Πρακτικό Συμφωνίας 28.12.1994 - Χορήγηση Παιδικής Μέριμνας και στους δυο συζύγους που εργάζονται στην Εταιρία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β'    ΤΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ   1994

Στην Αθήνα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 1994 μεταξύ των: κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Νομίμου εκπροσώπου και Γενικού Διευθυντή της  Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "η ΕΘΝΙΚΗ"  που εδρεύει- στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 8, αφενός  και των κ. κ. Γρηγόρη Νικήτα και Πέτρου Μήτσουρα. Προέδρου και Γενικού Γραμματέα,  αντίστοιχα  του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Βουλής αρ. 7 και  με την ιδιότητα τους ως  εκπροσώπων των ανωτέρω υπαλλήλων, νόμιμα εξουσιοδοτημένων, αφετέρου συμφωνούνται και γίνονται από κοινού δεκτά τα εξής:

Η πρώτη  από  τους  συμβαλλομένους  που  θα  καλείται στο  εξής "Η ΕΤΑΙΡΙΑ" χορηγεί ήδη  στον ένα από τους συζύγους υπαλλήλους της, που λαμβάνει επίδομα τέκνων, επίδομα μηνιαίας παιδικής μέριμνας για κάθε παιδί.
Με το παρόν πρακτικό συμφωνείται ότι για λόγους περαιτέρω βελτιώσεως των εργασιακών σχέσεων μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, το παραπάνω επίδομα της μηνιαίας παιδικής μέριμνας να χορηγείται πλέον και στους δυο συζύγους που εργάζονται στην "ΕΤΑΙΡΙΑ".
Το παραπάνω επίδομα συμφωνείται να δοθεί αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 1994.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ακόμη και αποδέχονται ότι η χορήγηση του παραπάνω επιδόματος δεν συνδέεται και δεν περιλαμβάνει και το βοήθημα (κατασκηνωτικό) που καταβάλλεται από την Εταιρία σε χρήμα, μία φορά το χρόνο για κάθε παιδί υπαλλήλου το οποίο θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται όπως μέχρι σήμερα.
Το παρόν αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της από 11 Ιουλίου 1994 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας μεταξύ των αυτών συμβαλλομένων. Αυτά αφού συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά από τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη συντάχτηκε το παρόν Πρακτικό Συμφωνίας-Παράρτημα σε δύο πρωτότυπα και αφού υπογράφηκαν, απ' αυτά έλαβε, καθένα από ένα.

Για την "ΕΤΑΙΡΙΑ" Για το "ΣΥΛΛΟΓΟ"


Μιλτιάδης Νεκταριος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ
Γενικός Διευθυντης Πρόεδρος Γ. Γραμματέας