Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1999

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999
 
Στην Αθήνα Σήμερα 15 lουνίου 1999, οι υπογεγραμμένοι: 1) Κων/νος Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καρ. Σερβίας 8) αφενός και 2) οι Γιάννης Κόλλιας και Γιάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 7), αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 1999 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 1/1/199931/12/1999.

1.1

ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

Αυξάνονται από 1/1/1999 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των τριών κατηγοριών, σύμφωνα με τον πίνακα 1

Αυξάνονται από 1/1/1999 οι βασικοί Υποδιευθυντών ι σύμφωνα με τον πίνακα 2 μισθοί των Διευθυντών και

Αυξάνονται από1/1/1999 οι βασικοί μισθοί κατά 3,4% του προσωπικού που δεν αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο. Εξαιρούνται οι καθαρίστριες μερικής απασχόλησης

Άρθρο 2

Σε όλο το προσωπικό χορηγείται προώθηση ενός επί πλέον μισθολογικού κλιμακίου από 1/7/1999. Για τους ευρισκόμενους στα καταληκτικά κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου, χορηγείται μία επιπλέον πολυετία από 1/7/1999

Άρθρο 3

Από 1/1/1999 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας χορηγείται βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της καταβαλλόμενης δαπάνης για μη συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς με ανώτατο τις 47.500 δραχμές. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύει η ανωτέρω παροχή, με αντίστοιχη εξακριβωμένη παροχή υπηρεσιών

Το επίδομα τοκετού από 1/1/1999 αυξάνεται και διαμορφώνεται στις 330.000 δραχμές.ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

Σε όλο το προσωπικό της Εταιρίας που υπηρετεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, χορηγείται ενός έτους βαθμολογική προώθηση, η οποία δεν επηρεάζει τις προαγωγές προαγωγικής περιόδου 1/1/1999

Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. , Τμημάτων τετραετούς φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 227/95, χορηγείται ενός έτους βαθμολογική και
μισθολογική προώθηση και για όσα τμήματα των Τ.Ε.Ι. , ισχύει παρόμοια απόφαση για τη διάρκεια φοίτησης.

Στους κατόχους των πιστοποιητικών Ασφαλιστικών Σπουδών: Ε.Ι.Α.Σ, LΟΜΑ, C.I.I. (C.O.P. & C.I.P) , του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών (Certificate of Insurance Studies) του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου ή του αντίστοιχου του C.I.I άλλης χώρας, χορηγείται ενός έτους βαθμολογική προώθηση, εφόσον δεν έχει ήδη χορηγηθεί

Στους κατόχους των Πιστοποιητικών Ασφαλιστικών Σπουδών: C.I.I. (Associatechip), Ανώτερου & Ανώτατου Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου & του Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ) , χορηγείται 2 ετών βαθμολογική προώθηση.

Οι βαθμολογικές προωθήσεις των 1.2, υπαλλήλους που κατέχουν οργανική θέση.
1.3 και 1.4, δεν αφορούν τους υπαλλήλους που κατέχουν οργανική θέση.

Άρθρο 2

Χορηγείται επίδομα ύψους 6% στους κατόχους του πιστοποιητικού ασφαλιστικών σπουδών, LOMA.
Χορηγείται επίδομα ύψους 6% στους κατόχους του Πιστοποιητικού του Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Χορηγείται επίδομα ύψους 6% στους κατόχους του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών του Ανώτερου Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών (Higher Certificate of Insurance Studies) του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Η χορήγηση του επιδόματος για το πιστοποιητικό ασφαλιστικών σπουδών
Ε.Ι.Α.Σ, 6%, επεκτείνεται και στους κατόχους πτυχίων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι που έχουν
καταθέσει το πιστοποιητικό του Ε.Ι.Α.Σ. μέχρι 31/12/1998

Τα επιδόματα για τα Πιστοποιητικά Ασφαλιστικών Σπουδών, C.I.I, Ε.Ι.Α.Σ. Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, LΟΜΑ και Ε.Π.Ι. (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο) όλων των επιπέδων, χορηγούνται εφόσον το σύνολο της τελικής βαθμολογίας είναι ίσο ή ανώτερο με το 80% του συνόλου της ανωτάτης βαθμολογίας
Τα επιδόματα που χορηγούνται για όλα τα Πιστοποιητικά Ασφαλιστικών Σπουδών., συμψηφίζονται με τα επιδόματα Πτυχίων Ανωτάτων και Ανωτέρων
""-' και οποιουδήποτε άλλου τίτλου ή πιστοποιητικού επιμόρφωσης. Το προβλεπόμενο επίδομα για ανώτερο επίδομα σπουδών, καλύπτει συμψηφιστικά και οποιοδήποτε άλλο κατώτερο. Για την κτήση ή απόκτηση ισοτίμων πιστοποιητικών ασφαλιστικών σπουδών, χορηγείται μόνο ένα επίδομα και μία βαθμολογική προώθηση.


Αυξάνεται το επιστημονικό επίδομα κατά 2,5% στους κατόχους Master και κατά 5% στους κατόχους δευτέρου πτυχίου Α.Ε.Ι. , εφόσον η φοίτηση για το β πτυχίο είναι τουλάχιστον τριετής.
Χορηγείται επίδομα 4% στους κατόχους πτυχίου δεύτερης ξένης γλώσσας, βάσει του άρθρου 1.2 του Πρακτικού Συμφωνίας 1988.

Άρθρο 3

Αυξάνεται από 1/1/1999 κατά 5% το επίδομα των: οδηγών, τηλεφωνητών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, θυρωρών, νυκτοφυλάκων, διαχειριστικών λαθών, παραμεθόριας περιοχής, μεταφοράς δεμάτων και οδοιπορικών εξόδων κλητήρων. Η ανωτέρω αύξηση θα υπολογισθεί στα νέα ποσά που θα προκύψουν από την αύξηση του 1999. Στη συνέχεια θα επαναποσοστοποιηθούν στο νέο 160 κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου της 1/1/1999.

Άρθρο 4

Αυξάνεται από 1/1/1999 κατά 1.000 δρχ. το επίδομα τροφής, το οποίο διαμορφώνεται στις 2.500 δρχ., για τους εργαζόμενους στη νυχτερινή βάρδια.

Άρθρο 5

Διατηρείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης, μέχρι 31/12/2000, όπως ορίζεται στο πρακτικό διαβουλεύσεων της 9/9/1997.

Άρθρο 6

Οι υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οι οποίοι υπηρετούν στην Εταιρία κατά την 31/12/1998 και δεν έχουν ενταχθεί στο τακτικό προσωπικό του Εταιρίας, λόγω του ότι δεν πληρούν το προβλεπόμενο από τον Ε.Κ.Ε. όριο ηλικίας, εντάσσονται κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρακτικό Συμφωνίας 11/1/1996

Άρθρο 7

Χορηγείται ειδικό επίδομα (έξοδα κίνησης) ύψους 30.000 δραχμών μηνιαίως, για 12 μήνες το χρόνο, στους τυφλούς υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και στους έχοντες αναπηρία κινητικότητας άνω του 67% στα άνω ή κάτω άκρα. Το πιο πάνω ειδικό επίδομα χορηγείται χωρίς κρατήσεις φόρου και ασφαλιστικών εισφορών, όπως ισχύει στην Εθνική Τράπεζα. Το επίδομα αυτό ποσοστοποιείται στο 160 κλιμάκιο του
~ μισθολογίου της 1/1/1999.

Άρθρο 8

Περιλαμβάνεται στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο (check-up) και η εξέταση μέτρησης της οστικής μάζας για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 45 ετών και τεστ κοπώσεως για τους άνδρες άνω των 40 ετών, κάθε δύο χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι σχετικό παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού.

Άρθρο 9

Συμφωνείται ότι μπορούν να αναγνωριστούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης 2361/4 του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" μέχρι δύο χρόνια επιπλέον παροχής εφ' άπαξ, καθώς και δύο επιπλέον χρόνια σύνταξης με ανώτερο χρόνο ασφάλισης, τα 37 χρόνια. Το κόστος της πιο πάνω ρύθμισης θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου τους υπαλλήλους της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ"

Άρθρο 10

Τα ανωτέρω, ισχύουν από ημερομηνία. 1/1/1999, εκτός αν αναγράφεται διαφορετική


ΔΙΑΦΟΡΑ

Επίδομα τέκνου και μηνιαίας παιδικής μέριμνας Χορηγείται επίδομα τέκνου και μηνιαίας παιδικής μέριμνας στους υπαλλήλους που τα παιδιά τους μέχρι την ηλικία του 21°U έτους δεν ασκούν βιοποριστικό επάγγελμα, ούτε είναι παντρεμένα. Συνεχίζεται η χορήγηση και μετά το 21 ο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου , για όσο διάστημα αυτά, είτε υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, είτε φοιτούν σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. καθώς και σε ισότιμα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από τον αρμόδιο φορέα είτε συνεχίζουν τις σπουδές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης - Master ή Διδακτορικού διπλώματος σε Α.Ε.Ι. ή ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από τον αρμόδιο φορέα.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους
αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της "ΕΘΝΙΚΗΣ" Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΟΙ οποίοι έχουν
χορηγηθεί με προγενέστερες της παρούσης, οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων και Πρακτικών Συμφωνίας, Υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πράξεων της Εταιρίας ή εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.

 
Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" Για το Σύλλογο Υπαλλήλων