Πρακτικό Συμφωνίας 17.7.1998 - Επαγγελματικά Πτυχία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 
Στην Αθήνα σήμερα 17 Ιουλίου 1998, ημέρα Παρασκευή, μετξύ:

Της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ" νόμιμα εκπροσωπούμενης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό διευθυντή αυτής κ. Μιλτιάδη Νεκτάριο και

Του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εταιρίας εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα αυτού κ.κ. Πέτρο Μήτσουρα και Γιάννη Πετσαλάκη, αντίστοιχα, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα, στα πλαίσια της επανεξέτασης της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα πιστοποιητικά σπουδών και σε συνάρτηση με το από 23/2/1998 πόρισμα της επιτροπής, η οποία συνεστήθη βάσει του άρθρου 7 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1997 αποφασίσαμε τα παρακάτω:

Από 1.8.1998 η κατάσταση σχετικά με τη χορήγηση επιδομάτων των πιστοποιητικών Ασφαλιστικών Σπουδών, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  1. Το επίδομα 6% που χορηγείται στο πτυχίο του Ε.Ι.Α.Σ. επεκτείνεται και στα υπόλοιπα ισότημα πτυχία C.I.P. του CII (Certificate of Insurance Practice) και Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών Σπουδών (Certificate of Insurance Studies) του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Για το πιστοποιητικό C.O.P. του CII δεν χορηγείται επίδομα.
  1. Για το Ανώτερο Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών σπουδών (Higher Certificate of Insurance Studies) δεν χορηγείται επίδομα.
  2. Για το Ανώτατο Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών Σπουδών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (ΔΑΣ) χορηγείται επίδομα 8%.
  3. Για το Associate ship A.C.I.I χορηγείται επίδομα 10%.
  4. Τα παραπάνω επιδόματα συμψηφίζονται με τα επιδόματα Πτυχίων Ανωτάτων και ανωτέρων Σχολών και οποιουδήποτε άλλου τίτλου ή πιστοποιητικού επιμόρφωσης. Το προβλεπόμενο επίδομα για ανώτερο επίδομα σπουδών, καλύπτει συμψηφιστικά και οποιοδήποτε άλλο κατώτερο. Για την κτήση ή απόκτηση ισοτίμων πτυχίων (περίπτωση 1 & 3 του παρόντος) χορηγείται μόνο ένα επίδομα.
  5. Το επίδομα της ξένης γλώσσας, παραμένει ως έχει, δηλαδή, ποσοστό 7% όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του πρακτικού συμφωνίας 1998 μεταξύ Εταιρίας - Συλλόγου.
Στους υπαλλήλους που μέχρι 31/7/1998 έχουν αποκτήσει και καταθέσει το πιστοποιητικό σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. , ετήσιας διάρκειας, αναγνωρίζεται βαθμολογική προώθηση ενός έτους.
Η ανωτέρω αναγνώριση δεν αφορά τους υπαλλήλους που κατέχουν οργανική θέση, καθώς και τους υπαλλήλους που προέρχονται από τη συγχωνευθείσα εταιρία "ΑΣΤΗΡ" και ήδη τους έχει δοθεί.