Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1997

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1997

Στην Αθήνα σήμερα 26 Ιουνίου 1997, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Μιλτιάδης Νεκτάριος Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη της Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Σπύρος Λευθεριώτης και Γιάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση του 1997 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα ισχύει από 1/1/1997 μέχρι και 31/12/1997.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1:

Αυξάνονται οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" και διαμορφώνονται όπως οι συνημμένοι πίνακες κλιμακίων 1α και 1β από 1/1/1997 και 1/7/1997. Από το 34ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού, από το 31ο μισθολογικό κλιμάκιο του βοηθητικού προσωπικού και από το 28ο μισθολογικό κλιμάκιο του προσωπικού καθαριότητας οι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται από 1/1/1997 και θα προσαυξάνονται στο εξής, μέχρι το καταληκτικό κλιμάκιο, κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες. Στο προσωπικό που δεν είναι ενταγμένο στο Ενιαίο μισθολόγιο χορηγείται αύξηση 3,5% από 1/1/1997 και κατά 3,5% από 1/7/1997. Επίσης αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Α' που βρίσκονται εκτός του Ενιαίου Μισθολογίου σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα

Άρθρο2:
 
α) Σε όλο το προσωπικό που είναι ενταγμένο στο ενιαίο μισθολόγιο χορηγείται προώθηση ενός επί πλέον μισθολογικού κλιμακίου από 1/7/1997 μέχρι το καταληκτικό κλιμάκιο (41ο κλιμάκιο κύριου προσωπικού, 38ο κλιμάκιο βοηθητικού προσωπικού και 35ο κλιμάκιο προσωπικού καθαριότητας). Για τους ευρισκόμενους στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου χορηγείται μια επιπλέον πολυετία
β) Το επίδομα ευδόκιμου παραμονής από 1/1/1997 χορηγείται στους βαθμούς του Τμηματάρχη Α', Ταμία Α', και Επιμελητή Α' σε όσους βρίσκονται στο 28ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού (Τμηματάρχης Α', Ταμίας Α') ή στο 25ο μισθολογικό κλιμάκιο του βοηθητικού προσωπικού (Επιμελητής Α') και έχουν 3 χρόνια στον βαθμό. Επίσης το επίδομα ευδόκιμου παραμονής στους βαθμούς του Τμηματάρχη Β', Ταμία Α', Επιμελητή Β', Αρχιοδηγού, Αρχιτηλεφωνητή και Αρχιτεχνίτη χορηγείται σε όσους βρίσκονται στο 30° μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού (Τμηματάρχης Β' και Ταμίας Α') ή στο 27ο μισθολογικό κλιμάκιο του βοηθητικού προσωπικού (Επιμελητής Β', Αρχιοδηγός, Αρχιτηλεφωνητής και Αρχιτεχνίτης) και έχουν 6 χρόνια στον βαθμό. Τα παραπάνω ισχύουν για όσους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί μέχρι 26/8/1982. Τυχόν ευνοϊκότερη ρύθμιση από τα μέχρι σήμερα ισχύοντα εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Τα πιο πάνω ισχύουν και για τους υπαλλήλους που προέρχονται από τις εταιρίες Πανελλήνιο, ΕΤΕΒΑ, Πλοίων - Αεροσκαφών και Ελληνική Αντασφάλεια εφ' όσον η πρόσληψη τους σ' αυτές έγινε πριν τις 26/8/1982.
Το επίδομα της ευδόκιμου παραμονής θα χορηγείται στο τέλος κάθε μήνα που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος για την χορήγηση του χρόνος (όπως στους Υποδιευθυντές Α'). Η χορήγηση του θα γίνεται όπως μέχρι τώρα από τα αρμόδια Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια των οποίων οι συνεδριάσεις δεν θα συναρτώνται χρονολογικά με τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητας τους. Η χορήγηση του παραπάνω επιδόματος δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση και την "χωρίς άλλο" αναγνώριση δικαιώματος προαγωγής στον επόμενο βαθμό, ούτε όμως και κώλυμα για την ιεραρχική του εξέλιξη, αν ήθελε κριθεί ότι πληροί τις από τον Ο.Ε.Υ. απαιτούμενες προϋποθέσεις για την οποία εξέλιξη 6α τηρείται κανονικά και στις περιπτώσεις αυτές η προβλεπόμενη διαδικασία από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 3:
 
Α) Από 1/1/1997 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας θα χορηγείται βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της καταβαλλόμενης δαπάνης για μη συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς με ανώτατο τις 45.000 δραχμές. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν αντίστοιχες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.
Β) Το επίδομα παραμεθορίων περιοχών αυξάνεται κατά 3.000 δραχμές από 1/4/97 επί του ποσού που ισχύει την 31.3.1997, επαναποσοστικοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του κύριου προσωπικού της 1/1/1997 και το νέο ποσοστό θα ισχύσει από 1/7/1997.
Γ) Το επίδομα τοκετού από 1/1/1997 αυξάνεται και διαμορφώνεται στις 300.000 δραχμές.
 
 
Άρθρο 4:
Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας όπως σήμερα καταβάλλεται προσαυξάνεται από το 36ο έτος υπηρεσίας κατά 175% μέχρι και του 41ου έτους. Ως χρόνος υπηρεσίας για την χορήγηση του επιδόματος ισχύει ο οριζόμενος στο άρθρο 6 της Σ.Σ.Ε. 1984 της Ο.Α.Σ.Ε.
 
 
Άρθρο 5:
Όλα τα ποσοστοποιημένα δραχμικά επιδόματα που χορηγούνται θα συνεχίσουν να υπολογίζονται όπως μέχρι σήμερα.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1: 
Α) Συμφωνείται ότι αυξάνονται από 1/1/1998 τα όρια των χορηγουμένων στεγαστικών δανείων κατά 2.000.000 για τον άγαμο, κατά 3.000.000 για τον έγγαμο και κατά 1.000.000 για κάθε παιδί, υπό τον όρο ότι αυτό θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Από 1/1/1999 θα εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 8 παρ. του Κανονισμού Στεγαστικών Δανείων.
Β) Στα δάνεια ευκολίας χωρίς αιτιολογία το ανώτερο χορηγούμενο ποσό ανά υπάλληλο διαμορφώνεται στο 1.000.000 δραχμές και για την λήψη του απαιτείται να μην οφείλεται ποσό μεγαλύτερο των 10 δόσεων τυχόν παλαιότερου ίδιου δανείου.
 
Άρθρο 2:
Η άδεια τοκετού αυξάνεται κατά δυο επιπλέον εβδομάδες με πλήρης αποδοχές, τις οποίες λαμβάνει η εργαζόμενη πριν ή μετά τον τοκετό σύμφωνα με τις ανάγκες της. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της. Οι δυο επιπλέον εβδομάδες χορηγούνται σε όσες εργαζόμενες θεμελίωσαν δικαίωμα άδειας τοκετού μετά την 1/1/1997.
 
Άρθρο 3:
Χορηγείται ένας επιπλέον χρόνος μισθολογικής και βαθμολογικής προώθησης στους αποφοίτους ΚΑΤΕΕ και Τ.Ε.Ι. τριετούς φοίτησης.
 
Άρθρο 4:
Συμφωνείται ότι τυχόν κατ' εκλογήν προαγωγή πριν την απόκτηση πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής δεν θα συμψηφίζεται με την προώθηση λόγω λήψης πτυχίου. Τυχόν οικονομικές συνέπειες θα ισχύουν από 1/4/1997. Η προώθηση θα δοθεί στον βαθμό που κατέχει κάθε υπάλληλος την 1/1/1997.
 
Άρθρο 5:
Αναγνωρίζονται μισθολογικά από 1/4/1997 όλα τα χρόνια ιδιωτικής προϋπηρεσίας εκτός Εθνικής για όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης σύμβασης καθώς και για τους υπαλλήλους που θα ενταχθούν στην εταιρία και προέρχονται από τις εταιρίες, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ και ΕΤΕΒΑ οι οποίες πρόκειται να συγχωνευτούν με την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ". Για όσους προσληφθούν μετά την υπογραφή της παρούσης θα αναγνωρίζονται άμεσα 7 χρόνια μισθολογικής προώθησης και για κάθε έτος παραμονής στην Εταιρία θα αναγνωρίζεται και ένας επιπλέον χρόνος πραγματικής ιδιωτικής προϋπηρεσίας μέχρι εξαντλήσεως της.
 
Άρθρο 6:
Αναγνωρίζεται βαθμολογική προώθηση σε όσους υπαλλήλους προέρχονται από ασφαλιστικές εταιρίες τράπεζες ή το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Για τον υπολογισμό της προωθήσεως αναγνωρίζεται ποσοστό 70% των 5 πρώτων ετών προϋπηρεσίας, 50% των επομένων 5-10 ετών και 20% των υπολοίπων ετών. Πάντως σε καμία περίπτωση η προώθηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 χρόνια. Η ρύθμιση αυτή δεν θα επηρεάζει την ιεραρχία της εταιρίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με την έννοια ότι οι υπάλληλοι που θα λάβουν την προώθηση δεν μπορούν να επικαλεστούν το άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ. Κατά τον υπολογισμό της προωθήσεως το τυχόν κλάσμα που μπορεί να προκύψει μεταφέρεται στο πλησιέστερο εξάμηνο. Η προώθηση θα δοθεί από τα αρμόδια υπηρεσιακά - πειθαρχικά συμβούλια κατά την πρώτη μετά την υπογραφή της παρούσης συνεδρίαση τους.
Στην παρούσα ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι των εταιριών, Πανελλήνιος, Πλοίων & Αεροσκαφών, Ελληνική Αντασφάλεια και ΕΤΕΒΑ για τους οποίους έχουν ήδη υπογραφεί σχετικά πρακτικά συμφωνίας καθώς επίσης και όσοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν με τη διαδικασία του άρθρου 6α του Ο.Ε.Υ.
Για την προώθηση θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εφαρμογή της αντίστοιχης ρύθμισης που συμφωνήθηκε με την Ε.Σ.Σ.Ε. του 1996.
Άρθρο 7:
Συμφωνείται η δημιουργία επιτροπής που θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, έναν εκπρόσωπο του Τομέα Εκπαίδευσης και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου που θα αξιολογήσει τα πτυχία επαγγελματικών σπουδών και τα πτυχία ξένων γλωσσών και θα καταλήξει σε πόρισμα σχετικά με την χορήγηση επιδομάτων και προωθήσεως. Η επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 30/9/97 και το πόρισμα της θα περιληφθεί σε παράρτημα της Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της "ΕΘΝΙΚΗΣ" Α.Ε.Ε.Γ.Α., οι οποίες έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες της παρούσης, οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δεν γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων και Πρακτικών Συμφωνίας, Υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφάσεων του Δ.Σ. και πράξεων της Εταιρίας ή βάσει εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.
Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δεν γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.
 
Για την ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 

Μιλτιάδης Νεκτάριος Σπύρος Λευθεριώτης    Γιάννης Πετσαλάκης