Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1998

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ" 1998
 
Στην Αθήνα, σήμερα 30 Ιουνίου 1998, οι υπογεγραμμένοι : 1) Μιλτιάδης Νεκτάριος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων " Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καρ. Σερβίας 8) αφενός και 2) οι Πέτρος Μήτσουρας και Γιάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση του έτους 1998 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 1.1.1998 μέχρι 31.12.1998.

Άρθρο 1 Εφαρμόζεται και για το έτος 1998 στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς ό,τι προβλέπεται σχετικά με τους βασικούς μισθούς του ενιαίου μισθολογίου, στην από 20.6.1997 διετούς ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1997-1998 μεταξύ Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος και Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, όπως οι συνημμένοι πίνακες Νο 1,2 και 3.

Επίσης, αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και υποδιευθυντών όπως οι συνημμένοι πίνακες Νο 1α, 2α και 3α

Στο προσωπικό που δεν είναι ενταγμένο στο ενιαίο μισθολόγιο, χορηγείται αύξηση 2% από 1.1.1998 και 1% από 1.11.1998.

Άρθρο 2 Αυξάνεται το επίδομα βαθμού κατά 8.000 δρχ από 1.4.1998 στους βαθμούς, όπως αναφέρονται και έχει συμφωνηθεί στο από 5 Μαΐου 1998 πρακτικό συμφωνίας.

Άρθρο 3 Το επίδομα ποσοστοποιείται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο, όπως ισχύει την 1.1.1998 και τα νέα ποσοστά ισχύουν από 1.1.1999. Χορηγείται από 1.4.1998 μία επί πλέον πολυετία, σε όλο το προσωπικό.

Άρθρο 4 Τα επιδόματα Ευθύνης και Παράστασης αποδεσμεύονται από την ποσοστοποιήση και καθορίζονται στο εξής με αποφάσεις της Διοίκησης .
Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από αναπροσαρμογή των ανωτέρω επιδομάτων δεν προσμετράτε στο κόστος της εκάστοτε Ε.Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 5 Συνίσταται πενταμελής Επιτροπή για τη μελέτη και τροποποίηση του Κανονισμού Στεγαστικών Δανείων. Ο νέος Κανονισμός θα ισχύει από 1.1.1999.

Άρθρο 6 α) Αναγνωρίζεται βαθμολογική προώθηση στους υπαλλήλους που προέρχονται από την πρώην ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ Α.Α.Ε. και πρώην ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ Α.Ε. και είχαν πριν την πρόσληψή τους προϋπηρεσία σε άλλη Ασφαλιστική Εταιρία., Τράπεζα ή το Δημόσιο.
β) Αναγνωρίζεται βαθμολογικά στους ήδη ενταγμένους στο κύριο προσωπικό, η προϋπηρεσία τους στην κατηγορία του βοηθητικού προσωπικού, Ασφαλιστική Εταιρία, Τράπεζα ή το Δημόσιο. Η έννοια του Βοηθητικού Προσωπικού είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 του Ε.Κ.Ε.

Από τις άνω προωθήσεις εξαιρούνται όσοι κατέχουν Οργανικές Θέσεις.

Οι προωθήσεις αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Σ.Ε 1997 άρθρο 6.

Άρθρο 7 Δίδεται βαθμολογική και μισθολογική προώθηση ενός έτους στους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ή άλλο ίδιας βαθμίδας, ισότιμο, με πτυχίο ΤΕΙ. Εξαιρούνται οι κατέχοντες οργανική θέση.

Άρθρο 8 Κάθε Σεπτέμβριο θα χορηγούνται μέσω των Δημοσίων Σχέσεων και σε συνεργασία με αυτές, ως δώρο σχολικά είδη, για κάθε παιδί που φοιτά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 9 Τελική διάταξη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που περιλαμβάνονται σε προγενέστερες ρυθμίσεις και αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές για τις οποίες δεν γίνεται μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και χορηγούνται δυνάμει Νόμων, Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας , Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, Αποφάσεων του Δ.Σ. και Πράξεων της εταιρίας ή βάσει εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όπως αναγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δεν γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.