Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1994

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1994
Στην Αθήνα σήμερα 11 Ιουλίου 1994 οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος Γενικός Διευθυντής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη της Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Γρηγόρης Νικήτας και Πέτρος Μήτσουρας Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που 6α ισχύει από 1-1-1994 μέχρι και 31-12-1994:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Αποτελεί κοινή διαπίστωση των δύο μερών η ανάγκη απλοποίησης και εξομάλυνσης του ισχύοντος Ενιαίου Μισθολογίου των υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ". Τα δύο μέρη για τον σκοπό αυτό συμφωνούν να καταργήσουν τον περίπλοκο υπολογισμό της ΑΤΑ και την πρόσθετη αύξηση (προσαύξηση) του 1,2% που προέρχεται από την εφαρμογή του άρθρου 5 της ΣΣΕ 1988, μεταξύ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και Ο.Α.Σ.Ε..
Συμφωνούν προς τούτο :
α) Στην ένταξη των κλιμακίων   βασικών   μισθών της 1-1-1994 σε νέα κλιμάκια από   1-1-94 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1.
β) Στην δημιουργία τριών νέων κλιμακίων βασικών μισθών σε κάθε κατηγορία προσωπικού για τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του (α).Δηλαδή36ου,37ου,38ου   για   το   Κύριο   Προσωπικό,   33ου,34ου,35ου   για   το   Βοηθητικό Προσωπικό και 30ου,31ου,32ου για το Υπηρετικό Προσωπικό.
γ) Σε νέους βασικούς μισθούς όπως εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες 2 και
δ) Ο προσδιορισμός των βασικών μισθών  των  τριών νέων  κλιμακίων  κάθε κατηγορίας προσωπικού γίνεται με βάση την διαφορά μεταξύ των κλιμακίων 35ου-34ου, 32ου-31ου και 29ου-28ου αντίστοιχα Οι βασικοί μισθοί των νέων κλιμακίων συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες 2 και 3.
1.2 Επειδή λόγω της παραπάνω αναδιάρθρωσης του μισθολογίου προκύπτει στο Α'εξάμηνο του 1994 σε ορισμένους υπαλλήλους, που αμείβονται με βάση τα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου, αύξηση μικρότερη από 5,5% στις συνολικές αποδοχές τους δημιουργείται, προς συμπλήρωση των συνολικών αποδοχών των μέχρι το 5,5% επιπλέον ειδικό ποσόν.
Το ειδικό αυτό ποσόν προστίθεται στο επίδομα πολυετίας για την εξομάλυνση και την κάλυψη της προκύπτουσας διαφοράς στις αυξήσεις και διατηρείται με το ποσοστό που αντιστοιχεί την 1-1-1994 στο βασικό μισθό για όσο διάστημα αυτός αμείβεται με βάση τα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου.
1.3 Ο βασικός μισθός του βαθμού Υποδιευθυντή Α' συμφωνείται ως εξής
Από 1-1-94    213.000 δρχ και από 1-7-94   224.200 δρχ.
1.4 Ο βασικός μισθός του βαθμού του Διευθυντή συμφωνείται να είναι ίσος με τον βασικό μισθό του βαθμού του Υποδιευθυντή Α' προσαυξημένου κατά 32% για την υπερκάλυψη των επιδομάτων ευδόκιμης παραμονής    του Υποδιευθυντή Α' και διαμορφώνεται ως εξής
Από 1-1-94     281.000 δρχ. και από 1-7-94   296.000 δρχ.
Από 1-1-94 καταργούνται τα διορθωτικά ποσά που καταβάλλονταν στους Διευθυντές.
1.5 Οι οικονομικές συνέπειες για όσους με την νέα αυτή ένταξη σε κλιμάκια βασικών μισθών  θεμελιώνουν  προϋποθέσεις  για  χορήγηση   από   την   Εταιρία επιδόματος ευδόκιμου παραμονής   υπολογίζονται από την 1-1-94. Η προϋπόθεση να κατέχει ο υπάλληλος το 33ο κλιμάκιο δεν αλλάζει..
1.6 Οι βασικοί μισθοί των εμμίσθων πωλητών διαμορφώνονται ως εξής :
Από  1-1-94         Από 1-7-94
Συντονιστής Α'                                     127.000              134.500
Συντονιστής Β'                   .                   123.000                 130.000
Συντονιστής Γ  ί                                   95.000                   100.700
Ανένταχτοι σε κατηγορίες                  77.000                     81.600
ΑΡΘΡΟ 2
2.1 Για τον υπολογισμό των συνολικών αποδοχών, μέσα στα πλαίσια αυξήσεων που συμφωνούνται με την παρούσα, τα δύο μέρη ρητά καθορίζουν ότι:
α) Τα κατά την 31-12-93 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει Σ.Σ.Ε, Δ.Α, Πρακτικών Συμφωνίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου στα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα, εκτός του επιδόματος τέκνων που τροποποιείται με την παρούσα.
Ειδικά για το διάστημα από 1-1-94 μέχρι 31-12-94, τα δραχμικά επιδόματα που ποσοστοποιήθηκαν με την Σ.Σ.Ε. 1989, Ε.Ε.Α.Ε. - Ο.Α.Σ.Ε. (άρθρο 7) παραμένουν σταθερά και εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που καταβάλλονταν την 31-12-93.
β) Τα επιδόματα αυτά επαναποσοστοποιούνται στο νέο 19ο κλιμάκιο του Κύριου Προσωπικού που θα ισχύει την 1-7-94, σύμφωνα με τον παρακάνω πίνακα 3 και τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 1-1-95, υπολογιζόμενα πλέον στο εκάστοτε ισχύον 19ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου (παράδειγμα στον παρακάτω πίνακα 4).
2.2 Χορηγείται επίδομα στους αποφοίτους του Ε.Ι.Α.Σ. 6% επί του βασικού μισθού, σε όσους δεν καταβάλλεται επιστημονικό επίδομα.
ΑΡΘΡΟ 3
3.1  Ελεύθερη παραγωγή
Συμφωνείται ότι το ποσό που αντιστοιχεί προς το ύψος υπαλληλικής προμήθειας επί των από 1-1-94 νέων ελεύθερων εργασιών της Εταιρίας των Κλάδων Αυτοκινήτων, Πυρός (μόνο ασφαλίσεις κατοικιών) και Ατομικών Ζωής Α' έτους θα διατίθεται από 1-1-199ί"για σκοπούς που θα συμφωνούνται ειδικά κάθε χρόνο από τα δύο μέρη (όπως συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης κλπ.).
3.2 Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Αναγνωρίζονται μισθολογικά δύο επί πλέον έτη προϋπηρεσίας' του ιδιωτικού τομέα Αναγνωρίζεται επίσης μισθολογικά, η επίσημα αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο εξωτερικό με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους αντίστοιχους, φορείς που αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα Η προϋπηρεσία και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπολογίζεται μετά την ένταξη που προβλέπεται με το πιο πάνω άρθρο 1, παρ 1.1.
3.3 Επίδομα στολής
Διπλασιάζεται από 1-1-94 το επίδομα στολής που χορηγείται στο βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό. Η διαδικασία χορήγησης παραμένει η μέχρι σήμερα ισχύουσα.
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 4
4.1 Επίδομα τέκνων
Συμφωνείται το επίδομα τέκνων να διαμορφωθεί ως εξής :
α για το πρώτο παιδί επίδομα 5%
β. για το δεύτερο παιδί επίδομα 7,5%
γ. για το τρίτο παιδί επίδομα 10%.
δ. για το τέταρτο και για κάθε παιδί πέραν του τετάρτου επίδομα 15%.Το επίδομα υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, με κατώτερο όριο(εκτός των εμμίσθων πωλητών) τον βασικό μισθό του 24ου κλιμακίου του Κύριου Προσωπικού.
4.2  Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Συμφωνείται ότι η συμμετοχή της Εταιρίας για την κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακών σταθμών που δεν είναι συμβεβλημένοι με αυτήν θα είναι τα 2/3 και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 30.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας.
4.3  Εκπτώσεις στην ασφάλιση αυτοκινήτων
Η Εταιρία θα χορηγεί από 1-8-94 έκπτωση 50%, επί του τιμολογίου της, στις προαιρετικές καλύψεις του Κλάδου Αυτοκινήτων (πυρός, κλοπής, μικτή κλπ) στα ασφαλισμένα ΕΙΧ των υπαλλήλων και των συζύγων των και μέχρι δύο ΕΙΧ κατ' ανώτατο όριο.
4.4  Υγιεινή
Συμφωνείται η άμεση πρόσληψη στην Εταιρία ενός ατόμου του νοσηλευτικού κλάδου..
4.5  Δάνεια εκτάκτων αναγκών - Δάνεια για λόγους υγείας
Συμφωνούνται τα εξής :
α. Για τα παραπάνω δάνεια δημιουργείται μια επιτροπή στην .οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συλλόγου.
β. Οι όροι για την χορήγηση δανείων περιέχονται στην επισυναπτόμενη στο παρόν;,! πρακτικό σχετική αίτηση και αποτελούν μέρος της παρούσης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ  5
5.1 Πολιτιστικά
Συμφωνείται ότι η Εταιρία θα χορηγεί στο Δ.Σ. του Συλλόγου ετησίως χρηματικό ποσό που θα ανέρχεται στο ύψος του 0,5% επί της ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού, το οποίο θα διατίθεται είτε για την διενέργεια πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεων του Συλλόγου, είτε για την κάλυψη εξόδων των μελών του Συλλόγου για παρακολούθηση τέτοιου είδους εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τρίτους. Ειδικότερα ως τέτοιες νοούνται η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου στην Αθήνα, οι χοροί που διοργανώνονται από τον Σύλλογο εκτός Αθηνών, εκδρομές. αγορά βιβλίων, αγορά εισιτηρίων για παρακολούθηση μουσικών, θεατρικών παραστάσεων, εικαστικών-εκθέσεων κλπ.
ΑΡΘΡΟ 6
6.1  Απολυθέντες
Συμφωνείται ότι η επαναπρόσληψη των απολυθέντων με τον Ν. 1882/1990 θα γίνει με τη λήξη των προβλεπομένων από το νόμο περί επαναπρόσληψης διαδικασιών .
6.2 Υπάλληλοι με συμβάσεις έργου
Συμφωνείται να υπογραφεί ειδικό πρακτικό συμφωνίας που θα επισυναφθεί στο παρόν πρακτικό ως παράρτημα.
ΑΡΘΡΟ 7
7.1 Τελική διάταξη
Δεν θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο προσωπικό οι πάσης φύσεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, συλλογικών συμβάσεων, πρακτικών συμφωνίας υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, αποφάσεων και πράξεων της Εταιρίας ή βάσει εθίμου και πρακτικής.
Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όμως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δεν γίνεται ειδική μνεία στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ"                                                        Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α Ή ΕΘΝΙΚΗ"

Ο Γενικός Διευθυντής                                                                    Ο Πρόεδρος             Ο Γ.Γραμματέας


Μιλτιάδης Νεκτάριος                                                                     Γρηγόρης Νικήτας.   Πέτρος Μήτσουρας
ΠΙΝΑΚΑΣ  1 
ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ την 1-1-1994
ΠΑΛΑΙΑ                       ΝΕΑ
ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ την 1-1-1994
ΠΑΛΑΙΑ                             ΝΕΑ
ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ την 1-1-1994
ΠΑΛΑΙΑ                      ΝΕΑ
0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
1
2
2
3
2
3
2
3
3
4
3
4
3
5
4
6
4
5
4
6
5
7
5
7
5
8
6
8
6
8
6
9
7
10
7
10
7
10
8
11
8
11
8
11
9
12
9
12
9
13
10
13
10
13
10
14
11
14
11
14
11
15
12
15
12
15
12
16
13
16
13
16
13
17
14
17
14
17
14
18
15
18
15
18
15
19
16
19
16
19
16
20
17
20
17
20
17
21
18
21
18
21
18
22
19
22
19
22
19
23
20
23
20
23
20
24
21
24
21
24
21
25
22
25
22
26
22
26
23
26
23
27
23
27
24
27
24
28
24
28
25
28
25
29
25
28
26
30
26
30
26
29
27
31
27
31
27
30
28
32
28
31
28
31
29
33
29
32
29
32
30
34
30
33


31
35
31
34


32
36
32
35


33
36
34
38
35
38ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ (ΚΛΙΜΑΚΙΑ)
 ΑΠΟ 1-1-1994 ΕΩΣ  30-6-1994

ΚΥΡΙΟ        ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ
 ΚΛΙΜ.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  (ΚΛΙΜΑΚΙΑ)
 ΑΠΟ 1-7-1994 ΕΩΣ 31-12-1994

ΚΥΡΙΟ         ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ   ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ
ΚΛΙΜ.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
0
111500
107.000
105.000
0
120.100
114.200
111100
1
114.500
109.250
105.900
1
122.250
116.600
113.050
2
116.500
111.500
106.800
2
124400
119.000
114000
3
118.000
112.000
107.700
3
126.000
119.500
115.000
4
119.500
113.750
108.600 1
4
127.600
121.400
115.950
5
121.000
115.5001                  109.500
5
129.200
123300
116.900
6
123.000
116.500
110.400
6
. 131300
124.300
117.900
7
124.500
118.000
111.300
7
131900
125.900
118.850
δ
126.000
119.500
112.200
8
134.500
127.500
119.800
9
127.000
120.000
113.100
9
135.600
125.100
120.700
10
129.000
122.000
114.000
10
137.700
130.200
121700
11
131.000
124.000                  114.900
11
139.300
132.300
121700
12
133.000
125.500                   115.800
12
141000
133.900
123.600
13
134.500
127.250
116.700
13
143.600
135.800
124.600
14
136.000
129.000
117.600
14
145.200
137.700
125.600
15
138.000
130.000
118.500
15
147.300
138.700
126.500
16
140.000
131.750
119.400
16
149.450
140.600
12'.450
17
142.000
133.500
120.300
17
151600
142.500
125.400
18
144.000
135.000
121.200
18
153.700
14^.100
129.400
19
146.000
137.000
122.100
19
155.350
146.250
130.350
20
. 148.000
139.000
123.000
20
158.000
148.400
131300
21
149.000
140.500
123.900
21
159.100
150.000
131300
22
- 151000
142.000
124.800
22
161200
151600
133.250
23
153.000
143.500
125.700
23
163.300
153.200
134.200
24
155.000
145.000
126.600
24
165-500
154.800
135.200
25
157.000
146.750
127.500
25
167.600
156.650
136.150
26
159.000
148.500
128.400
26
169.700
158.500
   137.100
27
162.000
150.000
129300
27
171900
160.100
138.000
28
164.000
152.000
131000
28
175.050
162.250
139.800
29
166.000
154.000
132.500
29
177.200
164.400
141.500
30
168.000
155.500|                 134.000
30
179300
166.000
143.200
31
170.000
158.000|                135.500
31
181450
168.600
144.900
32
172.000
160.500|                 137.000
32
183.600
171.400
146.600
33
174.000
  163.000
33
185.700
174.200

34
177.000
   165.5001
34
185.900
177.000

35
180.000
  168.000!
35
192.200
179.800

36
183.000

36
195.500


37
186.000
Ι
37
198.800


38
189.000
Ι
38
202.100