου τα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου, τα οποία αποτελούν, πλέον, τους νέους βασικούς μισθούς, διαμορφώνονται από 1 Οκτωβρίου 1991, όπως προσδιορίζεται ακριβώς στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
2) Τα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου, όπως διαμορφώθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1991  σύμφωνα με το πρακτικό της 8 Μαΐου 1991, ισχύουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1991, δηλαδή δεν εφαρμόζεται,  ύστερα από την ισχύ του παρόντος πρακτικού, η διαφοροποίηση των κλιμακίων από 1 Ιουλίου 1991, όπως προβλεπόταν με την παραπάνω αναφερομένη συμφωνία της 8 Μαΐου 1991.

3) Το ποσοστό του επιδόματος πολυετίας  αυξάνεται από 1Οκτωβρίου 1991 από 1,5% σε 1,75% επί του βασικού μισθού,
ανά έτος, κατά τα μέχρι τώρα ισχύοντα.
4) Η μισθολογική διαφορά, η οποία προκύπτει για ορισμένους από το Προσωπικό της Εταιρίας στο σύνολο των αποδοχών τους με βάση το παρόν πρακτικό συμφωνίας και την
αντίστοιχη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της O.Α.Σ.Ε.  θα καταβάλλεται από 1 Οκτωβρίου 1991.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ