Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 1996 - Προωθήσεις πολυετιών και κλιμακίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ Σ.Σ.Ε. 1996

Στην Αθήνα σήμερα 29 Ιουνίου 1996, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη της Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Πέτρος Μήτσουρας και Γιάννης Κόλλιας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν Παράρτημα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 1996 για το προσωπικό της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα ισχύει από 1/1/1996.
α) Χορηγούνται σε όλο το προσωπικό δυο χρόνια σαν πολυετία. Έτσι η ανώτατη πολυετία διαμορφώνεται στα 37 χρόνια.
Το παραπάνω θα ισχύσει και για όλους τους προσλαμβανόμενους από 1/1/96 και μετά.
β) Επίσης χορηγούνται δυο επιπλέον μισθολογικά κλιμάκια σε όλους τους προσληφθέντες στην Εταιρία από 1/1/94 μέχρι και 31/12/95.


Για την ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ"                                                                         Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων
Ο Γενικός Διευθυντής                                                                    Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Μιλτιάδης Νεκτάριος                                                                     Πέτρος Μήτσουρας                  Γιάννης Κόλλιας