Παραρτήματα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 1996 30.11.1996 - Διάφορα Θέματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1996

Στην Αθήνα σήμερα 30 Νοεμβρίου 1996. οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη της Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Πέτρος Μήτσουρας και Γιάννης Κόλλιας;:. Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν παράρτημα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 1996 για το προσωπικό της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα ισχύει από 1/1/1996 μέχρι και 31/12/96.

Άρθρο 1: Αναγνωρίζεται βαθμολογική προώθηση σε όσους συναδέλφους εργάζονταν στο παρελθόν στην εταιρία, είχαν αποχωρήσει από αυτήν και στην συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν. Για τον υπολογισμό της προωθήσεως αναγνωρίζεται ποσοστό 70% των 5 πρώτων ετών προϋπηρεσίας. 50% των επομένων 5-10 ετών και 20% των υπολοίπων ετών. Πάντως σε καμία περίπτωση η προώθηση δεν θα ξεπερνά τα 3 χρονιά. Η ρύθμιση αυτή δεν θα επηρεάζει την ιεραρχία της εταιρίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Άρθρο 2: Αυξάνεται σε έξι ημέρες με αποδοχές η άδεια που χορηγείται για την σχολική παρακολούθηση των τέκνων των υπαλλήλων, όπως ισχύει στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1996 της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος. Επίσης αυξάνεται σε δυο ημέρες με αποδοχές η άδεια λόγω θανάτου συγγενούς μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από 1/1/1997.
Άρθρο 3: Συμφωνείται ότι οι κρατήσεις που γίνονται για το ποσό των μηνιαίων δόσεων που καταβάλλονται για στεγαστικά ή δάνεια εξαιρετικών περιπτώσεων αναπροσαρμόζονται μέχρι το 50"ό του συνόλου των μικτών μηνιαίων αποδοχών.
Ι
Άρθρο 4: Διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 3 παράγραφο 3.2 της Επιχειρησιακής
Σύμβασης του 1994. η πραγματική έννοια είναι ότι αναγνωρίζεται μισθολογικά η
προϋπηρεσία σε Δημόσιο Φορέα. Ασφαλιστική εταιρία ή Τράπεζα σε οποιαδήποτε
χώρα εκτός Ελλάδος (στην οποία ήδη έχει αναγνωριστεί).

Άρθρο   5:   Τέλος   διευκρινίζεται   ότι   στο   άρθρο   3   παράγραφο   3.1   της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 1994. σε σχέση με την ελεύθερη παραγωγή, όπως και σε όλους τους παραγωγούς, οι προμήθειες καταβάλλονται στο σύνολο της παραγωγής από 1/1/1994 και εντεύθεν στους κλάδους που αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο.

Για την ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ"                                  Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων
Ο Γενικός Διευθυντής                     Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Μιλτιάδης Νεκτάριος                               Πέτρος Μήτσουρας               Γιάννης Κόλλιας
 
 
 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ1996
Στην Αθήνα σήμερα 30 Νοεμβρίου 1996, οι υπογεγραμμένοι αφ'ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος Γενικός διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Πέτρος Μήτσουρας και Γιάννης Κόλλιας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7) νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν παράρτημα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1996 για το Προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" θα ισχύει από 1.1.1996μέχρι και 31.12.96.

Άρθρο 1°: Αναγνωρίζεται βαθμολογική προώθηση σε όσους συναδέλφους εργάζονταν στο παρελθόν στην Εταιρία, είχαν αποχωρήσει από αυτήν και στην συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν. Για τον υπολογισμό της προωθήσεως αναγνωρίζεται ποσοστό 70% των 5 πρώτων ετών προϋπηρεσίας, 50% των επομένων 5-10 ετών και 20% των υπολοίπων ετών. Πάντως σε καμμία περίπτωση η προώθηση δεν θα ξεπερνά τα 8 χρόνια. Η ρύθμιση αυτή δεν θα επηρεάζει την ιεραρχία της Εταιρίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Άρθρο 2°: Συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι η αληθής έννοια της διατάξεως του άρθρου 1α για τα "θεσμικά θέματα" της Ε.Σ.Σ.Ε. 1996, είναι ότι το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων θα παρακολουθεί τα επιτόκια καταθέσεων ταμιευτηρίου της Ε. Τ.Ε. μείον 4,5 μονάδες.
Άρθρο 3°:Συμφωνείται ότι, σε σχέση με τις προμήθειες της ελεύθερης παραγωγής του άρθρου 3 παράγραφος 3.1. της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 1994, οι προμήθειες που καταβάλλονται στη νέα ελεύθερη παραγωγή που δημιουργήθηκε από 1.1.1994 και εντεύθεν να καταβάλλονται στο σύνολο της ελεύθερης παραγωγής που πραγματοποιήθηκε από το έτος αυτό και για καθένα από τα επόμενα και για τους Κλάδους που αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο.

Για την ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ"                                            Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων
Ο Γενικός Διευθυντής                                       Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Μιλτιάδης Νεκτάριος                               Πέτρος Μήτσουρας               Γιάννης Κόλλιας