Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1996

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1996

Στην Αθήνα σήμερα 28 Ιουνίου 1996, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη της Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Πέτρος Μήτσουρας και Γιάννης Κόλλιας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση του 1996 για το προσωπικό της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα ισχύει από 1/1/1996 μέχρι και 31/12/96.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1: Αυξάνονται οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" κατά 4% από 1/1/1996 και κατά 4,5% από 1/7/96 και οι νέοι πίνακες των βασικών μισθών διαμορφώνονται όπως πίνακας Α. Η αύξηση των βασικών μισθών με τα ίδια ποσοστά ισχύει και για τους έμμισθους συναδέλφους των γραφείων Ζωής.
Άρθρο 2: α) Χορηγείται από 1/1/96 επίδομα βαθμού 4.500 στον Υπολογιστή Β', Εισπράκτορα Α', Κλητήρα Γ και στους αντίστοιχους βαθμούς του υπόλοιπου βοηθητικού προσωπικού. Το επίδομα αυτό ποσοστοποιείται στο 16° μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού της 1/1/96 και τα ποσοστά αυτά θα ισχύουν από 1/7/96.
β) Επίσης αυξάνονται κατά 1.000 δραχμές όλα τα επιδόματα βαθμού όπως αυτά ισχύουν την 31/12/95. Όλα τα παραπάνω επιδόματα ποσοστοποιούνται στο 16° κλιμάκιο του κύριου προσωπικού της 1/7/1995 και τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 1/1/96.
γ) Χορηγείται επίδομα ευδόκιμου παραμονής στους βαθμούς του Τμηματάρχη Β', Ταμία Α', Επιμελητή Β', Αρχιοδηγού, Αρχιτηλεφωνητή και Αρχιτεχνίτη ύψους 7% επί του βασικού μισθού τους, εφ' όσον οι συνάδελφοι βρίσκονται στο 33° μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού (Τμηματάρχης Β' και Ταμίας Α') ή στο 30ο μισθολογικό κλιμάκιο του βοηθητικού προσωπικού (Επιμελητής Β', Αρχιοδηγός, Αρχιτηλεφωνητής και Αρχιτεχνίτης), έχουν 3 χρόνια στον βαθμό και έχουν προσληφθεί έως τις 26/8/82.
Το επίδομα αυτό (ευδόκιμης παραμονής) στους πιο πάνω βαθμούς καθώς και στους βαθμούς του Τμηματάρχη Α', Κεντρικού Ταμία και στους καταληκτικούς βαθμούς του βοηθητικού προσωπικού θα χορηγείται στο τέλος κάθε μήνα που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος για την χορήγηση του χρόνος (όπως στους Υποδιευθυντές Α'). Η χορήγηση του επιδόματος ευδόκιμης παραμονής στους παραπάνω βαθμούς θα γίνεται όπως μέχρι τώρα από τα αρμόδια Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια των οποίων οι συνεδριάσεις δεν θα συναρτώνται χρονολογικά με τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητας τους. Το επίδομα θα συμψηφίζεται με όποιο τυχόν ευδόκιμο χορηγηθεί σε ανώτερους βαθμούς.
Κατ' εξαίρεση με τα οριζόμενα πιο πάνω, αποκλειστικά και μόνο για όσους υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει ήδη τις προϋποθέσεις για την χορήγηση του, το επίδομα ευδόκιμης παραμονής χορηγείται με την υπογραφή της παρούσας.
Η χορήγηση του παραπάνω επιδόματος δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση και την "χωρίς άλλο" αναγνώριση δικαιώματος προαγωγής στον επόμενο βαθμό, ούτε όμως και κώλυμα για την ιεραρχική του εξέλιξη, αν ήθελε κριθεί ότι πληρεί τας υπό του Ο.Ε.Υ. απαιτούμενες προϋποθέσεις για την οποία εξέλιξη θα τηρείται κανονικά και στις περιπτώσεις αυτές η προβλεπόμενη διαδικασία από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 3: α) Από 1/1/1996 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας θα χορηγείται βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της καταβαλλόμενης δαπάνης για μη συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς με ανώτατο τις 40.000 δραχμές. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν αντίστοιχες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.
β) Το επίδομα παραμεθορίων περιοχών θα καταβάλλεται από 1/1/96 επιπλέον και στους συναδέλφους που εργάζονται στις περιοχές Σερρών, Ρόδου και Κέρκυρας.
γ) Το επίδομα τοκετού αυξάνεται και διαμορφώνεται στις 180.000 δραχμές.
Άρθρο 4: Το επίδομα στολής του βοηθητικού και υπηρετικού προσωπικού αυξάνεται κατά 5.000 δρχ. από 1/7/96 και στην συνέχεια ο υπολογισμός του θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 2 παρ 1ε. της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 1995.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1: α) Συμφωνείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων διαμορφώνονται σε 4,5 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από το εκάστοτε επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου της Ε.Τ.Ε. με μέγιστο το 8%.
β) Συμφωνείται ότι τα επιτόκια των πάσης μορφής δανείων ευκολίας μειώνονται κατά 1 (μια) επί πλέον ποσοστιαία μονάδα με την υπογραφή της παρούσης. Παράλληλα στα δάνεια ευκολίας χωρίς αιτιολογία το ανώτερο χορηγούμενο ποσό ανά υπάλληλο διαμορφώνεται στις 700.000 δραχμές και για την λήψη του απαιτείται να μην οφείλεται ποσό μεγαλύτερο των 6 δόσεων τυχόν παλαιότερου ίδιου δανείου.
Άρθρο 2: Συμφωνείται η θετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή στο Δ.Σ. της Εταιρίας σχετικά με την συμμετοχή ενός επιπλέον εκπροσώπου των εργαζομένων σ' αυτό.
Άρθρο 3: Συμφωνείται η καταβολή κατασκηνωτικού επιδόματος σε όλα τα παιδιά συναδέλφων ηλικίας μέχρι και 16 ετών κατά την 1η Ιουλίου (για τα παιδιά συναδέλφων που έχουν ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1483/84, το ποσό θα χορηγείται μέχρι την συμπλήρωση των 25 ετών). Το ύψος του, κάθε έτος θα είναι το καθοριζόμενο ποσό από το ΤΥΠΕΤ για τις κατασκηνώσεις του και θα καταβάλλεται στους υπηρετούντες κατά την ημέρα της καταβολής.
Άρθρο 4: Συμφωνείται η βελτίωση του θεσμού της προληπτικής ιατρικής (check  up) με τις πιο κάτω πρόσθετες εξετάσεις: Ακτινογραφία θώρακος, Μαστογραφία, Υπέρηχος γεννητικών οργάνων, οφθαλμολογική εξέταση, εξέταση κρεατινίνης και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Παράλληλα εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα 398/94 περί προστασίας των εργαζομένων εμπρός σε οθόνες Η/Υ.
Άρθρο 5: α) Συμφωνείται η χορήγηση επιδόματος ύψους 5% του βασικού μισθού σε όσους έχουν ή θα πάρουν το πρώτο πτυχίο του 011 ή του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου και 10% συνολικά σε όσους έχουν ή θα πάρουν το δεύτερο πτυχίο του CΙ Ι ή του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου. Το επίδομα αυτό δεν συμψηφίζεται με οποιοδήποτε επίδομα σπουδών ή πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης.
β) Συμφωνείται η χορήγηση επιδόματος δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ ύψους 5% πλέον του πρώτου πτυχίου επί του βασικού μισθού. Έτσι το συνολικό επίδομα διαμορφώνεται στο 30% επί του βασικού μισθού.
Άρθρο 6: Συμφωνείται η ενίσχυση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου των υπαλλήλων με 1% επί πλέον, επί της συνολικής ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού.
Άρθρο 7: Αναγνωρίζεται μισθολογικά ένας επί πλέον χρόνος ιδιωτικής προϋπηρεσίας εκτός Εθνικής.
Άρθρο 8: Αναγνωρίζεται βαθμολογική προώθηση σε όσους συναδέλφους προέρχονται από θυγατρικές μας εταιρίες ( Πλοίων και Αεροσκαφών, Πανελλήνιος, Ελληνική Αντασφάλεια). Για τον υπολογισμό της προωθήσεως αναγνωρίζεται ποσοστό 70% των 5 πρώτων ετών προϋπηρεσίας, 50% των επομένων 5-10 ετών και 20% των υπολοίπων ετών. Πάντως σε καμία περίπτωση η προώθηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 χρόνια. Η ρύθμιση αυτή δεν θα επηρεάζει την ιεραρχία της εταιρίας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Κατά τον υπολογισμό της προωθήσεως το τυχόν κλάσμα που μπορεί να προκύψει μεταφέρεται στο πλησιέστερο εξάμηνο. Η προώθηση θα δοθεί από τα αρμόδια υπηρεσιακά - πειθαρχικά συμβούλια κατά την πρώτη μετά την υπογραφή της παρούσης συνεδρίαση τους.
Άρθρο 9: Χορηγείται ποσό 20.000 δραχμών μηνιαίως σε κάθε παιδί συναδέλφου που έχει ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1483/84.
Άρθρο 10: Συμφωνείται η συγκρότηση επιτροπής απαρτιζόμενης από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, έναν του Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου που θα εξετάζει τα χωροταξικά -ποιότητας ζωής προβλήματα των μονάδων της Εταιρίας.
Άρθρο 11: α) Χορηγούνται 2 εργάσιμες ημέρες άδειας για κάθε αιμοδοσία στους εθελοντές αιμοδότες πέραν της κανονικής (η ημέρα της αιμοδοσίας και η επομένη).
β) Η χορηγούμενη άδεια σπουδών μετ' αποδοχών αυξάνεται σε 24 ημέρες.
Άρθρο 12: Με την συμπλήρωση 5 ετών υπηρεσίας ανεξάρτητα από εργοδότη χορηγείται μια επιπλέον ημέρα κανονικής άδειας, με την συμπλήρωση 10 ετών δύο ημέρες και με την συμπλήρωση 15 ετών τρεις ημέρες.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της "ΕΘΝΙΚΗΣ" Α.Ε.Ε.Γ.Α., οι οποίες έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες της παρούσης, οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δεν γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων και Πρακτικών Συμφωνίας, Υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, αποφάσεων του Δ.Σ. και πράξεων της Εταιρίας ή βάσει εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.
Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δεν γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.
 
Για την ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων
Ο Γενικός Διευθυντής Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Μιλτιάδης Νεκτάριος Πέτρος Μήτσουρας Γιάννης ΚόλλιαςΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
1/1/96

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
1/7/96
Κλιμ.

Κύριο
Βοηθητ.
Καθαρ.

Κύριο
Βοηθητ.
Καθαρ.
0

137.200
130.400
127.900

143.400
136.300
133.700
1

139.400
132.400
129.000

145.700
138.400
134.800
2

141.700
134.400
130.100

148.100
140.400
136.000
3

144.000
136.300
131.200

150.500
142.200
137.100
4

146.300
138.300
132.300

152.900
144.500
138.300
5

148.500
140.300
133.400

155.200
146.600
139.400
6

150.800
142.200
134.500

157.600
148.600
140.600
7

153.100
144.200
135.600

160.000
150.700
141.700
8

155.400
146.200
136.700

162.400
152.800
142.900
9

157.600
148.100
137.800

164.700
154.800
144.000
10

159.900
150.100
138.900

167.100
156.900
145.200
11

162.200
152.100
140.000

169.500
158.900
146.300
12

164.400
154.000
141.100

171.800
160.900
147.400
13

166.700
156.000
142.200

174.200
163.000
148.600
14

169.000
158.000
143.300

176.600
165.100
149.700
15

171.300
159.900
144.400

179.000
167.100
150.900
16

173.500
161.900
145.500

181.300
169.200
152.000
17

175.800
163.900
146.600

183.700
171.300
153.200
18

178.100
165.900
147.700

186.100
173.400
154.300
19

180.400
167.800
148.800

188.500
175.400
155.500
20

182.600
169.800
149.900

190.800
177.400
156.600
21

184.900
171.800
151.000

193.200
179.500
157.800
22

187.200
173.700
152.100

195.600
181.500
158.900
23

189.400
175.700
153.200

197.900
183.600
160.100
24

191.700
177.600
154.300

200.300
185.700
161.200
25

194.000
179.600
155.400

202.700
187.700
162.400
26

196.300
181.600
156.500

205.100
189.800
163.500
27

198.500
183.600
157.600

207.400
191.900
164.700
28

200.800
185.500
159.800

209.800
193.800
167.000
29

203.100
187.500
161.500

212.200
195.900
168.800
30

205.300
189.500
163.500

214.500
198.000
170.900
31

207.600
192.600
165.500

216.900
201.300
172.900
32

209.900
195.700
167.500

219.300
204.500
175.000
33

212.200
199.000
170.000

221.700
208.000
177.700
34

215.800
202.300
172.500

225.500
211.400
180.300
35

219.400
205.600
175.100

229.300
214.900
183.000
36

223.300
208.700


233.400
218.100

37

227.100
211.800


237.300
221.300

38

231.000
215.000


241.400
224.700

39

234.400245.000


40

238.000248.700


41

241.500252.400Υποδ.Α

256.000268.000


Δ/ντης

338.000353.000


Συντ.Α

153.400159.900


Συντ.Β

148.200154.900


Συντ.Γ

114.800120.000


Συντ.Δ

93.10097.300